De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie van de Jeugdzorg & de Kinder- en jeugd GGZ van GGZ Oost Brabant Oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie van de Jeugdzorg & de Kinder- en jeugd GGZ van GGZ Oost Brabant Oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Transitie van de Jeugdzorg & de Kinder- en jeugd GGZ van GGZ Oost Brabant Oktober 2012

2 Workshops

3 FACT K&J Traumabehandeling Multi problemgezinnen

4 Interactief Wat willen jullie horen? Wanneer gaan jullie tevreden weg vandaag? Welke vragen wil je echt aan de orde hebben gehad?

5 Inleiding Visie en innovatief vermogen Financieringsafspraken en sturing Intergemeentelijke samenwerking Samenwerking in transitieproces

6 Onze locaties

7 Visie en innovatief vermogen

8 Participatie 2.0 ZOEMEN is een middel voor verbinding met medewerkers en medezeggenschap Gezondheid die je je familie gunt 3. Kaderbrief 2013 Jaarplannen 1. Actualiteit op gebied van financiën, kwaliteit en organisatie 2. Actuele Externe Ontwikkelingen (Kabinetsmaatregelen) Betrokken betrouwbaar Ambitieus Goede basiszorg in het Brabantse Land ZIJNZIEN Resultaten en Doen Nieuw meerjarenbeleid: Visie, strategie en richting voor zorgorganisatie RESULATEN EN DOEN

9 Vlekjes denken

10 Hokjes denken

11

12 Herschikking GGZ-landschap en bepalen nieuwe positie Concentratie & Spreiding Een ontwikkeling langs drie lijnen: 1. Specialisatie en concentratie van zorg voor complexe en zeldzame ziektebeelden 2. Meer nabijheid van zorg om toegankelijkheid te garanderen 3. Lichte zorg dicht bij huis waar mogelijk en hooggespecialiseerde zorg bij experts waar nodig

13 MJB K&J

14 Daarom Combineren van concentratie van kennis en spreiding van zorg in de buurt van de burger voor het beste resultaat.

15 K&J -GGZ GGZ Kind-en Jeugdzorg neemt haar verantwoordelijkheid voor kinderen en jeugdigen van 0- 23 jaar (en hun ouders) met psychiatrische problemen waarbij de psychopathologie van de jeugdige het uitgangspunt in de zorg is er is sprake van een ernstig nadeel op het algemeen functioneren, stagnatie in de ontwikkeling of ernstig lijden voor het kind zelf en/of de omgeving (Tweede en derde lijnpsychiatrie)

16 Karakter Kinder- en Jeugdzorg Integrale zorg: - kind/jongere - gezinssysteem - omgeving school / werk enz. Integrale zorg: - multidisciplinair - bio -psycho - sociaal Integrale zorg: - intersectorale ketens

17 Logistiek en resultaat Werken in zorgpaden/zorglijnen: –Transparant voor cliënt, verwijzer, medewerker en financier –Evidence en practice based –Effectiviteit van behandeling inzichtelijk maken Gericht op resultaat –Vraaggericht –Cliënttevredenheid –ROM (Routine Outcome Monitoring)

18 Zorgpaden

19 Ondersteunend aan de zorgpaden Diagnostisch centrum Behandeling in de gezinssituatie (PIT) Deeltijdbehandeling Kliniek, adolescenten Kliniek eetstoornissen Woonvoorzieningen

20 Verwijzers: Huisartsen Bureau Jeugdzorg Jeugdartsen, Jeugd GGD Kinderartsen (bij geen verwijzing: zonder dekking geen verstrekking)

21 Met cliënten

22 Met medewerkers Clusterprogrammaraden/ medewerkers leveren thema’s aan

23 Met netwerkpartners Interviews Meelezen Meedenken Samenwerken in arrangementen, middels wrap around care

24 Wetenschappelijk onderzoek Internaliserende problematiek Een van de twee onderzoekslijnen binnen GGZ Oost Brabant Academische werkplaats 2 promovendi K&J, op weg naar 3 Onderzoek op Osse scholen (800 meisjes gescreend) Onderzoek werkzaamheid preventief depressieprogramma Nader onderzoek traumabehandeling jonge kinderen

