De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst project de Kanteling CG-Raad, CSO en Programma VCP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst project de Kanteling CG-Raad, CSO en Programma VCP."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst project de Kanteling CG-Raad, CSO en Programma VCP

2 mei ’162 22 Kanteling ► Doorvoeren oorspronkelijke bedoeling van de Wmo: - individuele zelfredzaamheid en zelfstandigheid. - meedoen aan de samenleving. ► Van zorgwet naar participatiewet: iedereen doet, op eigen wijze, op alle levensterreinen mee. ► Geen voorzieningen verstrekken, maar problemen oplossen.

3 De verschillen van Wvg naar Wmo VAN WvgNAAR Wmo ZorgplichtCompensatieplicht Voorziening Resultaat AanbodsturingProbleemsturing Leveren van productenBereiken van resultaat Uitgangspunt: goedkoopst Uitgangspunt: normaal adequaat functioneren ClaimbeoordelingHet gesprek Doelgroep: Burgers met handicap Burgers met een beperking Rol burger: ConsumptiefRol burger: (Pro)actief mei ’163

4 Huidige situatie ► Te veel voorziening- en zorggericht, geen focus op participatie. ► Te weinig vraag achter de vraag (wat wil de burger echt?). ► Teveel kokers, te weinig verbinding binnen gemeente, tussen instellingen en gemeente en instellingen onderling (de burger is niet verkokerd, het aanbod wel). ► Combinatie van vergrijzing, verzwaring, kwaliteitsstijging en prijsontwikkeling (cumulatie-effect). ► Economische crisis en druk op overheidsuitgaven. mei ’164

5 Compensatieplicht mei ’165 ► De compensatieplicht: in elke individuele situatie de meest compenserende oplossing wordt getroffen, zodat de gewenste zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie mogelijk is. ► Het gaat om het goedkoopst compenserend. Hierbij is niet het goedkoopst dominant, maar het meest compenserend. ► Doelgroep: - alle burgers met een beperking - mantelzorgers zodat ze familie kunnen blijven ondersteunen - vrijwilligers bij het uitoefenen van het vrijwilligerswerk

6 mei ’166 6 Zelfredzaamheid Definitie zelfredzaamheid: ► “het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële ver- mogen om zelf voorzieningen te treffen, die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken”; ► de burger met een beperking te ondersteunen zodat deze in een gelijkwaardige uitgangspositie wordt gebracht zoals een burger zonder beperking; ► iedereen is anders, het vraagt altijd om maat werk. 6

7 Maatschappelijke participatie Definitie maatschappelijke participatie: ► het kunnen voeren van een huishouding; ► het normale gebruik van een woning; ► het verzorgen van kinderen en gezinsleden; ► het zich in en om de woning kunnen verplaatsen; ► het zich kunnen verplaatsen, dat aansluiting bij vervoersystemen mogelijk is; ► het kunnen ontmoeten van andere mensen en het aangaan/ onderhouden van contacten.

8 mei ’168 8 Betekenis voor de burger ► Wat wil ik qua zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie (zelfkennis en proactief)? ► Geen recht op (individuele) voorzieningen, maar recht op een oplossing. ► Wat wil ik kunnen (ambitie)? En op welk terrein? Compensatie kan bestaan uit informatie en advies, waardoor de burger zelf weer verder kan (eigen kracht, eigen netwerk) of uit collectieve en algemene voorzieningen (welzijn, ontmoeten, maaltijden, klussen, enz.) of uit individuele voorzieningen. 8

9 mei ’169 9 Het gesprek ► Het gesprek aan de keukentafel: zorgvuldig onderzoek, een goede analyse, breed kijken, samen zoeken naar oplossingen. ► Geen aanvraag afhandelen, maar een gesprek. ► Bespreken ondersteuningsbehoefte, vaststellen te bereiken resultaat en mogelijke oplossingen = kern van Het gesprek. ► Wat kunt u betekenen voor een ander? ► Dit onderdeel van het gesprek wordt bij voorkeur niet door de gemeente uitgevoerd. ► Scheiden van gesprek en aanvraag van een individuele voorziening (wettelijke taak gemeente).

