De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liedlijst 2015-2016 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liedlijst 2015-2016 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde."— Transcript van de presentatie:

1 Liedlijst 2015-2016 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde

2 Psalm 1 1-8 Week 1 datum Link naar geript nummer weekoverzicht groepen vorige volgendefilmpje

3 4 / 911/928 / 818/925/92/109/10 13/1120/116/1127/114/1211/1216/10 22/129/115/15/212/218/128/1 24/31/418/38/419/24/311/3 3/610/627/515/422/413/520/5 17/624/61/77/7

4 Psalm 8:1 3-5 28 / 8. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid.

5 Psalm 18:9 6-8 28 / 8 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, zijn woord is waar en zuiver t’allen tijde. Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid. Want wie is God, dan deze onze Here? Wie is de rots die alles kan trotseren?

6 Psalm 18:9 6-8 Alleen die God die mij met kracht omgordt, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

7 Lied 442:1 3-5 4 / 9 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

8 Lied 409:1 6-8 4 / 9 Laat ons de Heer lofzingen, juicht, al wie bij Hem hoort! Hij zal met trouw omringen wie steunen op zijn woord. Al moet ge hier ook dragen veel duisternis en dood,

9 Lied 409:1 6-8 4 / 9 gij hoeft niet te versagen, Hij redt uit alle nood.

10 Gezang 10 3-8 11 / 9 De Heer zegene u, De Heer zegene u. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Amen.

11 Gezang 10 3-8 11 / 9 De Heer zegene u, De Heer zegene u. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer verhef zijn aangezicht over uw leven en geve u vrede. Amen

12 Gezang 335:1 1-2 18 / 9 Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen en zeg ons: Laat de kindren tot Mij komen, want hunner is het koninkrijk.

13 Gezang 335:1,9 3-5 18 / 9 1. Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen en zeg ons: Laat de kindren tot Mij komen, want hunner is het koninkrijk.

14 Gezang 335:1,9 3-5 18 / 9 9. Er is gedoopt! Wij allen zijn verbonden, het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, de ganse kerk in één geloof.

15 Gezang 335:1,5,9 6-8 18 / 9 1. Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen en zeg ons: Laat de kindren tot Mij komen, want hunner is het koninkrijk.

16 Gezang 335:1,5,9 6-8 18 / 9 5. Het water wacht en ‘t kind ontvangt uw zegen, Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen En niemand rukt het uit uw macht.

17 Gezang 335:1,5,9 6-8 18 / 9 9. Er is gedoopt! Wij allen zijn verbonden, het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, de ganse kerk in één geloof.

18 Psalm 21:7 3-5 25 / 9 7. O Heer, verhef U in uw kracht. Wij zullen U dan prijzen, U altijd eer bewijzen. Bezingen zullen wij uw macht, U loven levenslang met psalm en liedgezang.

19 Psalm 25:4 6-8 25 / 9 4. God is goed en hoog te prijzen, trouw en recht is zijn beleid. Zondaars wil Hij onderwijzen in de weg der zaligheid. Wie ootmoedig luistren wil, zal de rechte paden leren,

20 Psalm 25:4 6-8 25 / 9 hij die nederig en stil wandelt in de weg des Heren.

21 Bijbelboeken OT 3-8 2 / 10 1. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Ruth, 1 en 2 Samuël.

22 Bijbelboeken OT 3-8 2 / 10 2. 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia.

23 Bijbelboeken OT 3-8 2 / 10 3. Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi.

24 Bijbelboeken OT 3-8 2 / 10 Refrein (2x) Dit is het Oude Testament. Zing, zing, tot je alles kent. Dit is het Oude Testament. Gods Woord van begin tot eind.

25 Gezang 1:1 1-2 9 / 10 In het begin lag de aarde verloren, in het begin in de duisternis; God sprak zijn woord en het licht werd geboren, ‘t licht dat vandaag onze dag nog is.

26 Gezang 145:1 3-5 9 / 10 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid.

27 Gezang 145:1,4 6-8 9 / 10 1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid.

28 Gezang 145:1,4 6-8 9 / 10 4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.

29 Psalm 46:4 3-5 16 / 10 De Heer, de God der legerscharen, is met ons, redt ons uit gevaren. Een vaste burcht voor Israël is Jakobs God – Immanuël!

30 Psalm 33:8 6-8 16 / 10 8. Laat ons des Heren lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend, o grote Koning, uit uw hemelwoning uw genade neer.

31 Psalm 33:8 6-8 16 / 10 Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, Heer.

32 Gezang 107:1 3-5 6 / 11 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drieeenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drieeenge in zijn troon!

