De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen 17 september 2014 bijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen 17 september 2014 bijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen 17 september 2014 bijeenkomst

2 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen Programma 20.00 uur ontvangst/opening 20.10 uur resultaat Werkgroep Parkmanagement 20.30 uurresultaat Werkgroep Bedrijfswoningen 21.00 uurEindresultaat Gezamenlijk Herstructureringsplan 22.00 uurEinde => vervolgafspraken

3 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen

4 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen Kansen en bedreigingen in beeld gebracht

5 Opdracht: Samen met de ondernemers initiatieven verder uitwerken. Belangrijk hierbij is de mogelijkheid van de ondernemers om de initiatieven uit te voeren en wat hiervoor nodig is van de gemeente. Op initiatief van de ondernemers onderzoeken of een publiek-private samenwerking gewenst is. De werkgroep heeft de wens tot samenwerking geïnventariseerd. Aan de hand daarvan worden de volgende onderdelen in kaart gebracht: 1)Op welke gebieden wordt er samenwerking gewenst. 2)Op welke wijze is dat het meest wenselijk; a)BIZ b)Coöperatief 3)Hoe duurzaamheid als thema hierin kan worden opgenomen 4)Hoe veiligheid en bewegwijzering hierin kan worden opgenomen. Werkgroep Parkmanagement

6 Wat is een BIZ: Gezamenlijk investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving Draagvlak meting onder alle ondernemers. Bij akkoord van meerderheid ondernemers en gemeente akkoord : een heffing voor alle ondernemers in de investeringszone. Heffing vloeit volledig in de kas van de speciaal voor de BIZ opgerichte vereniging of stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. Alle ondernemers doen mee: een gezamenlijk plan voor investeringen en een gezamenlijke begroting. Resultaat Werkgroep Parkmanagement

7 Conclusie: De ondernemers willen graag samenwerken. Dit moet gebeuren op vrijwillige basis. De ondernemers vermoeden dat een BIZ een verplichting is die door de gemeente wordt opgelegd. De ondernemers vinden dat op het moment dat er een BIZ komt dat dit ook moet gelden voor het eventueel nog te komen nieuwe industrie terrein. De punten die hierboven in de grafiek staan ook opnemen met de ondernemers die zich gaan vestigingen op het nieuwe industrieterrein.

8 Resultaat Werkgroep Bedrijfswoningen Vraag 1 Adviseert de werkgroep de gemeente om meer of minder bedrijfswoningen toe te staan op het bedrijventerrein Amerongen? Advies De werkgroep adviseert om per bedrijf 1 bedrijfswoning toe te staan als het bedrijf aan één van de volgende criteria voldoet: a)Het betreft een bedrijf met een continue proces waarbij het noodzakelijk is dat er constant iemand in de buurt is om eventuele calamiteiten in het productieproces te verhelpen (bijv. een productiebedrijf) b)Het betreft een bedrijf dat permanent toezicht verlangt en aantoonbaar niet beveiligd kan worden (bijv. een bedrijf waarin waardevolle artikelen aanwezig zijn) c)Het betreft een productiebedrijf met een langdurig productieproces waarbij frequent een ingreep noodzakelijk is en waarbij het aantoonbaar is dat er niet voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig kan zijn om deze ingrepen te verrichten.

9 Resultaat Werkgroep Bedrijfswoningen De werkgroep adviseert het college van burgemeester en wethouders om te besluiten tot: a)het zoneren van het bedrijventerrein Amerongen op basis van de inwaartse zoneringssystematiek ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten SBI categorieën 1, 2 en 3.1; b)het toestaan van bedrijfswoningen bij bedrijven SBI categorieën 1, 2 en 3.1 op basis van aangehaalde criteria; c)de bedrijfswoningen verminderd hindergevoelig te verklaren ten aanzien van bedrijfsactiviteiten van nabij gelegen bedrijven. Daarnaast adviseert de werkgroep: Bestaande bedrijfswoningen die niet meer als bedrijfswoning worden gebruikt, een andere binnen de bestemming passende functie te geven, en de woonfunctie op een passende wijze en binnen een passende termijn te laten vervallen. Dit stemt overeen met het nu geldende bestemmingsplan.

