De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Wmo-beleidsplan 2015-2018 Dordrecht 3 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Wmo-beleidsplan 2015-2018 Dordrecht 3 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Wmo-beleidsplan 2015-2018 Dordrecht 3 september 2014

2 De Wmo 2015 Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden huiselijk geweld Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische-, psychische- of psychosociale problemen, zoveel mogelijk inde eigen leefomgeving Bieden van opvang en beschermd wonen aan mensen die zich niet zelfstandig kunnen handhaven in de samenleving als gevolg van psychische of psychosociale aandoeningen of omdat zij -al dan niet gedwongen- de thuissituatie hebben verlaten Nieuwe taken vanaf 2015: Begeleiding Kortdurend verblijf volwassenen Middelen voor cliëntondersteuning MEE Inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Beschermde woonvoorzieningen (RIBW) voor mensen met psychische of psychosociale problemen via Centrumgemeente Dordrecht

3

4

5 Het ontwerp vooraanzicht bovenaanzicht

6 Overkoepelende doelen DOEL 1 We helpen inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig, waarbij zij zoveel mogelijk de eigen regie behouden DOEL 3 Cliënten die gebruik maken van algemene- en maatwerkvoorzieningen beoordelen deze positief. DOEL 2 We voeren taken en ambities uit binnen het beschikbare Wmo budget en werken aan kostenreductie DOEL 4 We bieden opvang (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) en beschermd wonen voor de inwoners die zich niet zelfstandig in de samenleving kunnen handhaven

7 Eigen kracht en sociaal netwerk Wij gaan uit van de eigen kracht van inwoners Wij ondersteunen mantelzorgers waar mogelijk bij de uitoefening van hun taak Wij stimuleren vrijwillige inzet en bieden ruimte aan vrijwilligersinitiatieven en initiatieven van inwoners Dit gaan we er aan doen:

8 Algemene voorzieningen laagdrempelige ondersteuning, zo licht en zo kort mogelijk goede alternatieven in aanbod ondersteuning door de private sector. Stimuleren en bieden ruimte aan vrijwillige inzet en initiatieven van inwoners De wijk of het dorp is de schaal waarop effectieve ondersteuning wordt geboden Wij werken preventief om erger te voorkomen Laagdrempelige opvang voor dak- of thuislozen Bestrijden en voorkomen huiselijk geweld Dit gaan we er aan doen:

9 Maatwerkvoorzieningen Thuisondersteuning versterking zelfredzaamheid in directe omgeving We bieden wij logeervoorzieningen voor mantelzorgers Dagbesteding / activering Inkomensondersteuning voor inwoners met chronische ziekte of beperking opvang en beschermd wonen

10 Extramuraliseren in de Drechtsteden Ontwikkeling actieprogramma Wonen met Zorg Drechtsteden Dit gaan we er aan doen: Gebiedsgericht, lokaal maatwerk bij infrastructuur wonen-zorg-welzijn We houden rekening met de groep inwoners die niet meer kan instromen in een intramurale voorziening Onderzoeken of wonen- welzijn-zorg opnieuw met elkaar te verbinden is

11 Bestuur en uitvoering Wmo Ontwerp Wmo 2015 Lokale sturing: Wmo algemene voorzieningen Regionale sturing: Wmo maatwerkvoorzieningen Delegatie van beleid en uitvoering Wmo maatwerkvoorzieningen Serviceorganisatie Wmo: Sociale Dienst Drechtsteden Lokale sturing: ontwikkeling lokale ondersteuningsstructuur, organiseren lokale netwerksamenwerking, stimuleren lokale inwoners initiatieven Regionale sturing: bieden van duurzame, kwalitatieve ondersteuning, kostenbeheersing, verbinding met lokale ondersteuningsstructuur

12 Bestuur en uitvoering Wmo Schaalvoordelen Een professionele uitvoeringsorganisatie voor zes gemeenten Bundelen van capaciteit en deskundigheid Inkoopmacht, sturing op Wmo systeem Een stevige administratieve organisatie Gemeenschappelijke ICT systemen Keuze voor uitvoering SDD

