De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het pensioendossier in het onderwijs Nieuwe procedures en werkwijzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het pensioendossier in het onderwijs Nieuwe procedures en werkwijzen."— Transcript van de presentatie:

1 Het pensioendossier in het onderwijs Nieuwe procedures en werkwijzen

2 Reglementering Wet van 21/07/1844 Eenheidswet van 14/02/1961 Wet 09/07/1969 Wet van 15/05/1984 Wet van 28/12/2011, Titel 8, Hoofdstuk 1 Programmawet 28/06/2013 (Titel 8) allen op www.just.fgov.be  geconsol. wetg.www.just.fgov.be OZ 12/10/2012 ref. PERS/2012/07 Via Edulex

3 Inhoud 1. Algemene beginselen van een ambtenarenpensioen 2. Het onmiddellijk rustpensioen 3. Uitgesteld rustpensioen 4. Vroegtijdige pensionering wegens ziekte definitief vervroegd rustpensioen tijdelijk vervroegd rustpensioen 5. Ambtshalve pensionering 6. Overlevingspensioen 7. MyPension

4 1.Algemene beginselen van een ambtenarenpensioen

5 1. Basisvoorwaarden Vastbenoemd Nooit voor 60 jaar Uitgezonderd pensioen wegens ziekte Voor zo lang het nog bestaat? Vanaf de P-datum 5 jaar staatsdiensten Ontslag aanbieden Aanvraag indienen

6 1. Geen recht op een ambtenarenpensioen Personeelsleden die nooit vastbenoemd werden CODO’s en GECO’s Onderwijsdiensten gepresteerd na een ontslag uit een voorgaande vastbenoemde opdracht Indien geen nieuwe vaste benoeming

7 1. Aanvraag Personeelslid moet pensioen altijd aanvragen Bij de Federale Pensioendienst (FPD) Adres: zie omzendbrief FPD zal antwoorden aan: Personeelslid AgODi (indien positief)

8 1. Aanvraag Website FPD: http://www.sfpd.fgov.be/http://www.sfpd.fgov.be/ Ga naar rubriek “ambtenarenpensioenen” Elektronisch via Papier: formulier “Pensioenaanvraag rustpensioen” > rubriek formulieren

9 1. Aanvraagtermijnen Ten vroegste 1 jaar vóór en nooit later dan 1 jaar na de ingangsdatum Indien de aanvraag later dan 1 jaar na de ingangsdatum wordt aangevraagd zal de betaling pas ingaan op de eerste van de maand volgend op de aanvraag Ideaal: 1 jaar vóór de ingangsdatum

10 1. Zendingen RL4 met de datum van oppensioenstelling Niet vergeten! Anders reusachtige terugvordering! Na goedkeuring aanvraag FPD AgODi controleert de juistheid van de pensioendatum niet!

11 1. Welke prestaties worden opgenomen in de berekening? Onderwijsdiensten (noemer 55) Overheidsdiensten (noemer 60) Diplomabonificaties bijkomend aantal jaren afhankelijk van basisdiploma (hoger onderwijs of universiteit) wordt vermoedelijk afgebouwd?

12 1. Welke prestaties worden opgenomen in de berekening? Pensioenbonus: bijkomend bedrag bovenop het pensioenbedrag Indien ten laatste op 01/12/2014 pensioengerechtigd Brochure op http://www.sfpd.fgov.behttp://www.sfpd.fgov.be

13 1. Info pensioenen Op website van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) http://www.sfpd.fgov.be Ga naar “contact”  “pensioenpunten” Brochures Formulieren Aanvragen simulaties MyPension

14 2. Het onmiddellijk rustpensioen

15 2. Maximumleeftijd Personeelslid moet met pensioen gaan na de laatste dag van het schooljaar waarin hij/zij 65 jaar oud wordt. Jaarlijkse verlenging met 1 schooljaar mogelijk mits goedkeuring IM Blijft vaste benoeming behouden Men kan ook als tijdelijke terugkeren (PEN-code)