10 Resultaat Werkgroep Bedrijfswoningen Vraag 2 Op grond van welke inzichten is de werkgroep tot dit advies gekomen? Advies De werkgroep heeft kennis genomen van: a)de impact van de bedrijfswoningen op de bedrijfsactiviteiten van derden; b)de impact van de bedrijfsactiviteiten op de bedrijfswoningen van derden; c)de impact van bedrijfswoningen op de naastgelegen nog te ontwikkelen bedrijventerrein Leersum; d)de ligging van de huidige legale bedrijfswoningen; e)verdeling van de huidige legale bedrijfsactiviteiten over het bedrijventerrein Amerongen; f)de ontwikkelingsmogelijkheden qua bedrijfsactiviteiten op basis van de huidige bedrijfswoningen, de variant meer bedrijfswoningen, de variant minder bedrijfswoningen en de milieuzoneringsvarianten en methodieken. g)Het restrictief landelijk, het provinciaal en het lokaal beleid ten aanzien van bedrijfswoningen op bedrijventerreinen.

11 Resultaat Werkgroep Bedrijfswoningen De overwegingen van de werkgroep zijn: a)Bedrijfswoningen zijn van toegevoegde waarde, ook al gaat dat gepaard met beperking in bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden op het bedrijventerrein. b)De werkgroep ziet zich daarin gesteund door de enquête onder de ondernemers: 24 hebben aangegeven te willen wonen bij het werk en 4 hebben aangegeven dat niet te willen. c)Het bedrijventerrein Amerongen leent zich naar de mening van de werkgroep in de toekomst niet meer voor bedrijfsactiviteiten boven de categorie SBI 3.1. Ruimte voor nieuwe 3.2 en 4.1 bedrijfsactiviteiten worden hierdoor dus niet meer ondersteund.

12 De verbeelding van het advies van de werkgroep op basis van de huidige bedrijfswoningen bedrijfswoningen op het terrein Uiteindelijk zal dit een besluit van de Gemeenteraad zijn. De afweging hierover zal plaatsvinden met in achtneming van: 1.Landelijk beleid 2.Provinciaal beleid 3.Gemeentelijk beleid 4.Bedrijfsontwikkelingen op Bedrijventerrein Amerongen 5.Bedrijfsontwikkelingen op Bedrijventerrein Leersum 6.Bedrijfsontwikkelingen binnen Amerongen waarvan het wenselijk is dat deze naar het bedrijventerrein verhuizen Resultaat Werkgroep Bedrijfswoningen

13 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen Voorlopig Resultaat Gezamenlijk Plan 1. Verbeteren van de organisatie van de ondernemers (gezamenlijkheid) Opmerkingen Wens Een samenhangende organisatie van ondernemers van het bedrijventerrein / meer denken en handelen als collectief MaatregelOpzetten bedrijvenraad (geen BIZ) Verantwoordelijke partijOndernemerscollectief Mede-betrokken partijGemeenteContactpersoon? Investeringsbedrag Uitvoeringsjaar2014

14 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen Voorlopig Resultaat Gezamenlijk Plan Opmerkingen Wens Onveilige gebieden binnen het bedrijventerrein reduceren MaatregelCamerabeveiliging Verantwoordelijke partijOndernemerscollectief Mede-betrokken partijGemeente Investeringsbedrag Uitvoeringsjaar2015 2. Verbeteren van de (bedrijfs-)veiligheid

15 Opmerkingen Wens Bestrijding van de gladheid op het bedrijventerrein MaatregelGladheidsbestrijding Verantwoordelijke partijOndernemerscollectiefStrooiwagen ? Mede-betrokken partijGemeenteLeveren zout / ? Investeringsbedrag Uitvoeringsjaar2014 3. Verbeteren van de wegveiligheid (1) Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen Voorlopig Resultaat Gezamenlijk Plan

16 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen Voorlopig Resultaat Gezamenlijk Plan Opmerkingen Wens Het (auto)verkeer moet zich houden aan de maximale snelheid. Maatregel Verzinkbare verkeersdrempels aanbrengen op de B. Leenderweg en Industriew. N en een begeleidende streep bij de bocht bij Essenza Verantwoordelijke partijGemeente Mede-betrokken partij Investeringsbedrag Uitvoeringsjaar2016 4. Verbetering van de wegveiligheid (2)

17 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen Voorlopig Resultaat Gezamenlijk Plan Opmerkingen Wens Realiseren van lagere energielasten MaatregelGezamenlijk inkopen energie Verantwoordelijke partijOndernemerscollectief Mede-betrokken partij?? Investeringsbedrag Uitvoeringsjaar2015 5. Verbeteren van de energie-inkoop

