De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM. GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar afstemmen, komen tot eenheid van beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM. GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar afstemmen, komen tot eenheid van beleid."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar afstemmen, komen tot eenheid van beleid en bestuur. »De BBC en de daar met gepaard financieel evenwicht verplicht de gemeente en OCMW om een streng financieel beleid en het kerntakendebat te voeren. »Het informeren van het college/bestuur over de grote, structurele, strategische uitdagingen voor de komende legislatuur. »Uitleg over de werking en afdelingen gebeurt tussen afdelings- en diensthoofden met de desbetreffende schepen. 2 Situering en doel

3 GEMEENTEmaasmechelen 3 Thema dagen VRIJE TIJD 25 februari 2013

4 GEMEENTEmaasmechelen VRIJE TIJD: Cultuurcentrum Bibliotheek Sportdienst Jeugddienst  Decreet & beleidsprioriteiten (2014-2019) 4 Situering & onderdelen

5 GEMEENTEmaasmechelen VRIJE TIJD »Onderhevig aan sterke interne reorganisatie en infrastructurele veranderingen »Doorgevoerd kerntakendebat »Uitvoering van essentie en decretale taken »Doorgedreven inzet op efficiëntie en interne organisatie »Constant wijzigende wetgeving »Evolutie naar Afdeling Vrije Tijd 5 Historiek – algemene tendensen

6 GEMEENTEmaasmechelen VRIJE TIJD: Inhoudelijke heroriëntering - “motor in lokale context én regio(natio)naal profiel” -ingezet op publieksverbreding -ingezet op samenwerking en netwerking Effecten Stijging abonnementenverkoop met 25% Stijging losse ticketverkoop met 20% Hogere zaalbezetting en gevarieerder publieksbereik (+ 1000 nieuwe actieve klanten) De samenwerking met scholen en academie leidde tot een verjonging van het publiek. De communicatie met de lokale gemeenschap en het verenigingsleven verloopt open en constructief Gefaseerde renovatie infrastructuur versus hoge receptieve druk Interne reorganisatie & automatisering CCMM bundelt CC, cultuurdienst & erfgoeddienst 6 Cultuurcentrum – Context - Historiek

7 GEMEENTEmaasmechelen VRIJE TIJD: Ingezet op betere dienstverlening – online catalogus en inleverschuif – aanpassing dienstreglement (geen leengeld, lidgeld vanaf 26 jaar) Implementatie nieuwe media en internet in de werking (facebook, flickr, gratis wifi, nieuwe internetpc’s, elektronische informatieschermen, aanbieden daisy-boeken, vertelplaten en fundels) Leesproject naar het lager onderwijs (klassikaal uitlenen en project leescultuur door de educatieve medewerkster) Sluiting filiaal in het cultuurcentrum voor het publiek 7 Bibliotheek – Context - Historiek

8 GEMEENTEmaasmechelen VRIJE TIJD: Uitvoering aan de Vlaamse beleidsprioriteiten d.m.v. het sportbeleidsplan 2008-2013. Infrastructuur: sluiting openlucht zwembad nieuwbouw en implementatie: – Sporthal campus De Helix = aanbesteed – Gevechtssportzaal = in uitvoering – Kunstgrasvelden = aangelegd Interne reorganisatie: sinds januari 2012 niet vervangen zwembadbeheerder. Sportdienst bundelt de administratieve ondersteuning voor de sportcentra, sportinnovatie, zwembad Prinsenpark en het algemene beheer. 8 Sport – Context - Historiek

9 GEMEENTEmaasmechelen VRIJE TIJD: Uitvoering gemeentelijk jeugdbeleidsplan 2011 – 2013 Interne reorganisatie – Vereffening vzw Jeugdorganen – Overdracht personeel vzw Jeugdorganen in ‘quarantaine’ – Herschikking takenpakketten en halvering personeelsbezetting i.f.v. kerntaken – Meer nadruk op ondersteuning, minder zelf uitvoeren Infrastructurele veranderingen – Verhuis jeugddienst van Alibi naar Projectencentrum – Verhuis speelpleinwerking Flapuit van basisschool Boorsem naar jeugdcentrum Chiko Opwaardering gemeentelijke jeugdinfrastructuur Nieuwbouw-projecten LSM-dossiers Gebruiksovereenkomsten gemeentelijke jeugdlokalen Convenantsysteem voor contractuele toelagen Uitbouw en professionalisering ondersteuning particulier jeugdwerk 9 Jeugd – Context - Historiek

