De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de KAN regio bijeenkomsten! LVC3 en LVC4: LECSO, landelijk expertise centrum Speciaal Onderwijs Jelle Bosch

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de KAN regio bijeenkomsten! LVC3 en LVC4: LECSO, landelijk expertise centrum Speciaal Onderwijs Jelle Bosch"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de KAN regio bijeenkomsten! LVC3 en LVC4: LECSO, landelijk expertise centrum Speciaal Onderwijs Jelle Bosch jelle.bosch@edunova.nl06-22491454 Freerk Steendam freerk.steendam@edunova.nl 06-26899010jelle.bosch@edunova.nlfreerk.steendam@edunova.nl

2 Niets veranderlijker dan de mens…. …. behalve politiek Den Haag

3 Agenda 1.Opening 2.Omroep MIK 3.Inventarisatieronde: Halen en brengen 4. Boris en de Werkschool: Uitkomsten, opbrengsten en ervaringen 5. Entree-opleiding: Consequenties en alternatieven 6. ESF 2014 – 2020 7. Terugkoppeling Inventarisatieronde: Halen en brengen 8. Afronding

4 2. Omroep MIK  Relatie met Wet Werken naar Vermogen  On-line omroep voor en door jongeren met een beperking  Vooral gericht op jongeren uit vso en pro  Ondersteuning jongeren bij zoeken en vinden van werk  Ondersteuning van scholen met informatie

5 Inventarisatieronde…

6 4. Boris & de Werkschool Uitkomsten, opbrengsten en ervaringen

7 Project ‘Boris brengt je bij ‘n baan’ De kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven zetten hun diensten in om leerlingen uit het Voortgezet VSO te ondersteunen naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Boris bestaat uit een drietal stappen: 1.Loopbaanoriëntatie en beroepskeuze 2.Inrichting en uitvoering maatwerktrajecten 3.Plaatsing op de arbeidsmarkt

8 Bevindingen vanuit scholen  Zorgen dat werkwijze op dezelfde manier gestructureerd wordt (EVC – objectiveren van uitkomsten)  Loskomen van eigen (schoolse) denken; meer denken vanuit werkplek  Onwetendheid wegnemen bij scholen over wat kenniscentra te bieden hebben (inkopen en beoordelen van EVC-trajecten)  Stage-ervaringen verzilveren door kenniscentra  Methodiek is soms onvoldoende geïntegreerd binnen de school door gebrek aan tijd en personeelsproblemen.  Toeleiding naar de arbeidsmarkt wordt niet op alle scholen (of door leerlingen en ouders) als volwaardig uitstroomtraject gezien.

9 Bevindingen vanuit kenniscentra  Dossiervorming bij scholen onderling verschilt nogal  Communicatie tussen scholen en kenniscentra verbetert  Opstellen van vaste criteria waaraan leerlingen per branche moeten voldoen om traject succesvol af te sluiten  Scholen zijn nog onvoldoende op de hoogte van mogelijkheden voor leerlingen binnen een aantal (onbekende) sectoren  Loopbaanoriëntatie bij scholen sluit niet goed aan bij de mogelijkheden in de branches  Objectivering van behaalde resultaten is nodig zodat deze certificering overal dezelfde waarde heeft

10 Ontwikkelingen en opbrengsten binnen project Boris  BorIS Informatie Systeem (Handboek)  Aanbod maatwerktrajecten kenniscentra

11 Werkschool SBB, UWV, Jeugdzorg, VO-raad PO-raad

12 Doelgroep Bedoeld voor specifieke leerlingen van VSO, PrO en MBO1/AKA, met arbeidscapaciteit School bepaalt zelf, in overleg, welke leerlingen Leerling blijft ingeschreven op school Jongeren van 16 – 21 jaar Biedt: sluitende begeleiding van school naar werk Werkschool voert zelf niet uit, maar ‘regisseert’ de organisaties die leveren Praktijk tot nu toe: leerlingen met grote specifieke (zorg)problematiek, (bijna) 18-jarigen, toe aan werkomgeving

13 Praktijkervaring voorop Werk= leidend; gaat om het krijgen van een baan = scholing sluit aan op behoefte werkgever = begeleiding plus administratieve hulp Maximaal 3 jaar; gemiddeld 2 jaar Formuleprincipe: zo snel als mogelijk 3 of 4 dagen naar werkgever of werkomgeving Maximale ontzorging werkgever en school/leerling Financiering door UWV-middelen en bijdrage school Rechtmatigheidstoets vooraf

14 Financiën  Landelijke overeenkomst tussen UWV en De Werkschool: - Arrangement A: maximaal 1 jaar, € 10.000,- per traject - Arrangement B: maximaal 3 jaar, € 10.000,- per traject  Bijdrage van de school (Mogelijke toekomst: gesprekken met O&O-fondsen)

15 Aanmelding bij Werkschool Intake en Diagnose (school- begeleider & werkschool regisseur) Toets UWV Expertise SBB Specifieke expertise Licht Zwaar Wel arbeids- oriëntatie Geen arbeids- oriëntatie Handicap gerelateerd advies Match werkgever Opstellen trajectplan leerling Uitvoerings- afspraken Inkoop Start uitvoering Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

