De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mobiliteitsvisie Oss Podiumbijeenkomst 4 februari 2010 Ellen Neelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mobiliteitsvisie Oss Podiumbijeenkomst 4 februari 2010 Ellen Neelen."— Transcript van de presentatie:

1 Mobiliteitsvisie Oss Podiumbijeenkomst 4 februari 2010 Ellen Neelen

2 Wat ga ik vertellen Mobiliteitsvisie, balans in beweging Verkeerstructuren en – modellen Waar staan we nu in Oss? Verdieping: tussenresultaten Singel 40-45/noordelijke randweg Hoe verder…..

3 Proces Mobiliteitsvisie Start eind 2007, terugblik huidig beleid Januari 2008, startbijeenkomst externen Januari – April 2008, Voorbereidingsfase April – Augustus 2008, Visievorming Najaar 2008, opstellen visiedocument Voorjaar 2009, concept vastgesteld, inspraak Juni 2009, visie vastgesteld door gemeenteraad Vanaf juni 2009, start uitwerkingsfase

4 Mobiliteitsvisie, doelstelling Het centrale doel van de mobiliteitsvisie is het in balans brengen van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Oss, nu en in de toekomst.

5 Uitgewerkte doelstelling Bereikbaarheid: Doorstroming hoofdwegenstructuur Sturen op doelgroepen en vervoerwijzen Stimuleren fiets en OV Keten van verplaatsing faciliteren Stimuleren water en spoor voor goederenvervoer Benutten-beprijzen-bijbouwen Bereikbaarheid leidend in locatiekeuzes

6 Uitgewerkte doelstelling Veiligheid: Inrichting volgens Duurzaam veilig Nul verkeersslachtoffers Aanpakken foutief gedrag en agressie in het verkeer

7 Uitgewerkte doelstelling Leefbaarheid: Aantasting van luchtkwaliteit en geluidhinder tegengaan Sluipverkeer in woonwijken tegengaan Zorgdragen voor voldoende parkeergelegenheid (ruimtelijke kwaliteit waarborgen) Zorgdragen voor de toegankelijkheid van voorzieningen

8 Uitwerkingsfase Uitwerking langs drie lijnen: Infrastructuur: Openbaar vervoer Auto Fiets Gedrag Educatie Communicatie Mobiliteitsmanagement Organisatie

9 Wat ga ik vertellen Mobiliteitsvisie, balans in beweging Verkeerstructuren en – modellen Waar staan we nu in Oss? Verdieping: tussenresultaten Singel 40-45/noordelijke randweg Hoe verder…..

10 Verkeersstructuur Duurzaam Veilig Categorisering van wegen: Stroomwegen Gebiedsontsluitingswegen Erftoegangswegen

11 Verkeersmodel Regionaal model Opgebouwd uit: Sociaal economische gegevens (inwoners en arbeidsplaatsen) Netwerken (auto-ov-fiets) Telgegevens en grote parkeerlokaties Ontwikkelingen (sociaal demografisch, infra- structureel, economisch, autobezit)

12 Wat ga ik vertellen Mobiliteitsvisie, balans in beweging Verkeerstructuren en – modellen Waar staan we nu in Oss? Verdieping: tussenresultaten Singel 40-45/noordelijke randweg Hoe verder…..

13 Wegencategorisering

14 Knelpunten 2009

15 Knelpunten 2020

16 Huidige verkeersstructuur en wegencategorisering Functies van wegen staan onder druk Schaalsprong (ontwikkelingen woningbouwprogramma en stadscentrum) Functie opwaarderen of juist niet? Benutten of bijbouwen?

17 Wat ga ik vertellen Mobiliteitsvisie, balans in beweging Verkeerstructuren en – modellen Waar staan we nu in Oss? Verdieping: tussenresultaten Singel 40-45/noordelijke randweg Hoe verder…..

18 Verdieping Mobiliteitsscan Analyse intern/extern/doorgaand verkeer Analyse knelpunten

19 Intern/extern/doorgaand verkeer

20 Analyse knelpunten

21 Wat ga ik vertellen Mobiliteitsvisie, balans in beweging Verkeerstructuren en – modellen Waar staan we nu in Oss? Verdieping: tussenresultaten Singel 40-45/noordelijke randweg Hoe verder…..

22 Singel 40-45/Noordelijke Randweg Knelpunten ten aanzien van doorstroming en leefbaarheid Oplossingen door nieuwe infrastructuur (bijbouwen) Oplossingen binnen huidige structuur (benutten) Afweging binnen uitwerking mobiliteitsvisie

23 Oplossingen door nieuwe infrastructuur Onderzoek mei 2008: Gebiedsontsluitingsweg 70 km/uur Verkeersgroei tot 2020 Intensiteit 4700 mvt/etmaal Door ruimtelijke ingrepen tot ca. 8.000 mvt/etmaal Toevoeging van nieuwe ontwikkelingen Randweg past niet binnen huidige structuurvisie en Waalboss

24 Oplossingen binnen huidige structuur Herinrichting Kruispunt Koornstraat, vervolgstudie: Verschillende varianten Meest kansrijk ongelijkvloerse kruising Robuuste oplossing Ruimtelijk inpasbaar, echter uitwerking is nodig

25 Afweging binnen uitwerking mobiliteitsvisie: benutten of bijbouwen? Hoe groot is het knelpunt gezien de verhouding tussen intern, extern en doorgaand verkeer Benutten: doorstroming oplossen, leefbaarheid minder Bijbouwen: doorstroming oplossen en leefbaarheid deels, heeft ruimtelijk grote gevolgen Effecten in totale verkeersstructuur onderzoeken

26 Wat ga ik vertellen Mobiliteitsvisie, balans in beweging Verkeerstructuren en – modellen Waar staan we nu in Oss? Verdieping: tussenresultaten Singel 40-45 versus noordelijke randweg Hoe verder…..

27 Hoe verder… Proces Inventarisatie en probleemanalyse Ontwikkelen en uitwerken (auto)verkeersstructuur Analyse en beoordeling oplossingsscenario’s Bepalen verkeersstructuren Vertaling van verkeersstructuren in oplossings- maatregelen

28 Hoe verder… Overlegstructuur Interne klankbordgroep Externe klankbordgroep stedelijk gebied (wijkraden) Externe klankbordgroep buitengebied (dorpsraden) Externe belangengroep

29 Hoe verder… Commissie Podiumbijeenkomst vandaag, auto Podiumbijeenkomst 18 maart, OV en fiets Opiniërende discussie Vaststelling college, mei Behandeling commissie 16 juni Vaststelling gemeenteraad 1 juli

30 Hoe verder… Inspraak Inloopavonden en/of inspraakbijeenkomst in de eerste week van juni Korte inspraak mits…. Anders: uitgebreide inspraak Gevolgen voor tijdspad: cie 22 sept en raad 14 okt.

31 Tijd voor vragen…. Deze presentatie en andere informatie vindt u op: www.oss.nl/mobiliteitsvisie


Download ppt "Mobiliteitsvisie Oss Podiumbijeenkomst 4 februari 2010 Ellen Neelen."

Verwante presentaties


Ads door Google