De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innoveren voor meer en beter transporteren Hoe staat het met het innovatievermogen van de transportsector? Panteia 18 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innoveren voor meer en beter transporteren Hoe staat het met het innovatievermogen van de transportsector? Panteia 18 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Innoveren voor meer en beter transporteren Hoe staat het met het innovatievermogen van de transportsector? Panteia 18 januari 2013

2 Topsectorenbeleid Versterken van concurrentiepositie “Doen waar we goed in zijn” Agri & Food Creatieve industrie Energie Tuinbouw Life sciences & Health Water High Tech Logistiek * Chemie Topteam Hoofdkantoren Nederland Thema’s topsectoren Human capital Innovatie * Internationaal Regeldruk Ondernemerschap

3 Topteam Logistiek (voorzitter Aad Veenman) “Vertegenwoordiger van logistiek en verladend bedrijfsleven” Innovatiecontract 2 april 2012 “Het concert begint” Zes roadmaps -> Horizon 2020 - Neutraal Logistiek Informatie Platform - Synchromodaliteit - Douane (vermindering regeldruk) - Cross Chain Control Centers - Service logistiek (Main Ports) - Supply Chain Finance Nederland

4 Wat betekenen topsectoren Nederland

5 Innovatie uitgaven als % van de toegevoegde waarde in 2012 R&D uitgaven Transport en Logistiek liggen lager dan in andere topsectoren. Beeld is vertekend doordat innovaties in bijvoorbeeld de retail bij een andere sector worden gerekend Nederland

6 Logistiek en Transport staat op de 4 e plaats achter “High Tech”, “Chemie” en “Agro” in termen van productie en toegevoegde waarde Nederland

7 Transportsector loopt achter Topsector logistiek 2009 – 2012 t.o.v. overige topsectoren - Introductie producten/diensten- Vernieuwing in het productieproces

8 Logistiek en Transport belangrijke topsector Innovatie en R&D staan op een te laag peil. Vertekening doordat L&T leverend is en dus innovaties in L&T bij andere sectoren worden gerekend Conclusie: de links tussen de topsectoren zijn niet inzichtelijk,gevaar voor een te geïsoleerde aanpak goede R&D leidend tot innovaties: topprioriteit Conclusie

9 Aandachtspunten Innovatie Logistiek “Ten opzichte andere topsectoren een inhaalslag” Financiering R&D Kennisvalorisatie (Dinalog) Cross sectorale samenwerking Duurzaamheid Internationalisering Tempo (regie) Nederland

10 Stimulering R&D Zevende kaderprogramma 2007-2013 Europa voeding, landbouw en visserij-industrie en biotechnologie; informatie- en communicatietechnologieën nanowetenschappen, -technologieën, -materialen en nieuwe productietechnologieën energie milieu (inclusief klimaatverandering); vervoer (inclusief luchtvaart) * sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen ruimtevaart veiligheid gezondheid

11 Horizon 2020 “Achtste kaderprogramma” 2014-2020 drie centrale doelstellingen Europa Uitstekend onderzoek: investeringen op het gebied van toponderzoek in Europa, waaronder een verhoging van het budget van de Europese Onderzoeksraad van 77 procent Concurrerende industrie: investeringen op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe technologieën, betere toegang tot kapitaal voor ondernemers en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf Een betere samenleving: aandacht voor zaken als klimaatverandering, duurzaam transport en mobiliteit, duurzame energie, voedselveiligheid en -zekerheid, en vergrijzing van de Europese bevolking

12 Nederlandse Transportsector Hoe staan de zaken ervoor? Concurrentie (o.a. benzineprijs) Werkgelegenheid (arbeidsmarkt) Multimodaal vervoer (overslag, regie) Infrastructuur (Mainport Rotterdam) Financiering

13 Nederlandse Transportsector Waar kan R&D de positie van de sector versterken? Stedelijke ontwikkeling (Urban environment) Binnenvaart (IDVV) Ontwikkeling spoorcorridors Maritiem (Mainports concepten) Multimodaal/synchromodaal ICT Transportindex

14 Binnenvaart Waar kan R&D de positie van de sector versterken, concrete voorbeelden: Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen: Corridor management vaarwegen, uit te rollen via TEN-T, NAIADES II Samenwerking tussen bedrijven in de transportketen en faciliteren van achterlandlogistiek, logistieke component van River Information Services (spoor 3) NAIADES II (2014-2020) programma binnenvarat, voorbereidingen Europese Commissie: Verscherping van emissie eisen voor binnenvaart, LNG als brandstof voor binnenvaart: goedkoper en duurzamer vervoeren PLATINA II (2013-2015) Kansen voor continentaal vervoer via binnenvaart