16 Overeenkomsten tussen Boris en de Werkschool  Diagnose moet helder zijn en in beeld brengen wat het arbeidsvermogen is van de jongere  Mogelijkheden op de arbeidsmarkt moet goed in beeld zijn gebracht  De KC’s brengen hun bestand van 220.000 leerbedrijven in voor de plaatsing van jongeren op de regionale arbeidsmarkt.  Taken- en opleidingspakket worden in onderling overleg tussen werkgever en jongere vastgesteld.  Certificering vindt plaats op voor de bedrijfstak herkenbare onderdelen  Werkgever wordt ondersteund bij de arbeidsinpassing van de jongere, zowel materiaal als sociaal  De leerplaats wordt na certificering omgezet in een duurzame arbeidsplaats

17 Verschillen tussen Boris en de Werkschool BorisWerkschool Vso scholen en KC’s in regio aan elkaar gekoppeld Bredere doelgroep: vso, pro en ROC Leerling blijft onder de hoede van de aanleverende school Neemt leerling over van de aanleverende scholen Koppeling van twee bestaande voorzieningen Samenwerkingsverband van regionale voorzieningen

18 Ervaringen delen uit de praktijk  Zijn er in uw regio al pilotprojecten van de Werkschool van start gegaan?  Wat zijn de eerste ervaringen m.b.t. de Werkschool?  Hoe ziet u beide projectaanpakken Boris vs. Werkschool

19 5. Entree-opleiding  De entreeopleiding is bedoeld voor leerlingen die geen rechtstreekse toegang tot het mbo hebben (voldoen niet aan instroomeisen)  Doel van entreeopleiding is het voorschakelen van leerlingen richting beroepsonderwijs of arbeidsmarkt.  Opleiding is niet toegankelijk voor uitvallers uit het beroepsonderwijs.  Entreeopleiding is niet bedoeld als ‘kopstudie’ voor het vso of pro, maar als doorstroomfaciliteit.

20 Entree-opleiding: belangrijkste wetswijzigingen  Geen sprake van diplomabekostiging.  Maximale duur studieprogramma is één jaar en mag twee jaar duren (bekostiging in het 2e jaar is lager).  Toelating alleen mogelijk wanneer leerling niet voldoet aan toelatingseisen mbo 2 of hoger.  Het is geen ‘terugvaloptie’ voor uitvallers op niveau 2 of 3.  Binnen 4 maanden ontvangt leerling een bindend studieadvies  Diploma entreeopleiding geeft toegang tot mbo 2 of arbeidsmarkt.  Entreeopleidingen omvatten AKA en alle vakgerichte niv. 1 opleidingen.

21

22 Alternatieven

23 Business Club  Inzetten op de 3 R’en  Naar het voorbeeld van sportverenigingen  Formaliseren van afspraken en vastleggen van diensten over en weer  Denken in natura in plaats van €  Wellicht mogelijk als subsidietraject (bijv. Start Foundation); ontwikkelen methodiek en standaardinstrumenten

24 Waar Onderwijs Werkt (W.O.W) Inhoud  Netwerk vormgeven met vso / pro scholen en bedrijven.  Bedrijfsleven wordt nauw betrokken bij vormgeving en uitvoering van de leerroute arbeid.  Bedrijven worden voorbereid en begeleid bij het in dienst nemen van jongeren wanneer zij nog op school zitten. Doel Een duurzame brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven

25 Project Boris (het vervolg…)  Onderzoek naar voortzetting financiering; regionale uitrol  Wegwijs in de Boris methodiek  Regionaal overleg voor het delen en uitwisselen van kennis tussen scholen en kenniscentra  Vormgeven van maatwerktrajecten en certificering door kenniscentra  Matching leerling en functie; standaardisering leerwerktrajecten  Monitoren van Boris trajecten

26 Maatwerkverband Samenwerkingsdoelen  Het inrichten van optimale individuele maatwerktrajecten, waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars faciliteiten.  Het samenstellen van een (digitale) catalogus waar het aanbod en specialisaties van de deelnemende scholen in staan en geplande activiteiten.  Samenwerking op casusniveau; uitwisseling best practices  Gezamenlijke inventarisatie en doorvertaling landelijke ontwikkelingen

27 6.ESF 2014 – 2020  Insteek kabinet: geen ESF naar NL  Wel programmavoorbereiding als ‘Plan B’  Vertegenwoordiging onderwijs bij opzet programma  Insteek : resultaten zichtbaarder en concreter trajecten met ‘standaardprijzen’ brede doelgroepdefinities

28 Terugkoppeling Inventarisatieronde…

29 …bedankt voor uw belangstelling! Tot ziens bij de volgende KAN bijeenkomsten in het najaar van 2012 Voor vragen: info@hetkan.infoinfo@hetkan.info Meer informatie: www.hetkan.infowww.hetkan.info


Download ppt "Welkom bij de KAN regio bijeenkomsten! LVC3 en LVC4: LECSO, landelijk expertise centrum Speciaal Onderwijs Jelle Bosch"

Verwante presentaties


Ads door Google