De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spijbelactieplan Mechelen “Samen spijbelen aanpakken” Protocolovereenkomst onderwijs/politie/parket &

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spijbelactieplan Mechelen “Samen spijbelen aanpakken” Protocolovereenkomst onderwijs/politie/parket &"— Transcript van de presentatie:

1 Spijbelactieplan Mechelen “Samen spijbelen aanpakken” Protocolovereenkomst onderwijs/politie/parket &

2 Inhoud 1.Spijbelactieplan Mechelen A. Situering B. De partners C. Signalen en acties D. Praktisch 2. Protocolovereenkomst onderwijs/politie/parket A. Situering B. De partners C. Praktisch 3. Pluspunten & knelpunten

3 1. Spijbelactieplan Mechelen

4 A. Situering Mechelen = centrumstad met + 18.000 leerlingen -> spijbelgedrag van een aantal jongeren Problematiek= complex én overstijgt draagkracht school en CLB Samenwerken met anderen: lokale politie, stad, welzijnssector, huisartsen, parket, … Stad Mechelen regierol om samenwerking tussen actoren te optimaliseren. Werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de betrokken partners. Doel werkgroep: Spijbelplan voor Mechelen opstellen Doel spijbelactieplan: - transparantie tussen werking v/d verschillende actoren realiseren - overleg en samenwerking stimuleren.

5 A. Situering Spijbelplan gericht naar drie categorieën - de berekende, - de periodieke, - de permanente spijbelaar. - wel aandacht voor incidentele spijbelaar niet gericht op bepaalde doelgroepen of bepaalde leeftijdsgroepen. Zo ruim mogelijke groep jongeren bereiken Algemene geïntegreerde aanpak realiseren Besproken op CBS 1 februari 2008 Voorstelling spijbelplan op OOM: 19 februari 2008 Verspreiding naar partners: maart 2008

6 B. De partners De partners - het secundair onderwijs (en Syntra), - het CLB, - de lokale politie, - het parket - de welzijnssector - de huisartsenkring Dijle&Netevallei - stad Mechelen - LOP SO regio Mechelen - de Vlaamse Overheid

7 B. De partners Het Secundair Onderwijs Onmiddellijk reageren op probleem en achterliggende oorzaken verantwoordelijkheid school: preventief, structureel en remediërend niveau CLB doel CLB: betrokken leerlingen opnieuw in onderwijsproces inschakelen leerlingen begeleiden (die ingeschreven zijn in de scholen die zij opvolgen), bij niet opnieuw inschrijven of bij niet regelmatig schoollopen. nauwe samenwerking met bemiddelings-en oriënteringscel van het LOP SO regio Mechelen Zorgwekkend dossier actie door Ministerie naar de spijbelaar en ouders. Scholen of CLB’s melden ‘zorgwekkend dossier’ bij het Ministerie. Voorwaarden: vrijwillige begeleiding uitgeput, totale onwil bij ouders of leerling. acties ondernemen: brief sturen naar ouders, dossier doorsturen naar parket, … Vanuit Ministerie wordt aangeraden aan scholen en CLB om samen te werken met politie en parket. -> vlugger op de bal te kunnen spelen. Afspraak Mechelen: via protocolovereenkomst spijbeldossiers

8 B. De partners De lokale politie Mechelen Sinds 28 augustus 2006: lokale Politie instrument: Interpellatiefiches lokale politie controleert jaarlijks gegevens m.b.t. absoluut schoolverzuim. Het parket Schoolverzuim is een strafbaar feit voor de ouders (voogd). Na een PV van de jeugdbrigade aan de politierechtbank én aan het parket: - kan de politierechtbank ouders verantwoordelijk stellen en boete opleggen - kan het Parket dossier ook doorverwijzen naar de JRB. ‘Schoolverzuim’ is geen strafbaar feit voor de minderjarige. - Op basis van enkel spijbelen kan het parket weinig ondernemen naar de jongere. - Als het spijbelen gelinkt is aan MOF of POS kunnen wel maatregelen genomen worden.

