De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Openbare overnamebiedingen Hans Brockmans - Trends 21 augustus 2007 Chris Sunt – Geert Verhoeven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Openbare overnamebiedingen Hans Brockmans - Trends 21 augustus 2007 Chris Sunt – Geert Verhoeven."— Transcript van de presentatie:

1 Openbare overnamebiedingen Hans Brockmans - Trends 21 augustus 2007 Chris Sunt – Geert Verhoeven

2 Deel I Een historisch overzicht

3 De prehistorie Het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 « op de bankcontrole en het uitgifteregime van titels en effecten / sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs » - Wet 10 juni 1964 « op het openbaar aantrekken van spaargelden / sur les appels publics à l’épargne » 17 januari 1988 – 3 maart 1988: Cerus – De Benedetti vs/ Société Générale de Belgique – Generale Maatschappij van België (« S.G.B. ») aankopen aandelen S.G.B. op en buiten beurs, tegen verschillende prijzen 18 januari 1988: kapitaalverhoging (toegestaan kapitaal) S.G.B. – Sodecom 12 februari 1988: aankondiging toenadering Generale Bank – Amro Bank tussenkomst hoven en rechtbanken: eenzijdig verzoekschrift en kortgeding in eerste aanleg, hof van beroep

4 De moderne tijden Wet 2 maart 1989 « op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot regeling van de openbare overnameaanbiedingen / relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition » (Hoofdstuk II; Art. 15-18) Koninklijk besluit 8 november 1989 « op de openbare overnameaanbiedingen en de wijziging in de controle op vennootschappen / relatif aux offres publiques d’acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés » Wet 18 juli 1991 « tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennootschappen gecoördineerd op 30 november 1935 in het kader van een doorzichtige organisatie van de markt van de ondernemingen en van de openbare overnameaanbiedingen / modifiant les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 dans le cadre de l’organisation transparente du marché des entreprises et des offres publiques d’acquisition » De wetten van 2 augustus 2002 « betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten / relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » en « inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF[A], [de CDV] en de marktondernemingen … / en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF[A], [par l’OCA] et par les entreprises de marché … » Koninklijke besluiten11 juni 1997 (uitkoopbod), 21 april 1999 en 7 juli 1999 (openbaar karakter van financiële verrichtingen), tot wijziging van het K.B. 8 november 1989

5 K.B. 8 november 1989 – Hoofdstuk I – Toepassingsgebied en definities Onderling overleg Controle – Gezamenlijke controle

6 K.B. 8 november 1989 – Hoofdstuk II – Vrijwillig Openbaar Overnameaanbod Elk vrijwillig openbaar bod Voorwerp van het bod - CBFA – Raad van Bestuur van de doelvennootschap – Het Prospectus – Verloop en afsluiting van het bod – Tegenbod en hoger bod Belangenconflicten raad van bestuur – Art. 523-524 W.Venn. niet van toepassing (Brussel, 19 januari 2001 « Tractebel ») Overnamebiedingen door de controlerende aandeelhouder (International Aviation Fund, Ford Motor Company (Belgium), Cobepa, Glaverbel) Prioriteit CBFA (Brussel, 7 november 2005, 8 november 2005 en 10 november 2005 (« Electrabel »)) Hof van beroep Brussel (art. 605bis/ter, 633bis Ger.W.) – Voorzitter Rechtbank van Koophandel Brussel in geval van « absolute noodzakelijkheid », op verzoekschrift, voorlopige maatregelen (art. 584bis, 633ter Ger.W.)

7 K.B. 8 november 1989 – Hoofdstuk III – Wijziging in de controle Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen: In België genoteerde vennootschap, of Effecten onder meer dan 50 personen verspreid Controle verwerving door verwerving van effecten Verplicht bod (art. 41) alleen of gezamenlijke controle boven marktprijs Uitzondering: kapitaalverhoging Gezamenlijke controle  alleen controle (Brussel, 6 augustus 1992, « C.I.W.L.T. ») Subjectief recht – Openbare orde (Cass., 10 maart 1994, « Wagons-Lits ») Onrechtstreekse controle: Royal Vendôme  Super Club (Cass., 22 november 2002, Katana Investment Ltd. / Philips e.a.)

