De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TWEEZIJDIG+ BEWONERSVERGADERING Gistel + Oudenburg – 25/11 Middelkerke + Leffinge – 30/11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TWEEZIJDIG+ BEWONERSVERGADERING Gistel + Oudenburg – 25/11 Middelkerke + Leffinge – 30/11."— Transcript van de presentatie:

1 TWEEZIJDIG+ BEWONERSVERGADERING Gistel + Oudenburg – 25/11 Middelkerke + Leffinge – 30/11

2 Welkom!  Wie is wie? TWEEZIJDIG+

3   Wat is Tweezijdig+   Er gebeurt al veel!   Enquête, huurdersvergaderingen, nieuwsbrief, boekje ZieZo! TWEEZIJDIG+

4 Verloop van de avond: 1.Toelichting  Pauze 2. Vraag en antwoord!  Evaluatie TWEEZIJDIG+

5 Vraag en antwoord:  Over de toelichting!  Bundelen tijdens de pauze Wat met andere of persoonlijke vragen, klachten…? TWEEZIJDIG+

6 Op het menu:  Resultaten huurdersonderzoek + reactie WoonWel  Woonbegeleider: wie, wat?  Gebruik boekje ZieZo!  Bewonersgroepen: wat en hoe? TWEEZIJDIG+

7 RESULTATEN HUURDERSONDERZOEK  Respons + algemene tevredenheid  In mei 2008 kregen 330 bewoners een vragenlijst in de bus. In totaal ontvingen we 185 geldig ingevulde vragenlijsten, dat is een respons van 56%.  De huurders van WoonWel zijn over het algemeen heel tevreden: de globale score bedraagt 7,98 op 10!  De bewoners zijn het meest tevreden over de documenten en brieven van WoonWel, het minst over de opvolging van vragen en klachten.

8 Tevredenheid op 10 punten   Documenten en brieven 7,83   De woning 7,76   Onthaal 7,66   De buurt 7,48   Informatie over de dienstverlening 7,18   Opvolgen van vragen en klachten 6,70 RESULTATEN HUURDERSONDERZOEK

9  Over de woning  Bijna alle bewoners (92%) zijn tevreden met het soort woning die ze huren. 87% is ook tevreden met de grootte van de woning.  Huurders zijn het meest tevreden over de ligging van de woning, de slaapkamers, woonkamer en de tuin of het terras. Het minst over de gemeen- schappelijke delen, de badkamer en de bergruimtes.

10 RESULTATEN HUURDERSONDERZOEK Meest tevreden over: 1. Trap, kelder 2. Elektrische installatie 3. Ligging van de woning 4. Waterverwarmer, WC 5. Dak en dakgoot, keuken Minst tevreden over: 1. Gemeenschappelijke delen 2. Geluidsisolatie 3. Schrijnwerk 4. Badkamer 5. Bergruimtes   60% van de huurders meldt tekortkomingen aan de woning.   De geluidsisolatie, het onderhoud van het schrijnwerk, vochtige muren en opstijgend vocht, barsten in muren en plafonds en enkel glas, zijn de voornaamste zorgen. 

11 RESULTATEN HUURDERSONDERZOEK  Over de buurt  Bijna alle bewoners (94%) blijven liefst in de eigen wijk wonen! Meest tevreden over: 1. Bereikbaarheid centrum 2. Er is genoeg groen 3. Het is er rustig wonen 4. Winkels en voorzieningen 5. Openbaar vervoer Minst tevreden over: 1. Te weinig parkeerplaatsen 2. Agressief rijgedrag 3. Hondenpoep 4. Speelruimte voor kinderen 5. Ontmoetingsgelegenheden 

12 RESULTATEN HUURDERSONDERZOEK  Over de buurt  Scoren over het algemeen ook goed: het veilig zijn van de wijk, de openbare verlichting en het onderhoud van voetpaden.  Vooral het gebrek aan parkeerplaatsen in het lijstje van de pijnpunten valt op (58%)!  Andere aandachtspunten: het tegengaan van geluidsoverlast en vernielingen in de wijk, sluikstort en rommel op straat.

13 RESULTATEN HUURDERSONDERZOEK  Onthaal en behandelen van klachten  De huurders zijn zeer tevreden over het onthaal aan de telefoon en in het kantoor. De tijd die men krijgt om een probleem voor te leggen en de vriendelijkheid en correctheid van het personeel, staan alleszins buiten kijf! 21% vindt wel dat er te lange wachttijden zijn in het kantoor.  In de behandeling van klachten zijn de snelheid van uitvoering van herstellingen en de communicatie bij de afhandeling van een klacht, de grootste werk- punten.

14 RESULTATEN HUURDERSONDERZOEK Meest tevreden over: 1. Tijd voor een vraag 2. Vriendelijk/correct 3. Contact juiste persoon 4. Vlotte aansluiting telefoon 5. Antwoorden facturen Minst tevreden over: 1. Snelheid herstellingen 2. Zicht op klacht 3. Huisbezoeken 4. Aanpak sociale problemen 5. Betrekken bij renovaties   62% van de huurders vindt dat WoonWel regel- matig huisbezoeken moet doen. 

15 RESULTATEN HUURDERSONDERZOEK  Over brieven en informatie  De huurders zijn zeer tevreden over de verstaan- baarheid van documenten en brieven van WoonWel.  De bewoners zijn over het algemeen ook tevreden over de inspanningen die WoonWel doet om zijn huurders te informeren, máár er zijn duidelijk ook werkpunten!