9 B. De partners De welzijnssector Ernstige achterliggende problematiek: samenwerken met welzijn CLB: belangrijke doorverwijzingsfunctie naar de HV Huisartsenkring Huisartsen: te weinig op de hoogte van de regelgeving (onderwijs) Vlaams niveau: 22 maart 2007 samenwerkingsprotocol tussen medische sector en onderwijssector ondertekend Vlaams actieplan. Signalen die de werkgroep verneemt betreffende zorgwekkende/ twijfelachtige medische attesten worden doorgegeven aan het secretariaat van de huisartsenkring Dijle- Nete-Vallei en worden besproken op vergaderingen v/d kring.

10 B. De partners Stad Mechelen Organisatie van de werkgroep “spijbelproblematiek”: regierol Het LOP SO Het LOP SO regio Mechelen neemt belangrijke taken op m.b.t. opvolgen schoolverzuim: analyse schoolverzuim, opvolgen niet- ingeschreven jongeren, optimaliseren ouderbetrokkenheid, optimaliseren school- en studiekeuze. De Vlaamse Overheid De Vlaamse Overheid: prioriteit van spijbel- en schoolverzuim: Vlaams spijbelplan

11 C. Signalen en acties Actie 1: Probleem van de hardnekkige spijbelaars Op vraag van scholen: wijkinspecteur langsgaan bij spijbelaars thuis vanaf 20 halve dagen afwezigheid. Aanvraag via aanmeldingsformulier protocol Enkel voor leerlingen uit Mechelen. Actie 2: Controle van de leerlingen door politie - interpellatiefiches - expliciet noteren in agenda wanneer leerlingen school verlaten

12 C. Signalen en acties Actie 3: Aanmaak kaartjes met contactgegevens van basisscholen en secundaire scholen. -contactgegevens van alle Mechelse scholen -> bij een interventie v/e spijbelende jongere onmiddellijk contact opnemen met de school Actie 4: Horecacharter Horecacharter opgesteld voor uitbaters van horecazaken i.v.m. consortiumbewaking. Opname enkele zinnen i.v.m. spijbelaars op café. > goodwill van de uitbaters > engagement café-uitbaters om het beleid mee te ondersteunen

13 C. Signalen en acties Actie 5: Schema politie en parket Op vraag van Bemiddelings- en oriënteringscel van het LOP, schema opgesteld met werking van de lokale politie en het parket i.f.v. protocol en spijbelplan Sociale dienst jeugdrechtbank Vaststelling dat school niet op de hoogte is wanneer een leerling onder toezicht staat van de sociale dienst. De scholen geven aan dat er geen contact wordt opgenomen. -> leerling staat na een opname plots terug in school. Geen voorbereiding voor terugkomst

14 D. Praktisch Hoe ?  Een taak en verantwoordelijkheid van de ouders  Een taak van iedere partner !  School: melding via meldingsformulier protocol onderwijs/politie/parket aan WOT/bike EN aan parket  WOT/bike bezorgt melding aan jeugdbrigade  Lokale politie: interpellatiefiches -> Dit plan is niet (nooit) af ! -> Evaluatie op Overlegplatform POS

15 2. Protocolovereenkomst onderwijs/politie/parket

16 A. Situering Doelstelling van het protocol : Algemeen: –Het opzetten van een communicatiestructuur gebaseerd op een globale en geïntegreerde aanpak van agressie en criminaliteit in en rond de scholen. Hoofddoel: –Waken dat de school en haar directe omgeving een veilige omgeving vormen en blijven voor alle betrokkenen. Principes: –De scholen verbinden zich ertoe, wanneer noodzakelijk, strafbare feiten te melden aan de contactpersonen bij het parket en de lokale politie. –Het parket verbindt er zich toe de gegeven signalen op een accurate manier te behandelen en de geoorloofde informatie aan de betrokken school te communiceren. Modaliteiten van samenwerking: –De jongere die een strafbaar feit pleegt, zal een aangepast antwoord krijgen.