33 Gezang 107:1,4 6-8 6 / 11 1. Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drieeenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drieeenge in zijn troon!

34 Gezang 107:1,4 6-8 6 / 11 4. Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

35 Pzzz 4 kidzzz 86 3-8 13 / 11 Here God in de hemel heeft U even tijd voor mij ik voel me naar en verdrietig Here God maakt U mij blij ik vraag U wilt U mij redden wilt U luisteren mijn God U geeft mij altijd antwoord ik weet dat het beter wordt

36 Pzzz 4 kidzzz 86 3-8 13 / 11 Er is niemand als U niet zo groot, niet zo goed iedereen buigt neer als zij zien, wat U doet er is niemand als U niet zo groot, niet zo goed iedereen buigt neer als zij zien, wat U doet

37 Pzzz 4 kidzzz 86 3-8 13 / 11 Here God in de hemel wijs de weg die ik moet gaan ik ben vol van Uw liefde Here God ik prijs Uw naam U bent trouw en waarachtig U bent liefdevol en groot ‘t is indrukwekkend om te zien hoe U mij bijstaat en mij troost

38 Pzzz 4 kidzzz 86 3-8 13 / 11 Er is niemand als U niet zo groot, niet zo goed iedereen buigt neer als zij zien, wat U doet er is niemand als U niet zo groot, niet zo goed iedereen buigt neer als zij zien, wat U doet

39 Opwekking 334 3-8 20 / 11 Heer, uw licht en uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij. Schijn door mij.

40 Opwekking 334 3-8 20 / 11 Kom, Jezus kom, Vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil’ge Geest Stort op ons uw vuur Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen. Spreek, Heer, uw woord: Dat het licht overwint.

41 Opwekking 334 3-8 20 / 11 Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij.

42 Opwekking 334 3-8 20 / 11 Kom, Jezus kom, Vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil’ge Geest Stort op ons uw vuur Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen. Spreek, Heer, uw woord: Dat het licht overwint.

43 Opwekking 334 3-8 20 / 11 Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij.

44 Opwekking 334 3-8 20 / 11 Kom, Jezus kom, Vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil’ge Geest Stort op ons uw vuur Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen. Spreek, Heer, uw woord: Dat het licht overwint.

45 Opwekking 334 3-8 20 / 11 Kom, Jezus kom, Vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil’ge Geest Stort op ons uw vuur Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen. Spreek, Heer, uw woord: Dat het licht overwint.

46 Psalm 93:1 3-5 27 / 11 De Heer regeert, bekleed met majesteit, omgord met kracht en grote heerlijkheid. De wereld staat, bevestigd door zijn hand. Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand.

47 Psalm 84: 1,2 6-8 27 / 11 1. Hoe lieflijk is uw huis, o Heer! O God, U weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw hoven. U weet hoe heimwee mij bevangt, omdat geheel mijn hart verlangt U in uw heiligdom te loven.

48 Psalm 84: 1,2 6-8 27 / 11 ‘k Ga jubelend God tegemoet, die leeft en mij ook leven doet.

49 Psalm 84: 1,2 6-8 27 / 11 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongen neer bij uw altaren in uw woning. Laat mij bij U zo thuis zijn, Heer. Want daar is vrede; ik begeer bij U te zijn, mijn God en Koning!

50 Psalm 84: 1,2 6-8 27 / 11 Welzalig wie daar wonen mag, hij zingt uw lof van dag tot dag.

51 Gezang 83:1 3-5 4 / 12 Vrolijk zingen wij ons lied, de wereld moet het horen! Komt en ziet wat is geschied: de Heiland is geboren! Glo-ria, hosanna in excelsis!

52 Gezang 84:1,2 6-8 4 / 12 1. Wees stil en kom wat dichterbij dit kind van Betlehem: het einde, het begin is Hij; niets kan ik zonder Hem.

53 Gezang 84:1,2 6-8 4 / 12 2. Hij is mijn water en mijn brood, het licht rondom mij heen, mijn leven, midden in de dood Hij laat mij niet alleen.

54 Volheid van genade (Sela) 6-8 11 / 12 Volheid van God in mensengestalte; dat is het wonder van Jezus. hij liet zijn macht en heerlijkheid achter, kwam als een dienaar naar ons toe.

55 Volheid van genade (Sela) 6-8 11 / 12 Koning die koos voor een schamel bestaan; kind van een maagd, voor geen smaad bespaard. Nergens was plaats, een stal moest voldoende zijn. Hier ligt de hoop van de wereld.

56 Volheid van genade (Sela) 6-8 11 / 12 Volheid van God; zijn Vaders genade straalt van ‘t gelaat van Jezus. Hij boog zich om de mensheid te dragen, koos voor de weg naar Golgotha.

