De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie NVE 29 mei 2008 “Villa Sonsbeek” Tellegenlaan 3 Arnhem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie NVE 29 mei 2008 “Villa Sonsbeek” Tellegenlaan 3 Arnhem."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie NVE 29 mei 2008 “Villa Sonsbeek” Tellegenlaan 3 Arnhem

2 Voorstellen Jan Maliepaard - Sinds 1 mei 2008 werkzaam bij Vanneaugroep & Partners te Nieuwe Tonge - Voorheen 32 jaar zowel als leerkracht als (adjunct-)directeur in het basisonderwijs gewerkt.

3 Organisatie - Examenbureau VNL B.V. - Examenbureau Benelux B.V. - Vanneau Projects B.V.

4 Examenbureau VNL B.V. - Basisveiligheid VCA - Basisveiligheid VCA - Veiligheid voor Operationeel - Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA Leidinggevenden VCA - Veiligheid voor Intercedenten en - Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU Leidinggevenden VCU - VCA groene variant - VCA groene variant - Voorleesexamens en examens in vreemde - Voorleesexamens en examens in vreemde talen op aanvraag talen op aanvraag

5 Examenbureau Benelux B.V. Examens voor risicovolle taken (SSVV): - Flensmonteur - Buitenwacht (mangatwacht) - Gasmeten - Vorkheftruck en reachtruck - Hoogwerker - Verplaatsen van lasten - Werken met verontreinigde grond - Asbestherkenning, etc… en sinds begin 2008 -Erkenning Verworven Competenties (EVC)

6 Vanneau Projects B.V. Advies en begeleiding: - Kwaliteitssystemen (ISO) - Veiligheidssystemen (VCA) - Milieuzorgsystemen - Risico-inventarisaties - Ontwikkeling kwaliteitssystemen voor bouw en industrie, etc..

7 Vestigingen Hoofdvestiging: Hoofdvestiging: Kerkring 22a Kerkring 22a 3244 AH Nieuwe Tonge 3244 AH Nieuwe Tonge (Goeree & Overflakkee, Zuid-Holland) (Goeree & Overflakkee, Zuid-Holland) Postbus 147 Postbus 147 3240 AC Middelharnis 3240 AC Middelharnis Tel. nr.: 0187-478657 Tel. nr.: 0187-478657 Fax nr.: 0187-478691 Fax nr.: 0187-478691 E-mail: info@vanneaugroep.nl E-mail: info@vanneaugroep.nlinfo@vanneaugroep.nl Website: www.vanneaugroep.nl Website: www.vanneaugroep.nl

8 Nevenvestiging: Nevenvestiging: Meander 306-8 Meander 306-8 9231 DB Surhuisterveen (Friesland) 9231 DB Surhuisterveen (Friesland) Tel. nr.: 0512-330008 Tel. nr.: 0512-330008 Fax nr.: 0512-330106 Fax nr.: 0512-330106

9 Vanneau team

10 Inloopexamenplaatsen waar tientallen examinatoren Vanneau Groep & Partners vertegenwoordigen

11 Erkenning Examens van Vanneau Groep & Partners worden o.a. erkend door: - Stichting Examenkamer - Qualitatis Certification (asbest verwijdering) - Kenniscentrum EVC - Ecabo (erkend werk- leerbedrijf)

12 Erkenning Verworven Competenties (EVC) - Oorsprong - Inhoud - Bevoegdheid - Toekomst

13 Oorsprong Tekst geldend op 30-11-2007 Wet van 15 december 1995, houdende vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Wet van 15 december 1995, houdende vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de werkgelegenheid maatregelen te treffen ter vermindering van bepaalde loonkosten; Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de werkgelegenheid maatregelen te treffen ter vermindering van bepaalde loonkosten; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

14 Artikel 5 Artikel 5 1.Met betrekking tot een werknemer met een volledige arbeidsduur bedraagt: 1.Met betrekking tot een werknemer met een volledige arbeidsduur bedraagt: a. [vervallen;] a. [vervallen;] b. [vervallen;] b. [vervallen;] c.de afdrachtvermindering onderwijs met betrekking tot de: c.de afdrachtvermindering onderwijs met betrekking tot de: –1°. in artikel 14, eerste lid, onderdelen a tot en met d en f, bedoelde werknemers: € 2500 per kalenderjaar; werknemers: € 2500 per kalenderjaar; –2°. in artikel 14, eerste lid, onderdeel e, bedoelde werknemer: € 3000 per kalenderjaar; –3°. in artikel 14, eerste lid, onderdeel g, bedoelde werknemer: € 1200 per kalenderjaar; –4°. in artikel 14, eerste lid, onderdeel h, bedoelde werknemer: € 300 per procedure erkenning verworven € 300 per procedure erkenning verworven competenties (EVC-procedure). competenties (EVC-procedure).

15 Artikel 14 Artikel 14 lid lid 1.De afdrachtvermindering onderwijs is van toepassing met betrekking tot: 1.De afdrachtvermindering onderwijs is van toepassing met betrekking tot: – h. degene die een EVC-procedure volgt waarvoor een verklaring is afgegeven door waarvoor een verklaring is afgegeven door een bij ministeriële regeling aangewezen een bij ministeriële regeling aangewezen instantie. instantie.