13

14 VOORBEELDEN TAKEN VoorzieningLokaalRegioCentrumgemeente Mantelzorgondersteuning + extra budget mantelzorgcompliment X Sociaal raadsliedenX WelzijnswerkX AMWX CliëntondersteuningX Sociale wijkteamsX ThuisondersteuningX Dagbesteding/ activeringX LogeervoorzieningX OpvangX Beschermd wonenX

15 OVER WIE HEBBEN WE HET IN DORDRECHT? Bron: Vektis 2013 TOTAAL DORDRECHT AANTAL UNIEKE CLIËNTEN PER ZORGVORM (PGB) AANTAL UNIEKE CLIËNTEN PER ZORGVORM (ZIN) Begeleiding Groep71664 Begeleiding Individueel 2891269 Kortdurend Verblijf357 Vervoer Begeleiding Groep n.v.t.541 TOTAALN.V.T.

16 Wmo 2015: budgetten meicirculaire GEMEENTE NIEUW BUDGET GEMEENTEN NIEUW BUDGET CENTRUMGEM. BESCHERMD WONEN NIEUW BUDGET AWBZ BUDGET OPVANG HUIDIG BUDGET WMO /HV* TOTAAL Alblasserdam2.817.7710 1.564.608 Papendrecht3.092.4110 2.259.733 Sliedrecht2.640.8830 2.337.865 Dordrecht15.779.81224.702.1581.387.4389.815.864 HI Ambacht2.631.2320 1.539.412 Zwijndrecht6.090.8650 4.004.284 Totaal33.052.97424.702.1581.387.43821.521.76680.664.336 Percentage41,00%30,60% 1,72% 26,68%100%

17

18 Extramuraliseren ZZP’s Themabijeenkomst Dordrecht 3 september 2014 Programma Langer zelfstandig wonen in de Drechtsteden

19 Onderdeel hervormingen langdurige zorg (rijksmaatregel) Beperking recht op verblijf in een instelling Gefaseerde afschaffing ZZP’s Steeds meer mensen met een zorgvraag thuis: ouderen, gehandicapten, mensen met psychiatrische problematiek. Extramuralisering ZZP’s wat is het?

20 al gewenst beleid sinds jaren ’90 autonome maatschappelijke ontwikkeling Echter, versneld ingevoerd per 1-1- 2013 Extramuralisering ZZP’s wat is het?

21 1.Meer mensen ontvangen zorg thuis  gemeenten verantwoordelijk voor zwaardere zorgvragers 2.Krimp in zorgvastgoed 3.Krimp intramuraal personeel 4.Veranderende woonvraag 5.Grotere druk op buurten en wijken Gevolgen

22 Lokaal Als (co-)financier van welzijn en ontmoeting In ondersteuning van mantelzorgers Bij verzoeken tot bestemmingsplanwijzigingen Regionaal Als inkoper maatwerkvoorziening (HO, dagbesteding, woningaanpassingen) Bij het bepalen van de woonruimteverdeling In de wijk Als aanspreekpunt voor burgers Als partner voor corporaties bij overlast Hoe krijgen we er als gemeente mee te maken?

23 Uitgangspunten: 1.Een integrale benadering. 2.Samen bewegen. 3.Een stevige lokale verankering. 4.Regionaal faciliteert lokaal. Aanpak Drechtsteden

24 Fase 2013-2014 - onderzoek van effecten, bouwen aan netwerken en agendasetting Fase 2014-2017 - programmatische aanpak 6 hoofdopgaven: 1.passend wonen 2.herstructurering zorgvastgoed 3.passende ondersteuning in de thuissituatie 4.leefbaarheid 5.zorgpersoneel 6.gebiedsaanpak Aanpak Drechtsteden


Download ppt "Welkom Wmo-beleidsplan 2015-2018 Dordrecht 3 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google