57 Volheid van genade (Sela) 6-8 11 / 12 Christus die zonder zonde was, droeg onze schuld en onze straf. Volheid van God; veracht en verbrijzeld, stierf voor de schuld van de wereld.

58 Volheid van genade (Sela) 6-8 11 / 12 Volheid van God, de hoop die doet leven; God houdt zijn woord, in Jezus. Christus’ gehoorzaamheid bracht vergeving; zo leidt Hij ons tot heerlijkheid.

59 Volheid van genade (Sela) 6-8 11 / 12 Nu leggen wij ons leven neer hier voor de troon van onze Heer. Volheid van leven, eeuwige blijdschap! God schenkt zijn liefde aan de wereld.

60 Een kind is ons geboren (Sela) 3-8 18 / 12 Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de heerschappij rust op zijn schouders. Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

61 Een kind is ons geboren (Sela) 3-8 18 / 12 Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de heerschappij rust op zijn schouders.

62 Een kind is ons geboren (Sela) 3-8 18 / 12 Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de heerschappij rust op zijn schouders. Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

63 Een kind is ons geboren (Sela) 3-8 18 / 12 en de heerschappij rust op zijn schouders. x3 Jezus Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

64 Een kind is ons geboren (Sela) 3-8 18 / 12 Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de heerschappij rust op zijn schouders. Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. x3

65 Ergens in de verte 3-5 8 / 1 Ergens in de verte ligt een heel mooi land. Je kunt het nog niet zien, God houdt het in zijn hand. Jezus wil je brengen, dat heeft Hij beloofd. Als je Hem wilt volgen als je Hem gelooft.

66 Ergens in de verte 3-5 8 / 1 Kom maar gauw, kom maar gauw, want dit land is ook voor jou. Kom er bij, kom er bij, ‘t is een land voor jou en mij.

67 Ergens in de verte 3-5 8 / 1 Ergens in de verte een land waar God zal zijn, daar zullen we wonen zonder verdriet en pijn. Hij zal je tranen drogen, je zorgen zijn voorbij. Hij maakt alles nieuw voor jou en ook voor mij.

68 Ergens in de verte 3-5 8 / 1 Kom maar gauw, kom maar gauw, want dit land is ook voor jou. Kom er bij, kom er bij, ‘t is een land voor jou en mij.

69 Ergens in de verte 3-5 8 / 1 Ergens in de verte een land door God bedacht. Daar zal het nooit donker zijn want daar is geen nacht. Kind’ren zullen spelen in een prachtig licht niet van zon en maan maar van Gods aangezicht.

70 Ergens in de verte 3-5 8 / 1 Kom maar gauw, kom maar gauw, want dit land is ook voor jou. Kom er bij, kom er bij, ‘t is een land voor jou en mij.

71 Ergens in de verte 3-5 8 / 1 Ergens in de verte een land voor iedereen. Die in Hem geloven zijn nooit meer alleen. Wij zullen Hem aanbidden, God en ook zijn Zoon. We zullen samen wonen dichtbij zijn troon!

72 Ergens in de verte 3-5 8 / 1 Kom maar gauw, kom maar gauw, want dit land is ook voor jou. Kom er bij, kom er bij, ‘t is een land voor jou en mij.

73 In de hemel is de Heer 5-8 8 / 1 In de Hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal. Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het heelal. Er is macht in Zijn woord als de wateren bruist Zijn stem Als de zon de zee zo blauw Zo is de rijkdom van Zijn trouw

74 In de hemel is de Heer 5-8 8 / 1 En aan U alle macht alle heerlijkheid en kracht en aan U is de eer en de lof want U regeert! U regeert!

75 In de hemel is de Heer 5-8 8 / 1 Miljoenen in gereedheid staan de engelen om Zijn troon verbijsterend Zijn sieraad en de schoonheid van Zijn troon. Er is macht in zijn Woord als de wateren bruist zijn stem Als de zon de zee zo blauw Zo is de rijkdom van Zijn trouw

76 In de hemel is de Heer 5-8 8 / 1 En aan U alle macht alle heerlijkheid en kracht en aan U is de eer en de lof want U regeert! x2

77 In de hemel is de Heer 5-8 8 / 1 U regeert in onze harten U regeert over het heelal U regeert in ons leven U regeert overal!

78 In de hemel is de Heer 5-8 8 / 1 Er is macht in Zijn woord als de wateren bruist Zijn stem Als de zon de zee zo blauw Zo is de rijkdom van Zijn trouw

79 In de hemel is de Heer 5-8 8 / 1 En aan U alle macht alle heerlijkheid en kracht en aan U is de eer en de lof want U regeert! x3 U regeert!

