De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij deze presentatie Regelingen voor mensen met een laag inkomen & Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij deze presentatie Regelingen voor mensen met een laag inkomen & Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij deze presentatie Regelingen voor mensen met een laag inkomen & Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

2 Sociale Zaken Deel 1 Regelingen voor mensen met een laag inkomen Wat zijn de mogelijkheden en de voorwaarden?

3 Sociale Zaken De belangrijkste regeling is de bijzondere bijstand. Deze regeling voert iedere gemeente uit op grond van de wet. Gemeenten mogen tot op zekere hoogte eigen beleid maken en bepaalde regelingen in het leven roepen.

4 Sociale Zaken Wat is kenmerkend voor het beleid in Nederweert?

5 Sociale Zaken Inkomensgrens = 120% sociaal minimum Alleenstaande: € 1.058,64 p/m Alleenstaande ouder : € 1.361,11 p/m Echtpaar: € 1.512,33 p/m Alleenstaande > 65 jaar : € 1.156,53 p/m Echtpaar > 65 jaar: € 1.586,20 p/m Hoger inkomen? We berekenen de draagkracht

6 Sociale Zaken Vermogensgrenzen: Alleenstaande €5.325,-- Alleenstaande ouder €10.650,-- Gehuwden/samenwonenden €10.650,--

7 Sociale Zaken Voorbeelden van vermogen: Auto Motor Boot Caravan Spaargeld Aandelen Overwaarde eigen woning

8 Sociale Zaken Bijzondere bijstand: Voorbeelden: bril, gehoortoestel, tafeltje dekje, huur alarmtoestel, tandarts en andere kosten die door bijzondere omstandigheden worden veroorzaakt en in het individuele geval noodzakelijk zijn.

9 Sociale Zaken Voorbeeld: De heer Janssen heeft al jaren dezelfde bril. Een nieuwe bril is nodig. Hij ontvangt alleen een WAO- uitkering en heeft een inkomen lager dan 120% van het sociale minimum en een spaartegoed van € 1.750,00. Een eigen bijdrage hoeft hij niet te betalen, omdat er geen draagkracht is. Wel wordt de vergoeding van de zorgverzekeraar in mindering gebracht.

10 Sociale Zaken Regeling sociale, culturele en sportieve activiteiten : Wanneer? Inkomen lager dan 120% sociaal minimum en vermogen lager dan vermogensgrens. Wat? Sport-, jeugd- en ouderenverenigingen, bibliotheek, krant, zwembad, internet, schouwburg, cursus, etc. Vergoeding per jaar? € 115,00 per leefeenheid en € 115,00 per inwonend, ten laste komend kind.

11 Sociale Zaken Voorbeeld: Een eenoudergezin bestaat uit twee personen: moeder en dochter. Ze behoren tot de doelgroep. De moeder gaat elke week naar het fitnesscentrum. Ze betaalt € 200,00 per jaar. De dochter is lid van de harmonie. Dit kost € 25,00 per jaar. Ze hebben maximaal recht op € 115,00 + € 115,00 = € 230,00 per kalenderjaar. Op dit moment krijgen ze maximaal € 225,00 uitbetaald. Let op: ze moeten bonnetjes inleveren!

12 Sociale Zaken Categoriale regeling ouderen, chronisch zieken en gehandicapten: Wanneer? Inkomen lager dan 120% sociaal minimum en vermogen lager dan vermogensgrens. Wie? 65+, WAO 80-100%, rolstoelgebonden, CIZ indicatie hulp bij het huishouden > 1 jaar. Vergoeding per jaar? € 150,00 per persoon of € 200,00 voor gehuwden 65+.

13 Sociale Zaken Voorbeeld: Mevrouw Hermans is 73 jaar en heeft een AOW- uitkering. Ze heeft geen pensioen. Wel heeft ze een spaarbedrag van € 3.500,00. Ze kan een tegemoetkoming van € 150,00 van de gemeente krijgen. De besteding hoeft ze niet te verantwoorden (géén bonnetjes inleveren).

14 Sociale Zaken Collectieve zorgverzekering: Wanneer? Inkomen lager dan 120% sociaal minimum. Let op: géén vermogenstoets. Wie? Alle inwoners van Nederweert die zijn verzekerd bij CZ, geen achterstand in de premiebetaling hebben en zich aanvullend verzekeren. Wat? 6% korting basis- en 6% korting aanvullende verzekering.

15 Sociale Zaken Integrale schuldhulpverlening: Wanneer? Hoge schulden, dreigende uithuiszetting, forse betalingsachterstanden, ontbreken inzicht in financiële situatie etc. Wie? Iedereen die door schulden in een problematische situatie terecht is gekomen. Wat? Schuldhulpverlening, budgetbeheer- en begeleiding, etc. Samenwerkingsverband tussen gemeente, Kredietbank en Algemeen maatschappelijk werk.