17 A. Situering Volgens PLP41 -“In overeenstemming met de ministeriële omzendbrief PLP 41 (B.S. 24/07/2006) heeft deze overeenkomst tot doel aanhoudend spijbelgedrag op een constructieve manier aan te pakken.” -“Tenslotte beoogt deze overeenkomst eveneens een vertrouwensrelatie tussen de partijen te creëren, waarbinnen het mogelijk moet worden om in functie van het belang van vroegdetectie ook informatie rond mogelijke kindermishandeling of problematische opvoedingssituaties door te geven.” -“Zij verbinden zich er tevens toe, in de mate van het mogelijke en in overleg met alle betrokkenen, alle stappen te zetten om een definitieve uitsluiting uit de school te vermijden.”

18 A. Situering Concreet: -Protocolovereenkomst = verplichting voor alle politiezones -Nieuw protocol voor basisonderwijs (1 maart 2007) -Uitbreiding met meldingsformulier voor spijbeldossiers

19 B. De partners De partners - het secundair onderwijs (en Syntra), - het basisonderwijs, - CLB’s, - Arktos (POT), - de lokale politie (WOT/bike, jeugdbrigade, korpschef) - het parket (1 e subst. Jeugd, subst., parketcriminoloog), - Stad Mechelen (coördinator IVP, P&V, onderwijsond, Nero) - Politiek -> Evaluatie voor basisonderwijs en secundair onderwijs gescheiden wegens grote groep

20 C. Praktisch Doel  Werkwijze en doelstellingen procedure protocolovereenkomst evalueren Concreet  Geeft een weergave van ‘aanvoelen’ van betrokkenen  Doel is niet: -analyse van de criminaliteit in en rond de scholen -wetenschappelijke conclusies  Beperkte gegevens  Evaluatieperiode: maart 2007 - februari 2008 Wijziging vanaf dit schooljaar: september – juni periode: gans schooljaar

21 3. Pluspunten & knelpunten Pluspunten  Spijbelen -Taken van actoren staan opgesomd -Netwerk van partners -Positieve contacten  Protocolovereenkomst -Protocolovereenkomst: goede zaak én meerwaarde voor samenwerking 3 actoren –> algemene tevredenheid -Conclusie over alle evaluaties heen: Protocolovereenkomst geeft gevoel ergens terecht te kunnen, procedure voorhanden te hebben indien nodig. -Ruime interpretatie protocol (diefstal, valse doktersattesten, spijbelen, POS, (cyber)pesten, … ) -Evaluatievergadering: klankbord, netwerk, signalen -> acties cf. infovergadering -Jaarlijkse evaluatie = per schooljaar (mondeling, schriftelijk)

22 3. Pluspunten & knelpunten Knelpunten  Spijbelen - Eigen interpretatie van spijbelen: subjectief - Omslachtig formulier + digitaal gebruik - Cijfers politie en parket stemmen niet overeen  Protocolovereenkomst - Omslachtig formulier + digitaal gebruik - Strafrechtprocedure is complex - Minder gedragen door BaO dan door SO – weinig gebruik BaO – reden? - Eigen interpretatie van criminele feiten: subjectief - Politie voor negatieve aspecten i/d school aanwezig: vraag onderwijs - Protocol niet gekend door ganse politiekorps: WOT/bike interventie - Cijfers politie en parket stemmen niet overeen - CLB beperkte rol: uitnodiging evaluatie - Afstemming en info m.b.t. andere politiekorpsen

23 Sterke punten aan deze aanpak? Zwakke punten aan deze aanpak? Aanpak andere steden? Oplossingen voor knelpunten?

24 Dank u voor uw aandacht en medewerking!


Download ppt "Spijbelactieplan Mechelen “Samen spijbelen aanpakken” Protocolovereenkomst onderwijs/politie/parket &"

Verwante presentaties


Ads door Google