80 Opwekking 640 3-5 15 / 1 Ik hef mijn ogen op naar de bergen Waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U Heer, Die mij bij zal staan.

81 Opwekking 640 3-5 15 / 1 Mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn Beschermer die over mij waakt. Die niet sluimeren of slapen zal.

82 Opwekking 640 3-5 15 / 1 Wat kan mij gebeuren, door zon of door maan. U bent mijn schaduw U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan U bechermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U Heer.

83 Opwekking 640 3-5 15 / 1 Ik hef mijn ogen op naar de bergen Waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U Heer, Die mij bij zal staan.

84 Opwekking 640 3-5 15 / 1 Mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn Beschermer die over mij waakt. Die niet sluimeren of slapen zal.

85 Opwekking 640 3-5 15 / 1 Wat kan mij gebeuren, door zon of door maan. U bent mijn schaduw U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan U bechermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U Heer.

86 Psalmen voor nu 16 6-8 15 / 1 Mijn God, ik kom naar U. Dan ben ik veilig. Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen. Ik heb U nodig Heer. De rest is overbodig.

87 Psalmen voor nu 16 6-8 15 / 1 De mensen hebben andere idolen En wringen zich voor hen in honderd bochten. Maar dat zal ik nooit doen, en zelfs hun naam niet noemen.

88 Psalmen voor nu 16 6-8 15 / 1 Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker. U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij. U houdt mijn hele leven in uw handen. En ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.

89 Psalmen voor nu 16 6-8 15 / 1 De hele nacht lig ik aan God te denken. Ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. Dan wordt ik blij en zeker van mijn redding. Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit Zijn Hand.

90 Psalmen voor nu 16 6-8 15 / 1 Want U zult mij niet zomaar laten sterven. Ik hoef niet naar het graf. Want U laat mij niet los. U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. Heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

91 Psalm 71:9 3-5 22 / 1 Uw grote daden zal ik prijzen. Heer, uw gerechtigheid verkondig ik altijd. U wilde mij steeds onderwijzen. Van jongsaf mocht ik leren uw wonderen te eren.

92 Psalm 56:4 6-8 22 / 1 Ik heb, o God, geloften U gewijd. Ik breng het offer van mijn dankbaarheid en prijs U om uw goedertierenheid, uw hand kwam mij bevrijden. Ik zal in ‘t licht uws aanschijns mij verblijden, zodat ik U mijn leven kan gaan wijden, daar U mijn voet bewaarde tegen glijden, naar ‘t licht mij hebt geleid.

93 Als wij de dominee… 3-8 29 / 1 Als wij de dominee het brood zien breken en horen hem daarbij de woorden spreken: ‘Zo zeker als het breken van dit brood gaf Christus zich voor ons eens in de dood!’ Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij: Hij heeft ook ons gekocht, al zijn wij klein, wij mogen kind’ren van die Koning zijn.

94 Als wij de dominee… 3-8 29 / 1 Als wij de dominee de wijn zien schenken, en hij zegt dan: ‘Dit is om te gedenken, hoe Christus door Zijn bloed ons ‘t leven gaf, en ons voor altijd vrijkocht van de straf’. Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij: Hij heeft ook ons gekocht, al zijn wij klein, wij mogen kind’ren van die Koning zijn.

95 Als wij de dominee… 3-8 29 / 1 Als wij de mensen zien, zo heel verschillend, door Jezus bloed gekocht, in Hem eenswillend, één als het brood, eerst korrels, graan en meel, één als de wijn, eerst bessen talloos veel.

96 Als wij de dominee… 3-8 29 / 1 Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij: Hij heeft ook ons gekocht, al zijn wij klein, wij mogen kind’ren van die Koning zijn.

97 Opwekking for Kids 241 3-5 5 / 2 A van Almachtig B van Bevrijder C is van Christus, gezalfde van God D is van Dienaar E is van Eeuwig F van Formeerder, Hij schiep het heelal

98 Opwekking for Kids 241 3-5 5 / 2 G van Gekruisigd H is van Hoeksteen I van Immanuël, God is met ons J is van Jezus K is van Koning L van zijn Liefde, die Hij aan mij toont

99 Opwekking for Kids 241 3-5 5 / 2 Van A tot Z bent U de hoogste Heer Alfa Omega en zoveel meer Oneindig groot is ook uw Heerschappij U bent het einde voor mij

100 Opwekking for Kids 241 3-5 5 / 2 M van Messias N is van Ned’rig O is van opstanding P van profeet Q van IQ: onze God is de slimste R is van Rots En S is van Schild

