De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is er gebeurd 26 november 2013 Erik Waeijen. Wat is er gebeurd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is er gebeurd 26 november 2013 Erik Waeijen. Wat is er gebeurd."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is er gebeurd 26 november 2013 Erik Waeijen

2 Wat is er gebeurd

3 Naftalek Born 6 augustus 2013  Tijdens boorwerkzaamheden Naftaleiding geraakt  Ongeveer 70 ton nafta uit leiding gestroomd  Vloeistofplas afgedekt met schuimdeken en folie door brandweer om uitdamping naar de omgeving zo veel als mogelijk te voorkomen  Zekerstellen en reparatie leiding direct na incident  Start onderzoek naar omvang van de verontreiniging  Instellen projectteam betrokken instanties

4  Gemeente Sittard Geleen  Provincie Limburg als bevoegd gezag Wet bodembescherming en coördinator proces  Rijkswaterstaat als eigenaar grond, beheerder dijk Julianakanaal, kwaliteitsbeheerder Maas en opdrachtgever  RUD Zuid-Limburg als toezichthouder in het veld  PPS als leidingbeheerder Adviseurs: GGD Zuid-Limburg, Arcadis en Brandweer Leden projectteam

5 Kabels en leidingen in Nederland  Leidingen transport gevaarlijke stoffen zijn in kaart gebracht  Sinds 1 juli 2008 aannemers/bedrijven wettelijk verplicht voor graafwerkzaamheden een Klic-melding te doen  Gebiedsinformatie met ligging van kabels en leidingen aanwezig op graaflocatie  Opsporen kabels door graven proefsleuf of met moderne technieken, zoals radar  Geen Klic-melding doen, kan leiden tot sancties  Duidelijke afspraken, en toch  37.400 schademeldingen door graafwerkzaamheden in 2012 volgens toezichthouder, Agentschap Telecom

6 Wettelijk kader Wet bodemscherming  Indien verontreiniging gevolg is van een ongewoon voorval, zoals in Born, moeten onverwijld maatregelen worden genomen Burgerlijk Wetboek  Bij leidingbeheerder ligt verantwoording verontreiniging zo snel mogelijk aan te pakken, in dit geval PPS  Waarom? Voorkomen dat iedereen voor aansprakelijkheid naar iedereen begint te wijzen

7  1000m3 verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd naar erkende verwerker  Graafwerkzaamheden stilgelegd in verband met veiligheid personeel  Ontgraving aangevuld met zand vanwege stabiliteit Julianakanaal  Biolaag aangebracht om uitdamping naar omgeving te voorkomen Bodem

8 Grondwaterstroming

9 Grondwater  Nauwelijks verspreiding gemeten van verontreiniging via grondwater  Leemlaag van ca. 5 meter dik en grondwater op meer dan 10 meter beneden maaiveld  Licht verhoogde gehaltes aangetroffen langs kanaal  Nader onderzoek situatie grondwater in de kern van de verontreiniging vindt momenteel plaats  Geohydrologisch scherm bij Julianakanaal in werking gesteld als gehaltes in grondwater hier aanleiding toe geven  Verontreinigd grondwater dan oppompen en via zuivering lozen op Julianakanaal of riool

10 Lucht en gezondheid  Vanaf 6 augustus voortdurend luchtmetingen  Geen gehaltes gemeten die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid  Sinds begin november geen luchtmetingen meer in overleg met de GGD  Wel luchtmetingen als op de locatie in de verontreinigde bodem moet worden gewerkt (bv. boorwerkzaamheden)  Strenge veiligheidseisen Arbeidsinspectie in verband met sterk vluchtige karakter verontreiniging en aanwezigheid van benzeen

11 Veiligheid en verkeer  Oude Baan sinds 6 augustus t/m 11 september afgesloten voor verkeer  Veiligheid bewoners en uitvoerend personeel  Oude Baan nu alleen nog afgesloten op werkdagen tussen 9 en 5 als werkzaamheden plaatsvinden in de kern van de verontreiniging

12 (Verdere) aanpak en planning  Afronden bodemonderzoek  Controleren grondwater en zo nodig inwerking stellen pompen en zuiveringsinstallatie  Opstellen plan van aanpak verwijderen verontreiniging  Informatieavond bewoners januari 2014  Start definitieve sanering naar verwachting 1 e kwartaal 2014

13 Informatie  E-mail: info@rudzuidlimburg.nlinfo@rudzuidlimburg.nl  Tel. (043) 389 99 80  www.limburg.nl (startpagina dossier Naftalek Born) (ook voor planning werkzaamheden Oude Baan) www.limburg.nl


Download ppt "Wat is er gebeurd 26 november 2013 Erik Waeijen. Wat is er gebeurd."

Verwante presentaties


Ads door Google