16 2. Minimumleeftijd Geboren vóór 1953 60 jaar Geboren vanaf 1953 Vroegste pensioendatum (= P-datum) hangt af van loopbaanvoorwaarden Altijd recht vanaf 1 ste v/d maand volgend op 65 jaar 66 jaar vanaf 2025 67 jaar vanaf 2030

17 2. Loopbaanvoorwaarden MyPension op www.mypension.bewww.mypension.be Rubriek: wanneer kan ik met pensioen Zie brochure op http://www.sfpd.fgov.behttp://www.sfpd.fgov.be Breuk 1/55 MVDP in dienst na 01/11/1972: breuk 1/60 CLB: breuk 1/60

18 3. Het uitgesteld rustpensioen

19 3. Voorwaarden Vanaf P-datum In het onderwijs in dienst geweest zijn na 31/12/1976 Speciale aandacht voor personeelsleden die ontslag namen uit het onderwijs en daarna opnieuw in het onderwijs stapten PENSIOENAANVRAAG Indienen 1 jaar voor P-datum bij de FPD School niet betrokken

20 4. Vroegtijdige pensionering wegens ziekte Situatie april 2016

21 4. Situatie Toekomst: afschaffing? Vastbenoemd Geen leeftijds- of loopbaanvoorwaarde Ter beschikking gesteld wegens ziekte Op verzoek van het werkstation roept “MEDEX – cel Pensioenen” het personeelslid op MEDEX treft beslissing Definitief ongeschikt Ongeschikt voor huidige functie Tijdelijk rustpensioen

22 4. Definitief ongeschikt Ambtshalve pensionering op de eerste dag van de maand volgend op de betekening aan het personeelslid Beroepsmogelijkheid beslissing bevestigd  eerste beslissing blijft van kracht nieuwe beslissing  gaat in op de eerste van de maand volgend op de betekening aan betrokkene indien alleen wijziging betreffende artikel 11  oorspronkelijke datum blijft behouden

23 4. Definitief ongeschikt PENSIOENAANVRAAG Ten laatste 1 jaar na de ingangsdatum van de pensionering

24 4. Ongeschikt voor huidige functie MEDEX-beslissing: personeelslid niet geschikt voor huidig ambt maar wel voor een ander ambt Keuze personeelslid: TBS ziekte of andere tewerkstelling Keuze TBS ziekte Blijft TBS ziekte pensionering 12 maanden na de verklaring van ongeschiktheid Ingangsdatum 1 ste van de maand erop volgend

25 4. Ongeschikt voor huidige functie Andere tewerkstelling Overleg met IM (voorafgaandelijk) Geen nieuwe of aangepaste functie 12 maanden na de verklaring van ongeschiktheid  verplichte pensionering Ingangsdatum 1 ste van de maand er op volgend Blijft TBS ziekte tot pensionering Nieuwe VB moet op al van kracht zijn op dat moment Nieuwe tewerkstelling: geen pensionering

26 4. Ongeschikt voor huidige functie PENSIOENAANVRAAG Indien 6 maanden na de uitspraak van Medex geen proefperiode voor een nieuwe tewerkstelling is begonnen Als het personeelslid TBS ziek blijft

27 4. Tijdelijk rustpensioen MEDEX-beslissing: tijdelijk arbeidsongeschikt Ten hoogste twee jaar Daarna definitieve beslissing opnieuw arbeidsgeschikt definitief arbeidsongeschikt Gedurende tijdelijke ongeschiktheid krijgt het personeelslid een tijdelijk rustpensioen Aanvraag : op dezelfde wijze als bij een gewoon rustpensioen

28 4. Tijdelijk rustpensioen Dit pensioen moet ook aangevraagd worden Zelfde documenten en termijnen als voor een gewoon rustpensioen Elektronische zending: RL2, code 095 Betrekking mag niet vacant verklaard worden Geen ontslag

29 4. Tijdelijk rustpensioen Opnieuw arbeidsgeschikt Personeelslid moet zijn vastbenoemde opdracht terug opnemen Periode van afwezigheid wordt in anciënniteit opgenomen Personeelslid behoudt aanspraak op een selectie- of bevorderingsambt of op een hogere salarisschaal