101 Opwekking for Kids 241 3-5 5 / 2 Van A tot Z bent U de hoogste Heer Alfa Omega en zoveel meer Oneindig groot is ook uw Heerschappij U bent het einde voor mij Na na na…

102 Opwekking for Kids 241 3-5 5 / 2 T is van Toevlucht, een veilige haven U van Uniek Verlosser is V W is de Weg X voor extra bijzonder IJ voor Ijzersterk Z van Zoon van God

103 Opwekking for Kids 241 3-5 5 / 2 Van A tot Z bent U de hoogste Heer Alfa Omega en zoveel meer Oneindig groot is ook uw Heerschappij U bent het einde voor mij x2

104 Gezang 141:3 6-8 5 / 2 Lof, eer en prijs zij God, die troont in ‘t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

105 Gezang 171:1 3-5 12 / 2 Weest stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

106 Gezang 171:1,3 6-8 12 / 2 1. Weest stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.

107 Gezang 171:1,3 6-8 12 / 2 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

108 Gezang 171:1,3 6-8 12 / 2 3. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.

109 Gezang 171:1,3 6-8 12 / 2 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

110 Psalm 81:2,8 3-5 19 / 2 2. Zingt bij harp en luit, slaat de tamboerijnen. Bij bazuingeluid breekt de feestdag aan. Laat bij volle maan heel het volk verschijnen.

111 Psalm 81:2,8 3-5 19 / 2 8. Open maar uw mond, bid tot Mij vrijmoedig, pleit op mijn verbond: al wat u ontbreekt, Schenk Ik, als u 't smeekt, mild en overvloedig.

112 Psalm 68:13 6-8 19 / 2 O koninkrijken, zingt Gods lof. Eert Hem, die in het hemelhof De wereld blijft besturen. Hoort, daar weerklinkt met macht zijn stem. Geeft Gode sterkte, buigt voor Hem, Gods rijk zal eeuwig duren.

113 Psalm 68:13 6-8 19 / 2 Geducht is God, want Hij regeert. Hij wordt door Israël geëerd, Niets gaat zijn roem te boven. Van deze God komt alle macht, Zijn volk verleent Hij moed en kracht. Laat elk zijn grootheid loven.

114 Gezang 179a 3-5 4 / 3 Ik geloof in God de vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria;

115 Gezang 179a 3-5 4 / 3 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage werderom opgestaan van de doden; opgevaren te hemel, Zittende ter rechterhand Gods,

116 Gezang 179a 3-5 4 / 3 des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik ;geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

117 Gezang 179a 3-5 4 / 3 vergeving der zonden; werderoptanding des vleses; en een eeuwig leven. A-men, a-men, a-men.

118 Gezang 118:1 6-8 4 / 3 God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die ‘t heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en ‘t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

119 Lied 218:1 3-8 11 / 3 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

120 Opwekking 575 3-8 18 / 3 Jezus alleen, ik bouw op Hem Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht Door stormen heen hoor ik Zijn stem Dwars door het duister van de nacht Zijn woord van liefde dat mij sust Verdrijft mijn angst nu vind ik rust Mijn vaste grond, mijn fundament Dankzij Zijn liefde leef ik nu

121 Opwekking 575 3-8 18 / 3 Jezus alleen werd mens als wij Klein alss een kind ik kwetsbaarheid Oneindig veel hield Hij van mij Leed om mijn ongerechtigheid En door zijn offer werd ik vrij Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij Ontnam de dood zijn heerschappij Dankzij Zijn sterven leef ik nu

122 Opwekking 575 3-8 18 / 3 Daar in het graf, in dood gehuld Leek al zijn macht tenietgedaan Maar o die dag, dat werd vervuld Jezus de Heer is opgestaan! Sinds Hij verrees in heerlijkheid Ben ik van vloek en schuld bevrijd Ik leef in Hem en Hij in mij Dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij

123 Opwekking 575 3-8 18 / 3 Geen levensangst, geen stervensnood Dat is de kracht, waar ik in sta Van eerste stap tot aan de dood Leidt Hij de weg waarop ik ga Geen duivels plan of aards bestaan Kan mij ooit roven uit Zijn hand Als hij verschijnt roept Hij mijn naam In die verwachting houd ik stand

124 Opwekking 575 3-8 18 / 3 In Hem alleen x2

125 Opwekking 470 1-8 24 / 3 Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed Dan kan ik U alleen maar danken En als ik denk aan de strijd die U streed Dan kan ik U alleen maar danken Angst en verdriet in Gethsemane Door uw eigen vrienden verlaten En verraden door een kus Geschopt en geslagen

