De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEERJARENPLAN 2015 - 2019 Gemeenteraad 16/12/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEERJARENPLAN 2015 - 2019 Gemeenteraad 16/12/2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 MEERJARENPLAN 2015 - 2019 Gemeenteraad 16/12/2014

3 Wat is BBC? NIET: The British Broadcasting Corporation (BBC) is a British public service broadcaster that operates under a Royal Charter. MAAR: Beleids- en beheerscyclus

4 Beleidsgericht Beheersinformatie Beleid: Waar willen we naar toe? intern & extern Dit komt tot uiting in de strategische nota inclusief de doelstellingen, actieplannen en acties Beheer: Welke middelen hebben we, hoe gaan we deze gebruiken om het voorgestelde beleid te kunnen uitvoeren Dit kan je terugvinden in de financiële rapporten die een middel moeten zijn om zowel het nieuwe als het recurrente beleid te meten en indien nodig, bij te sturen Bedoeling is ook dat de beleidsmensen beslissen waar men naartoe wil en de detaillering hiervan naar het uitvoerend orgaan binnen een gemeente gaat. Vandaar ook dat u in de rapporten veel minder details zal terugvinden dan in de tijden van NOB BELEID: strategie BEHEER: middelen- meten - bijsturen

5 2 bundels Aanpassingen meerjarenplan -Strategische nota - Financiële nota - Toelichting Budget: -Beleidsnota -Financiële nota -Toelichting Aanpassingen meerjarenplan Budget

6 STRATEGISCHE NOTA Strategische nota:Prioritair beleidBeleidsdoelstellingenActieplannenActies Middelen - Prioritair beleid - Overig beleid

7 Strategische nota -Prioritair beleid - Overig beleid Keuzes maken Strategische nota:Overig beleid: Gelijkblijvend beleid = vervat in 1 actie = hier geen doelstellingen maar enkel middelen Overig beleidActieplannenActiesMiddelen

8 Strategische nota – Prioritair beleid prioritaire beleidsdoelstellingen BDPR_01: Pepingen verder uitbouwen als een dynamische gemeente met behoud van zijn specifieke karakter BDPR_02: Pepingen verhoogt de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid van de inwoners Pepingen maakt werk van een duurzame woon- en leefomgeving in harmonie met de landbouw

9 Strategische nota Overig beleid - niet prioritaire beleidsdoelstellingen - gelijkblijvend beleid Overig beleid - niet prioritaire beleidsdoelstellingen - gelijkblijvend beleid NP_01: De dienstverlening staat ten dienste van de bevolking, interne en andere externe klanten NP_02: Pepingen wil alle inwoners ongeacht hun sociale klasse of leeftijd aanzetten tot een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding NP_03: Pepingen zorgt voor en stimuleert een laagdrempelig en breed vrijetijdsaanbod NP_04: Pepingen wil zich toeristisch op de kaart zetten NP_05: Pepingen verhoogt de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid van zijn inwoners NP_06: Pepingen zet zich actief in op het vrijwaren van de open ruimte en landelijk karakter NP_07: Pepingen ontwikkelt een evenwichtig woonbeleid met specifieke aandacht voor duurzaamheid NP_08: Pepingen erkent KMO’s en zelfstandigen als motor van de lokale economie NP_09: Pepingen profileert zich als diervriendelijke gemeente NP_10: Pepingen gaat uit de noden van de burger en de eigen organisatie als drijfveer voor het functioneel inrichten van de infrastructuur NP_11: Pepingen maakt werk van een milieubewustere gemeente door duurzaam om te gaan met milieu en landbouw

10 De financiële nota - Schema M1 (art. 13 BVR BBC 25/6/2010 en latere wijzigingen) - Schema M2 (art. 14 BVR BBC 25/6/2010 en latere wijzigingen) Hoe worden onze middelen gebruikt om onze beleidsdoelstellingen te bereiken. FINANCIËLE NOTASchema M1: Financieel doelstellingenplan Per beleidsdomein het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven (overgenomen uit de strategische nota) Opgedeeld in : - Prioritair beleid - Overig beleid Telkens onderverdeeld in: - Exploitatie - Investeringen - andere Overzicht per jaar

