De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Krachtgericht werken als krijtlijn Kristin Nuyts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Krachtgericht werken als krijtlijn Kristin Nuyts."— Transcript van de presentatie:

1 Krachtgericht werken als krijtlijn Kristin Nuyts

2 Samenleving evolueert Andere tijden, andere vragen…

3

4 Sociaal werk (re)ageert

5 Zoekt antwoorden op uitdagingen Begin 20 ste eeuw: paternalisme Jaren ‘70 en ‘80: empowerment Jaren ‘80 en ‘90: deskundigheid, professionaliteit, specialiteit, fragmentering, protocollering. Eind jaren ‘90 en ‘00: vraaggestuurd, context, strenght-based (Rapp & Gosha)/Bindkracht en empowerment (K.Driessens; Tine Van Regenmortel), presentietheorie, outreachend, leefwereldgeörienteerd… Evolueert vandaag naar gemeenschapsgerichte en krachtgerichte zorg

6 Beleid kadert

7 Duidelijke tendensen Nationaal en internationaal Van verzorgingsstaat naar actieve welvaartstaat Burgerschap, rechten en plichten Vermaatschappelijking

8 Decreet IJH Art 2. bepaalt dat de jeugdhulp “maximaal de eigen krachten inzet van minderjarigen, ouders of opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit de leefomgeving, en hen daarin versterkt”. Gekoppeld aan de doelstelling om “in te zetten op de vermaatschappelijking van de jeugdhulpverlening”. Dit moet leiden tot het vermijden van de instroom in de hulpverlening, meer participatie in de jeugdhulpverlening en het stimuleren van emancipatie en participatie in de samenleving. Daartoe moeten methodieken ingezet worden die tot doel hebben de jeugdhulpverlening “zo inclusief mogelijk te organiseren”, door in dialoog een ‘ondersteuningsplan’ op te stellen, dat ‘flexibiliteit waarborgt en dat hun bestaande sociale netwerk inzet en versterkt of dat voor hen een sociaal netwerk creëert”.

9 Maximale participatie van de minderjarige en zijn context Doelstellingen Integrale Jeugdhulp Vermaatschappelij king van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin

10 Vermaatschappelijking van de hulp Wat: Maximale aandacht voor de eigen krachten in netwerk, familie, maatschappij Hefbomen: Gebruik maken van aangepaste methodieken Verslag doen van krachtgericht werken bij stap naar toegangspoort of naar gemandateerde voorzieningen Doelstellingen Integrale Jeugdhulp Vermaatschappelij king van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin

11 Jongeren zelf

12 Hulp zoeken is om problemen vragen! Een vertrouwenspersoon: iemand die ze kennen en waar ze terecht kunnen Begrip en respect Iemand die luistert Vertrouwen en vertrouwelijkheid Controle over het eigen leven: meedenken en meebeslissen

13 Krachtgericht werken met sociale netwerken

14 Krachtgericht in 6 werkwoorden Empoweren: cliënten hebben maximale zeggenschap over beslissingen die hun eigen leven aangaan. Participatie & Besluitvorming (Meer) Regie over hun eigen leven (krijgen of herwinnen). Ondersteunen: taalparadigma ≠ zorg. Niet overnemen. Activeren: De mensen die we ondersteunen zijn de experts op het gebied van wat ze willen. Focus op krachten en omgevingshulpbronnen. Toekomst- /doelgericht & betekenisvolle keuzes. ‘Kwaliteit van leven’.

15 Krachtgericht in 6 werkwoorden Motiveren: Motiveren is een werkwoord: een tekort aan motivatie van gezinnen is een uitdaging voor professionals. Respecteren: is het erkennen van andermans autonomie; acceptatie dat je de ander nooit helemaal zult begrijpen. Eigen referentiekader loslaten. Vertrouwen: Bouw een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid op. Zoek een evenwicht tussen verantwoordelijkheid geven en krijgen.