16 RESULTATEN HUURDERSONDERZOEK Meest tevreden over: 1. Huurcontract 2. Huurregelement 3. De infobundel 4. Huurprijsberekening 5. Toewijzingsregels Minst tevreden over: 1. Nieuwe bouwprojecten 2. Aankoop woning 3. Planning renovaties 4. Herstellingen/onderhoud 5. Onderhoudscontracten   De huurders vinden een jaarlijkse infobrochure een goed idee om op de hoogte te blijven van de dienstverlening.   18% ziet ook wel wat in het gebruik van e-mail. 

17 RESULTATEN HUURDERSONDERZOEK  Over inspraak   Bij werken en renovaties aan mijn woning 86%   Bij wijzigingen in het huurreglement 77%   Planning renovatie– en onderhoudswerken 54%   Bij beslissingen over de woonomgeving 51%   Bij het afsluiten van onderhoudscontracten 45%  A  Andere 2%

18 RESULTATEN HUURDERSONDERZOEK  Over inspraak  De huurders zien vooral brood in schriftelijke enquêtes als mogelijkheid tot inspraak. 29% vindt ook open huurdersvergaderingen een goed idee. 18% ziet wel wat in een huurdersadviesraad.  De huurders hopen dat door meer inspraak de betrokkenheid in de werking en de communicatie tussen de huurders en WoonWel zal verbeteren en er concrete oplossingen voor problemen worden bekomen.

19 RESULTATEN HUURDERSONDERZOEK  Werkpunten en reactie WoonWel  Herstellingen, onderhoud en renovatie woningen  Accenten  Wat naar nieuwe projecten?  Accenten  Bewonersgroepen  Werkpunten in de buurt  Bewonersgroepen  Woon- begeleider  Vragen en klachten, huisbezoeken  Woon- begeleider  Open huurders- vergaderingen, nieuwsbrief, boekje ZieZo!, infobrochure huurders, aanpak renovaties en werken  Informatie en communicatie  Open huurders- vergaderingen, nieuwsbrief, boekje ZieZo!, infobrochure huurders, aanpak renovaties en werken

20  Woonbegeleider Tom Creyf  Wat doet hij? TWEEZIJDIG+

21 WOONBEGELEIDER Wat doet Tom?  Aanvragen en toewijzing kandidaat-huurders:  Onthaal en begeleiding  Inschrijvingen  Toewijzen van een woning

22 WOONBEGELEIDER  Begeleiden en ondersteunen van de zittende huurders:  Bemiddelen bij sociale klachten en overlast (bv. burenruzie, samenlevingsproblemen, verbaal geweld, geluidsoverlast, geurhinder, vervuiling…)  Opvolgen huurachterstallen en regelen van afbetalingsplannen  Controlebezoeken: onderhoud van de woning, proefperiode  Specifiek en persoonlijk!

23 WOONBEGELEIDER  Betrekken van de huurders in de werking van WoonWel:  Versterken van de informatie en communicatie  Huurders als ‘groep’  Ondersteunen project Tweezijdig+  Open huurdersvergadering, nieuwsbrief, bewonersgroepen

24 Wat doet Tom niet?  Huurprijsberekening en –herzieningen   Evi Jordens (kantoor Oostende of zitdagen )  Koopwoningen en sociale leningen  Vera Dhondt en Jan Beunnens (kantoor Gistel)  Herstellingen en onderhoud   Jean Claude Dudal (kantoor Gistel)   Groenonderhoud, sluikstort…  gemeente   Overlast na de kantooruren  politie  Anonieme klachten WOONBEGELEIDER

25 Ik heb een probleem: wat doe ik?  ‘Stappenplan’: 1. Spreek de persoon in kwestie zelf aan 2. Bemiddeling via de woonbegeleider 3. Contacteren van politie of klacht neerleggen bij de Vrederechter  Verdraagzaamheid is het begin van alles! WOONBEGELEIDER

26 Bemiddeling via de woonbegeleider  Behandeling hangt af van de aard van de klacht  Contact met alle betrokken partijen  Neutrale bemiddeling tussen partijen  Discretie!  Terugkoppeling! WOONBEGELEIDER

27 Contact?  Tom Creyf  9u–12u & 13u30–17u  059/27 98 43  WoonWel–Ellestraat 15, 8470 GISTEL  tom.creyf@woonwel.be WOONBEGELEIDER

28 ZieZo! Handig boekje voor huurders

29 Wat en hoe?  Werkpunten in de wijk  Woonomgeving en samenleven  Huurders én eigenaars  Inspanningen van bewoners en WoonWel, maar ook van gemeente of andere organisaties!  Relatie huurder-verhuurder: andere kanalen!   Oproep! BEWONERSGROEPEN

30 BEWONERSGROEPEN Kleinere wijken/blok jaarlijks bezoek  Kleinere wijken/blok  jaarlijks bezoek

31 Vraag en antwoord: Over de toelichting!  Over de toelichting! Bundelen tijdens de pauze  Bundelen tijdens de pauze Wat met andere of persoonlijke vragen, klachten…?  Wat met andere of persoonlijke vragen, klachten…? TWEEZIJDIG+

32 Vraag en antwoord: Resultaten onderzoek  Resultaten onderzoek + boekje ZieZo!  Jimmy Woonbegeleiding  Woonbegeleiding + bewonersgroepen  Tom TWEEZIJDIG+

33 Pauze! TWEEZIJDIG+

34 Vraag en antwoord! TWEEZIJDIG+

35 Evaluatie  Bewonersvergadering  Huurderskrant  Welke onderwerpen? Zeg je gedacht en vul het blaadje voor de evaluatie in! voor de evaluatie in! TWEEZIJDIG+

36 Bedankt! TWEEZIJDIG+


Download ppt "TWEEZIJDIG+ BEWONERSVERGADERING Gistel + Oudenburg – 25/11 Middelkerke + Leffinge – 30/11."

Verwante presentaties


Ads door Google