De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afdelingsplannen 2013. - Afdelingsplannen 2013 -2 Rode draad voor Geldermalsen 2013 “Vitale gemeente, vitale dorpen, vitale inwoners” Bezuinigingen realiseren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afdelingsplannen 2013. - Afdelingsplannen 2013 -2 Rode draad voor Geldermalsen 2013 “Vitale gemeente, vitale dorpen, vitale inwoners” Bezuinigingen realiseren."— Transcript van de presentatie:

1 Afdelingsplannen 2013

2 - Afdelingsplannen 2013 -2 Rode draad voor Geldermalsen 2013 “Vitale gemeente, vitale dorpen, vitale inwoners” Bezuinigingen realiseren Bedrijfsvoering optimaliseren Regionale samenwerking vormgeven Op basis van de volgende uitgangspunten: Medewerkers én elkaar vertrouwen en een veilige omgeving geven Zichtbaar en herkenbaar management Openheid en transparantie

3 - Afdelingsplannen 2013 -3 Afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO)

4 - Afdelingsplannen 2013 -4 Capaciteit MRO Beschikbaar in 2013: 25,7 fte; 29 medewerkers Daarnaast (tot waarschijnlijk 1 april as) 10 toekomstige ODR medewerkers en Boa Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling: 7 medewerkers, 6,5 fte (netto ca. 5,7 fte ivm OR en ouderschapsverlof) 2 stagiaires (32 + 24 uur per week tot zomervakantie) Beleid Ruimtelijke Ontwikkeling: 5 Medewerkers, 4,7 fte (netto 4,6 ivm ouderschapsverlof) Team MRO Ontwikkeling (incl projecten): 12 Medewerkers,10,8 fte inclusief 0,5 fte leidinggeven (netto 10,5 ivm zwangerschapsverlof) Secretariaat: 2,7 fte, 4 medewerkers Leidinggevende: 1 (tijdelijke ondersteuning 1e kwartaal)

5 - Afdelingsplannen 2013 -5 Going concern MRO (1) Beleid Maatschappelijke ontwikkeling: –Actualisatie beleid: welzijn, jeugd, sociale zaken, minima, sport, gezondheid, kunst & cultuur etc. –Relatiebeheer Overleg met organisaties, overeenkomsten, subsidiebeschikkingen, vaststellingen, klantonderzoeken / evaluaties –Kwaliteit kinderopvang: controle / handhaving –Advisering AB regio en programmaraad Zelfredzaam (en op de achterhand Participerend) –Regiocontract Beleid Ruimtelijke ontwikkeling: - Wonen - Economische zaken en recreatie&toerisme - Landschap en cultuurhistorie - Grondzaken - Advisering AB regio en programmaraden Aantrekkelijk en Welvarend - Regiocontract

6 - Afdelingsplannen 2013 -6 Going concern MRO (2) Team MRO Ontwikkeling: -Bestemmingsplannen in brede zin -Milieu -Projecten en grondexploitaties -Huisvesting onderwijs, verenigingsgebouwen / dorpshuizen, speelplekvoorzieningen -Going concern Ongeveer 60 a 70% van de capaciteit van de afdeling

7 - Afdelingsplannen 2013 -7 Highlights 2013 MRO (1) Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling –Nieuwe nota jeugdbeleid –Transitie Jeugdzorg (trekkersrol voor de gemeente Geldermalsen) –Transitie AWBZ en Participatiewet (adviesrol / opdrachtnemer) –Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) incl. beleidsactualisatie –Sport: contract zwembad / sporthal, sporttarieven, sportaccommodaties –Kunstgrasveld ten behoeve van breed maatschappelijk gebruik (co-creatie) –Dorpsplannen (samen met RB) Beleid Ruimtelijke Ontwikkeling –Af- en aanhechten ODR –Handhavingproject Lingelandjes –Handhavingproject illegaal in gebruik genomen gemeentegrond –Renovatie/overdracht woonwagenterreinen in Geldermalsen –Revitaliseren bedrijventerreinen West-Betuwe en Oude Waag –Besluitvorming invoeren reclamebelasting –Opstellen speerpunten lokaal recreatief beleid