10 Wie voert het “Keukentafelgesprek” (1) ► Gesprek bij voorkeur door professionals van MEE, maatschappelijk werk, welzijnswerk of ouderenadviseurs. ► Minder kans op claim denken, maar hulpvraag neerleggen. ► Kennen de methodiek van vraagverheldering. ► Kunnen breder kijken, alle levensterreinen. ► Bekend met de sociale kaart. ► Hebben korte lijnen met maatschappelijke organisaties. mei ’1610

11 Wie voert het “Keukentafelgesprek” (2) ► Zijn bekend met doelgroep kwetsbare burgers. ► Zijn bekend met bereik en bejegening kwetsbare burgers. ► Zijn bekend met geven van informatie en advies. ► Zijn gewend met verslaglegging. mei ’1611

12 Soorten oplossingen ► Eigen kracht. ► Wettelijke voorliggende voorzieningen. ► Sociale omgeving (mantelzorg en vrijwilligers). ► Algemene gebruikelijke voorzieningen. ► Collectieve en algemene voorzieningen. ► Individuele voorzieningen. mei ’1612

13 Verslag is ondersteuningsplan voor oplossingen ► Motiveringsverplichting: in hoeverre en in welke mate wordt het probleem opgelost? ► Arrangement: Hoe zien de oplossingen eruit en wie is erbij betrokken? Het arrangement zijn een of meerdere oplossingen die passen bij de individuele situatie. ► PGB geeft goede invulling van het arrangement. ► Resultaatverplichting: Wat is de hulpvraag en wordt het probleem opgelost? ► Verslag wordt door beiden ondertekend. mei ’1613

14 Verslag is ondersteuningsplan voor vervolgstappen ► Is een individuele voorziening nodig, dan is verslag van gesprek een onderlegger voor aanvraag bij Wmo loket. ► Er is al een inventarisatie (sneller afhandeling van individuele voorziening). ► Verslag is een ondersteuningsplan dat activeert in zelfredzaamheid en participatie. ► Evaluatie: voldoen de resultaten aan de verwachtingen? Is bijstelling nodig? mei ’1614

15 mei ’1615mei ’1615 Verantwoordelijkheid van de gemeente ► Burgers informeren over de consequenties van de Kanteling. ► Juiste invoering en toepassen compensatieplicht en bewaken dat deze niet uitgehold wordt. ► Gesprek bij de burger thuis en samen in kaart brengen wat de beperkingen en oplossingen zijn. ► Competente gespreksvoerders. ► Uitgaan van creatief denken, kennis sociale kaart. ► Regie bij de burger laten.

16 mei ’1616mei ’1616 Aandachtspunten gemeentelijk beleid (1) ► Hoe brengen we een gedragsverandering tot stand, waar liggen knelpunten en hoe op te lossen. ► Hoe versterken we het vertrouwen tussen burger en gemeente en hoe kan verantwoordelijkheid burger vergroot worden. ► Communiceren om burgers bewust te maken over nieuwe rol en taken bij gekanteld loket. ► Doorontwikkelen loket in samenhang met andere partijen in het veld ► Beleid ontwikkelen bereik en bejegening kwetsbare groepen. 16

17 mei ’1617 Aandachtspunten gemeentelijk beleid (2) ► Integrale vraag van burger staat centraal, dit vraagt integraliteit binnen gemeentelijke organisatie en het maatschappelijke veld. ► Nieuwe taken (begeleiding) nieuwe doelgroepen (VG en GGZ) ► Stimuleren samenwerking en afstemming tussen professionele en informele zorgactiviteiten. ► Doorontwikkelen van welzijnswerk nieuwe stijl ► Doorontwikkelen beleid mantelzorg en informele zorgvrijwilligers.

18 Bijdragen en rollen ouderenadviseurs ► Gespreksvoerder in het gesprek met burger ► Onderdeel van de ketensamenwerking ► Onderdeel van integraal loket ► Signaleren van trends en doorvertalen nieuw aanbod ► Communicatie naar burgers (bereik en bejegening) ► Informatie en advies functie ► Afstemming informele en formele zorg ► Versterken eigen kracht (netwerkversterking) ► Informeren en doorverwijzen sociale kaart mei ’1618

19 We houden contact ► Digitale nieuwsbrieven ► Handreikingen via e-mailadres ► Uitnodigingen voor bijeenkomsten en workshops via e-mailadres mei ’1619

20 mei ’1620mei ’1620 Informatie en handreikingen op de websites ► CG-Raadwww.cg-raad.nlwww.cg-raad.nl ► Programma VCPwww.programmavcp.nlwww.programmavcp.nl ► CSOwww.ouderenorganisaties.nlwww.ouderenorganisaties.nl ► Unie KBOwww.uniekbo.nlwww.uniekbo.nl ► PCOBwww.pcob.nlwww.pcob.nl ► NVOGwww.gepensioneerden.nlwww.gepensioneerden.nl ► NOOMwww.netwerknoom.nlwww.netwerknoom.nl Interessante websites: ► VNGwww.vng.nlwww.vng.nl ► Ministerie VWSwww.invoeringwmo.nlwww.invoeringwmo.nl 20

21 Meer informatie: Project de Kanteling Postbus 1038 3500 BA Utrecht T.: 030 2823140 E.: projectdekanteling@cg-raad.nlprojectdekanteling@cg-raad.nl Het secretariaat is aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag.


Download ppt "Informatiebijeenkomst project de Kanteling CG-Raad, CSO en Programma VCP."

Verwante presentaties


Ads door Google