De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom terug bij.... A. Taaltest spelling werkwoordsvormen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom terug bij.... A. Taaltest spelling werkwoordsvormen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom terug bij...

2 A. Taaltest spelling werkwoordsvormen

3 1.Twitter is een medium waar veel mensen praten over wat hen op dat moment bezighou_. a.d b.dt

4 2.Het is knap dat zijn bedrijf zich in die vechtmarkt handhaaf_. a.d b.t

5 3.Tegenvallende verkoopcijfers beïnvloe_en toen altijd het humeur van onze directeur. a.d b.dd

6 4.Wor_ je weleens een lastige vraag gesteld? a.d b.dt

7 5.Toen er nog weinig tv-kanalen waren, beste_en de omroepen veel minder aandacht aan kijkcijfers. a.besteden b.besteedden

8 6.Omdat hij met administratieve gegevens had geknoei_, is hij ontslagen. a.d b.t

9 7.De tv-makers trach_en er alles aan te doen, maar toen dat niet hielp, is het programma van de buis gehaald. a.t b.tt

10 8.Het is vervelend dat iedereen mij continu als slachtoffer bestempel_. a.d b.t c.dt

11 9.Veel jongeren verrich_en vorig jaar hand- en spandiensten in de verzorgingssector. a.t b.tt

12 10.De minister heeft naar verlui_ nog niet op de laatste ontwikkelingen gereageerd. a.d b.t c.dt

13 11.Het is verstandig een emmer water klaar te zetten, als je barbe_. a.barbecued b.barbecuet c.barbequed d.barbequet

14 12.Heb jij nog vernomen of Rachid ook kano_? a.kanood b.kanoot c.kanoodt d.kano’t

15 13.Hij was er heel verbaas_ over dat de vergadering niet doorging. a.d b.t c.dt

16 14.Door de koningin verwelkom_ voelden de gasten zich een beetje opgelaten. a.d b.t c.dt

17 15.Die met kaarsen verlich_e kamer zag er gisteren gezellig uit. a.t b.tt

18 B. Taaltest spelling algemeen

19 Maak steeds de juiste keus. 16. a.de frauduleuse werknemer b.de frauduleuze werknemer 17.a.zich laten vacineren b.zich laten vaccineren 18.a.vacuümverpakt b.vacu-umverpakt c.vacumverpakt

20 19.a.Die student is exellent. b.Die student is excellent. c.Die student is exelent. d.Die student is excelent. 20.a.twee-onder-een-kap woning b.twee-onder-een-kapwoning c.twee-onder-een-kap-woning d.twee-onder-een-kapwoning

21 21.a.de lineaal b.de liniaal 22.a.Die atleet is beresterk. b.Die atleet is berensterk. 23.a.de sms’jes b.de sms-jes

22 24.a.Ik heb gegolfd. b.Ik heb gegolft. c.beide 25.a.Ik heb gezweet. b.Ik heb gezweten. c.beide

23 26.a.obscene gebaren maken b.obscéne gebaren maken c.obscène gebaren maken 27.a.de zijingang b.de zij-ingang 28.a.hardgrondig b.hartgrondig

24 29.a.eronderuit willen b.er onderuit willen c.eronder uit willen d.eronder uitwillen 30.a.De student was verbauwereerd, toen hij weer een onvoldoende had. b.De student was verbouwereerd, toen hij weer een onvoldoende had.

25 31.a.Die twee docenten hebben zich beide voor die cursus ingeschreven. b.Die twee docenten hebben zich beiden voor die cursus ingeschreven. 32.a.Alex voorstel klinkt goed. b.Alex’ voorstel klinkt goed. c.Alex’s voorstel klinkt goed. d.Alexs voorstel klinkt goed.

26 33.a.de afvloeingsregeling b.de afvloeiingsregeling 34.a.een stiekeme actie b.een stiekume actie c.een stiekeme aktie d.een stiekume aktie e.een stiekumme actie

27 35.a.De lokalen worden alle weer voorzien van een schrijfbord. b.De lokalen worden allen weer voorzien van een schrijfbord.

28 C. Stijl

29 Maak steeds de juiste keus. 36. Het voorstel van onze adviescommissie, dat/die/wat nu zorgvuldig wordt uitgewerkt, brengen wij morgen in stemming. a.dat b.die c.wat

30 37. Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat de geplande excursie helaas niet door kan gaan. Is deze zin correct? a.correct b.niet correct

31 38. Welke van de volgende drie zinnen is wel correct? a.Wij willen graag helpen verhuizen, tenzij je ons kunt gebruiken. b.Alles goed bestudeerd hebbend, kwamen wij tot de conclusie dat er vrijwel foutloos is gewerkt. c.Het gros van de wedstrijden zijn niet om aan te zien.

