De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwregelgeving voor u én ons gemeente De Wolden 7 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwregelgeving voor u én ons gemeente De Wolden 7 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Bouwregelgeving voor u én ons gemeente De Wolden 7 december 2009

2 Inhoud presentatie Wabo (algemeen) Wabo in de Wolden Indieningsvereisten - Sloop (incl. asbest) - Bouw

3 Aanleiding Groot aantal meldingen, ontheffingen, vergunningen: circa 25 stuks Diverse bestuursniveau’s Verschillende procedures Coördinatieregeling werkt niet of onvoldoende Risico van tegenstrijdige voorschriften Meerdere bestuursorganen belast met handhaving

4 Doelstellingen Klant en project staan centraal Vereenvoudiging: 25 toestemming- stelsels integreren in één omgevingsvergunning Verminderen regeldruk Verminderen administratieve lasten Uniformering regelgeving Voorkomen tegenstrijdige voorschriften Via digitaal loket

5 De Wabo Aanleiding en doelstelling > Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Richtdatum: 1 juli 2010!

6 Uitwerking Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Invoeringswet Wabo Besluit omgevingsrecht (Bor) Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) Omgevingsloket Online

7 Alle vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en meldingen voor realiseren van fysiek project: bouw aanleg oprichten gebruik sloop Wat valt onder Omgevingsvergunning

8 Eén integrale vergunning één loket één aanvraag één bevoegd gezag één procedure één beschikking één rechtsbeschermings- procedure één handhavende instantie

9 Eén vergunningaanvraag Eén landelijk uniform indienings- formulier: digitaal of op papier Herkenbaarheid voor aanvrager Keuze vrijheid is aan de klant: Eén integrale aanvraag Gefaseerde aanvraag Deelaanvragen Let op! Deelaanvragen is aan grenzen gebonden voor activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen, fysiek niet te scheiden.

10 Eén bevoegd gezag in meeste gevallen: gemeente in beperkt aantal gevallen: provincie in enkel geval: minister

11 De procedure De reguliere procedure (bouw, aanleg). Altijd, tenzij... Lengte max. 8 + 6 weken Fataal karakter De uitgebreide procedure (milieu, gebruik) > 3.4 Awb Lengte max. 26 + 6 weken Wet dwangsom

12 Voor de Wabo Diverse beschikkingen Verschillende vergunningen: - bouwvergunning - milieuvergunning - gebruiksvergunning Ingewikkelde coördinatieregelingen Beschikkingen niet op elkaar afgestemd Na de Wabo Eén beschikking In beginsel één vergunning: - integrale omgevingsver- gunning; fasering of deelvergunningen mogelijk Eén besluit; beperkt aantal aanhoudingsregelingen Aanvrager weet in een keer waar hij aan toe is. Op verzoek van aanvrager is gedeeltelijke weigering mogelijk (art. 2.21)

13 Inwerkingtreding de dag na bekendmaking ‘6 wkn’ uitzonderingen: - Aanlegvergunning(Wro) - sloop best.plan/beschermd stads-dorpsgezicht - sloop Woningwet / gem.mon. - kapvergunning - fictief verleende reg. vergunning

14 Rechtsbescherming Bij reguliere procedure: bezwaar en vervolgens beroep in tweeinstanties: Rechtbank en ABRvS Bij uitgebreide procedure: beroep in twee instanties: Rechtbank en ABRvs

15 Handhaving Bevoegd gezag ook belast met (coördinatie van) handhaving

16 Invoeringswet Wabo (1) Regelt gevolgen invoering voor circa 40 wetten Overgangsrecht Wabo Toestemmingsstelsels Wro > Wabo Binnenpl. onth. > reguliere procedure Afdeling 3.4 Awb niet van toepassing Projectbesluit > uitgebreide procedure

17 Invoeringswet Wabo (2) Verbodsbepaling 8.1 WM vervalt > Wabo 8.19 Wm vervalt > Wabo > vergunning 8.41 Wm melding gelijktijdig indienen - ontvankelijkheidscriterium Monumentenwet integreert in Wabo > behoudens archeologische monumenten. Minister OCW blijft bevoegd.

