De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bovenlokale samenwerking in de zorg voor jeugd Andre Schoorl (minVenJ) Wim Hoddenbagh (VNG)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bovenlokale samenwerking in de zorg voor jeugd Andre Schoorl (minVenJ) Wim Hoddenbagh (VNG)"— Transcript van de presentatie:

1 Bovenlokale samenwerking in de zorg voor jeugd Andre Schoorl (minVenJ) Wim Hoddenbagh (VNG)

2 Inhoud presentatie 1.Landelijke gegevens over de jeugdzorg 2.Bestuurlijke afspraken Rijk en VNG over bovenlokale uitvoering van taken 3.Discussie

3 Huidige organisatie en taken Bureau jeugdzorg (15 bureaus) Toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg Jeugdbescherming Jeugdreclassering AMK Kindertelefoon Aanbod provinciale jeugdzorg (56 aanbieders en 3 LWI’s) Jeugdhulpverlening Verblijf (pleegzorg en residentiële opvang) Observatiediagnostiek Aanbod voorzieningen licht verstandelijk gehandicapten (LVG) en jeugd-GGZ Ruim 20 orthopedagogische behandelcentra (LVG) 9 categorale instellingen jeugdpsychiatrie (180 plekken) en 32 jeugdafdelingen binnen de GGZ

4 Cijfers over de jeugdzorg Aantal jeugdigen in provinciale jeugdzorg (2009) VoorzieningAantal jeugdigenPer 1000 jeugdigen Toegang (geaccepteerd)63.00018,1 Jeugdbescherming51.00014,5 Jeugdreclassering23.0006,6 AMK advies en consult42.00016,9 AMK onderzoek17.0005,9 Ambulante Jeugdhulp48.00012,7 Verblijf (deeltijds)9.0002,7 Verblijf (pleegzorg)20.0006,2 Verblijf (24-uurs)11.0003,3 Crisiszorg10.0003,0 Jeugdzorgplus1.0001,0

5 Cijfers over de jeugdzorg Aantal jeugdigen in jeugd-GGZ en jeugd-LVG (2009) VoorzieningAantal jeugdigenPer 1000 jeugdigen Jeugd-GGZ (ZVW)266.22976 Ambulante zorg256.61872 Deeltijd1.7340,5 Residentieel6.4281,8 Gemengd2.9360,8 GGZ-1 e lijns:1.4250,4 Jeugd LVG AWBZ OBC’s13.0013,7 Jeugd LVG AWBZ overign.b. Jeugd GGZ + LVG PGB26.8657,6

6 Cijfers over de jeugdzorg Budget en kosten per jeugdige in jeugdzorg VoorzieningTotaal budget (mln)Per jeugdige (in €) Toegang1452.275 Jeugdbescherming2755.391 Jeugdreclassering572.458 AMK41690 Ambulante Jeugdhulp2004.145 Verblijf (deeltijds)1809.255 Verblijf (pleegzorg)1707.824 Verblijf (24-uurs)32528.195 Crisiszorg423.926 Jeugdzorgplus16049.860 Jeugd GGZ (ZVW)4701.756 Jeugd LVG AWBZ OBC’s32925.306 Jeugd LVG AWBZ overig1811.756 Jeugd GGZ + LVG (PGB)49718.500

7 Bestuurlijke afspraken Rijk-VNG (1) Op onderdelen van decentralisatie jeugdzorg is bovenlokale samenwerking nodig Bij decentralisatie kunnen randvoorwaarden worden gesteld aan bovenlokale samenwerking Gemeente kiezen waar mogelijk voor publiekrechtelijke samenwerking boven privaatrechtelijke Gemeenten kiezen zelf de uitvoeringsvorm (bijv. WGR) Bij de keuze voor de uitvoeringsvorm worden schaal- en inhoudelijke overwegingen gemaakt

8 Bestuurlijke afspraken Rijk-VNG (2) Samenhang en overlap tussen beleidsdomeinen en doelgroepen en de relatie met de omgeving (ketenpartners) verdienen de aandacht Gemeente komen binnen een jaar na duidelijkheid over de taken en randvoorwaarden met een invulling van deze bovenlokale uitvoering Indien gemeenten binnen een jaar geen passende invulling aan de uitvoering hebben gegeven, bepaalt het Rijk hoe dit georganiseerd wordt. VNG en Rijk bevorderen kennisontwikkeling

9 Bestuurlijke afspraken Rijk-VNG (3) De afzonderlijke gemeenten worden direct financieel verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg Rijk en gemeenten erkennen dat aan JB/JR specifieke voorwaarden gesteld worden, waaronder bovenlokale samenwerking Op deeltaken is voldoende bestuurskracht nodig door samenwerking bij de uitvoering. Dit betreft gezamenlijke inkoop en samenwerking voor een aantal nog nader te benoemen specifieke groepen/zorgvormen.