8 - Afdelingsplannen 2013 -8 Highlights 2013 MRO (2) Team MRO Ontwikkeling -Grondexploitatieproblematiek -Besluitvorming woningbouw Rhenoy, Garstkampen, Zeshoek, Leeuwenstein en Lingewaarden -Inhaalslag actualisering bestemmingsplannen/start herziening Bestemmingsplan Buitengebied -Omgevingsvisie/Regiovisie/voorbereiding structuurvisie/vertaling Malsen a/d Linge -Derde spoor Tricht/Randweg -MFC -Plantage -Hondsgemet -Proeftuinen/Fruitmasters -Afronding gymzaal Meteren -IKC/brede school -Zorglandgoed Rumpt -Visvijvercomplex met horeca Meteren -Besluitvorming windenergie en alternatief duurzaam gebruik onbenut gemeente- eigendom

9 - Afdelingsplannen 2013 -9 Knelpunten en risico’s MRO Knelpunten Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling Geen uren beschikbaar voor dorpsplannen: 300 – 80 = 220 uur Veel uren nodig voor OR (voorzitterschap) / gedeeltelijke compensatie: 380 – 180 = 200 uur Juridische ondersteuning 100 uur Risico’s Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling Urentekort jeugdzorg / jeugdbeleid P.M. Urentekort beleidsadvisering transities P.M. Urentekort projecten RegiocontractP.M.

10 - Afdelingsplannen 2013 -10 Knelpunten Beleid Ruimtelijke Ontwikkeling - Bedrijfscontactfunctie reactief 600 uur - Ondersteuning dorpsraden Meteren en Tricht 100 - Aan-/ Afhechten ODR 200 - Urentekort programmaraden en Regiocontract 300 Risico’s Beleid Ruimtelijke Ontwikkeling - Medewerking bewoners renovatie woonwagenlocatie Meersteeg - Urentekort projecten Regiocontract Knelpunten team MRO Ontwikkeling - Wegvallen juridische ondersteuning 250 uur - Wegvallen tijdelijke ondersteuning projecten medio 2013 400 - Opvang zwangerschaps-/ouderschapsverloven 400 Risico’s team MRO Ontwikkeling - Inzet tav aantal projecten; tekort ingeval merendeel van de projecten zou worden opgestart - Verwevenheid MFC - rotonde – Leeuwenstein - implementatie bezuiniging 60.000,- inhuur Ruimtelijke Ordening Knelpunten en risico’s MRO

11 - Afdelingsplannen 2013 -11 Oplossingsrichtingen MRO 2013 Inzet stagiaires Inzet medewerkers beleid Ruimtelijke Ontwikkeling voor beleid Maatschappelijke Ontwikkeling Inhuur op planschade, proeftuinen, MFC, dorpsplannen en projecten Tijdelijke ondersteuning leidinggevende tot start ODR Inschakeling secretariaat op inhoudelijke taken OR-uren brandweer in rekening brengen bij Lingewaal en Neerijnen Afspraak met ODR over compensatie uren juridische ondersteuning Samenwerking Tiel/Culemborg en Regio

12 - Afdelingsplannen 2013 -12 Afdeling Ruimtelijk Beheer (RB)

13 - Afdelingsplannen 2013 -13 Capaciteit en going concern RB (1) Groen (binnen), 3,75 fte groenonderhoud beheerplannen/projectgroepen/sportvelden/begraafplaatsen Buitendienst (23,12 fte) - groenonderhoud, eigen mensen en externen - klussenbus/rioleringswerk/gebouwenonderhoud - gladheidbestrijding

