De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wraparound care in de Utrechtse praktijk Marlies Kennis (Gemeente Utrecht) Projgrammamanager jeugd en zorg gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wraparound care in de Utrechtse praktijk Marlies Kennis (Gemeente Utrecht) Projgrammamanager jeugd en zorg gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wraparound care in de Utrechtse praktijk Marlies Kennis (Gemeente Utrecht) Projgrammamanager jeugd en zorg gemeente Utrecht

2 Gewoon opvoeden Opvoeden als er zorg is Intensieve zorg Telefonische vraagbaak en websites Vreedzame wijk OpvoedbureauHome Start en andere oudernetwerken JeugdadviesteamIntensieve opvoedingson dersteuning Schoolmaat- schappelijk werk Wrap around care

3 Uitgangspunten Gewoon opvoeden in plaats van problematiseren, Aandacht voor pedagogisch klimaat, Aansluiten bij en versterken van de eigen kracht, Eén gezin, één plan, Dichtbij waar de ouders toch al komen (CB en school) Minder versnippering, differentiatie en specialisatie, Meer generieke hulpverlening, Indien noodzakelijk snel schakelen naar specialistische hulp, Mensen zijn belangrijker dan regels (helpen ipv indiceren)

4 Nieuwe visie Sterke basis Zorgen voor basis pedagogisch klimaat in de wijk (vreedzame wijk) Sterke basis JGZ / onderwijs, gekoppeld aan CJG Gewoon opvoeden: info en advies, netwerken, lichte opvoedhulp Voor zorg (vanuit CJG) beschikbaar: jeugdmaatschappelijkwerkers die leerkrachten in de scholen kunnen ontlasten/ondersteunen, gezinswerkers die gezinnen intensief kunnen begeleiden (WAC) (na transitie) overige gespecialiseerde zorg Koppeling aan veiligheid Goed aanbod voor “moeilijke” jeugd: woon-werkbegeleiding, dagbesteding etc. Aandacht voor klimaat in de wijk (voorkomen overlast)

5 Proeftuinen kanaleneiland en overvecht Gestart met pilots Vreedzame wijk als uitgangspunt Naar gewoon opvoeden -> investeren in eigen kracht Aandacht voor 1 e lijn professionals: bespreekbaar maken problemen Voorbereiden proeftuin met gezinswerkers Inbedden WAC Aansluiting passend onderwijs Overleg/afspraken met provincie/zorgaanbieders Profielen, financiën, etc.

6

7 Uitgangspunten pilot Wraparound care Coördinatie, hulp en coach in één hand Eigen kracht en empowerment van gezinnen Gezinsbrede benadering (alle gezinsleden) Cirkel rond gezinnen i.p.v. langgerekte keten Gezinsdoelstellingen leidend, niet de organisatiedoelen Opstellen plan van aanpak sámen met het gezin

8 Wie besluit dat aanpak op gezin van toepassing is? Vooraf doelgroep omschreven: -problematiek op meerdere domeinen -eerdere hulpverlening niet effectief Toeleiding tot aanpak: -aanmelding bij het CJG door professional -toetsing door CJG (Jeugdadviesteam)

9 Welke historie heeft een gezin dan al vaak opgebouwd? Diverse hulpverleningstrajecten zonder resultaat Ontbreken van sociaal netwerk: weinig tot geen binding met de samenleving Veel negatieve ervaringen en voorbeelden Hulp sluit niet aan, waardoor zorgmijdend gedrag ontstaat Geen vertrouwen meer in de hulpverlenende instanties Problematiek gezin hangt altijd met elkaar samen, maar dienst-, zorg-, en hulpverlening niet

10 Succesfactoren aanpak gezinswerker Gezinswerker heeft coördinatie, hulpverlening en coach in één hand: - Gaat naar het gezin toe: outreachend; hulp dichtbij huis - Achterhaalt problematiek en vraag achter de vraag bij gezin -Werkt aan vertrouwen door herstel gewone leven (‘hands on’ benadering, gezinswerker doet datgene wat nodig is) -Is eerste aanspreekpunt voor gezin en voor alle betrokken professionals rondom het gezin

11 Gezinsplan: één gezin, één plan Gezinswerker stelt gezinsplan op: samen met het gezin samen met alle professionals die betrokken zijn bij het gezin (niet alleen zorgpartners, maar ook lokale veld, zoals sociale zaken, woningcorporaties en MEE) betrekt sociaal netwerk en steun vanuit omgeving draagt zorg voor snelle inzet van hulp en begeleiding beziet vragen en problemen op basale leefgebieden in samenhang schaalt op indien noodzakelijk voor belang en voortgang in het gezin

12 Resultaten pilot (1) 1. In begeleiding van gezinnen: Door inzet en manier van werken gezinswerker worden meer (op te lossen) problemen zichtbaar dan voorheen, die ook daadwerkelijk worden aangepakt. Het aanpakken van de problemen gebeurt met minder hulpverleners Regie op alle domeinen met gezinsplan samen met betrokken professionals en gezin Meer reflectie op eigen manier van werken Versterking eigen kracht en empowerment van gezinnen

13 Resultaten pilot (2) 2. Op procesniveau en in de samenwerking -Experiment met Sociale Zaken (schuldhulpverlening; Kredietbank): mandaat aan gezinswerker -Contactpersonen bij betrokken organisaties voor consult en opschalen -Afspraken met Bureau Jeugdzorg (relatie met gezinsvoogd en indicering) -Thuisconsult door MEE en jeugd ggz -Afspraken met woningcorporaties

14 Hoe verder? Uitgangspunten gemeente Utrecht tav WAC: 1.Kwaliteit -Wraparound care principes blijven leidend in de uitvoering van de methodiek -Meer eenduidigheid in aanpak en uitvoering 2. Continuïteit -Stedelijke regie met stedelijk één aanpak voor multiprobleemgezinnen 3. Flexibiliteit -Differentiatie naar duur en intensiteit trajecten

15 Vragen en discussie


Download ppt "Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wraparound care in de Utrechtse praktijk Marlies Kennis (Gemeente Utrecht) Projgrammamanager jeugd en zorg gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google