10 Uitkomsten BO tussen Rijk-VNG (1) Gemeenten worden verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van alle doelgroepen op het terrein van jeugd. Gezien de benodigde uitvoeringskracht is het van belang dat gemeenten op bovenlokaal niveau afspraken maken over de financiering van:  alle vormen van residentiële zorg  het aanbod van specialistische zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek.

11 Uitkomsten BO tussen Rijk-VNG (2) Voor de taken en functies van het huidige AMK wordt, geadviseerd om deze op bovenlokaal niveau te organiseren. Er komen landelijk dekkende afspraken tussen gemeenten over de uitvoering op bovenlokaal niveau van de hiervoor genoemde taken en functies op het terrein van jeugdzorg. Het is in eerste instantie aan gemeenten om te bepalen op welke schaalgrootte zij de uitvoering bovenlokaal gaan organiseren.

12 Uitkomsten BO tussen Rijk-VNG (3) Bij het maken van afspraken wordt rekening gehouden met/zo mogelijk aangesloten bij andere relevante samenwerkingsverbanden. De buitengrenzen van de samenwerkingsverbanden zijn bij voorkeur hetzelfde. Gemeenten maken, voor de taken die zij bovenlokaal uitvoeren, afspraken over de wijze waarop zij de financiering van het zorg- en ondersteuningsaanbod organiseren en de financiële risico’s onderling verdelen.

13 In gesprek over bovenlokale samenwerking

14 In gesprek Hoe kan een instelling zich oriënteren op samenwerkende gemeenten? Wanneer is er helderheid over de schaalgrootte? Relatie integrale aanpak versus bovenlokale samenwerking? Rol van provincie bij bovenlokale samenwerking? Hoeveel ruimte krijgen gemeenten om zich voor te bereiden? Moet de vorm niet de inhoud volgen? Relatie tussen woonplaats jongere en lokatie van onderwijs/zorgvoorziening

15 In gesprek Is een jaar voorbereidingstijd voor bovenlokale samenwerking voor aanbieders niet te kort? Heb oog voor verschillen in registraties en definities Onduidelijkheid of bekostiging rekening houdt met woonplaats en plaats waar zorg wordt ontvangen Heb aandacht voor vervoerskosten bij bovenlokaal aanbod Samenhang tussen zorg en BSN nummer Verdeelmodel moet tijdig bekend zijn in verband met afbouw subsidie door provincie Reorganisatie bij aanbieders kost meer dan een jaar

16 In gesprek Spoorboekjes van de drie decentralisaties moeten naast elkaar worden gelegd en afgestemd Welzijnsvoorzieningen werken vaak niet bovenlokaal Wat doe je met jongeren die buiten de eigen regio worden opgevangen Wat voor vormen van contractering heb je voor dure specialistische zorg Hoe koop je in bij aanbieders (aantallen, trajecten, etc.) Relatie met centrumgemeenten in verband met ASHG Maatvoering bij regionale samenwerking is belangrijk

17 In gesprek Hoe is de regionale samenhang met het onderwijs georganiseerd De vorm moet de inhoud volgen en niet andersom Leer van de manier waarop de brandweer regionaal is georganiseerd als basisvoorziening Hoe organiseer je de pleegzorg? Gooi geen oude schoenen en kennis weg Heb oog voor samenhang jeugdzorg volwassenen GGZ Er moeten kwaliteitsgaranties komen voor het aanbod

18 Behoeftes Juridische modellen voor bovenlokale samenwerking Best practises Aandacht voor zorgcontinuum tijdens transitie


Download ppt "Bovenlokale samenwerking in de zorg voor jeugd Andre Schoorl (minVenJ) Wim Hoddenbagh (VNG)"

Verwante presentaties


Ads door Google