De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Zorgeloos Wonen in Arnhem Zuid 1. Masterplan Arnhem Zuid 2. Van stenen naar thuis 3. Samenwerken en regievoering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Zorgeloos Wonen in Arnhem Zuid 1. Masterplan Arnhem Zuid 2. Van stenen naar thuis 3. Samenwerken en regievoering."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda Zorgeloos Wonen in Arnhem Zuid 1. Masterplan Arnhem Zuid 2. Van stenen naar thuis 3. Samenwerken en regievoering

2 Agenda 1. MASTERPLAN ARNHEM ZUID Stadsdeel met circa 75.000 inwoners 6 wijken en 1 toekomstige wijk 2 verzorgingshuizen en 2 verpleeghuizen Aanleiding, inspiratie en kansen (het jaar 2000) Inspiratie van bevlogen directeuren Transformatie verzorgings- en verpleeghuizen Herstructurering Malburgen Ontwikkeling Vinex locatie Schuytgraaf Modernisering AWBZ / Zesde prestatieveld BBSH Samenwerkingsbereidheid

3 Agenda De deelnemers Twee intramurale zorgaanbieders (V&V), inmiddels gefuseerd tot één organisatie voor verpleging en verzorging Een zorgaanbieder voor verstandelijk gehandicapten Een thuiszorgorganisatie Een welzijnsorganisatie voor ouderen Woningcorporaties Gemeente Arnhem Consumentenorganisatie

4 Agenda

5 Masterplan 2001 Visie en ambitie De koers (wie, wat, waar en wanneer) Convenant 2001 Afspraken over realisatie masterplan Inspanningsverplichtingen Projectorganisatie Uitvoeringsprogramma 2001 - 2010

6 Agenda Realisatie woonservicewijken Nieuwbouw multifunctionele centra Nieuwbouw verzorgd wonen Nieuwbouw expertisecentrum Nieuwbouw kleinschalige woonvormen Opplussen bestaande woningvoorraad Aangepassen woonomgeving Geen netwerkorganisatie, wel samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg tussen tal van organisaties, veelal bilateraal georganiseerd

7 Agenda Complex proces: Veel projecten met veel partijen Langdurige samenwerking Samenhang bewaken Verschillende culturen, wet- en regelgeving Externe invloeden en factoren Ondersteuning door Provincie Gelderland Ontgroening en vergrijzing

8 Agenda 2. VAN STENEN NAAR THUIS Bewoners Verhuizen van grootschalige instelling naar kleinschalige woonvorm Van kleine zit/slaapkamer naar groter en luxer appartement Naar een andere buurt of wijk Krijgen andere buren Van patiënt/cliënt naar bewoner

9 Agenda Organisatie en medewerkers Medewerkers Andere werkplek Andere functies en andere manier van werken Andere benadering van bewoners (van cliënt naar bewoner) Samenwerking met andere organisaties (zorg ontmoet welzijn) Organisatie Transformatieproces (organisatie, cultuur, werkwijze) Kostendekkende exploitatie

10 Agenda Relatie met de buurt Van intra naar extramuraal -> naar buitengericht i.p.v. naar binnengericht Opbouwen van een relatie met de buurt Samenwerking zoeken met organisaties en verenigingsleven uit de buurt

11 Agenda 3. SAMENWERKEN EN REGIEVOERING Realisatie van een woonservicewijk betekent: Integrale benadering tussen wonen, welzijn en zorg Samenwerking tussen veel verschillende partijen Regievoering

12 Agenda Samenwerken is complex Samenwerking is gebaseerd op vertrouwen (vaak afhankelijk van chemie tussen mensen) Marktwerking leidt tot accentverschuiving en meer aandacht voor het eigen belang van de organisatie Concurrentie en samenwerking staan op gespannen voet met elkaar Domeinen onderscheiden waarin wordt samengewerkt en waarin wordt geconcurreerd

13 Agenda Samenwerken tussen zorg- en welzijnsorganisaties enerzijds en woningcorporaties en ontwikkelaars anderzijds Focus op gebruik versus techniek Focus op functionaliteit versus toekomstwaarde Specifieke eisen en wensen vanuit de zorg versus kennis daarvan bij corporaties Ervaring ontwikkelingsproces bij corporaties versus het veelal ontbreken van deze kennis en ervaring bij zorginstellingen

14 Agenda Regievoering Trachten gewenst beleid te bevorderen in samenwerking met anderen Regievoering is geen doel op zich maar een middel om concrete doelen te realiseren

15 Agenda Regierollen Initiëren en aanjagen Faciliteren en ondersteunen Binden en samenbrengen Sturen en bepalen

16 Agenda Stijlen van regievoering Sturend/opdrachtgever = proactief + solistisch Medespeler/co producent = proactief + gezamenlijk Scheidsrechter/facilitator = gezamenlijk + reactief Vacuüm = niemand voert regie

17 Agenda De regisseur Dé regisseursrol bij WWZ projecten ontbreekt (ook wettelijk) Gemeente heeft hierin geen wettelijk verankerde rol zoals bij de WMO of RO Gemeente is net als andere participanten voor haar beleidsdoelen afhankelijk van anderen

18 Agenda Regie bij WWZ projecten is politiek keuze Visie: de markt zijn werk laten doen Hier past een passieve en faciliterende rol van de gemeente bij Visie: grip houden op ontwikkelingen Hier past een actieve sturende rol van de gemeente bij Regierol van de gemeente is daarmee een politieke keuze

19 Agenda Regie bij Masterplan Arnhem Zuid Regie lag in eerste instantie bij zorginstellingen die een visie hadden geformuleerd die ze met anderen wilden realiseren Regie totstandkoming Masterplan is uitbesteed aan externe adviseur met als doel om te faciliteren, aan te jagen en te coördineren Regie bij uitvoering lag bij dagelijks bestuur van directorium (zorginstelling + woningcorporatie)

20 Agenda Rol van de gemeente Arnhem bij Masterplan Arnhem Zuid Bij totstandkoming van het Masterplan had de gemeente een passieve rol (markt zijn werk laten doen) Bij uitvoering kreeg gemeente vanuit wettelijk kader een regierol bij realisatie van bouwplannen (ruimtelijke ordening, bouwvergunningen etc) Met invoering van de WMO kreeg gemeente er nog een belangrijk wettelijk kader bij m.b.t. regievoering. De gemeente nam de beleidsregie in handen en liet de dagelijkse regie over aan het maatschappelijk veld

21 Agenda Zorgeloos wonen in Arnhem Zuid Gezamenlijke visie en ambitie Samenwerking en vertrouwen Transparant proces Helderheid over rollen en regie Betrokkenheid van bewoners en medewerkers


Download ppt "Agenda Zorgeloos Wonen in Arnhem Zuid 1. Masterplan Arnhem Zuid 2. Van stenen naar thuis 3. Samenwerken en regievoering."

Verwante presentaties


Ads door Google