De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN. GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN. GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN

2 GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar afstemmen, komen tot eenheid van beleid en bestuur. »De BBC en de daar met gepaard financieel evenwicht verplicht de gemeente en OCMW om een streng financieel beleid en het kerntakendebat te voeren. »Het informeren van het college/bestuur over de grote, structurele, strategische uitdagingen voor de komende legislatuur. »Uitleg over de werking en afdelingen gebeurt tussen afdelings- en diensthoofden met de desbetreffende schepen. 2 Situering en doel

3 GEMEENTEmaasmechelen 3 Themadagen Welzijn 25 februari 2013

4 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn Kinderopvang Onderwijs & Educatie Diversiteit Veiligheid en Preventie Decreet & beleidsprioriteiten 4 Onderdelen & situering

5 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn »Onderhevig aan sterke interne reorganisaties »Externe organisatie (vzw opbouwwerk) naar gemeentelijke diensten »Infrastructurele veranderingen »Doorgevoerd kerntakendebat »Uitvoering van essentie en decretale taken »Werken aan efficiëntie en organisatie »Constante wijzigende wetgeving »Evolutie afdeling naar…? 5 Historiek afdeling – algemene tendensen

6 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn Uitbreiding aantal kindplaatsen naar 116 Uitbreiding dienstverlening - Gemandateerde voorziening (= informatie- en coördinatiepunt voor flexibele en occasionele kinderopvang + tewerkstellingsproject laaggeschoolde langdurig werklozen) - Vervoer naar vrijetijdsactiviteiten Uitbreiding capaciteit coördinatie en begeleiding - 2 halftijdse begeleiders (generatiepact) - 3 halftijdse begeleiders (gemandateerde voorziening) - halftijdse coördinator Uitbreiding infrastructuur - De ‘Pastorie’ als coördinatie en administratief centrum - Uitbreiding buitenruimte 6 Historiek / Kader kinderopvang

7 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn De organisatie van kwaliteitsvolle kinderopvang die tegemoet komt aan maatschappelijke noden en met als basis de economische, sociale en pedagogische functies. 7 Uitdaging Kinderopvang

8 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn De tegemoetkoming aan de verander(en)de eisen inzake kwaliteitsbeleid: -Kwaliteitsmanagementsysteem / kwaliteitshandboek (BVR 06/05/2011 inzake kwaliteitsbeleid) -Project ‘meer en betere kinderopvang in Limburg’ -Personeelsbeleid -Pedagogische ondersteuning -Nood aan bijkomende coördinatie (kostenneutrale invulling) 8 Uitdaging Kinderopvang: kwaliteitsbeleid

9 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn Lokaal loket kinderopvang: (decreet 28.03.2012 ‘kinderopvang van baby’s en peuters’) -De organisatie en implementatie van regierol en coördinatiepunt -bijzondere aandacht voor optimale ondersteuning in het recht op gelijke kansen in toegankelijke kinderopvang 9 Uitdaging kinderopvang: Lokaal loket

10 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn »Coördinator LSB/FOB naar diensthoofd Onderwijs & Educatie »Vzw Opbouwwerk – schoolopbouwwerk – overname door gemeente 2011 (van 5 FTE naar 3 FTE) »Opvoedingsondersteuning i.f.v. LSB/Welzijn »Kerntakendebat en opstart dienst in 2011 – 4 FTE »2012: 3 FTE – kerntaken i.f.v. decreet ‘flankerend onderwijsbeleid’ en ‘preventieve gezinsondersteuning’ (‘opvoedingsondersteuning’ en ‘huizen van het kind’) 10 Historiek Onderwijs & educatie

11 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn De gemeente Maasmechelen voert een regierol uit, met het oog op de verhoging van gelijke kansen inzake onderwijs, tewerkstelling en participatie aan de samenleving 11 Uitdaging 1 Onderwijs & Educatie

12 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn School- en netoverschrijdend flankerend onderwijsbeleid (decreet 30.11.2007) Naast minimale taken (leerplicht, spijbelgedrag, kleuterparticipatie) ook Vlaamse beleidsprioriteiten (BVR 19.10.2012) - taalstimulering standaardnederlands - ongekwalificeerde uitstroom - overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt - doorstroming en oriëntering, … 12 Uitdaging 1 onderwijs & educatie