18 Besluit Omgevingsrecht Hfdst.1: Algemeen Hfdst.2: Aanwijzing van inrichtingen en van verg.plichtige en -vrije activiteiten Hfdst. 3: Bevoegd gezag Hfdst. 4: De aanvraag Hfdst. 5: Inhoud omgevingsvergunning Hfdst. 6: Advies/VVGB Hfdst. 7: Kwaliteitseisen Hfdst.8: Overgangsbepalingen Bijlage 1: categorieën inrichtingen Bijlage 2: bouw+planologische activiteit

19 Bijlage 2 Bor (1) Is nog concept!!! Nieuwe begripsomschrijvingen Belangrijk artikel 2, 3 en 4 Onderscheid in vergunningsvrij “bouwen en gebruik” en vergunningsvrij “bouwen”

20 Bijlage 2 Bor (2) Artikel 2 Geen vergunning voor bouwen Geen toets bestemmingsplan Mag dus strijdig zijn met voorschriften van bestemmingsplan. Overeenkomsten Besluit bouwverguningsvrije en lichtbouwverguningsplichtige bouwwerken (Bblb)

21 Bijlage 2 Bor (3) Artikel 3 Geen vergunning voor bouwen Bij strijd bestemmingsplan, alleen omgevingsvergunning voor ontheffing bestemmingsplan achtererfgebied: max. 5 m hoog recreatief nachtverblijf: 5m / 70 m2 dakkapel voordakvlak zwembad zonder overkapping voeder- of mestsilo: max. 2m hoog

22 Bijlage 2 Bor (4) Artikel 4 voortzetting kruimelgevallen 3.23 Wro In algemeen geldt: Niet bij illegale bouwwerken en monumenten. Inpandige vergunningsvrije activiteiten in beschermd stads- en dorpsgezicht mogelijk.

23 Ministeriële regeling omgevingsrecht Regelt zowel de algemene als de specifieke indieningsvereisten van de verschillende activiteiten

24 Omgevingsloket Online Vergunningcheck Hiermee gaat aanvrager na of hij verplicht is een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Aanvraagformulier Hiermee stelt de aanvrager zijn vergunningaanvraag op. Dossiermodule Hierin verrichten medewerkers van het bevoegd gezag hun werk. Deze module bestaat uit een aanvraagdossier en een behandeldossier

25 Omgevingsloket Online Het Omgevingsloket online ondersteunt het bevoegd gezag bij: het geven van informatie aan burgers en bedrijven over vergunningen het uitvoeren van een check of een vergunning nodig is het indienen van een vergunning- aanvraag: – digitaal – op papier

26 Wabo in De Wolden periode 1 januari – 1 juli 2010: - Oefenen Wabo-achtig werken - Inrichten ICT - Oefenen Omgevingsloket online + digitaal werken - Training in- en extern: ◦ Winst met de Wabo (22/4) - Afspraken/samenwerking partners

27 Hulpmiddelen Omgevingsloket Online (Min. VROM) > digitaal indienen en verlenen Via www.dewolden.nl: - informatie over vergunningen - link: omgevingsloket - informatie digitaal beschikbaar: bestemmingsplannen verordeningen beleid

28 Resumé: Klant staat centraal vraag centraal stellen - vanuit de houding: ja, mits … informatie digitaal beschikbaar: 24 x 7 Versterking dienstverlening gemeentewinkel indienen aanvraag: altijd en overal inzage status kortere doorlooptijd vereenvoudiging procedures betere kwaliteit (mutatie gegevens)

29 Indieningsvereisten (1) Aanvraag sloopvergunning - Parapluvergunning voor projecten - verwijderen asbest uit meerdere gebouwen - lijst met adressen/kadastrale aanduiding - verzamelbeschikking

30 Indieningsvereisten (2) - Wel of geen asbest aanwezig? - primair asbestinventarisatie! - niet aanwezig > foto’s (beperkt) Aanvraag bouwvergunning - Digitale situatieschets ◦ opvragen via: bwt@dewolden.nl ◦ bestandstype: microstation of autocad bestanden (DXF / DWG) - Aan de hand van toetsingslijst

31 Vragen?


Download ppt "Bouwregelgeving voor u én ons gemeente De Wolden 7 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google