126 Opwekking 470 1-8 24 / 3 Omdat U zoveel van mij hield Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed Dan kan ik U alleen maar danken En als ik denk aan de pijn die U leed Dan kan ik U alleen maar danken Doornen op Uw hoofd, een speer in Uw zij Spijkers door Uw handen en voeten

127 Opwekking 470 1-8 24 / 3 Van het leven beroofd Om te sterven voor mij Omdat U zoveel van mij hield Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed Dan kan ik U alleen maar danken En als ik denk aan de strijd die U streed

128 Opwekking 470 1-8 24 / 3 Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed Dan kan ik U alleen maar danken En als ik denk aan de pijn die U leed Dan kan ik U alleen maar danken x3 Oh Heer

129 Psalm 96:1 3-5 1 / 4 Zingt een nieuw lied voor God de Here. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de Heer met diep ontzag, Boodschapt zijn heil van dag tot dag, opdat elk volk die lofzang lere.

130 Psalm 98:4 6-8 1 / 4 Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen voor de Heer, de bergen uitgelaten springen, en juichen onze God ter eer. Want, zie, Hij komt de aarde richten; Verwacht Hem, volken, weest bereid. Hij komt een nieuwe wereld stichten Op recht en op gerechtigheid.

131 Psalm 100:4 3-5 8 / 4 Want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

132 Psalm 103:9 6-8 8 / 4 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des Heren saam. Lof zij den Heer in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

133 Psalm 90:1 3-5 15 / 4 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

134 Psalm 90:8 6-8 15 / 4 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

135 Opwekking 697 3-8 22 / 4 Al wat ik ben, leg ik in Uw hand ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand, ik ben van U voor eeuwig.

136 Opwekking 697 3-8 22 / 4 Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent U alleen

137 Opwekking 697 3-8 22 / 4 Zo wandel ik heel dicht aan uw zij, ook in mijn pijn, vertroost U mij. En ik vertrouw op wat U belooft, Uw woord staat vast voor eeuwig.

138 Opwekking 697 3-8 22 / 4 Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, x2 Bent U alleen.

139 Opwekking 697 3-8 22 / 4 Ik aanbid U, ik aanbid U, Heer. … Ik vertrouw U, Ik vertrouw op U. …

140 Opwekking 697 3-8 22 / 4 Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing x2 Bent U alleen.

141 Kinder opwekking 169 1-8 13 / 5 Vader in de hemel Heilig is Uw naam, Uw grote trouw en liefde zal eeuwig voortbestaan Uw goedheid en genade Ervaar ik telkens weer Nee, niemand is aan U gelijk O allerhoogste Heer

142 Kinder opwekking 169 1-8 13 / 5 Vader in de hemel Dank U voor uw Zoon Want door Zijn pijn en lijden Kunt U mijn Vader zijn. De straf die ik verdiende Die droeg Hij aan het kruis Zo nam Hij al mijn zonde weg En bracht mij bij U thuis.

143 Kinder opwekking 169 1-8 13 / 5 Vader in de hemel Dank U voor uw Geest Die kracht en overwinning Maar ook Uw vrede geeft Hij wil mij steeds weer helpen Te leven heilig en rein En zo ik alles wat ik doe Een kind van U te zijn.

144 Kinder opwekking 169 1-8 13 / 5 En zo ik alles wat ik doe Een kind van U te zijn.

145 Opwekking 766 3-8 20 / 5 Als de hemel openbreekt, het huis vervult met vrede, zal de adem van uw Geest ons met Zijn kracht bekleden.

146 Opwekking 766 3-8 20 / 5 Wek ons tot leven en wakker ons aan: zet ons in vuur en in vlam. Breng een herleving en moedig ons aan: Heer, maak ons helemaal nieuw!

147 Opwekking 766 3-8 20 / 5 De wind steekt op, de wind steekt op; waar zij waait leeft Uw kerk weer op. Het vuur laait op, het vuur laait op: een vuur van liefde voor God!

148 Opwekking 766 3-8 20 / 5 Als U heilig vuur ontsteekt, als antwoord op ons bidden, is de kracht die ons ontbreekt aanwezig in ons midden.

149 Opwekking 766 3-8 20 / 5 Wek ons tot leven en wakker ons aan: zet ons in vuur en in vlam. Breng een herleving en moedig ons aan: Heer, maak ons helemaal nieuw!

150 Opwekking 766 3-8 20 / 5 De wind steekt op, de wind steekt op; waar zij waait leeft Uw kerk weer op. Het vuur laait op, het vuur laait op: een vuur van liefde voor God!

151 Opwekking 766 3-8 20 / 5 Wek ons tot leven en wakker ons aan: zet ons in vuur en in vlam. Breng een herleving en moedig ons aan: Heer, maak ons helemaal nieuw!