14 - Afdelingsplannen 2013 -14 Capaciteit en going concern RB (2) Beleid (3,83 fte) beheerplannen/projectopdrachten/verkeer Civieltechniek (13,95 fte) uitvoering beheerplannen/verkeerstechniek/part.projecten derden/ gebiedsontwikkeling, BOA Bouwkunde (3 fte) (uitvoering) beheerplannen, projecten Secretariaat (1,55 fte) (administratieve) ondersteuning afdeling, vuurwerkactie,zwerfvuilactie, declaraties, secr. marktcie, Going concern: Ongeveer 80% van de capaciteit van de afdeling

15 - Afdelingsplannen 2013 -15 Highlights 2013 RB (1) Beleid -Businesscase NWRR (Netwerkketen Regio Rivierenland) -Opstellen GRP 2014 – 2018 -Afronden herberekening waterbergingsopgave en overeenkomst aangaan WSRL (incl. verwerken in GRP) -Overdracht Stedelijk Water aan WSRL -Afronding pilots alternatieve verlichting buitengebied en dimmen -Rijksstraatweg Buurmalsen -Programma Hoogfrequent Spoor -Randweg/Willem de Zwijgerweg/Klepel -Actieprogramma mobiliteitsplan..

16 - Afdelingsplannen 2013 -16 Highlights 2013 RB (2) Civieltechniek -Weg- en rioolreconstructies centrum Gdm (Rijksstraatweg, rotonde, VRI) -Wegenbeheerplan, o.a. West Betuwe en Koningsweg -Stedelijk Waterplan, o.a. duikerleiding Beesd (Huizekamplaan- Schuttersweg) -Herinrichting Rijksstraatweg nabij MFC -Kruising Randweg/Willem de Zwijgerweg/Klepel -De Plantage (bouw- en woonrijpmaken) -Handhaving openbare ruimte (BOA) -Coördinatie en toezicht aanleg glasvezel (Reggefiber) -Implementatie nieuwe aanbestedingswet -Dorpsplannen (trekker, samen met MRO)

17 - Afdelingsplannen 2013 -17 Highlights 2013 RB (3) Bouwkunde -Herzien beheerplannen Onderwijsgebouwen en Overige Gebouwen -Aanvraag subsidie Rijksmonumenten -Decentralisatie onderwijsgebouwen -Gymzaal Meteren -Onderzoek gemeentewerf -Urnenmuren op begraafplaatsen Meteren, Deil, Buurmalsen -Regionaal onderzoek vastgoedmanagement..

18 - Afdelingsplannen 2013 -18 Highlights 2013 RB (4) Groen -Renovatie 6 sportvelden -Herzien renovatiefonds sportvelden -Voorbereiding ruiming graven, na pilots in 2012 -Evaluatie onderhoudsrechten begraafplaatsen -Omvorming groen en reductie bomenbestand -Bomenbeheerplan: VTA uitvoeren. -Heemtuin, beheerplan en/of overdracht beheer (Helicon) Buitendienst - Onderzoek Avri (nieuwbouwlocatie en/of takenoverdracht)

19 - Afdelingsplannen 2013 -19 Knelpunten en oplossingsrichtingen RB CT: vacatures (2 fte) en ziekte (1 fte) 4000 uur Activiteiten: realisatie bhp’s, RO projecten, Oplossing: inhuur t.l.v. bestaande budgetten CT: werkvoorraad (Reggefiber) 1000 uur Oplossing: inhuur t.l.v. inkomsten leges CT: controle op Drank en Horecawetpm oplossing: naar ODR? CT: “woud aan bebording”160 uur Oplossing: geen prioriteit of uitruilen/extra budget Beleid: mobiliteitsplan en projecten (verkeer)160 uur Oplossing: inhuur t.l.v. projecten Beleid: parkeerbeleid centrum Gdm200 uur Oplossing: budget beschikbaar stellen

20 - Afdelingsplannen 2013 -20 Afdeling Klantencontactcentrum (KCC)

