De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs Dominique van der Elst 7 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs Dominique van der Elst 7 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs Dominique van der Elst 7 oktober 2013

2 Opbouw presentatie 1.De basis 2.Een stap verder 3.De verdieping 2

3 De basis 3

4 Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma Ruimte voor scholen, besturen en samenwerkingsverbanden om maatwerk te bieden Beheersing budget 4

5 Hoofdlijnen passend onderwijs 1.Zorgplicht voor schoolbesturen 2.Samenwerkingsverbanden passend onderwijs 3.Budgetfinanciering en verevening 5

6 Passend onderwijs per 1 augustus 2014 6

7 Een stap verder 7

8 Zorgplicht Schoolbesturen krijgen de verantwoordelijkheid om voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te realiseren (zorgplicht) De school moet binnen 6 weken een passend onderwijsaanbod doen (kan maximaal 4 weken worden verlengd) De school kan zelf de leerling plaatsen of een plek op een andere school bieden die de leerling wil toelaten 8

9 Zorgplicht (positie ouders) Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierover wordt op overeenstemming gericht overleg gevoerd met ouders Bij geschillen tussen ouders en school kan een beroep worden gedaan op de (tijdelijk) geschillencommissie passend onderwijs (www.geschillenpassendonderwijs.nl)www.geschillenpassendonderwijs.nl 9

10 Samenwerkingsverbanden Geografisch afgebakende regio’s waarin regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samenwerken Het samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplan op: dekkend aanbod, basisondersteuning, toewijzing ondersteuning en plaatsing (v)so, verdeling geld, etc. Op overeenstemming gericht overleg met gemeente(n) Instemmingsrecht ondersteuningsplanraad (medezeggenschap op niveau samenwerkingsverband) 10

11 Budgetfinanciering en verevening Het ondersteuningsbudget wordt landelijk vastgesteld De omvang van het budget wordt gebaseerd op het aantal leerlingen op de reguliere scholen in een samenwerkingsverband (verevening) Overgangsregeling: vanaf 1 augustus 2015 wordt in 5 jaar toegegroeid naar de gelijke verdeling Indien de kosten voor het (v)so hoger zijn dan het beschikbare budget, dan wordt gekort op de lumpsum van de scholen 11

12 Planning invoering 01-11-2013Samenwerkingsverbanden hebben rechtspersoon ingericht 01-02-2014Ondersteuningsplan naar ondersteuningsplanraad Oogo met gemeenten 01-05-2014Ondersteuningsplan is naar de inspectie gestuurd 01-08-2014Invoeren zorgplicht, overgangsjaar bekostiging 01-08-2015Invoeren normbekostiging, start verevening

13 De verdieping 13

14 Waarom passend onderwijs? Alle kinderen hebben recht op passend onderwijs Randvoorwaarden huidige kader ontoereikend: Lichte en zware ondersteuning naast elkaar georganiseerd Geen sluitend systeem: leerlingen tussen wal en schip Landelijke indicatiestelling is rigide en bureaucratisch Extra ondersteuning vaak buiten de klas georganiseerd Afstemming met brede (jeugd)zorgdomein onvoldoende Stelsel onbeheersbaar door openeinde bekostiging 14

15 Samenwerkingsverbanden Ondersteuningsplan: ten minste één keer in de vier jaar Onderwerpen voor oogo met de gemeente(n): Passend onderwijs en de inrichting van zorg voor jeugd Leerplicht Onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer Veel samenwerkingsverbanden starten met een plan voor één of twee jaar 15

16 Samenwerkingsverbanden (toezicht) De inspectie voor het onderwijs houdt toezicht op de samenwerkingsverbanden Toezicht is risicogericht: op basis van analyse van beschikbare gegevens beoordeeld of er aanleiding is voor een gesprek Indicatoren: thuiszitters, in- en doorstroom, inspectieoordelen over de scholen, signalen, het ondersteuningsplan, jaarverslag, verdeling middelen en deskundigheid in de school 16

17 Samenwerkingsverbanden De scholen voor (v)so cluster 3 (kinderen met een lichamelijke- en/ of verstandelijke beperking) en cluster 4 (kinderen met gedrags- en psychische stoornissen) gaan deelnemen aan de samenwerkingsverbanden De instellingen voor cluster 1 (kinderen met een visuele beperking) en cluster 2 (kinderen met een auditieve en/ of communicatieve beperking) worden landelijk georganiseerd 17

18 Lichte ondersteuning Weer samen naar school (wsns) in po en Leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs (lwoo en pro) in het vo Huidige samenwerkingsverbanden (ca. 240 wsns en 83 samenwerkingsverbanden vo) worden swv passend onderwijs Systematiek wijzigt (vooralsnog) niet RA: lwoo en pro worden gebudgetteerd en gaan deel uitmaken van passend onderwijs 18

19 Passend onderwijs in het mbo Op basis van de Wet gelijke behandeling moet het mbo begeleiding bieden aan deelnemers die extra ondersteuning nodig hebben De extra begeleiding wordt vastgelegd in de onderwijsovereenkomst De huidige lgf-middelen (rugzak) worden toegekend aan de mbo-instellingen (muv de begeleidingsmiddelen cluster 1 en 2, die gaan naar het speciaal onderwijs ) 19

20 20 Implementatieprogramma OCW Gesprekken met samenwerkingsverbanden over beleid en bekostiging passend onderwijs Monitor passend onderwijs: aan de hand van ca. 40 vragen wordt de voortgang bij de invoering gemeten (1 e meting nov 2012, 2 e meting mei 2013, 3 e meting nov 2013 en 4 e meting in maart 2014) Website www.passendonderwijs.nl, elke maand een nieuwsbrief en nieuwsflitsenwww.passendonderwijs.nl

21 21 Tweede voortgangsrapportage (juni 2013) De samenwerkingsverbanden liggen op schema: De bestuurlijke basis ligt er (inrichten rechtspersoon in afrondende fase) De inhoudelijke uitwerking en vertaling in het ondersteuningsplan is gestart De medezeggenschap is in voorbereiding (inrichting ondersteuningsplanraad) Het overleg met andere partijen is gepland (maar moet nog worden gevoerd) Er is veel gebeurd maar er is ook nog een weg te gaan

22 22 Stand in het land 3 samenwerkingsverbanden zijn op 1 augustus gestart met passend onderwijs (zie www.passendonderwijs.nl): po Zuid Kennemerland vo Helmond vo Utrechtwww.passendonderwijs.nl Er zijn >50 samenwerkingsverbanden bestuurlijk ingericht De inhoudelijke uitwerking loopt, aandacht gevraagd voor het gesprek met ouders en leraren


Download ppt "Passend onderwijs Dominique van der Elst 7 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google