18 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen Voorlopig Resultaat Gezamenlijk Plan Opmerkingen Wens Zichtbaarheid en bereikbaarheid voor vrachtverkeer vanaf de N225 en vindbaarheid binnen het bedrijventerrein verbeteren. Maatregel Aanduidingen bij de N225 bij de Rotonde en Pr. Christinalaan. Bewegwijzering op het bedrijventerrein Verantwoordelijke partijOndernemerscollectief Mede-betrokken partijenProvincie en Gemeente Investeringsbedrag Uitvoeringsjaar2015 6. Verbeteren van de vindbaarheid

19 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen Voorlopig Resultaat Gezamenlijk Plan Opmerkingen Wens Voor elk bedrijf een bedrijfsgebonden woning mogelijk maken. Geen burgerwoningen. Constatering dat er ook sprake is van niet- bedrijfsgebonden woningen. Maatregel Hiervoor ruimte bieden in het nieuwe Bestemmingsplan Advies werkgroep is duidelijk, besluitvorming is aan de politiek Verantwoordelijke partijGemeente Mede-betrokken partij Investeringsbedrag Uitvoeringsjaar2015-2016 7. Instandhouding van het gebied als gemengd gebied (wonen en werken)

20 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen Voorlopig Resultaat Gezamenlijk Plan Opmerkingen Wens 1: Verruim de mogelijkheid voor verkoop van de ter plaatse vervaardigde producten. 2: meer mogelijkheid voor detailhandels bedrijven. Maatregel 1: onderzoek verruiming in huidige actualisatie Bestemmingsplan 2: grenzen al aangegeven in bestemmingsplan bed ter Leersum 1: In onderzoek 2: mogelijk bij volgende aanpassing BP Verantwoordelijke partijGemeenteactualisering BP Mede-betrokken partij Investeringsbedrag Uitvoeringsjaar 1: 2015 2: 2026 8. Realiseren van detailhandel verkoop

21 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen Voorlopig Resultaat Gezamenlijk Plan Opmerkingen Wens De uitstraling van enkele panden en hun terreinrichting verbeteren zodat het gemiddelde van het geheel opgewaardeerd wordt. Maatregel Gezamenlijk uitgangspunten voor een gewenst niveau vaststellen. Verantwoordelijke partijOndernemerscollectief Mede-betrokken partij Investeringsbedrag Uitvoeringsjaar2016 9. Verbeteren van de uitstraling van het bedrijventerrein

22

23 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen Voorlopig Resultaat Gezamenlijk Plan Opmerkingen Probleem Een aantal panden blijkt moeilijk te (her)ontwikkelen Maatregel Via Parkmanagement zoeken naar mogelijkheden ter verbetering van de verbinding tussen eigenaren / nieuwe eigenaren en huurders Verantwoordelijke partijOndernemerscollectief Mede-betrokken partijenOMU en Gemeente Investeringsbedrag Uitvoeringsjaar2016-2018 10. Herontwikkeling bestaande panden

24 Werkgroep 4 Groenstrook Opdracht: Een plan uitwerken in de oplossingsrichting die recht doet aan de knelpunten die de bedrijven, de omwonenden en de gemeente ervaren. De werkgroep adviseert de volgende onderdelen te realiseren: 1)Kinderboerderij De Knuffelweide (voorstel achter PBlaan 10-20) 2)Opvang Dierenbescherming regio Utrecht (voorstel achter Pblaan 20-22) 3)Realiseren van een boomgaard (noordzijde) 4)Realiseren van een goede ingang met parkeren aan de zuidzijde De vigerende bestemmingen voor de groenstrook zijn: 1)Groene bufferzone tussen industriebestemming en woonbestemming 2)Calamiteitenroute 3)Ten behoeve van fiets- en voetpaden 4)Ten behoeve van nutsvoorzieningen De wensen mogen de bestemmingen niet frustreren Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen

25 Voorstel inrichting Groenstrook p

26 Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen Voorlopig Resultaat Gezamenlijk Plan Opmerkingen Wens / Probleem De groenstrook wordt niet onderhouden, het gebruik is divers en versnipperd en gebruik is soms wel en soms niet geregeld met de gemeente (eigenaar). Maatregel Borgen van de calamiteitenroute, realiseren van de Knuffelweide, realiseren van een boomgaard (met wadi) realiseren van goede toegang met parkeermogelijkheid Vastleggen in overeenkomsten. Noodzaak en ligging calamiteitenroute wordt nog uitgezocht. Verantwoordelijke partijGemeente Mede-betrokken partijen Ondernemerscollectief, Knuffelweide, omwonenden Investeringsbedrag Uitvoeringsjaar2015 11. Herinrichten van de Groenstrook


Download ppt "Herstructurering Bedrijventerrein Amerongen 17 september 2014 bijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google