De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Nederland en het EQF Voorlichtingsbijeenkomst Karin van der Sanden, Marijke Dashorst Projectleider NLQF Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Nederland en het EQF Voorlichtingsbijeenkomst Karin van der Sanden, Marijke Dashorst Projectleider NLQF Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap."— Transcript van de presentatie:

1 1 Nederland en het EQF Voorlichtingsbijeenkomst Karin van der Sanden, Marijke Dashorst Projectleider NLQF Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap

2 Strategische EU beleidslijnen 2000-2010-2020 Leven lang leren en mobiliteit moeten voor iedereen mogelijk en toegankelijk zijn Verbeterde kwaliteit en efficiëntie van onderwijs en scholing Gelijke kansen, sociale cohesie en actief burgerschap Versterkte creativiteit en innovatie, inclusief stimulering van meer ondernemende leerlingen, studenten, volwassenen op alle niveaus van onderwijs en scholing

3 Europese Instrumenten EQF Meta-raamwerk, onderwijssector overstijgend 8 niveaus leerresultaten: wat iemand kent, begrijpt en kan doen na voltooiing leerproces één eenduidig begrippenkader ECVET toekennen ECVET punten aan onderdelen van mbo- opleidingen in buitenland opgedane leeropbrengsten kunnen meetellen voor het diploma EQAVET bewaken en verbeteren van kwaliteit van mbo-onderwijs op stelselniveau en binnen onderwijsinstellingen, ondersteuning EQF- en ECVET-proces

4 EQF LLL Doel: Vergroten van studenten- en arbeidsmobiliteit Faciliteren van een levenlang leren

5 EQF LLL Mechanisme om onderwijs- en opleidingskwalificaties van verschillende landen binnen Europa met elkaar te vergelijken Dit is mogelijk door het gebruik van leeruitkomsten, kwaliteitsborging en op de basis van onderling vertrouwen leidt niet tot erkenning op Europees niveau, gaat niet over gemeenschappelijke Europese standaarden voor het onderwijs of ontwikkeling van gemeenschappelijk Europees onderwijs en scholingssysteem

6 EQF : aanbeveling (april 2008) 2010 is streefdatum om nationale kwalificatiesystemen, al dan niet via een nationaal kwalificatiekader (NQF), aan EQF te hebben gekoppeld 2012 is streefdatum om EQF niveaus op nieuwe kwalificatiecertificaten/diploma’s te vermelden

7 EQF werkstructuur Europese adviesraad EQF AG 2 – 4 bijeenkomsten per jaar met als doel: Samenhang in de ontwikkeling in de lidstaten Transparantie in het proces van vergelijking van NQF’s aan het EQF

8 EQF werkstructuur National Contact points (NCP) 2 – 4 bijeenkomsten per jaar tbv afstemming Verantwoordelijkheden vergelijken nationale kwalificatieniveaus met het EQF communicatie over EQF/NQF Brussel, Lidstaten, Overheid, Stakeholders, Grote Publiek onderhoud NQF

9 EQF : Stand van zaken Europa 4 landen klaar: Ierland, Malta, UK en Frankrijk 8 landen streven naar afronding van de koppeling met het EQF in 2010 (Nederland: 6 april 2011) 14 landen in 2011 1 land 2012 (Griekenland) 1 land 2013 (Slovenië) 4 landen nog geen opgave Totaal:32 + 15 geïnteresseerde partnerlanden

10 Nederland Ontwikkeling van een nationaal kwalificatiekader: het NLQF (Netherlands Qualification Framework). Het NLQF beschrijft alle kwalificatieniveaus binnen Nederland met één begrippenkader. Deze niveaubeschrijvingen worden gekoppeld aan de niveaubeschrijvingen van het European Qualification Framework Life Long Learning (EQF).