8 K.B. 8 november 1989 – Hoofdstuk IV – Openbaar uitkoopbod In verlengde van openbaar overnamebod of op zichzelf staand: Op zichzelf staand: vennootschappen die een openbaar beroep doen of gedaan hebben op het spaarwezen (art. 438 W. Venn.) 95% stemrechtverlenende effecten of die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen en stemrecht verlenen, alsook de effecten die recht geven op de inschrijving of op de verwerving van dergelijke effecten of op de conversie in dergelijke effecten (art. 513 W.Venn.) Onafhankelijk expert De effecten die na afsluiting van het bod niet zijn aangekocht, worden van rechtswege geacht aan de bieder te zijn overgedragen Geen recht op uitkoop voor de minderheidsaandeelhouders (« sell-out ») (Arbitragehof, 14 mei 2003)

9 De hedendaagse tijd: de dertiende richtlijn Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnameaanbod – Na twintig jaar Inwerkingtreding: 20 mei 2004 Uiterste datum van omzetting: 20 mei 2006 Toepassingsgebied: genoteerde vennootschappen: gereglementeerde markt effecten: stemrechtverlenende effecten Algemene beginselen: de doelvennootschap mag de houders van effecten niet de mogelijkheid ontzeggen om over de merites van het bod te beslissen de doelvennootschap mag niet langer dan redelijk in haar werkzaamheden worden gehinderd door een bod op haar effecten Informatie over het bod: werknemers van de doelvennootschap en van de bieder Verplicht bod: bepaald percentage van de stemrechten – rechtstreeks of onrechtstreeks – ongeacht de prijs Prospectus: wederzijdse erkenning (Europees paspoort)

10 Facultatieve regelingen (« opt-out »): voorafgaande beslissing van de algemene vergadering van bepaalde acties die het bod kunnen dwarsbomen (bijv. uitgifte van aandelen) doorbraak « opt-in » (wederkerigheid) Uitstotingsrecht (« squeeze-out »): na bod – 90%/95% Verkooprecht (« sell-out »)

11 Omzetting van de Richtlijn in de EG, januari 2007 Omzetting van de Richtlijn Neutraliteit Raad van Bestuur DoorbraakWederkerigheid OostenrijkJa Neen BelgiëNeen Ja CyprusNeenJaNeenJa Tsjechische Republiek NeenJaNeen DenemarkenJaNeen Ja EstlandNeenJa Neen FinlandJaJa wordt verwachtNeen FrankrijkJa NeenJa DuitslandJaNeen Ja GriekenlandJa NeenJa HongarijeJa NeenJa IerlandJa Neen ItaliëNeen Ja

12 Omzetting van de Richtlijn in de EG, januari 2007 Omzetting van de Richtlijn Neutraliteit Raad van Bestuur DoorbraakWederkerigheid LetlandJa Neen LitouwenJa Neen LuxemburgJaNeen Ja MaltaJa Neen NederlandNeen Ja PolenNeen Ja PortugalJa NeenJa SlovakijeJa Neen SloveniëJa NeenJa SpanjeNeenJaNeenJa ZwedenJa Neen Groot-BrittanniëJa Neen

13 De toekomst Wet 1 april 2007 « op de openbare overnamebiedingen / relative aux offres publiques d’acquisition » Wet 1 april 2007 «... tot invoeging van artikel 41 in de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen / … insérant l’article 41 dans la loi du 1 er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition » Koninklijk Besluit 27 april 2007 « op de openbare overnamebiedingen / relatif aux offres publiques d’acquisition » Koninklijk Besluit 27 april 2007 « op de openbare uitkoopbiedingen / relatif aux offres publiques de reprise »

14 Deel II De nieuwe wetgeving op openbare overnamebiedingen Belangrijkste wijzigingen

15 De nieuwe wetgeving op openbare overnamebiedingen Belangrijkste wijzigingen De nieuwe Belgische wetgeving op openbare overnamebiedingen Talrijke wijzigingen, maar behoud van een aantal beginselen uit het koninklijk besluit van 1989 Bespreking van de belangrijkste wijzigingen Toepassingsgebied Procedure van het bod Nieuwigheden met betrekking tot het prospectus Rol van de raad van bestuur Verplicht bod Prijs van het bod Uitkoopbod en procedure van verplichte inkoop