32 39. Genietend van een lekker kopje koffie, kwam ik bij van een lange werkdag. Is deze zin correct? a.correct b.niet correct

33 40. Doordat er zo veel lange files waren, kwamen wij te laat aan. Is deze zin correct? a.correct b.niet correct

34 41.Zij hebben dat anders opgelost als/dan ons/wij. a.als wij b.dan wij c.als ons d.dan ons

35 42.Die onderneming maakt dit jaar drie keer zo veel winst als/dan vorig jaar. a.als b.dan

36 43.Welke zin is wel correct? a.Het merendeel van de lopers starten waarschijnlijk te snel. b.Ik denk dat hij vermoedelijk wel zal slagen. c.Zowel Martin de Jong als Joke van der Woude is van plan ons te komen helpen.

37 44.Het risico wat je loopt, is niet zo groot. Is deze zin correct? a.correct b.niet correct

38 45.Na aanleiding van uw klacht hebben wij een enquête gehouden. Is deze zin correct? a.correct b.niet correct

39 46.Welke zin is juist? a.Ongeveer 10 % van de aanwezigen was tegen. b.Ongeveer 10 % van de aanwezigen waren tegen.

40 47.Welke zin is juist? a.Wim Hartman, die tot een van de bekendste trainers van ‘Haag Atletiek’ behoort, is populair. b.Wij zullen uw klacht in behandeling nemen, maar kunnen niet garanderen dat dit u voordeel oplevert. c.De politieagent deelde een bekeuring uit aan een man die twee keer zo hard reed dan was toegestaan.

41 48.Minstens de helft van de ondervraagden bleken dezelfde klacht te hebben. Is deze zin correct? a.correct b.niet correct

42 49. Welke van de volgende drie zinnen is wel correct? a.Die onvoldoende heb je te danken aan je gebrekkige inzet. b.Recentelijk hebben wij nog een order geplaatst. c.Wij hebben geen behoefte en belangstelling voor uw nieuwsbrief.

43 50. Welke van de volgende drie zinnen is wel correct? a.Bij dezen refereren wij aan uw laatste brief. b.Als het warm is, kan het natte water voor afkoeling zorgen. c.Het is de bedoeling dat wij gezamenlijk een warming-up doen, maar zullen tijdens de wedstrijd ieder ons eigen tempo lopen.

44 D. Interpunctie

45 51. Welke zin is de beste? Wel of geen komma achter ‘voetballers’? a.Voetballers die veel scoren, verdienen vaak meer dan hun collega’s. b.Voetballers, die veel scoren, verdienen vaak meer dan hun collega’s.

46 52. Welke zin is de beste? Wel of geen komma achter ‘voetbalelftal’? a.Het Nederlands voetbalelftal dat vaak wint, is nog steeds geen wereldkampioen. b.Het Nederlands voetbalelftal, dat vaak wint, is nog steeds geen wereldkampioen.

47 53. Welke zin is de beste? Een dubbele punt of een puntkomma? a.We nemen van alles mee: papier, pennen, stiften, e.d. b.We nemen van alles mee; papier, pennen, stiften, e.d.

48 54.Welke zin is de beste? Waar staan de aanhalingstekens goed? a.Hij zei: “De volgende week doe ik ook mee.” b.Hij zei: “De volgende week doe ik ook mee”.

49 55.Mijn zus, die drie kinderen heeft, is altijd in de weer. Hoeveel zussen heb ik? a.één zus b.meer dan één zus c.dat kun je niet weten

50 E. Voornaamvoorwoorden

51 Maak steeds de juiste keus. 56.Wij hebben hen/hun niet op tijd geïnformeerd. a.hen b.hun

52 57.Wij hebben niets meer van hen/hun vernomen. a.hen b.hun

53 58.Volgens hen/hun ben je nog niet te laat. a.hen b.hun

54 59.Als je hen/hun iets aanbiedt, reageren hen/hun/zij altijd heel dankbaar. a.hen, hun b.hun, hen c.hen, zij d.hun, zij

55 60.Als je hen/hun belt, nemen ze bijna nooit op. a.hen b.hun

56 61.Het Hubertus College is heel populair, omdat............ ook een sportvariant aanbiedt. Vul het juiste woord in. a.het b.hij c.zij

57 62.Tijdens de laatste vergadering heeft het bestuur besloten............ visie op de website te zetten. a.haar b.hun c.zijn

58 63.De provincie Noord-Brabant heeft moeite............ begroting op orde te krijgen. a.haar b.hun c.zijn

59 64.De vakbond wil............ achterban raadplegen. a.haar b.hun c.zijn

60 65.Berlijn is beroemd om............ inmiddels afgebroken muur. a.haar b.hun c.zijn

61 F. Woordenschat

62 Wat is de juiste betekenis? 66.De portee van die mededeling is hem ontgaan. a.lol b.noodzaak c.strekking

63 67.De lacune in dat verhaal is opvallend. a.de spannende opbouw b.de boodschap c.het ontbrekende gedeelte