15 Ontwikkeling Corridors Waar kan R&D de positie van de sector versterken? TEN-T: multimodale corridors Marktstudies en ontwikkeling van concrete actieplannen voor ontwikkeling van de multimodale corridors in het Trans Europese Netwerk voor Transport. Stedelijke distributie en intermodaal Inspiratie voor bedrijven en overheden, Best Practices vanuit FP7 projecten zoals BESTFACT, TURBLOG, SPECTRUM

16 Kennisdeling – sectorstudies - In samenwerking met banken en branches Agenderen van ontwikkelingen Netwerken en verbinden Delen van ervaringen tussen ondernemers Vertalen van best practices naar sectorbeleid en inspireren van ondernemers “food for thought”

17 ICT - Transport Index ‘Nowcasting’ van activiteit in de sector Transport is een graadmeter voor de economie Buiten een index voor transport zijn er indices per modaliteit http://www.transportindex.nl is een platform voor trends en kerncijfers gerelateerd aan transporthttp://www.transportindex.nl

18 Stedelijke ontwikkeling CIVITAS (FP7) pakket maatregelen voor vitale en duurzame steden Poly-SUMP (IEE-STEER) Sustainable urban mobility planning voor poly-centrische gebieden City-Hub (FP7) Interchange terminals voor personenvervoer Action plan on Urban mobility 20 concrete EU level acties in 6 thema’s voor implementatie tot 2012 Openbaar vervoer OV-C data?

19 Stedelijke ontwikkeling Maar hoe staat het met innovaties? Het concept van SUMP dwingt tot organisatorische innovaties, maar die zijn er vaak nog niet (culturele innovatie is nodig) CIVITAS is maatregel gericht: noodzaak is om te komen tot een urban mobility package, met duidelijke “dwang”: bijvoorbeeld een concrete beschrijving van waar een SUMP aan moet voldoen. Relateren van het hebben van minimale plannen aan subsidie Integratie van fondsen Veel acties van APUM staan los van elkaar: freight / urban logistics plan niet geïntegreerd met SUMPs Health, planning en mobiliteit zijn vaak niet gerelateerd, terwijl door een goede ruimtelijke ordening veel EU 2020 doelen kunnen worden bereikt TEN-T vaak los van urban (last miles) – integratie vereist, relatie met bijvoorbeeld charging vereist Decentralisatie AWBZ: innovatie: Vervoerder als mobiliteitsregisseur ‘Ontschottend’ denken opdrachtgevers

20 Stedelijke ontwikkeling Huidige vormgeving aanbestedingen OV staan innovatie in de weg Kostengericht – ondernemerschap gericht op het minimaliseren van kosten Geen (innovatief) ondernemerschap bij opdrachtnemers mogelijk

21 Spoorcorridor ontwikkeling Transport market Studies (TMS) Rotterdam- Genua maar ook link Europe – Centraal Azie/China RailRoadIWWTotal million tonnes Index All flows111.8618.3278.41'008.5100.0 Border crossing 42.5127.4202.0372.036.9 2 Borders crossing 1) 28.526.139.293.89.3 1) Germany split in North and South

22 Nederlandse Transportsector Hoe adaptief is de sector? Vooral gevoelig voor impulsen uit andere sectoren Leren van andere sectoren Internationale/regionale samenwerking (Interreg) Participatie in innovatie (publiek/privaat) Valorisatie/Investeringen (rol brancheorganisaties)

23 Nederlandse Transportsector Het innovatief vermogen Worden kansen benut? Wordt kennis uitgewisseld? Wordt kennis toegepast? Worden risico’s genomen? Meer scholing? Lange termijn visie ontbreekt

24 Inovatie Nederlands Bedrijfsleven (MKB) Het innovatief vermogen neemt af vanaf 2008, vanaf 2012 toename: inhaaleffect

25 Innovatie Nederlands Bedrijfsleven (MKB) 2012 zorgelijke ontwikkeling transport t.o.v andere sectoren, innovatie blijft op alle fronten achter!!!(innovatie in %)

26 Conclusie De Nederlandse Transport en Logistiek staat voor vele uitdagingen Op Nederlands niveau; richten op innovatie om productiviteit te verhogen Naar modaliteit: synchromodaal, en waar kan intermodaal, verder uitbouwen/exporteren innovatieve concepten naar het buitenland Open innovatie: MKB hierin betrekken


Download ppt "Innoveren voor meer en beter transporteren Hoe staat het met het innovatievermogen van de transportsector? Panteia 18 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google