25 Financiering en sturing

26 Financiering Bekostiging vanuit ZVW en AWBZ K&J m.n. ZVW (98 %) Prestatiebekostiging in DBC’s vanaf 2013

27 Financiering: voorbeeld van DBC Voorbeeld: Produktgroep aandachtstekort en gedragsstoornis 2011 Aandachtstekort en gedrag 250-799 minuten€ 1.029,37 Aandachtstekort en gedrag 800-1799 min. € 2.036,36 Aandachtstekort en gedrag 1800-2999 min.€ 3.928,27 Aandachtstekort en gedrag 3000-5999 min.€ 7.295,08 Aandachtstekort en gedrag 6000-11999 min.€ 12.304,59 Aandachtstekort en gedrag 12000-17999 min.€ 25.540,90 Aandachtstekort en gedrag vanaf 18000 min.€ 38.777,21

28 Financiering Sturingsmogelijkheden DBC Aantal behandelminuten in DBC Beroepenmix binnen DBC Groepsgrootte behandelgroepen

29 Dilemma Financieel is het soms gunstiger om een cliënt net iets langer of net iets korter in zorg te houden. Aandachtstekort en gedrag 3000-5999 min.€ 7.295,08 Aandachtstekort en gedrag 6000-11999 min.€ 12.304,59 Het is financieel aantrekkelijk om een cliënt die al 5900 minuten zorg heeft gehad, nog 150 minuten extra behandeling te geven. Dit levert € 5000,- aan extra opbrengsten op

30 Dilemma Risico voor de gespecialiseerde zorgaanbieders zoals GGZ Oost Brabant K&J: Substitutie naar de eerste lijn leidt tot een reductie van maatschappelijke kosten, maar laat de zorgaanbieder achter met een infrastructuur die niet meer door inkomsten uit zorgproductie wordt gedekt.

31 Kwantitatieve gegevens

32 Landelijke gegevens GGZ Jeugd In 2009 werden 270.000 kinderen, jeugdigen en ouders behandeld Nog niet alle jeugdigen en hun ouders krijgen de juiste zorg, in de juiste vorm en op het juiste moment. Voorziet de jeugd-ggz tweederde van de kinderen en jeugdigen die geestelijke gezondheidszorg behoeven van zorg De wachttijd nam af met 10% Kosten van zorg per kind dalen jaarlijks met 1 à 2% Jeugd-ggz is professioneler, zichtbaarder en flexibeler

33 Kwantitatieve gegevens Omvang: In jaaromzet GGZ Oost Brabant Kinder- en Jeugdzorgbegroot 2012realisatie 2011realisatie 2010 Totaal K&J13,613,713,5 Regio Oss: Ambulante zorg3,42,82,7 klinische zorg0,61,92,4 deeltijd0,3 Regio Uden/Veghel Ambulante zorg2,32,52,2 Regio Land van Cuijk Ambulante zorg2,62,32,2 Regio Helmond Ambulante zorg3,63,13,0 Klinische zorg0,8 0,7 Bedragen x 1 miljoen

34 Aantal cliënten in behandeling peildatum juni 2012 K&J zorg Totaal aantal kinder- en jeugdigen verzorgingsgebied: 168.398 0 t/m 22 jaar: 3.706 kinderen in behandeling (peildatum juni 2012) Ouders / participanten: Ruim 5000 (gemiddeld ≈ 1.5 participant per kind)

35 Aantallen jeugdigen per cluster in de regio Helmond (GGZ Oost Brabant) K&J regio Helmond: gemeentes Helmond, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel Clusters: groepering naar hoofddiagnose * Totaal cliënten%0-5 jaar6-11 jaar12-17 jaar vanaf 18 jaar Ontwikkelingsstoornissen: - zorgpad ADHD41240%2123211742 - zorgpad Autisme21020%61076433 Emotionele stoornissen: - zorgpad Angststoornissen767%1133428 - zorgpad Stemmingsstoornis424%021525 - zorgpad Eetstoornissen263%01394 Cluster Complexe Zorg: - zorgpad gedragsstoornissen192%13105 - zorgpad persoonlijkheidsstoornissen162%00313 - zorgpad systeemproblematiek424%119139 - Overige zorgpaden18818%13696145 Totaal in zorg1031100%43458326204 Totaal aantal kinderen in regio. Peildatum 1-1-201256735 13741154261590611662 *Er zijn kinderen die meerdere stoornissen hebben.