152 Opwekking 766 3-8 20 / 5 De wind steekt op, de wind steekt op; waar zij waait leeft Uw kerk weer op. Het vuur laait op, het vuur laait op: x2 een vuur van liefde voor God!

153 Psalm 105:1 3-5 27 / 5 Looft, looft verheugd de Heer der heren, aanbidt zijn naam en wilt Hem eren. Laat alle volken nu verstaan de wondren, die Hij heeft gedaan. En spreekt met eerbied en ontzag van al zijn werken dag aan dag.

154 Psalm 111:6 6-8 27 / 5 ‘t Begin van ware wijsheid is zo leert ons Gods getuigenis de Here als uw God te vrezen. Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand, hij dient zijn God met hart en hand. Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

155 Gezang 147: refrein 3-5 3 / 6 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

156 Gezang 147:1, refrein 6-8 3 / 6 1. Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, Komt het loflied als geroepen,

157 Gezang 147:1, refrein 6-8 3 / 6 stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

158 Pzzz 4 kidzzz 117 3-8 10 / 6 Loof de Here alle naties, alle volken van de aarde loof de Here Zing van God en prijs Zijn grote naam

159 Pzzz 4 kidzzz 117 3-8 10 / 6 Halleluja, halleluja Zijn grote liefde is gewoon niet voor te stellen Halleluja, halleluja de trouw van God die blijft altijd bestaan

160 Pzzz 4 kidzzz 117 3-8 10 / 6 Loof de Here alle naties, alle volken van de aarde loof de Here Zing van God en prijs Zijn grote naam

161 Pzzz 4 kidzzz 117 3-8 10 / 6 Halleluja, halleluja Zijn grote liefde is gewoon niet voor te stellen Halleluja, halleluja de trouw van God die blijft altijd bestaan

162 Psalm 134: 1,2,3 3-5 17 / 6 1. Komt allen, dienaars van de Heer, zegent zijn naam en geeft Hem eer, U die in ‘t huis des Heren staat en in de nacht Hem dienen gaat.

163 Psalm 134: 1,2,3 3-5 17 / 6 2. Heft nu uw handen naar omhoog, richt op het heiligdom uw oog. Brengt uit des Heren tempelhof aan Hem uw dank, uw lied en lof.

164 Psalm 134: 1,2,3 3-5 17 / 6 3. Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de Heer, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

165 Opwekking 713 6-8 17 / 6 Alles wat ik ben behoort U toe En al wat ik op aarde heb, ontving ik dankzij U. Ik zet mijn trots en eergevoel opzij; het dienen van mijn Heer is nu het hoogste doel voor mij.

166 Opwekking 713 6-8 17 / 6 Want als U het huis niet bouwt, is mijn moeite tevergeefs. Als U niet werkt door mij Blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis dat de vuurproef kan doorstaan; Iets dat blijvend is waarvan U zegt: “Goed gedaan”.

167 Opwekking 713 6-8 17 / 6 Zo gauw wens ik wat U een ander geeft en zie ik niet de gaven die U mij gegeven heeft. Heer, blaas het vuur aan dat U eens begon; ontsteek in mij een liefdesvuur dat iedereen zal zien.

168 Opwekking 713 6-8 17 / 6 Want als U het huis niet bouwt, is mijn moeite tevergeefs. Als U niet werkt door mij Blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis dat de vuurproef kan doorstaan; Iets dat blijvend is waarvan U zegt: “Goed gedaan”.

169 Opwekking 713 6-8 17 / 6 Voor de glorie van uw naam. Glorie van uw naam! …

170 Opwekking 713 6-8 17 / 6 Want als U het huis niet bouwt, is mijn moeite tevergeefs. Als U niet werkt door mij Blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis dat de vuurproef kan doorstaan; Iets dat blijvend is waarvan U zegt: “Goed gedaan”.

171 Opwekking for Kids 233 3-5 24 / 6 God heeft een plan met je leven Je bent hier met een doel Geloof het diep van binnen Het is meer dan een gevoel Hij doet meer dan je kan bidden Hij is groter dan je denkt Ik weet dat hij je helpt Ik weet dat hij je kent

172 Opwekking for Kids 233 3-5 24 / 6 Dus stap uit je boot Durf op water te lopen Vraag God om hulp En de hemel gaat open Wees maar niet bang Hij is altijd bij jou In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd God is trouw

173 Opwekking for Kids 233 3-5 24 / 6 God heeft een plan met je leven Je bent hier met een doel Geloof het diep van binnen Het is meer dan een gevoel Hij doet meer dan je kan bidden Hij is groter dan je denkt Ik weet dat hij je helpt Ik weet dat hij je kent

