De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GENADE VOOR RECHT 1 Petrus 2: 11-3:18 11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GENADE VOOR RECHT 1 Petrus 2: 11-3:18 11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5 GENADE VOOR RECHT

6 1 Petrus 2: 11-3:18 11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. 12 Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. 13 Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber, 14 hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goeddoen.

7 15 Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; 16 als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. 17 Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de koning. 18 Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen.

8 19 Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. 20 Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. 21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;

9 22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; 23 Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; 24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 25 Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.

10 Hoofdstuk 3 1 Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, 2 doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. 3 Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; 4 maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.

11 5 Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren; 6 zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. 7 Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

12 8 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. 9 Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. 10 Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; 11 die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen. 12 Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.

13 13 En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? 14 Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, 15 maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. 16 En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.

14 17 Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. 18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,

15 Het onrecht dat ons overkomt Medemensen die kwaad van je spreken (2:12) Corrupte politici (2: 13,14) Onverstandige, dwaze mensen (2:15) Verkeerde werkgevers (2:18) Onhebbelijke huwelijkspartners (3:1) Mensen die ons bedreigen, intimideren, ter verantwoording roepen (3: 14,15)

16 GENADE VOOR RECHT 19 Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. 20 Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. 21 Want hiertoe bent u geroepen…….

17 GENADE VOOR RECHT We zijn geroepen om goed te doen in een wereld vol onrecht en lijden

18 2:12 ’ dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen’ 2:12 – ‘dat zij op grond van uw goede werken God verheerlijken’ 2:15 –‘dat gij door goed te doen de mond snoert aan onverstandige mensen; 3:13 – ‘wie zal u kwaad doen als gij u beijvert voor het goede’ 3:16 – ‘als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen’ 3:16 – ‘zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamt gemaakt worden 3:17 –‘het is beter goeddoende, dan kwaad doende…

19 GENADE VOOR RECHT We zijn geroepen om goed te doen in een wereld vol onrecht en lijden

20 GENADE VOOR RECHT We zijn geroepen om mensen te zegenen ongeacht hun gedrag “zegen juist…waar daartoe bent u geroepen.” (3:9)

21 GENADE VOOR RECHT Hoe kun je goed en zegenend blijven in een wereld vol onrecht?

22 GENADE VOOR RECHT a) Zicht houden op de soevereiniteit van God het is een blijk van genade dat iemand doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen…” (2:19)

23 Zicht op de soevereiniteit van God Erken omwille van de HEER het gezag…(2:13) Handel als dienaren van God…(2:16) Houd iedereen in ere, heb uw broeders lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. (2:17) Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. Het is beter te lijden, indien God dat wil omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet. (3:17)

24 GENADE VOOR RECHT b) Zelfbeheersing hebben Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. ( 1 Petrus 2:11)

25 GENADE VOOR RECHT c) Zachtmoedigheid en nederigheid ontwikkelen Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde…(2:13) maar uw sieraad moet zijn …een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. (3:3) wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. (3:15)

26 GENADE VOOR RECHT d) Beseffen van de genade van God in je eigen leven “ die Zelf onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft…’ (2:24)

27 GENADE VOOR RECHT e) Zien hoe Jezus omging met lijden en onrecht ‘ Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt (2: 21-23)

28 GENADE VOOR RECHT Door één gebeurtenis in het verleden werd voor Gods kind de toekomst vastgelegd. Die zekerheid, dat uitzicht reeds in 't heden, heeft God aan al zijn kind'ren toegezegd. Door één gebeurtenis in het verleden -die al door de profeten was voorzegd- veranderde het pad dat wij betreden: een koninklijke weg werd aangelegd !

29 GENADE VOOR RECHT Door één gebeurtenis in het verleden -Het kruis, waaraan de Heer werd vastgehecht- ontvangt elk die gelooft de ware vrede. Onnoem'lijke genade geldt voor recht. Door één gebeurtenis in het verleden werd aan Gods kind de hemel toegezegd ! Jelly Verwaal uit: "Veelkleurigheid"

30 Het volgen van de Gekruisigde betekent GENADE VOOR RECHT laten gelden


Download ppt "GENADE VOOR RECHT 1 Petrus 2: 11-3:18 11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die."

Verwante presentaties


Ads door Google