De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interbestuurlijk toezicht: wat betekent dit voor uw gemeente? Presentatie voor raadscommissie Bestuur en Middelen gemeente Dordrecht 29 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interbestuurlijk toezicht: wat betekent dit voor uw gemeente? Presentatie voor raadscommissie Bestuur en Middelen gemeente Dordrecht 29 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Interbestuurlijk toezicht: wat betekent dit voor uw gemeente? Presentatie voor raadscommissie Bestuur en Middelen gemeente Dordrecht 29 oktober 2013

2 Inhoud 1.Wat is IBT? 2.Herijkt IBT: Wet revitalisering generiek toezicht 3.Invulling IBT door PZH 4.Betekenis voor gemeenten 5.Vragen / discussie

3 1. IBT: wat is het? (1) Toezicht: “verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het vormen van een oordeel hierover en het eventueel naar aanleiding daarvan zo nodig interveniëren.” IBT: “het geheel van processen dat plaatsvindt i.k.v. de rechtsbetrekkingen tussen Rijk, provincies, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen die gaan over de boordeling van de taakbehartiging van de lagere door de hogere overheden.” Wat is geen IBT: toezicht op bedrijven, instellingen, burgers, ZBO’s etc.

4 1. IBT: wat is het? (2)

5 3. Invulling IBT door PZH (1) IBT: uitgangspunten GS Zuid-Holland 1. horizontale verantwoording college - raad 2. actief toezicht op risico’s: 6 domeinen 3. sober toezicht overige domeinen (“signalentoezicht”) Ad 1) Horizontale verantwoording en 2) Risicogericht toezicht: –Bestuursovereenkomsten –Gemeenten: eigen StvdG via jaarrekening –Provincie: StvdG voor Z.H. en toezichtregimes

6 2. Herijking van IBT: Wet Rgt Herijking IBT: commissies Alders en Oosting - stapeling van toezicht - oneigenlijk toezicht - vertrouwen / horizontale verantwoording (dualisering) Wet Rgt (1-10-2012): - afschaffing specifiek toezicht - toezicht begint bij horizontale verantwoording - schorsing / vernietiging en indeplaatsstelling - provincie: toezichthouder ruimtelijk-fysiek domein - Rijk: toezichthouder op sociaal domein

7 3. Invulling IBT door PZH (2) 6 Domeinen: 1. financiën (begroting, meerjarenraming) 2. R.O.: provinciaal belang in (ontwerp-)bestemmingsplannen 3. externe veiligheid: provinciale risicokaart 4. huisvesting verblijfsgerechtigden 5. omgevingsrecht / Wabo (VTH, milieu, bouwen, wonen) 6. archief- en informatiebeheer Ad 3) ‘Signalentoezicht’: overige wettelijke taken, alleen als signalen daarom vragen

8 4. Betekenis voor gemeenten (1) Invulling IBT door PZH heeft twee gevolgen voor gemeenten: 1) implementatie bestuursovereenkomst 2) concrete toepassing generiek IBT-instrumentarium Ad 1) Implementatie bestuursovereenkomst Inbedding informatie in P&C-cyclus (jaarrekening) Jaarrekening 2013 College legt verantwoording af aan raad Raad: vaststellen StvdG Provincie: toezichtregimes

9 4. Betekenis voor gemeenten (2) Ad 2) Toepassing generiek IBT-instrumenatrium a.Schorsing en vernietiging: strijd met recht / algemeen belang Bestuurlijke interventieladder: Stap 1: informatie opvragen en valideren Stap 2: uitkomsten delen met gemeente Stap 3: 10-dagen termijn art. 273a Gem.wet Stap 4: voordracht bij vakminister Stap 5: vakminister hoort partijen Stap 6: voordracht aan Kroon Stap 7: vernietiging besluit (Stap 8: eventueel beroep bij Afd. RRvS door gemeente)

10 4. Betekenis voor gemeenten? (3) Ad 2) Toepassing generiek IBT-instrumenatrium b. Indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing Bestuurlijke interventieladder: Stap 1: signaleren Stap 2: informatie opvragen en valideren Stap 3: afspraken over acties en termijnen, vervolg Stap 4: vooraankondiging juridische interventie Stap 5: GS-besluit met laatste termijn Stap 6: feitelijke indeplaatsstelling

11 4. Vragen ??


Download ppt "Interbestuurlijk toezicht: wat betekent dit voor uw gemeente? Presentatie voor raadscommissie Bestuur en Middelen gemeente Dordrecht 29 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google