13 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn Uitdaging: Lopende projecten i.f.v. educatie, taal en huiswerk, risicojongeren, … continueren, heroriënteren of aanvullen i.f.v. prioritaire noden vanuit de lokale sturende en/of coördinerende rol. Jeugd oriënteren naar jobs van de toekomst 13 Uitdaging 1 onderwijs & educatie

14 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn 14 Uitdaging 2 Onderwijs & Educatie Afstemming preventieve gezinsondersteuning naar ouders en kinderen van 0 – 18 jaar om zo een gecoördineerd en toegankelijk aanbod na te streven.

15 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn 15 Uitdaging 2 Onderwijs & Educatie: gezinsondersteuning (0-18 jarigen) Nieuwe wetgeving: ontwerpdecreet preventieve gezinsondersteuning – huizen van het kind (BVR 14.12.2012) Implementatie 2014 (?) (apart decreet opvoedingsondersteuning vervalt en wordt opgenomen binnen decreet preventieve gezinsondersteuning)

16 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn »Diversiteit = integratie (vroeger ‘DIP’) & welzijn »Van projectmatig werken naar regierol »Veel geïnvesteerd in inzicht in en contacten met gemeenschappen; o.a. aanwerving intercultureel wijkbemiddelaar POK »Splitsing integratie & inburgering: onthaalbureau apart en eigen locatie »Inrichting moslimperk begraafplaats Eisden »Buurthuizen van vzw opbouwwerk naar gemeente »Ritueel slachten ikv offerfeest: sinds 2007 gemeentelijke tijdelijke slachtplaats (ipv afval naar slachthuis) 16 Historiek Diversiteit

17 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn De gemeente Maasmechelen Houdt in haar aanbod en dienstverlening rekening met de samenstelling en eigenschappen van haar bevolking en de verwachte tendensen hieromtrent. 17 Uitdaging 1 Diversiteit

18 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn »Kansarmoede »Nieuwe migratie (MOE-landers, …) »Vergrijzing »Werkloosheid »… 18 Uitdaging 1 diversiteit: bevolkingssamenstelling en tendensen

19 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn Maasmechelen zet extra in op de prioritaire wijken vanuit haar regierol als gemeente en dit met een integrale aanpak. 19 Uitdaging 2 Diversiteit

20 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn »Visie op wijkwerking: passen buurthuizen in deze visie en op welke wijze? Op welke wijze ondersteunt / faciliteert de gemeente? »Prioritaire wijken = »POK (Pauwengraaf – Oude Baan – Kruindersweg) »Klein Spanje »Visie rond gebied ‘Griekse Kapel’ (= Valkeniersplein) »Gebruikersovereenkomsten »Integratie structurele oplossing tijdelijke slachtinrichting ikv offerfeest. 20 Uitdaging 2 Diversiteit: prioritaire wijken

21 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn »Voorjaar 2011: samenvoegen diensten/personen bezig met overlast/leefbaarheid/bestuurlijke aanpak criminaliteit »Freddy Gevaert terug naar lokale politie »Onderdelen: AGM, GAS, wijkpreventie, gemeenschapswachten, integrale veiligheid »Integrale Veiligheid: vnl. uitvoering Strategische Veiligheids- en Preventieplannen »AGM afh. van FOD Justitie »GAS + gemeenschapswachten afh. van FOD Binnenlandse Zaken 21 Historiek veiligheid & preventie

22 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn 22 Uitdaging Veiligheid & Preventie Een optimaal-integrale aanpak van de gemeentelijke overlastproblematiek

23 GEMEENTEmaasmechelen Welzijn »Bestuurlijke, niet-politionele aanpak »(GAS, …) »In optimale samenwerking met politie en andere potentiële partners »Nauwe aansluiting SVPP - ZVP 23 Uitdaging Veiligheid & Preventie

24 GEMEENTEmaasmechelen 24 DANK U WEL VOOR UW AANDACHT CONTACTGEGEVENS Luc Dorissen Sabine Bervaes Heirstraat 239 3630 Maasmechelen


Download ppt "WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN. GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar."

Verwante presentaties


Ads door Google