64 68.De notabelen zijn gearriveerd. a.genodigden b.jubilarissen c.voorname personen

65 69.Zelfs binnen het establishment van ons land komt fraude voor. a.de gevestigde orde b.de lagere ambtenaren c.de bewoners van kastelen

66 70.Je moet over contracten en afspraken niet chicaneren. a. met anderen praten b. opscheppen c. zeuren

67 71.Wij behaalden een pyrrusoverwinning. a. overwinning die belangrijk is b. overwinning die niets voorstelt c. overwinning die goed is voor het moreel

68 72.Die schrijver is een epigoon van W. F. Hermans. a. levensbeschrijver b. criticus c. navolger

69 73.Wij kunnen in dit geval van deviant gedrag spreken. a. teleurstellend b. afwijkend c. prettig

70 74.Hij is de risee van onze afdeling. a. leider die erg op de voorgrond treedt b. iemand die uitgelachen wordt c. persoon die voor de uitnodigingen zorgt

71 75.Die twee bedrijven zijn een kongsi aangegaan. a. concurrentiestrijd b. samenwerkingsverband om beide voordeel te behalen c. strijd waarbij de één de klanten bij de ander wegkoopt

72 G. Uitdrukkingen, gezegdes, e.d.

73 Vul de volgende uitdrukking aan. 76.Stelen als de ………………. a.apen b.ratten c.raven

74 77.Zo bang als een ………………. a.bunzing b.slang c.wezel

75 Wat betekent de volgende uitdrukking? 78.Een zak zout met iemand gegeten hebben. a.een lange tijd met iemand om zijn gegaan b.een pittig gesprek met iemand hebben gehad c.een moeilijke tijd met iemand hebben gehad

76 79.Nog niet droog achter de oren zijn. a.geen rust kunnen vinden b.nog niet volwassen zijn c.zich niet goed gewassen hebben

77 80.Van kleur verschieten. a.bleek worden, heel erg schrikken b.van mening veranderen c.van tactiek veranderen

78 81.Ergens patent op hebben. a.ergens belangstelling voor hebben b.ergens heel goed in zijn c.ergens te veel van hebben

79 82.Een grote lantaarn, een klein licht. a.Wie de meeste praatjes heeft, bezit het minste verstand. b.Wie zich rijk voordoet, bezit het minst. c.Wie heel stoer doet, is het bangst.

80 Vul de volgende uitdrukking aan. 83.Dat is de goden ……… (te grote risico’s nemen) a.tarten b.te hulp vragen c.verzoeken

81 84.Iemand de mantel ……… (iemand stevig aanpakken) a.aanreiken b.bedekken c.uitvegen

82 85.Altijd op hetzelfde ……… slaan. a.aambeeld b.bord c.teken

83 H. Uitsmijters

84 86.In welke zin staat een pleonasme? a.Dat kost duur. b.Kom onmiddellijk direct hier. c.Niet op kleine details letten.

85 87.In welke zin staat een contaminatie? a.Vaak gaat hij dikwijls op de fiets naar school. b.Het betreurt ons dat wij niet hebben gereageerd. c.Mijn naam is Mark en ben 18 jaar.

86 Vul aan met het juiste woord. 88.‘Karaoke’ is een woord uit het ……….. a. Chinees b. Grieks c. Japans d. Maleisisch

87 89.Hoe schrijf je het meervoud van ‘quiz’? a. quizen b. quizzen c. beide

88 90.Welke schrijfwijze is juist? a.Ik ga ervan uit dat ik win. b.Ik ga er vanuit dat ik win. c.Ik ga ervanuit dat ik win. d.Ik ga er van uit dat ik win.

89 I. Dictee

90 Zin 1 In de afgelopen introductieweek hebben wij met mountainbikes over zandpaadjes en steile duinhellingen geracet, vervolgens hebben wij kennisgemaakt met studenten die hun studentenverenigingen promootten en ten slotte werd er gebowld en gepaintballd.

91 Zin 2 In deze hectische tijden trachten de meesten van de docenten ten minste tot aan hun oudedagspensioen topfit en stressbestendig te blijven door te sporten of te fitnessen en zodoende niet vroegtijdig het loodje te leggen.

92 Zin 3 Om er in het dictee niet faliekant naast te zitten wordt je geadviseerd de volgende woorden uit je hoofd te leren: veronachtzamen, hobbyist, een weids uitzicht en consciëntieus.

93 J. Bonusvraag

94 Hoe spel je de uitdrukking ‘het gelag moeten betalen’ en wat is de betekenis? Schrijfwijze: het gelag betalen Betekenis: de kosten betalen

95 Einde


Download ppt "Welkom terug bij.... A. Taaltest spelling werkwoordsvormen."

Verwante presentaties


Ads door Google