16 Toepassingsgebied van de wetgeving Openbaar karakter van het bod Principe —verspreiding op het Belgisch grondgebied van een mededeling waarin « voldoende » informatie over de voorwaarden van het bod wordt verstrekt —aanwending van reclamemiddelen Uitzonderingen —bod aan gekwalificeerde beleggers —bod aan minder dan 100 personen in België Biedingen beoogd door de wetgeving Vrijwillige openbare overnamebiedingen in België, onafhankelijk van de nationaliteit van de doelvennootschap —vrijwillige biedingen op Belgische vennootschappen —erkenning van het prospectus in het geval van biedingen in België –op een buitenlandse vennootschap –op een Belgische vennootschap met hoofdmarkt in het buitenland Verplichte openbare overnamebiedingen op Belgische genoteerde vennootschappen

17 Procedure van het bod Regels vervat in het koninklijk besluit van 1989, maar aangepast aan de richtlijn Duur van het bod (minimum 2 weken, maximum 10 weken) Aanvang van de aanvaardingsperiode (ten vroegste 5 werkdagen na de goedkeuring van het prospectus of de memorie van antwoord) Betaling van de prijs (binnen de 10 werkdagen na de afsluiting) Kennisgeving van voornemens voorafgaand aan een bod « speak up or shut up » regel Bevoegdheid van de CBFA om de publicatie van een mededeling te eisen Verplichting om een bod te lanceren binnen een redelijke termijn of verbod om dit te doen gedurende een periode van 6 maanden (met uitzonderingen) Voorwaarden van het bod Regels geïnspireerd op het koninklijk besluit van 1989 Specifiek geval van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten —voorwaarde toegelaten —bod vervalt indien autoriteiten beslissen om naar fase 2 te gaan (tenzij bieder verzaakt)

18 Prospectus Vorm Opneming van een samenvatting Eén of verschillende documenten (basisdocument en verrichtingsnota) Goedkeuringstermijn Gelijkaardig regime als in de wet van 16 juni 2006 Binnen 10 werkdagen na de indiening van een volledig dossier Taal In principe Frans en Nederlands Uitzondering indien de doelvennootschap gewoonlijk publiceert in slechts één enkele landstaal of in een taal die « gangbaar is in internationale financiële kringen » Verspreiding Mogelijkheid om het prospectus enkel in elektronische vorm ter beschikking te stellen (website van de bieder) recht van elke aandeelhouder om een gedrukt exemplaar te vragen

19 Rol van de raad van bestuur Passiviteit van de raad tijdens het bod Behoud van het oude regime Behoud van de bestaande beschermingsmechanismen Mening over het ontwerpprospectus binnen 5 werkdagen na de overmaking van het ontwerp aanduiding van eventuele leemten of gegevens die zouden kunnen misleiden Opstelling van een memorie van antwoord Standpunt van de raad van bestuur mbt het bod —uitgebreider document dan voorheen —beoogde onderwerpen –de gevolgen van het bod op het geheel van de belangen (van de vennootschap, effectenhouders, schuldeisers, werknemers en werkgelegenheid) –de visie van de raad van bestuur op de strategische plannen van de bieder en de vermoedlijke gevolgen voor de resultaten, de werkgelegenheid en de vestigigingsplaatsen

20 Rol van de raad van bestuur Opstelling van een memorie van antwoord Mededeling binnen 5 werkdagen na de overmaking van het prospectus dat door de CBFA werd goedgekeurd Goedkeuring door de CBFA —goedkeuring afzonderlijk van het prospectus —opneming in het prospectus of afzonderlijke publicatie Informatie van werknemers Mededeling van de kennisgeving van het bod en het prospectus Standpunt van de ondernemingsraad te ontvangen door de raad van bestuur van de doelvennootschap Horen van de vertegenwoordigers van de bieder —voor of tijdens het bod —opschorting van stemrechten in geval van niet-melding