11 Het NLQF NQF in Nederland dient als vertaalinstrument tussen bestaande structuren en het EQF Transparantie met als doel stimuleren nationale en internationale mobiliteit Stimuleren van Leven Lang Leren Communicatie

12 Uitgangspunten NLQF Het NLQF is een verbindend kwalificatiekader De bestaande niveaus in het vmbo, mbo, havo, vwo, ho en educatie worden beschreven in descriptoren met één en hetzelfde begrippenkader. De logische rangschikking of nevenschikking van deze kwalificatieniveaus is bepalend voor het uiteindelijk aantal niveaus van het NLQF. Dit kunnen er meer zijn dan de acht niveaus in het EQF. Het NLQF komt NIET in plaats van de bestaande structuren

13 Uitgangspunten NLQF Doorstroomrechten worden NIET geregeld in het NLQF Het NLQF is gebaseerd op leeropbrengsten Het NLQF staat open voor non-formele kwalificaties Het is onder voorwaarden mogelijk andere kwalificaties in het NLQF in te schalen dan de door het ministerie van OCW en LNV erkende kwalificaties van het VMBO, MBO, HO, Havo en VWO Nu een project om voorwaarden te onderzoeken

14 Uitgangspunten NLQF Het NLQF is compatible met het Kwalificatiekader Hoger Onderwijs 2005 start Bologna proces 47 Europese landen stemmen hoger onderwijsbeleid af ontwikkeling Europees kwalificatieraamwerk hoger onderwijs 2008 aanname EQF descriptoren van het Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs stemmen overeen met de leerresultaten van niveau 5 tot en met 8 van het EQF. Dit geldt ook voor de Nederlandse kaders

15 Projectstructuur NLQF Stuurgroep Directeuren BVE, HO&S, VO, LNV en PLW Interne Werkgroep Beleidsmedewerkers BVE, HO&S,VO,PLW Expertgroep Vertegenwoordigers van sectoren inclusief non-formeel Werkgroepen Uitvoerders in sectoren, inclusief non formeel Projectleider

16 Stappen in het proces Samenstelling expertgroep: 2009 Bepalen begrippenkader: 2009/2010 Beschrijven formele onderwijsniveaus: voorjaar 2010 Kleine toets in werkveld: zomer 2010 Doorontwikkelen tot NLQF: na zomer 2010 Rondetafelbijeenkomsten: oktober 2010 Voorlichting op verzoek (2010 en 2011) Start Commissie Leijnse: november 2010 Keuze NCP: Advies commissie Leijnse Formele koppeling met EQF: begin 2011 Verantwoordingsdocument: 1 e kwartaal 2011 Start NCP: 2 e kwartaal 2011 EQF / NQF niveaus op diploma's: vanaf 2012

17 Huidige stand van zaken Begrippenkader/ Descriptor elementen Kennis en oordeelsvorming Vaardigheden Toepassen van kennis Probleemoplossend vermogen Leer- en ontwikkelvaardigheden Informatievaardigheden Communicatievaardigheden Verantwoordelijkheid

18 Huidige stand van zaken Matrix met beschrijving alle onderwijstypen Onderwijstypen beschreven per niveau Schema onderwijstypen, NLQF, EQF Nu voorlichting op verzoek Website www.nlqf.nlwww.nlqf.nl

19 Vragen van uw kant Heeft EQF alleen betrekking op beroeps kwalificerend onderwijs of worden ook algemene kwalificaties van EQF niveaus voorzien? Welke instantie gaat de EQF niveaus formeel toekennen? Worden alle diploma’s in zowel het publieke als het private domein van een EQF niveau-aanduiding voorzien en wie bepaalt dat? Is het vereist dat elk diploma van een EQF niveauaanduiding wordt voorzien? Welke procedure is er voor het aanvragen van een EQF niveauaanduiding? Geeft een EQF niveauaanduiding rechten en welke zijn dat dan? Wat zijn de te hanteren uitgangspunten en criteria? Staat het NLQF ook open voor branchekwalificaties die geen onderdeel uitmaken van de kwalificatiestructuur maar door een beroeps- of brancheorganisatie zelf zijn ontwikkeld? Wordt de EQF niveauaanduiding gekoppeld aan een opleiding of is het expliciet voorbehouden aan onafhankelijk afgenomen examens met daaraan gekoppelde diploma’s?


Download ppt "1 Nederland en het EQF Voorlichtingsbijeenkomst Karin van der Sanden, Marijke Dashorst Projectleider NLQF Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap."

Verwante presentaties


Ads door Google