16 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te 's-Gravenhage, 15 december 1995 Gegeven te 's-Gravenhage, 15 december 1995 Beatrix Beatrix De Staatssecretaris van Financiën, De Staatssecretaris van Financiën, W. A. F. G. Vermeend W. A. F. G. Vermeend De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. P. W. Melkert A. P. W. Melkert De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, J. M. M. Ritzen J. M. M. Ritzen Uitgegeven de zevenentwintigste december 1995 Uitgegeven de zevenentwintigste december 1995 De Minister van Justitie, De Minister van Justitie, W. Sorgdrager W. Sorgdrager

17 Inhoud - Tot voor kort alleen voorbehouden aan opleiders in regulier onderwijs - Weinig of geen marktwerking - Nu mogen ook niet CREBO instellingen EVC aanbieden - Speerpunt regeerbeleid, mede door schaarste op de arbeidsmarkt (vergrijzing / uitstroom ouderen en doorstroom kaderpersoneel) - Verandering / vernieuwing werkmethodes

18 - Toepasbaar voor aanwezig of nieuw personeel - Portfolio (dossier) brengt verworven kennis en vaardigheden (werkervaring) en eventuele mogelijkheden / talenten (kwaliteiten) in beeld - Per deelnemer krijgt het bedrijf € 300,-- belastingvermindering in het kader van de Wet Vermindering Afdracht

19 Bevoegdheid - Aanbieders moeten voldoen aan het model “kwaliteitscode EVC” van de Examenkamer (toezicht) - Tevens moeten zij erkend zijn door het EVC kenniscentrum / Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (Onderwijsinspectie) - Alleen afname door bevoegde assessoren

20 Toekomst Een leven lang leren door werkend te leren en lerend te werken Een leven lang leren door werkend te leren en lerend te werken Campagne “Weet waar je staat, vraag je ervaringscertificaat” van 17 mei tot 6 juni 2008. “Ervaring verzilveren, is goud waard” aldus staatssecretaris Van Bijsterveldt Campagne “Weet waar je staat, vraag je ervaringscertificaat” van 17 mei tot 6 juni 2008. “Ervaring verzilveren, is goud waard” aldus staatssecretaris Van Bijsterveldt Kabinet streeft er naar om in 2011 90.000 EVC- en leerwerktrajecten te realiseren Kabinet streeft er naar om in 2011 90.000 EVC- en leerwerktrajecten te realiseren

21 Examenbureau Benelux B.V. en EVC “Alles wat mensen tijdens hun leven “Alles wat mensen tijdens hun leven leren op een goede manier zichtbaar leren op een goede manier zichtbaar maken en erkennen.” maken en erkennen.” 1. Maak vrijwillig een portfolio 2. Deskundige beoordeelt theoretische en praktische kennis en praktische kennis 3. Deskundige vergelijkt portfolio / competenties met een standaard competenties met een standaard 4. Rapportage; aanvraag diploma

22 Erkenning als EVC aanbieder

23 Aanbieder van EVC voor: Reachtruckbestuurder Reachtruckbestuurder Vorkheftruckbestuurder Vorkheftruckbestuurder

24 Verschillen Examens afnemen en EVC traject Afstandelijk Persoonlijk contact Beoordelen of kennis aanwezig is Onderzoeken of kennis aanwezig is Bij een schriftelijk examen behoeft de examinator m.b.t. de theorie geen kennis te hebben Assessor dient alle aspecten van theorie en praktijk aantoonbaar te beheersen Meestal grote(re) aantallen Één op één Meer vragen per eind- of toetsterm Één vraag per eindterm Uitslag definitief Her-EVC mogelijk Geen advies m.b.t. vervolgopleiding Advies verbetering c.q. opleiding Resultaat diploma Resultaat EVC document Diploma komt van Examenbureau waar examen is afgelegd Diploma kan van een ander erkend Examenbureau komen Indien geslaagd, automatisch een diploma Bij positief assessment niet automatisch een diploma; alleen op aanvraag

25 Raakvlakken Examens afnemen en EVC traject Eind- en toetstermen Eindtermen Centrale geheime vragenbank idem Erkenning door Examenkamer idem Controle door Examenkamer idem Melding plaats en tijdstip 5 werkdagen vooraf idem Kopie ID-bewijs voor aanvang idem Ondertekenen inschrijfformulier Ondertekenen EVC verklaring Overeenkomst met opleider / bedrijf Overeenkomst met bedrijf

26 SLOT Begin juni 2008 start Vanneau Groep & Partners daadwerkelijk als eerst erkende open aanbieder in Nederland met EVC trajecten voor niet CREBO erkende opleidingen. Begin juni 2008 start Vanneau Groep & Partners daadwerkelijk als eerst erkende open aanbieder in Nederland met EVC trajecten voor niet CREBO erkende opleidingen.

27 Afsluiting Bedankt voor uw aandacht Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Presentatie NVE 29 mei 2008 “Villa Sonsbeek” Tellegenlaan 3 Arnhem."

Verwante presentaties


Ads door Google