10 GEMEENTEmaasmechelen Strategische doelstelling 1 Vrije tijd is een volwaardige pijler in gemeentelijk beleid en voorziet een kwaliteitsvol, divers en toegankelijk vrijetijdsaanbod dat Maasmechelen lokaal maar ook bovenlokaal profileert 10

11 GEMEENTEmaasmechelen Uitdagingen: »Context: besparingskader »Kerntakendebat »Strategisch vrijetijdsmanagement »Strategische visie >< ad hoc aanpak »Krachtenbundeling - waar mogelijk ( doelgroepenwerking/onderwijs/academies) »Vrije tijd als belangrijke inhoudelijke pijler in een geïntegreerde beleidsaanpak – economie/toerisme/citymarketing »Dynamische werking - continue heroriëntering – ambitieniveau - #fieropmaasmechelen# 11 Kwaliteitsvol, divers vrijetijdsaanbod

12 GEMEENTEmaasmechelen Strategische doelstelling 2 Inzetten op performant(e) en hedendaags organisatie – model & dienstverlening 12

13 GEMEENTEmaasmechelen Uitdagingen: »Cultuurcentrum programma-vzw »verzelfstandiging o.b.v. gemeentedecreet – deadline 1/1/2014 »Bibliotheek »opwaardering bestaande locatie »implementatie RFID en aandacht nieuwe media (e-books) »Sport »toekomst zwembad »beheer sporthal Helix »her-locatie Patro Jeugd »Jeugd »interne reorganisatie afronden en buttom –up werking doorzetten »inzetten op verdere professionalisering beheer jeugdinfrastructuur »regiegebouw Eisden en oud gemeentehuis Leut 13 Performante organisatie: uitdagingen - beleidsbeslissingen

14 GEMEENTEmaasmechelen Strategische doelstelling 3 Het komen tot een meer zakelijke maar billijke ‘organisatie-klant verhouding’ 14

15 GEMEENTEmaasmechelen Uitdagingen: »Huidige verhoudingen en tarieven »sterk verouderd »gebruiksovereenkomsten jeugd en sport actueel houden »objectiveren van toepassing »Actualisering tariefreglementen vrije tijdssector dringt zich op »Economische benadering versus maatschappelijke dienstverlening »Formalisering werking adviesraden 15 Billijke organisatie-klant verhouding

16 GEMEENTEmaasmechelen Strategische doelstelling 4 Inspelen op veranderende wetgeving en opwaardering gemeente Maasmechelen in RSV 16

17 GEMEENTEmaasmechelen Uitdagingen : »Subsidieafhankelijkheid Vrije tijd > subsidiemogelijkheden maximaliseren »Vormgeven aan Vlaamse beleidsprioriteiten – vanaf 1/1/2014 »Her-intekenen op participatiedecreet – doelgroepenwerking »Gewijzigd DAC-decreet - Heroriëntering middelen Maatschappelijke Kwetsbare Kinderen & Jongeren »In moeilijke context van »Interne staatshervorming (vanaf 1/1/2014) »Subsidiedruk/-afbouw  Opwaardering Maasmechelen Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 17 Inspelen op veranderende wetgeving & maatschappelijke evoluties

18 GEMEENTEmaasmechelen 18 DANK U WEL VOOR UW AANDACHT CONTACTGEGEVENS Eef Proesmans Koninginnelaan 42 3630 Maasmechelen T 089 767 698 eef.proesmans@maasmechelen.be www.ccmaasmechelen.be


Download ppt "WELKOM. GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar afstemmen, komen tot eenheid van beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google