21 - Afdelingsplannen 2013 -21 Capaciteit en going concern KCC Capaciteit: Beschikbaar in 2013: 28.8 fte, 37 medewerkers KCC1 – Postregistratie, telefonie – 5 fte, 9 medewerkers KCC2 – Wmo en sociale zaken – 10 fte,12 medewerkers KCC3 – Burgerzaken,receptie– 6.4 fte, 9 medewerkers KCC4 – WABO, APV, BAG – 6.4 fte, 8 medewerkers, –KCC4 zal verdwijnen wanneer de ODR start. –Wat blijft achter: Taken van de BAG gaan naar IM/BBO, APV taken gaan naar KCC3 3 medewerkers op basis van werkervaringsplek (uitkering) – 60 uren 1 stagiaire – 32 uren per week gedurende “schoolweken”. Going concern: KCC heeft vooral going concerntaken op basis van de vragen van de klant, de formatie is daarop gebaseerd

22 - Afdelingsplannen 2013 -22 Highlights 2013 KCC (1) KCC1 –Implementatie nieuwe telefooncentrale –Verbeteren van telefonische bereikbaarheid –Doorontwikkeling klantcontactsysteem KCS –Implementeren onderdelen van project Linge –Bijdrage leveren aan project Linge en IM/ICT KCC2 –Ontwikkeling RIW, voorbereiding Participatiewet in regionaal verband –Voorbereiding transities AWBZ en Jeugdzorg –Gevolgen regeerakkoord voor WMO en Sociale zaken –Ontwikkelen dorpsgericht werken WMO –Gevolgen crisis – toename WWB, minima-aanvragen –Structureel maken van uitkering IAU (incidentele aanvullende uitkering)

23 - Afdelingsplannen 2013 -23 Highlights 2013 KCC (2) KCC3 –Doorontwikkeling van BPA (begraafplaatsen administratie) –Samenwerking Tiel/Culemborg gestart met Naturalisatie en optie –Werken op afspraak doorontwikkelen –Openingstijden aanpassen –Starten werkzaamheden invoering BRP (basisregistratie personen) KCC4 –Voorbereiding op OmgevingsDienst Regio Rivierland (start 1-4-2013) –Afhechten en borgen van taken die bij gemeente blijven –Instellen van commissie Ruimtelijke Kwaliteit –Voorbereiden BAG-audit (basisregistratie adressen en gebouwen) –Aansluiting BSR-BAG

24 - Afdelingsplannen 2013 -24 Knelpunten en oplossingsrichtingen KCC (1) KCC1 Formatie is ontoereikend voor –Adequate telefoonbeantwoording en tijdige afhandeling postregistratie. –Doorontwikkelen van KCC1 (KCS, 1e lijn telefoonbeantwoording). Inzet voor IM/ICT en (voortzetting) project Linge in 2e halfjaar 2013 past niet in formatie. Oplossingen De formatie wordt aangevuld door werkervaringsplekken te bieden. Dit betekent dat er 30 - 40 uur per week extra inzet is. Inzet voor projecten is nog niet concreet te maken, omdat dit knelpunt pas na 1 juli gaat spelen en er nu nog geen inzicht is in de benodigde uren.

25 - Afdelingsplannen 2013 -25 Knelpunten en oplossingsrichtingen KCC (2) KCC2 Formatie is zeer waarschijnlijk niet toereikend om de noodzakelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van RIW, veranderingen binnen WMO, transities jeugdzorg en AWBZ. Verwachting is dat het aantal werkzoekenden toe gaat nemen dit kan een knelpunt opleveren op het onderdeel reïntegratie. Oplossingen KCC2 maakt al jaren gebruik van stagiaires en werkervaringsplek. Momenteel in totaal voor 40 per week. Dit zal voortgezet worden. Het is nog niet duidelijk wat de noodzakelijk inzet voor de transities moet worden, hierdoor is het vinden van een oplossing nog lastig. Beleid dusdanig vaststellen dat dit efficiënte uitvoering bewerkstelligt. Wanneer er een groter beroep gedaan wordt op de reïntegratieconsulent zou vanuit het reïntegratiebudget ingehuurd kunnen worden.