21 Voorwaarden van het verplicht bod Nieuw regime van de wet van 1 april 2007 Overschrijding van de drempel van 30% van het kapitaal Berekening van de drempel —effecten met stemrecht (aandelen en winstbewijzen) —effecten gehouden door de bieder, verbonden personen of personen die optreden als tussenpersoon Verplichting om bod uit te brengen op alle effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht uitgegeven door de vennootschap Rechtstreekse overschrijding Verwerving van effecten —verwerving in de ruime zin (met inbegrip van, in geval van inschrijving op een kapitaalverhoging, fusie, enz.) Onderling overleg —specifieke definitie (akkoord met betrekking tot de controle of een aanbod of akkoord aangaande de uitoefening van stemrechten) —verplichting die weegt op alle partijen bij het onderling overleg

22 Voorwaarden van het verplicht bod Onrechtstreekse overschrijding Verwerving van controle (in rechte of in feite) in een « houdsteronderneming » —entiteit die een deelneming in de doelvennootschap houdt van meer dan 30% —deelneming die meer vertegenwoordigt dan de helft van zijn netto-actief of de helft van zijn nettoresultaten Onderling overleg aangaande een deelneming van meer dan 50% in de houdsteronderneming Afwijkingen Kapitaalverhogingen van de doelvennootschap met voorkeurrecht Tijdelijke overschrijdingen van de drempel van 30% met 2% Schrapping van effecten

23 Lancering van het verplicht bod Lanceringsperiode Kennisgeving aan de CBFA binnen 2 werkdagen na de verwerving Lancering van het bod ten laatste binnen 40 werkdagen Overgangsmaatregel Vrijstelling om een verplicht bod te lanceren voor hen die de drempel overschrijden op 1 september 2007 Kennisgeving aan de CBFA binnen 120 werkdagen vanaf deze datum Verlies van de vrijstelling, met name, in geval van onderschrijding van de drempel « à la baisse » (behalve uitzondering van 2%)

24 Prijs van het bod – Vrijwillig bod Behoud van de vroegere regel Prijs vrij bepaald door de bieder die de bieder toelaat het gezochte resultaat te bekomen Nieuwe regels Bod gelanceerd door de controle-aandeelhouder —aanstelling van een onafhankelijke expert die een raming geeft van de waarde van de vennootschap —onderscheid in vergelijking met het uitkoopbod Uitkering van een eventuele hogere prijs na het bod —In geval van verwerving van effecten na het bod aan een hogere prijs, verplichting om het prijsverschil aan te bieden aan alle aandeelhouders die hebben gereageerd —eventuele invloed op de afwachtende houding van bepaalde aandeelhouders

25 Prijs van het bod – Verplicht bod Vroegere regel niet langer relevant Principe van de nieuwe wetgeving: betaling van de prijs die minstens gelijk is aan het hoogste van de volgende twee bedragen —de prijs betaald door de bieder voor elke verwerving over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de aankondiging van het bod —het gewogen gemiddelde van de beurskoers over de 30 laatste kalenderdagen Speciaal geval van onrechtstreekse overschrijding —de impliciete prijs voor de participatie in de doelvennootschap vervat in de prijs die betaald werd voor de effecten van de houdsteronderneming Aard van de prijs effecten of geld (of een combinatie van beiden) niet noodzakelijk dezelfde prijs als bij de vorige verwerving

26 Uitkoopbod en inkoopprocedure Afzonderlijke regeling (tweede koninklijk besluit van 27 april 2007) Regime van het uitkoopbod (« squeeze-out ») Grotendeels ongewijzigd in vergelijking met het bestaande regime —drempel van 95% —criterium van prijs en onafhankelijke expert Aanpassingen om rekening te houden met nieuwigheden (onderling overleg, memorie van antwoord, enz.) Vereenvoudigd uitkoopbod —bod gelanceerd in aansluiting op een bod, indien de drempel van 95% wordt bereikt —bijkomende voorwaarde –huidig regime: verwerving door de bieder in het kader van het bod van minstens 66% van de effecten die hij niet hield voor het bod –nieuw regime: voorwaarde opgetrokken tot 90% van de niet-gehouden effecten