174 Opwekking for Kids 233 3-5 24 / 6 Dus stap uit je boot Durf op water te lopen Vraag God om hulp En de hemel gaat open Wees maar niet bang Hij is altijd bij jou In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd God is trouw

175 Opwekking for Kids 233 3-5 24 / 6 Halleluja, Halleluja

176 Opwekking for Kids 233 3-5 24 / 6 Dus stap uit je boot Durf op water te lopen Vraag God om hulp En de hemel gaat open Wees maar niet bang Hij is altijd bij jou In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd God is trouwx2

177 Opwekking 764 6-8 24 / 6 U zult altijd voor ons strijden U hebt steeds Uw trouw getoond Deze waarheid is mijn blijdschap Heer U draagt de zegekroon U, mijn Helper en Beschermer U, mijn Redder en mijn Vriend Uw genade is mijn adem en mijn lied

178 Opwekking 764 6-8 24 / 6 Waar Uw grootheid wordt bezongen Wil ik knielen voor Uw troon Waar U bent verstilt de onrust Want U draagt de zegekroon Vul dit huis nu met Uw glorie Vul ons hart met heilig vuur Uw genade is mijn adem en mijn lied

179 Opwekking 764 6-8 24 / 6 Hallelujah Jezus overwon, Jezus overwon! Hallelujah Prijs Hem die de wereld overwon

180 Opwekking 764 6-8 24 / 6 U zult altijd voor ons pleiten U zocht door tot U ons vond En geen macht kan U bestrijden Want U draagt de zegekroon U bent Jezus de Messias Die de wereld redding biedt Uw genade is mijn adem en mijn lied

181 Opwekking 764 6-8 24 / 6 Hallelujah Jezus overwon, Jezus overwon! Hallelujah Prijs Hem die de wereld overwon

182 Opwekking 764 6-8 24 / 6 Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken! U draagt de zegekroon U overwon, U overwon! x4

183 Opwekking 764 6-8 24 / 6 Aan het kruis leek U verslagen Maar U hebt de dood onttroont Zelfs het graf kon U niet houden Want u draagt de zegekroon U draagt de zegekroon! Halleluja

184 Opwekking 764 6-8 24 / 6 Hallelujah Jezus overwon, Jezus overwon! Hallelujah Prijs Hem die de wereld overwon

185 Opwekking 764 6-8 24 / 6 Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken! U draagt de zegekroon U overwon, U overwon! x4

186 Opwekking 585 3-8 1 / 7 Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht, een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid, die rein en stralend, opgaat in Zijn heerlijkheid.

187 Opwekking 585 3-8 1 / 7 Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan en doden opstaan voor eeuwig levend door Zijn kracht. Hun aardse tent, wordt nu bekleed met heerlijkheid. De dood verzwolgen, overwonnen voor altijd!

188 Opwekking 585 3-8 1 / 7 Spoedig zullen wij Hem zien, en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, Amen Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven, In Zijn nabijheid, voor altijd! Amen, Amen!

189 Opwekking 585 3-8 1 / 7 Dus kijk omhoog, en zie wat nog verborgen is, maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid en als je lijdt, weet dat het maar voor even is, Als Jezus terugkomt, Deel je in Zijn heerlijkheid

190 Opwekking 585 3-8 1 / 7 Spoedig zullen wij Hem zien, en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, Amen Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven, In Zijn nabijheid, voor altijd! Amen, Amen!

191 Opwekking 585 3-8 1 / 7 Spoedig zullen wij Hem zien, en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is,

192 Opwekking 585 3-8 1 / 7 Spoedig zullen wij Hem zien, en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, Amen Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven, In Zijn nabijheid, voor altijd! Amen, Amen!

193 Opwekking for Kids 251 1-8 7 / 7 Ga in vrede Ga in liefde Ga in de kracht van onze Heer Met Zijn blijdschap En Zijn zegen Ga met God Tot de volgende keer!

194 Opwekking for Kids 251 1-8 7 / 7 Dit is mijn gebed voor jou Elke dag steeds weer: Ga in vrede Ga in liefde Ga in de kracht van onze Heer

195 Opwekking for Kids 251 1-8 7 / 7 Met Zijn blijdschap En Zijn zegen Ga met God Tot de volgende keer!

196 Opwekking for Kids 251 1-8 7 / 7 Ga in vrede Ga in liefde Ga in de kracht van onze Heer Met Zijn blijdschap En Zijn zegen Ga met God Tot de volgende keer!


Download ppt "Liedlijst 2015-2016 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde."

Verwante presentaties


Ads door Google