26 - Afdelingsplannen 2013 -26 KCC3 Wanneer er geen verkiezingen komen, dan zijn er bij KCC3 geen knelpunten op de formatie. Voorbereiding BRP zal wél betekenen dat er externe ondersteuning noodzakelijk is. Dit wordt in de loop van 2013 duidelijker. Oplossingen KCC3 heeft vanaf medio 2012 één medewerkster voor 20 uur per week op een werkervaringsplek. Voorbereiding en invoering BRP zal met Tiel en Culemborg opgepakt worden. Dit gebeurt aan de hand van (landelijk) draaiboek “Invoering BRP”. Kan onderdeel worden van IM/ICT projecten. Knelpunten en oplossingsrichtingen KCC (3)

27 - Afdelingsplannen 2013 -27 KCC4 Voorbereiden overgang naar ODR Achterblijvende taken borgen Instellen van commissie Ruimtelijke Kwaliteit Audit BAG, aansluiting BSR en OR-werkzaamheden worden door één medewerkster uitgevoerd waardoor een knel ontstaat. Oplossingen De eerste 3 punten kunnen opgelost worden door de inzet van de ingehuurde senior door te laten lopen tot de start van de ODR. Hiervoor is 12 uur per week gedurende het 1e kwartaal noodzakelijk. De BAG-audit, BSR aansluiting en OR-werkzaamheden zullen een knelpunt opleveren van 80 tot 100 uur. Dit kan opgevangen worden door de uren van de medewerkster tijdelijk uit te breiden en dit financieren uit het OR-budget. Knelpunten en oplossingsrichtingen KCC (4)

28 - Afdelingsplannen 2013 -28 Afdeling Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning (BBO)

29 - Afdelingsplannen 2013 -29 Voor 2013 ligt de focus van de afdeling op 1.Het op een voldoende niveau houden van de dienstverlening aan de inwoners, het college, de gemeenteraad en de interne organisatie 2.Het leveren van een bijdrage aan de opgelegde taakstellende (personele) bezuinigingen 3.Het verder invulling geven aan de intergemeentelijke samenwerking met Culemborg en Tiel 4.De voor het voorjaar gepland staande interne verhuizing van de in Kuipershof 4 gehuisveste onderdelen naar Kuipershof 2

30 - Afdelingsplannen 2013 -30 Capaciteit en going concern BBO Capaciteit: ruim 42 fte (43 medewerkers) Juridische Zaken4,67 fte (incl. 1,0 fte AOV) Communicatie3,31 fte (incl. 0,22 fte vacature) Personeelszaken 3,69 fte Financiën 14,63 fte (incl. 1,39 fte vacature waarvan 0,5 TL) Facilitaire Zaken: *I&A6,00 fte (incl. 1,0 fte vacature systeembeheer) *DIV4,00 fte *ID3,25 fte (incl. 1,0 fte vacature) *Teamleider FaZa1,00 fte (incl. 0,5 fte levensloopverlofregeling) Afdelingshoofd en –secretariaat1,67 fte

31 - Afdelingsplannen 2013 -31 Highlights 2013 BBO (1) Juridische Zaken Mandaatregeling (inclusief implementatie) Implementatie nieuwe Drank- en Horecawetgeving Actualiseren standplaatsenbeleid Businesscase samenvoeging ABJZ/bezwaarschriftencommissie met Culemborg en Tiel Communicatie Spoorproblematiek Tricht MFC/ECG Interne communicatie (ook in relatie tot samenwerking CGT) Doorontwikkeling website/Social Mediabeleid Communicatie Sociaal Domein Magazine nieuwe stijl Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2014