16 Uitgangspunt Uitgangspunt = geen indicatiestelling! ‘Hoopgevend’

17 Werken met het sociaal netwerk Verbinding individuele-omgeving Meer dan het sociale netwerk in kaart brengen: er actief én krachtgericht mee werken! De kring groter maken, meer (draag)kracht: sociale steun en sociale controle = veiligheid. Eigen kracht’ ≠ ‘trek uw plan’: vitale coalitie hulpverlening en netwerk. Ondersteunend. Brug formele en informele; systeemwereld en leefwereld om ervoor te zorgen dat wat er gebeurt ook ‘echt werkt’

18 Uitkomst: ‘Eigen plan’ Een plan waarin staat wat de jongeren/ familie zelf wil en zal doen; de eigen krachten die ze inzetten. Waar nodig wordt aanvullende professionele hulp ingeschakeld. Tandem Sturing ligt bij het netwerk Veiligheid & wettelijkheid

19 Waarin zit de kracht van “eigen kracht” ? Een plan op maat van de cliënt Cultuursensitief Eigen keuzes werken beter Continuïteit (ook pijler IJH) Plannen zijn automatisch integraal Energyboost Appèl op de menselijke solidariteit Procesgericht ‘Cement’ van dagelijks leven Preventieve slagkracht ….

20 Waar fietsen we naar toe? De weg is lang…

21 Hoe? Vb: Eigen Kracht conferenties Aanmelding: aanmeldingsformulier Voorbereiding: onafhankelijke coördinator (OC) samen met betrokken gezin/jongere (6 tot 8 weken) Contacteren en motiveren van deelnemers Formuleren conferentievraag Praktische organisatie (op maat v familie) Contacteren hulpverleners Eigenlijke Conferentie: éénmalig, 3 delen, kinderen/jongeren maximaal aanwezig 1) Delen van informatie (geleid door OC) 2) Besloten gedeelte (enkel netwerk) 3) Presentatie & scherp stellen plan; ’contactgroep’ Elke deelnemer en betrokken HV krijgt een kopie van plan Opvolging: samenwerking netwerk/hulpverlening

22 Krachtgerichte paradoxen Bezuinigingsmaatregel Verplichten van ‘mantelzorg’? Mantelzorgers inzetten ≠ eigen regie! Professionaliseren van vrijwilligers Hedendaagse SL: vraagverlegenheid en handelingsverlegenheid –In de ogen van zorgvragers in individuele samenleving: terug moeten vallen op sociaal netwerk maakt afhankelijk en lijkt minder zelfredzaam. Professionals worden er voor betaald en dan is de ‘schuld’ meteen ingelost. –Wederkerigheid in sociale relaties is belangrijk! Mensen uitdagen in hun capaciteiten van wat ze kunnen ‘terugdoen’. –Handelingsverlegenheid (bij mede-burgers, bij HV) –Informele zorg komt niet (steeds) uit de lucht gevallen, ze IS er wel

23 Krachtgerichte paradoxen Ideaal nuanceren: ‘eigen kracht’ niet verwarren met ‘eigen verantwoordelijkheid of eigen schuld! Ruimte voor kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Structureel werk! En toch: breek je hoofd er niet over, ga ermee aan de slag!

24 Het is niet simpel… Beleid: managements- versus krachtgericht denken Opdracht ‘krachtgericht’ versus ‘controle’ Visie Vormgeving van organisaties en tussen organisaties Vormgeving van werkprocessen “Vraag is niet of we het plan goedkeuren, MAAR hoe we ons kunnen organiseren om het te accepteren en ondersteunen. “

25 Ja, maar….. Oefening

26 Meer info Eigen Kracht-conferenties: zie flyer en –www.steunpunt.be klik door bij onderwerpen naar Eigen Kracht conferentieswww.steunpunt.be –www.eigen-kracht.be (Vlaamse partner)www.eigen-kracht.be –www.eigen-kracht.nl (veel film- en onderzoeksmateriaal) Vzw PLAN Lieve Cottyn, www.interactie-academie.be Via INFORMANT: –M. Vandenberghe, marleen.nlp@gmail.commarleen.nlp@gmail.com –LIGAND: stijn.deprez@ligand.bestijn.deprez@ligand.be


Download ppt "Krachtgericht werken als krijtlijn Kristin Nuyts."

Verwante presentaties


Ads door Google