36 Intergemeentelijke samenwerking

37 Koers op toekomst Maatschappelijke opdracht Consultatie aan eerste lijn Regionale ketensamenwerking uitbouwen- o.a. door deelname aan wijkgerichte teams, CJG FACT-jeugd Tweede- derdelijns psychiatrie

38 Basis GGZ GGZ-basiszorg: Triage/screening, probleemverkenning, behandeling en geïndiceerde preventie bij psychische klachten en diagnostiek vóór een eventuele verwijzing op grond van een GGZ-ziekte Generalistische GGZ: De (aanvullende) diagnostiek en generalistische behandeling van cliënten met een lichte tot matig ernstige, niet complexe GGZ-ziekte

39 Specialistische zorg in de wijk Hier gaat het om specialistische ggz voor de meervoudige en complexe psychische/ psychiatrische stoornissen, waarbij tevens sprake is van minder functioneren in het dagelijks leven. Deze zorg wordt thuis en in de wijk verleend en waar noodzakelijk in de vorm van dagbesteding. Deze vorm van zorg is een primaire verantwoordelijkheid van GGZ Oost Brabant, we werken hierin nauw samen met de informele zorg, keten- en netwerkpartners.

40 Specialistische zorg in de (sub-) regio Deze specialistische ggz is er voor de meervoudige en complexe psychische of psychiatrische stoornissen, waarbij tevens sprake is van een grote vermindering van functioneren in het dagelijks leven. Deze zorg wordt ambulant, in dagbehandeling, of (als dat niet voldoende is) in een klinische omgeving geleverd.

41 GGZ K&J Systemisch en ontwikkelingsgericht Specialistisch, kinder- en jeugdpsychiatrie Altijd zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij het kind en het gezin Aansluitend bij netwerkpartners, ook over de regio’s heen

42 Samenwerking met netwerkpartners N=1, op casusniveau Samen met de jeugdhulpverlening Samen met (L)VG Samen met (kinder-)artsen Samen met maatschappelijk werk Samen met scholen

43 Samenwerking in het transitieproces

44 Samenwerking in transitie Over de regio’s heen Actieve bijdrage vanuit specialistische expertise Tijdig en gelijktijdig, zo kort mogelijk Denkend in cliëntarrangementen

45 AWBZ

46 Tips en adviezen voor gemeente en de gemeente voor ons Doe het met ons Werk visie- en waardengestuurd, gebruik de transitie en de transformatie Bevraag op nieuwe attitude Maak gebruik van zaken die al werken

47 Advies (1) Niet één aanpak voor het hele beleidsveld (multi problem gezin vraagt andere aanpak dan een kind met autisme) Vertrouw in professionele samenwerking en erken ieders expertise Meet outcome (drop outs scholen, gezondheidswinst, welbevinden, vermindering uithuisplaatsingen e.d.) Verwacht ketenbeschrijving in omvang en kwaliteit (benoem per keten een regisseur) Financier de keten (geen afzonderlijke organisaties) Verwacht kwaliteitseisen (opleidingseisen, bijscholing e.d.) Zonder deelname in de keten géén plek in de regionale jeugdzorg

48 Advies (2) Maak afspraken over de gemeentegrenzen heen voor het specialistisch (duur) aanbod Financier wetenschappelijk onderzoek supra regionaal (kennis centra) Betrek ook beleidsmatig de scholen in aanpak jeugdzorg Benoem de mogelijkheid om op te schalen (in te grijpen) als samenwerking in de keten niet tot resultaten leidt

49 Voorbereidingen op transitie Sluit naadloos aan bij visiestuk K&J GGZ Participatie in overleggen op inhoudelijk en bestuurlijk niveau Samenwerking uitbreidend, maar ook al kijken naar de nieuwe wet. GGZ Nederland en dubbelingen in wettelijke kaders

50 Afsluiting


Download ppt "Transitie van de Jeugdzorg & de Kinder- en jeugd GGZ van GGZ Oost Brabant Oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google