32 - Afdelingsplannen 2013 -32 Highlights 2013 BBO (2) Personeelszaken Nadere uitwerking, opzet en implementatie van de werkkostenregeling Businesscase samenvoeging FP&O met Culemborg en Tiel Uitvoering samenvoeging Bedrijfsvoering en IM/ICT CGT Afronding personele overgang naar de ODR en ondersteuning nieuwe afdeling MRO Implementatie ambtelijke integriteit / ambtseed Uitvoering geven aan de nieuwe vakantiewetgeving (= vervallen verlof en opname tijdens ziekte) Financiën Producten uit de Planning & Controlcyclus 2013 (extra aandacht voor advisering m.b.t. de grondexploitatie, herziening beheerplannen en invoering verplichtingenadministratie) Taakstellende bezuinigings- en efficiencyopdracht voor 2013 Aanslagoplegging onderhoudskosten begraafplaatsen en evaluatie 2013

33 - Afdelingsplannen 2013 -33 Highlights 2013 BBO (3) vervolg Financiën Businesscase samenvoeging Financiën en P&O met Culemborg en Tiel Financiële afwikkeling regionalisering brandweer en ODR Invoering werkkostenregeling Invoering SEPA (Single Euro Payments Area) Facilitaire Zaken Implementatie PvA verbeteringen computernetwerk Uitvoering geven aan PvA Samenwerking met CGT op het terrein van IM/ICT Opstellen van het Informatiebeleidsplan Uitvoeren “Informatiebeveiligingsplan 2013” Implementeren Basisregistratie Grootschalige Topografie Implementatie Corsa Bestuursmodule Implementatie Zaakgericht werken (ZGW) Opstellen herhuisvestingsplan gemeentelijke organisatie

34 - Afdelingsplannen 2013 -34 Juridische Zaken Knelpunten 1.Implementatie van wet- en regelgeving 950 2.Juridische adviezen/consulentschap voor afdelingen 755 3.Juridische kwaliteitszorg (geen keuze) 500 4.Juridische kwaliteitszorg (keuze)800 5.Participeren in projectgroep SW-CGT ABJZ en Bezwaarschriften 135 3.140 Beschikbaar 1.030 Tekort 2.110 Oplossingen 1.Implementeren van wet- en regelgeving niet uitvoeren 740 2.Niet participeren in 213a-onderzoek (=concerncontrol)100 3.Juridische adviezen voor afdelingen: uitbesteden 270 4.Juridische kwaliteitszorg (geen keuze): uitbesteden 200 800 5.Juridische kwaliteitszorg (keuze): niet uitvoeren800 Totaal 2.110 uur Knelpunten & oplossingsrichtingen (1a)

35 - Afdelingsplannen 2013 -35 Risico’s Juridische Zaken 1.Niet alle afdelingsoverstijgende projecten zijn qua uren begroot; uitvoering van deze projecten leidt tot een grotere vraag naar adviesuren, waarin niet kan worden voorzien 2.Beschikbare uren consulentschap voor afdelingen zijn gebaseerd op ervaring 3.Onzekerheid over het aantal bezwaarschriften 2013 (kanteling WMO: intrekken beschikkingen vervoersvoorziening) 4.Niet uitvoeren juridische kwaliteitszorg waarin keuze kan worden gemaakt: het betreft onderwerpen die benoemd zijn in de nota bedrijfsvoering 5.Niet tijdig implementeren van wet- en regelgeving is een bedrijfsvoeringsrisico Knelpunten & oplossingsrichtingen (1b)

36 - Afdelingsplannen 2013 -36 Communicatie: 3,31 fte = 4.570 uur 1.Communicatieconsulentschap 1.200 2.Eindredactie van Intranet en Internet 1.100 3.Geldermalsen Magazine/Gemeentegids 600 4.Publiekscontacten/communicatie naar buiten 500 5.Coördinatie en managementactiviteiten 70 6.Overig (Lintjesregen/Cultuurprijs etc.) 1.100 4.570 uur Geen knelpunten, maar wel risico’s 1.Externe factoren (buiten BBO) leiden met regelmaat tot aanpassing(en) van projectplanningen 2.“Waan van de dag’ is stoorzender voor wat betreft planmatig werken 3.Gebrek aan (financiële) middelen beperkt soms kwaliteit van communicatie Knelpunten & oplossingsrichtingen (2)