27 Uitkoopbod en inkoopprocedure Nieuw regime van het inkooprecht (« sell-out ») Recht van effectenhouders om de inkoop van hun effecten te eisen —indien de bieder na het bod minstens 95% van de effecten houdt —en de bieder minstens 90% van de titels heeft verworven die hij voor het bod niet hield Uitoefeningsperiode —niet op gelijk welk moment, maar alleen volgend op een bod —termijn van drie maanden vanaf de verstrijking van de aanvaardingsperiode Prijs van de verplichte inkoop —prijs van het bod —geen onafhankelijke expert

28 Deel III Beschermingsmechanismen en de nieuwe overnamewet

29 Algemene beginselen Dertiende richtlijn kende een lange voorgeschiedenis Neutraliteit van de raad van bestuur Doorbraakregime Geen uitsluitsel op Europees niveau Keuze aan de Lid-Staten « Opt in », « Opt out » Weinig harmonisatie

30 Beschermingsmechanismen België opteerde voor “Opt out” Facultatieve « Opt in » voor vennootschappen met statutaire zetel in Belgïe waarvan ten minste een gedeelte van de effecten met stemrecht zijn genoteerd op een gereglementeerde markt Facultatieve toepassing voor zulke vennootschappen van het wederkerigheidsbeginsel Twee hypotheses dus : de « Opt out » vennootschappen de « Opt in » vennootschappen

31 Beschermingsmechanismen Principes die gelden voor alle vennootschappen (“Opt in” of “Opt out”) Het advies van de raad van bestuur bij een overnamebod —afradend karakter – artikel 523 Venn. Wet. —verantwoordelijkheid raad van bestuur bij het Memorie van antwoord Zoeken naar een derde bieder —marktintegriteit

32 Beschermingsconstructies “Opt out” vennootschappen « Plerumque fit » ? Bestaande reglementering blijft van kracht met enkele technische wijzigingen —toepassing van conventionele overdrachtsbeperkingen, voorkoopregelingen, stemafspraken, benoemingsrechten —toepassing van statutaire overdrachtsbeperkingen, voorkoop- of goedkeuringsrechten (art. 510-512 Venn. Wet.) —« poison pill » constructies —toegestaan kapitaal —inkoop eigen aandelen

33 Beschermingsmechanismen Een aantal verschilpunten : periode waarin het regime geldt (« biedperiode ») notificatie verplichtingen aan CBFA en verhoogde controle CBFA aandeelhoudersovereenkomsten gaan er waarschijnlijk anders gaan uitzien — gewijzigde definitie « onderling overleg » (a) de natuurlijke personen of rechtspersonen die met de bieder, met de doelvennootschap of met andere personen samenwerken op grond van een uitdrukkelijk of stilzwijgend, mondeling of schriftelijk akkoord dat ertoe strekt de controle over de doelvennootschap te verkrijgen, het welslagen van een bod te dwarsbomen dan wel de controle over de doelvennootschap te handhaven; (b) de natuurlijke personen of rechtspersonen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van hun stemrechten, om een duurzaam gemeenschappelijk beleid ten aanzien van de betrokken vennootschap — link met biedplicht

34 Beschermingsmechanismen Besluit “Opt out” vennootschappen Geen wezenlijke verschilpunten met de situatie zoals we die kennen voor de overnamewet Aandachtspunten : striktere controle van de CBFA aandeelhoudersovereenkomsten zullen beïnvloed worden door nieuwe regeling biedplicht en concept « onderling overleg »

35 Beschermingsmechanismen “Opt in” vennootschappen Statutenwijziging vennootschappen met statutaire zetel in België waarvan minstens een gedeelte van de effecten met stemrecht is toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt (dus niet voor bv. niet genoteerde tussenholdings) « Opt in » is omkeerbaar « Opt in » kan gedeeltelijk zijn bv. enkel neutraliteit doch niet doorbraak

36 Beschermingsconstructies Wat betekent “Opt in” t.a.v. de beschermingsmechanismes Niet aangetast zijn :  de raad van bestuur kan op zoek gaan naar een tegenbieder  bepaalde « poison pills » voor zover er geen actie van de raad van bestuur meer vereist is  pyramidale structuren