11

12

13 De financiële nota - Schema M1 (art. 13 BVR BBC 25/6/2010 en latere wijzigingen) - Schema M2 (art. 14 BVR BBC 25/6/2010 en latere wijzigingen) Kunnen we deze doelstellingen betalen? Dubbel financieel evenwichtscriterium FINANCIËLE NOTA Schema M2: De staat van het financieel evenwicht 2 delen: - Resultaat op kasbasis - Autofinancieringsmarge Resultaat op kasbasis Moet per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul zijn Autofinancieringsmarge Moet in het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota betrekking heeft, groter dan of gelijk aan nul zijn

14 Resultaat op kasbasis = toestandsevenwicht = meer geld overhouden dan men wil uitgeven Som van het saldo van: -Exploitatiebudget -Investeringsbudget -Andere uitgaven - Aflossing schulden (Korte termijn) - Toegestane leningen - Op te nemen leningen - Terugvordering van aflossing van financiële schulden - Min de bestemde gelden Men gaat nu ook niet meer specifiek lenen om investeringen te betalen maar wel in functie van de thesaurie. Men kan ook niet MEER gaan lenen dan wat men kan betalen. Daarom werd ook het dubbel criterium van financieel evenwicht ingebouwd.

15

16 Autofinancieringsmarge = structureel evenwicht = geld overhouden om leninglasten te betalen Dit schema is samengesteld uit: -Het financieel draagvlak: = exploitatieontvangsten min exploitatieuitgaven min de nettokosten van de schulden MIN -Netto periodieke leningsuitgaven = netto aflossingen van de schulden + nettokosten van de schulden Saldo = de autofinancieringsmarge, deze moet positief zijn tegen 2019

17

18 Resultaat op kasbasis versus autofinancieringsmarge (1) Resultaat op kasbasis Elementen uit exploitatie, investeringen, andere Verkoop van patrimonium = positieve invloed Aangaan van lening = positief (bedrag lening), negatief (bedrag intresten/aflossingen Ontvangst/toekenning investeringstoelage = positieve/negatieve invloed Autofinancieringsmarge Enkel elementen uit exploitatie + aflossingen/terugvordering van intresten en aflossingen Verkoop van patrimonium = geen rechtstreekse invloed – onrechtstreeks wel als men hierdoor minder moet gaan lenen Aangaan van nieuwe lening: leningsbedrag = geen rechtstreekse invloed intrest en aflossing = negatieve invloed Ontvangst/toekenning investeringstoelage = geen rechtstreekse invloed onrechtstreeks wel als men hierdoor minder of meer moet gaan lenen

19 Resultaat op kasbasis versus autofinancieringsmarge (2) Resultaat op kasbasis Investeringsuitgave = negatieve invloed Besparen uitgaven = positieve invloed Exploitatieontvangsten - verhoging = positieve invloed - verlaging = negatieve invloed Autofinancieringsmarge Geen rechtstreekse invloed onrechtstreeks wel als men hierdoor meer moet gaan lenen Besparen uitgaven = positieve invloed Exploitatieontvangsten - verhoging = positieve invloed - verlaging = negatieve invloed

20 Hoe kwam dit meerjarenplan en budget tot stand? (1) Basis = strategische nota laatste budgetwijziging 2014 Richtlijnen omzendbrief opmaken meerjarenplan en budget Aanpassen ramingen opcentiemen onroerende voorheffing, aanvullende personenbelasting, opcentiemen motorrijtuigen, gemeentefonds op basis van de nieuwe gegevens Samen met de diensthoofden werd het gelijkblijvend beleid voorbereid. Daarnaast werd een controle van de ramingen gedaan van de prioritaire en niet-prioritaire acties. De personeelskost werd aangepast volgens de laatste gegevens in ons bezit (externe richtlijnen, interne gegevens, richtlijnen van het college).

21 Hoe kwam dit meerjarenplan en budget tot stand? (2) Waarderingsregels: werden door het college beslist, er werd een toetsing gedaan en waar nodig werden de budgetten aangepast. Dit had als resultaat dat er delen van het budget van exploitaitie naar investeringen dienden te verhuizen en omgekeerd Het resultaat van al deze gegevens werd voorgelegd aan het college en aangepast waar nodig Een wijziging van de kredieten van een al vroeger vastgestelde investeringsenveloppe moet gebeuren via een budgetwijziging, vandaar dat er nieuwe investeringsenveloppes werden aangemaakt voor nieuwe investeringen in bestaande acties De bestaande schulden werden in kaart gebracht en nadat alle ramingen volledig waren werden de nieuwe leningen berekend rekening houdend met het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge. Zie schema TM2

22 Nog vragen?


Download ppt "MEERJARENPLAN 2015 - 2019 Gemeenteraad 16/12/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google