37 - Afdelingsplannen 2013 -37 Personeelszaken Knelpunten 1.Werkkostenregeling200 2.Businesscase samenvoeging Financiën en P&O 60 3.Implementatie ambtelijke integriteit 75 335 uur Oplossingen 1.Bestuurlijke prioritering 2.Meer P-werkzaamheden in de lijn brengen (decentraliseren) 3.Accepteren van langere doorlooptijden/interne dienstverlening 4.Ondersteuning vanuit de Concernstaf 5.Externe inhuur Risico Uitkomst businesscase FP&O CGT Knelpunten & oplossingsrichtingen (3)

38 - Afdelingsplannen 2013 -38 Financiën Knelpunten 1.Businesscase samenvoeging Financiën en P&O in CGT verband 300 2.Oplegging, invordering, bezwaar en beroep aanslagen onderhoudskosten begraafplaatsen 2012 (incl. evaluatie) 75 3.Invoering SEPA (gereed uiterlijk 01-02-2014) 150 4.Advisering in verband met problematiek grondexploitatie 75 5.Advisering in verband met herziening beheerplannen 230 6.Advisering in verband met IM/ICT 75 7.Financiële afwikkeling Brandweer en ODR 40 8.Werkkostenregeling (administratie en beleid) PM 945 uur Oplossingen Continuering én uitbreiding van externe inhuur (verkapte onderbezetting 0,5 fte) Risico Uitkomst businesscase FP&O CGT Knelpunten & oplossingsrichtingen (4)

39 - Afdelingsplannen 2013 -39 Facilitaire Zaken Knelpunt 1.Systeem-/netwerkbeheer I&A/Samenwerking CGT IM/ICT690 uur Oplossingen Continuering én uitbreiding externe inhuur Risico Verdere implementatie samenvoeging IM/ICT CGT/uitvoering Projectenkalender 2013 Knelpunten & oplossingsrichtingen (5)

40 - Afdelingsplannen 2013 -40 CONCLUSIE Afhankelijk van de besluitvorming staat ook in 2013 de (interne) dienstverlening van de afdeling BBO onder druk

41 - Afdelingsplannen 2013 -41 Concernstaf (CS)

42 - Afdelingsplannen 2013 -42 Going Concern CS Interne controles Participatie in MO Ondersteuning van het MO Beoordelen collegevoorstellen Volgen realisatie bezuinigingen Bewaken voortgang afgesproken bedrijfsvoeringsactiviteiten Adviseren WOR-bestuurder Going concern is ongeveer 35% van totale capaciteit (4230 uur, 2,8 fte)

43 - Afdelingsplannen 2013 -43 Highlights 2013 CS (1) Participeren in regionale samenwerking CGT Ondersteunen bij de realisatie van de personele bezuinigingen Strategische personeelsplanning en mobiliteit Opstellen en uitvoeren plan van aanpak procesbeschrijvingen 2013-2016 Implementeren plan- en projectmatig werken Implementeren risicomanagement Participeren in kerngroep en commissie GREX

44 - Afdelingsplannen 2013 -44 Highlights 2013 CS (2) Implementeren afdelingsplannen Ondersteunen bij de totstandkoming van het Informatiebeleidsplan Participeren in efficiencyprojecten


Download ppt "Afdelingsplannen 2013. - Afdelingsplannen 2013 -2 Rode draad voor Geldermalsen 2013 “Vitale gemeente, vitale dorpen, vitale inwoners” Bezuinigingen realiseren."

Verwante presentaties


Ads door Google