37 Beschermingsconstructies Wel aangetast zijn : A. Neutraliteit raad van bestuur — 1° tijdens de biedperiode, het bestuursorgaan en het orgaan waaraan het bestuursorgaan een gedeelte van zijn bevoegdheden heeft overgedragen geen handelingen zullen stellen die het openbaar bod zouden kunnen dwarsbomen, dan na voorafgaandelijke en specifieke machtiging van de algemene vergadering; — 2° reeds voor de aanvang van de biedperiode door het bestuursorgaan en het orgaan waaraan het bestuursorgaan een gedeelte van zijn bevoegdheden heeft overgedragen genomen besluiten, die het openbaar bod zouden kunnen dwarsbomen, en die nog geen of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd, de goedkeuring of bekrachtiging van de algemene vergadering behoeven, tenzij zij passen in de normale bedrijfsvoering van de vennootschap. Dus : – dus geen kapitaalverhogingen meer met toegestaan kapitaal – bepaalde poison pills worden ontkracht (warranten, converteerbare obligaties) – geen inkoop eigen aandelen

38 Beschermingsconstructies Wel aangetast zijn : B. Doorbraak — 1° beperkingen inzake overdracht van de effecten met stemrecht en effecten die toegang geven tot stemrecht, bepaald in zowel de statuten als in overeenkomsten met en tussen effectenhouders, tijdens de aanvaardingsperiode van het openbaar bod niet zullen gelden ten aanzien van de bieder; — 2° stemrechtbeperkingen, bepaald in zowel de statuten als in overeenkomsten met en tussen effectenhouders, niet zullen gelden op een algemene vergadering, bijeengeroepen tijdens de biedperiode en waar inzonderheid het nemen van beschermingsmaatregelen geagendeerd wordt. Dus : — statutaire of conventionele overdrachtsbeperkingen worden aan de kant geschoven; — statutaire of conventionele stemrechtbeperkingen of afspraken worden aan de kant geschoven; — statutaire benoemingsrechten worden buiten werking gesteld op de eerste algemene vergadering volgend op het bod (75% voorwaarde)

39 Beschermingsmechanismen Let wel : recht op schadevergoeding Wederkerigheid — optioneel; — belangrijk wanneer men een bod uitbrengt in het buitenland

40 Chris Sunt en Geert Verhoeven Chris Sunt Chris Sunt is vennoot in de praktijk vennootschappenrecht van het kantoor. Hij is gespecialiseerd op het vlak van financieel en vennootschappenrecht. Zijn praktijk is hoofdzakelijk gericht op fusies & overnames, kapitaalmarkttransacties en banking. Vóór zijn toetreding tot het kantoor was hij bijna tien jaar als partner werkzaam bij De Bandt, van Hecke, Lagae & Loesch (nu Linklaters De Bandt). Hij studeerde rechten aan de universiteiten van Antwerpen en Gent. Hij behaalde zijn LL.M aan de Harvard Law School in 1980 en was wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent. Sinds 1980 is hij lid van de Brusselse Balie. Chris is ook plaatsvervangend rechter bij het Hof van Beroep te Brussel. T: +32 2 504 7576E: chris.sunt@freshfields.com chris.sunt@freshfields.com

41 Chris Sunt en Geert Verhoeven Geert Verhoeven Geert Verhoeven is vennoot in de praktijk vennootschappenrecht van het kantoor. Zijn praktijk is hoofdzakelijk gericht op kapitaalmarkttransacties, fusies & overnames en joint ventures. Vóór zijn toetreding tot het kantoor werkte Geert op de juridische diensten van twee Belgische banken. Hij vervoegde het Brusselse kantoor in 1997 en werd vennoot in 2000. Hij studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteiten van Brussel en Leuven. T: +32 2 504 7054 E: geert.verhoeven@freshfields.com geert.verhoeven@freshfields.com


Download ppt "Openbare overnamebiedingen Hans Brockmans - Trends 21 augustus 2007 Chris Sunt – Geert Verhoeven."

Verwante presentaties


Ads door Google