16 Sociale Zaken Deel 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

17 Sociale Zaken Uitgangspunten van deze wet: Nieuwe visie op de maatschappij: meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid en meer solidariteit van de samenleving Nieuwe visie op rol lokale overheid: deze weet beter wat er leeft; Ondersteuning van mensen met beperkingen, problemen en stoornissen om ze zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving; ‘Overheidszorg’ voor mensen die het echt nodig hebben; Financiële redenen.

18 Sociale Zaken Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning = “meedoen in de samenleving van jong tot oud” Soms lukt dat meedoen niet op eigen kracht. Mensen weten de weg niet, zijn de regie kwijt, hebben problemen met opgroeien of met het opvoeden van hun kinderen. Herstellen van de zelfredzaamheid, dáár gaat het om.

19 Sociale Zaken Motto van de Wmo: 1.Zelf doen wat zelf kan 2.Civil Society (burenhulp en vriendendiensten) 3.Gemeente (lichte zorg & ondersteuning) 4.AWBZ weer terugbrengen naar de oorspronkelijke functie: voor zwaardere zorg, professionele zorg en verpleging

20 Sociale Zaken Belangrijkste kenmerken van de wet: geen zorgplicht, wél compensatieplicht grotere verantwoordelijkheid gemeente (afstemming/regierol) invoering Persoonsgebonden Budget (PGB) nieuwe taak: hulp bij het huishouden versterkte cliëntparticipatie (Wmo-platform) Verantwoording niet richting rijk maar burgers

21 Sociale Zaken De 9 prestatievelden: 1.Leefbaarheid en samenhang buurt en wijk 2.Preventieve voorzieningen voor jeugd 3.Informatie en advies (lokaal loket) 4.Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers 5.Participatie mensen met beperkingen 6.Voorzieningen mensen met beperkingen 7.Maatschappelijke opvang (sociaal vangnet) 8.Openbare geestelijke gezondheidszorg 9.Verslavingsbeleid

22 Sociale Zaken Belangrijkste partners van het Wmo-loket: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Leveranciers en zorgaanbieders Vraagwijzer Weert MEE Sociale verzekeringsbank Woningvereniging Nederweert Welzijnswerk en maatschappelijk werk

23 Sociale Zaken Waarvoor kan men zoal terecht in het Wmo-loket?

24 Sociale Zaken De voorzieningen voor gehandicapten: Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Hulp bij het huishouden Eigen keuze natura of PGB. Let wel: bij PGB dient men het zelf te regelen en verantwoording af te leggen over de besteding!

25 Sociale Zaken Voorbeelden woonvoorzieningen: Woningaanpassing Badlift Traplift Douchezitje Plaatsing van beugels Verhuiskostenvergoeding

26 Sociale Zaken Voorbeelden vervoersvoorzieningen: Regiotaxi Limburg Forfaitair bedrag (afhankelijk van inkomen (< 150% van het minimumloon) en vervoersbehoefte) Scootmobiel (afhankelijk van vervoersbehoefte)

27 Sociale Zaken Voorbeelden rolstoelen: Handbewogen rolstoel Aanpassingen aan de rolstoel Kinderrolstoel Elektrische rolstoel Sportrolstoel (financiële tegemoetkoming)

28 Sociale Zaken Hulp bij het huishouden: Thuiszorg Midden-Limburg Proteion Land van Horne

29 Sociale Zaken De gehandicaptenparkeerkaart Doelgroep bestuurderskaart: iedereen die minder dan 100 meter zelfstandig kan overbruggen of rolstoelgebonden is Doelgroep passagierskaart: iedereen die minder dan 100 meter zelfstandig kan lopen, maar ook nog permanent van hulp van de bestuurder afhankelijk is of rolstoelgebonden is

30 Sociale Zaken Tafeltje dekje: Om in aanmerking te komen voor de (tijdelijke) thuisbezorging van de warme maaltijd, is een positieve Indicatie nodig. De zelfredzaamheid moet van dien aard zijn, dat men niet in staat is om zelf voor de warme maaltijd te zorgen.

31 Sociale Zaken Alarmapparaat: Sociale alarmering is bedoeld om senioren, woonachtig in de gemeente Nederweert, zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Sociale alarmering geeft de zekerheid dat in een acute situatie een beroep op hulp gedaan kan worden.

32 Sociale Zaken Aanvragen of meer informatie? Voor inkomensondersteuning kunnen mensen met een uitkering van de gemeente terecht bij hun vaste contactpersoon van Sociale Zaken. De andere inwoners kunnen bij het Wmo-loket terecht. Hier kunt u ook terecht voor het aanvragen van Wmo-voorzieningen. Hoe en wanneer is het Wmo-loket te bereiken? Via bezoek op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur en verder op afspraak Telefonisch via 0495-677111 Digitaal: wmoloket@nederweert.nlwmoloket@nederweert.nl Op verzoek vindt een huisbezoek plaats

33 Sociale Zaken Vragen?

34 Bedankt voor uw aandacht! Vergeet niet om de brochures mee te nemen!


Download ppt "Welkom bij deze presentatie Regelingen voor mensen met een laag inkomen & Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)"

Verwante presentaties


Ads door Google