30 4. Tijdelijk rustpensioen Definitief arbeidsongeschikt Personeelslid gaat definitief met pensioen Geen nieuwe pensioenaanvraag nodig Elektronische zending RL4 met datum oppensioenstelling

31 5. Ambtshalve pensionering

32 5. Twee vormen 1. 365 dagen ziek na de leeftijd van 60 jaar Afschaffing bij de nieuwe pensioenhervorming? 2. Geen terbeschikkingstelling na de P-datum indien 30 jaren dienst Blijft voorlopig bestaan

33 5.1. 365 dagen ziek na 60 jaar Vastbenoemd 365 dagen ziek na leeftijd van 60 jaar Niet aaneensluitend Komen niet in aanmerking voor de berekening van de 365 dagen, afwezigheid wegens: arbeidsongeval beroepsziekte VVP ziekte: wordt proportioneel aangerekend Aanvraag vanaf het moment dat de grens van 365 dagen nadert

34 5.2. Geen TBS na P-datum indien 30 jaar dienst P-datum is bereikt 30 jaar dienst Berekening 30 dienstjaren alle onderwijsdiensten overheidsdiensten militaire dienst diplomabonificatie telt niet mee: nuttige ervaring

35 5.2. Geen TBS na P-datum indien 30 jaar dienst Uitzonderingen gedeeltelijke TBSOB gereaffecteerd of wedertewerkgesteld TBSPA Bonus Ingangsdatum: eerste van de maand volgend op het voorkomen van de situatie Aanvraag zo snel mogelijk

36 6. Overlevingspensioen

37 6. Voor wie? Echtgeno(o)t(e) van een overleden personeelslid uit het onderwijs ook geldig voor uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) voor de periode dat hij/zij gehuwd was met de overledene tijdens diens/haar onderwijsloopbaan nieuwe voorwaarden vanaf 01/01/2015 Kinderen waarvan beide ouders overleden zijn Brochure op http://www.sfpd.fgov.behttp://www.sfpd.fgov.be

38 7. MyPension en Capelo

39 7. MyPension Loopbaangegevens op MyPension Rubriek pensioenloopbaan Algemeen overzicht Details vanaf 2011 Onderwijspensioen = ambtenarenpensioen

40 7. MyPension Rubriek dossierstatus Details tot 31/12/2010 Capelo Meer info over de codes: website onderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/onderwijspersoneel/van- basis-tot-volwassenenonderwijs/pensioen-en- eindeloopbaan/elektronische-loopbaan-overheid-capelo http://onderwijs.vlaanderen.be/onderwijspersoneel/van- basis-tot-volwassenenonderwijs/pensioen-en- eindeloopbaan/elektronische-loopbaan-overheid-capelo Bevat ook tabellen met MRA- en salariscodes

41 7. Capelo: loopbaanoverzicht Elementen: Diploma Alleen indien minstens hoger onderwijs in volledig leerplan Loopbaangegevens Onderwijsdiensten Andere overheden Geen privé- of zelfstandige diensten Salarisgegevens Periode 2006-2010 Alleen voor vast benoemde opdrachten in het onderwijs

42 7. Diploma

43 7. Loopbaangegevens

44

45 7. Salarisopgave

46 7. Vragen aan AgODi Voor welke vragen kan je bij ons terecht? Foute diplomagegevens Verkeerde of ontbrekende elementen: in de onderwijsloopbaan Benoembare functies in de loopbaan bij andere overheden Vóór 2011 Indien daar een vaste benoeming mogelijk was Salarisgegevens

47 7. Vragen voor de FPD Legerdienst Privé-diensten Overheidsdiensten in een niet-benoembare functie = privé Diplomabonificatie P-datum Interpretatie van de gegevens Wegwijs in de website MyPension

48


Download ppt "Het pensioendossier in het onderwijs Nieuwe procedures en werkwijzen."

Verwante presentaties


Ads door Google