De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sta op en loopSta op en loop. Boodschap van Jezus: “Kom tot inkeer (NBG: bekeer u – lett. verander van ingesteldheid) want het koninkrijk van de hemel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sta op en loopSta op en loop. Boodschap van Jezus: “Kom tot inkeer (NBG: bekeer u – lett. verander van ingesteldheid) want het koninkrijk van de hemel."— Transcript van de presentatie:

1 Sta op en loopSta op en loop

2 Boodschap van Jezus: “Kom tot inkeer (NBG: bekeer u – lett. verander van ingesteldheid) want het koninkrijk van de hemel is nabij.” 4:17 Modaliteiten: “Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen,  verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk  en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.” 4:23  De verkondiging van het goede nieuws van het koninkrijk: de bergrede (Mat. 5 tot 7). « Jezus ging de berg op en leerde » (5:1-2) Het Koninkrijk van God (Mat.5:3 // 7:21) Armen van geest zachtmoedigheid medeleven vrede Verinnerlijking, uit het hart verzoening vergeving niet oordelen LIEFDE

3 1.In hoofdstuk 9 vergelijkt Jezus de waarden van het Koninkrijk van God met ‘nieuwe wijn’ die oude zakken kan doen scheuren, en waarvoor dus nieuwe zakken nodig zijn. In welke mate zijn deze waarden nieuw ? Zijn ze verenigbaar met de mentaliteit van de wereld ? Zijn ze te rijmen met de mentaliteit van de Farizeeën van toen en van nu ? 2.Welke van die waarden lijken u het belangrijkst ? Welke zijn bijzonder pertinent in de huidige context van terrorisme en vluchtelingen ?

4 Boodschap van Jezus: “Kom tot inkeer (NBG: bekeer u – lett. verander van ingesteldheid) want het koninkrijk van de hemel is nabij.” 4:17 Modaliteiten: “Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen,  verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk  en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.” 4:23  De verkondiging van het goede nieuws van het koninkrijk: de bergrede (Mat. 5 tot 7). « Jezus ging de berg op en leerde » (5:1-2)  Het evangelie in actie : genezingen (H. 8 et 9) «…van de berg afgedaald (…) kwam een melaatse… » (8:1-2) « Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen,  verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk  en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. » 9 :35

5 Boodschap van Jezus: “Kom tot inkeer (NBG: bekeer u – lett. verander van ingesteldheid) want het koninkrijk van de hemel is nabij.” 4:17 Modaliteiten: “Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen,  verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk  en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.” 4:23  De verkondiging van het goede nieuws van het koninkrijk: de bergrede (Mat. 5 tot 7).  Het evangelie in actie : genezingen (H. 8 et 9) « Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen,  verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk  en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. » 9 :35

6 Het is God die genezingen verricht THERAPEUO (genezen) : zorg dragen voor iemand dienen (niet enkel in medische context), verzorgen Achter elke ziekte of handicap die door Jezus werd genezen gaat een dieper geestelijk en/of relationeel kwaad schuil.

7 Wat is je reactie op hen die betreuren dat er vandaag de dag geen miraculeuze genezingen meer zijn in de kerk? En zij die beweren juist wel spectaculaire (vaak gemediatiseerde) genezingen te verrichten?

8 “Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.’ 3 Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. 4 Jezus zei tegen hem: ‘Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven.’” Mat. 8 :2-4

9 « “Melaatsheid in de Bijbel slaat op allerhande huidaandoeningen zoals eczema en psoriasis, impetigo en mycoses, pyoderma en zweren; het gaat zeker niet enkel om de ziekte waarvan Hansen de bacil ontdekte. In het O.T. leidden huidaandoeningen tot rituele onreinheid en uitstoting uit de samenleving; een reiniging was vereist. ” » Dictionnaire encyclopédique de la Bible.

10 « De melaatse werd uit het kamp verstoten, ver weg van het heiligdom en de samenleving; hij moest gescheurde kleren dragen (als teken van rouw) en de mensen van ver verwittigen door ‘onrein! onrein! te roepen” – Lev 13:45; Luc 17:12,13 Hij werd beschouwd als een dode (Num 12:12) » Nouveau Dictionnaire Biblique illustré

11

12 1.In sommige landen is er nog steeds lepra… Zijn er in onze samenlevingen nog ‘melaatsen’? Mensen die de maatschappij en/of de kerk behandelt als leprozen? Zo ja: voorbeelden? Om welke redenen worden die mensen zo behandeld? Terecht? 2.Welke kenmerken van het Koninkrijk van God die Jezus aanhaalde in de bergrede past hij hier toe? Lees bv. Mat 5:7, 44-45; 7:1-6,12. Probeer dit eens toe te passen op de voorbeelden van hedendaagse ‘leprozen’… 3.Zijn er ook ‘melaatsen’ in de kerken? In jouw kerk? Zo ja: waarom? Hoe hierop reageren naar het voorbeeld van Jezus?

13 « Toen hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. ‘Heer,’ zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ » Mat 8 : 5-6

14 « Toen hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. ‘Heer,’ zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ » Mat 8 : 5-6

15 « Toen hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. ‘Heer,’ zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ » Mat 8 : 5-6

16 « Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven. » Mat 9:2 « Heer,’ zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn » Mat 8 : 5-6

17 1.Bestaan er vandaag ‘verlamden’ die niet lichamelijk verlamd zijn? Wat kan iemand beletten om ‘vooruit te gaan’? Hoe kunnen we zo iemand naar Jezus’ voorbeeld de hand reiken? 2.Is het geval van de centurio nog actueel: vijand, bezetter, vreemdeling met andere cultuur, gewoonten en godsdienst? Wat leren we in dit verband uit dit verhaal? Denk je dat een ongelovige (niet christen, niet Adventist) een voorbeeld kan zijn voor gelovigen? 3.Wat leren deze ontmoetingen die Jezus heeft ons over de verandering van mentaliteit die nodig is voor het goede nieuws van het Koninkrijk?

18

19

20

21 1.Bestaan er vandaag nog ‘bezetenen? Zo ja, bezeten waarvan? Wat kan er zoveel plaats innemen dat men niet meer vrij is en niet meer ten volle leeft? Hoe kunnen we zo iemand helpen naar Jezus’ voorbeeld? 2.Idem voor de blinden. Wat kan iemand beletten om het licht te zien, om helder te zien, om de toekomst te zien, om de echte waarden te zien? Hoe kan die blindheid genezen worden? 3.Herken je je in de melaatse, de verlamde, de bezetene, de blinde? Deel dit met elkaar… 4.Lees samen de openingstoespraak van Jezus in Nazaret (Lucas 4:18,19). Jezus beschrijft er zijn ijve­ren voor armen, gevangenen, blinden, verdrukten als ‘een genadejaar van de Heer’. Hoe kun jij of je kerk deze missie volbrengen? Probeer concrete suggesties te doen.

22


Download ppt "Sta op en loopSta op en loop. Boodschap van Jezus: “Kom tot inkeer (NBG: bekeer u – lett. verander van ingesteldheid) want het koninkrijk van de hemel."

Verwante presentaties


Ads door Google