De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Windturbine Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug. Agenda: Milieuvergunningen 2004 en 2008 Verschillen Enercon E66 – E70 Slagschaduw Wijzigingsbesluit 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Windturbine Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug. Agenda: Milieuvergunningen 2004 en 2008 Verschillen Enercon E66 – E70 Slagschaduw Wijzigingsbesluit 1."— Transcript van de presentatie:

1 Windturbine Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug

2

3 Agenda: Milieuvergunningen 2004 en 2008 Verschillen Enercon E66 – E70 Slagschaduw Wijzigingsbesluit 1 januari 2011 Verschil Wind Norm Curve (WNC) en Lden Verzoek om handhaving, maatwerkvoorschriften Handhaving Vragen

4 13 juli 2004, revisie vergunning verleend, windturbine Enercon, E66, 5 juli 2005 milieuvergunning aangepast nav uitspraak Raad van State, Voorschrift V6 opgenomen in milieuvergunning,

5 Voorschrift V6 Windsnelheid m/s 1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/3 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s Geluidnorm dB(A) 2726 3135374043 Geluidnorm in dB(A) per windsnelheid (V wind gemeten op 10 meter hoogte)

6  Windturbine heeft een ashoogte van 58 meter  Afstand tussen windturbine tot woning van derden is 225 meter  Windturbine valt niet onder het Activiteitenbesluit maar is vergunningsplichting  Rekening houden met aanwezige achtergrondniveau  Geluidgrenswaarde is strenger dan WNC norm van 40 dB(A)

7 22 april 2008, aanvraag veranderingsvergunning, Enercon E70, 17 meter naar achteren, 5 september 2008, definitieve beschikking afgegeven, 17 oktober 2008, milieuvergunning in werking en onherroepelijk, geen zienswijzen, geen beroep ingesteld bij Raad van State,

8 Verschillen Enercon E66 - E70 E66E70 Rotoras hoogte65 m58 m Rotordiameter70 m71 m Elektrisch vermogen2,0 MW2,3 MW Toerental8-22 tpm6-20 tpm Geluidvermogenhoger

9 WindsnelheidBronsterkte E66Bronsterkte E70 4 m/s92,9 5 m/s91,894,5 6 m/s94,797,9 7 m/397,3100,5 8 m/s100,5102,0 9 m/s102,7

10 Geluid windturbine is windsnelheidsafhankelijk Interactie blad met luchtstroming (aërodynamisch geluid / trailing edge noise) Mechanische geluid uit gondel

11 Windturbine voldoet niet aan geldende geluidgrenswaarde, 1,9 dB(A) overschrijding. Stilstandvoorziening is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan geluidgrenswaarden Stilstandvoorziening is opgenomen in Wm aanvraag van 22 april 2008 Doel- en middel voorschriften in milieuvergunning (V6, 2.3) Stil tussen 22:36 uur en 07:00 uur indien van 07.00 uur tot 22.36 uur de gemiddelde windsnelheid tussen de 4 en 7 meter per seconde ligt op 10 meter hoogte. (maximaal 15,6 uur in werking)

12 Bij vergunningsaanvraag is slagschaduwrapportage bijgevoegd, beoordeling bij woningen die binnen een straal van 12 maal de rotordiameter zijn gelegen. Normstelling Er moet een stilstandvoorziening worden aangebracht indien meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten slagschaduw kan optreden Door de windturbine wordt slagschaduw veroorzaakt. Bij de windturbine is een slagschaduwvoorziening aangebracht Software programma in het besturingssysteem van de windturbines, met lichtsensoren Slagschaduw, artikel 3.12

13

14 Wijzigingsbesluit Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer, Windturbine valt onder algemene regels, Afstandnorm 4 keer ashoogte vervallen, Europese dosismaat, L den (dagnorm) 47 dB, L night 41 dB, Windturbine voldoet aan nieuwe norm. Wijzigingsbesluit 1 januari 2011

15 Windturbine valt onder algemene regels, Milieuvergunning is van rechtswege vervallen, Daarmee is ook de grondslag dwangsombeschikking Niet invorderen drie verbeurde verhoogde dwangsommen op grond van dwangsombeschikking van 28 augustus 2009 Collegebesluit 01 februari 2011

16 Op basis van artikel 3.14a en 6.21a geen rekening houden met cumulatie Op basis van artikel 3.14a, lid 3 kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften opleggen ivm bijzondere lokale omstandigheden, Volgens windbeleid is ter plaatse geen sprake van bijzonder lokale omstandigheden. Motivatie

17 Windbeleid voormalige gemeente Zijpe Vastgesteld op 7 december 2010 door gemeenteraad, Gemeente hanteert voor haar hele grondgebied de maximale geluidgrenswaarde van 47 dB Lden en 41 dB Lnight uit het per 01-01- 2011 in werking getreden Activiteitenbesluit, Uitsluitend bij stiltegebieden (Zwanenwater en Abtskolk) zal worden afgeweken van deze normstelling, waarbij de feitelijke achtergrondwaarde in een zogenaamd maatwerkvoorschrift als geluidnorm zal worden opgenomen.

18 Verschil WNC en Lden Oude norm WNC (windnormcurve) Knelpunten norm WNC Nieuwe norm Lden Meer of minder ruimte?

19 Oude norm WNC-40 Basisnorm 40 dB(A) nachtperiode maatgevend Referentieniveau en geluid WT windsnelheidsafhankelijk Norm gekoppeld aan het referentieniveau ter plaatse (‘achtergrondgeluid’) Controlemetingen ter plaatse van woningen (immissie)

20 WNC 40 dB(A) Kritische windsnelheid Geluid windturbine tpv woning

21 Knelpunten controle WNC- norm Welke norm moet worden gehanteerd (referentieniveau / wisselende seizoenen) Invloed (stabiele) weersomstandigheden op overdracht Invloed weersomstandigheden op controlemetingen (stoorgeluid) Oplossing: Geen referentieniveaukoppeling meer maar vaste norm Lden = 47 dB Jaargemiddelde overdracht (jaardosis) Van immissiemeting tpv woningen naar emissiemetingen bronvermogen

22 Nieuwe norm Lden/Lnight Norm: jaargemiddelde norm 47 dB Lden, 41 dB Lnight Geen koppeling met het referentieniveau ter plaatse, maar dosis-effect-relatie Jaargemiddeld geluidvermogen bepalen op basis van windprofielen Controle: op basis van het in bij de melding gevoegd akoestisch onderzoek opgenomen bronsterkten per windsnelheid. Controlemetingen nabij de windturbine (emisiemeting)

23 Verschil Emissie en Immissie Oude methode Immissiemeting bij woning

24 Keuze hoogte nieuwe norm Lden Uitgangspunt geen verlichting of verzwaring van de norm Op basis van onderzoek dosis-effect relatie (gezondheidsonderzoek) 9 % ernstig gehinderden door wetgever als acceptabel geacht (komt overeen wegverkeerslawaai en luchtvaartlawaai)

25 Relatie % ernstig gehinderden (binnenshuis) verschillende bronnen Bron: Rapport 80300007/2009 RIVM Evaluatie nieuwe norm windturbinegeluid WT norm Lden 47 dB

26 Dosis-effect relatie WTgeluid Komt redelijk overeen % ernstig gehinderden wegverkeerslawaai en luchtvaartlawaai (9%) Keuze wetgever Lden 47 dB Bron: Rapport 80300007/2009 RIVM Evaluatie nieuwe norm windturbinegeluid

27 Handhaving Systematiek Geluidprognose bij melding Controle bij handhaving

28 Systematiek handhaving Bij melding akoestisch onderzoek vereist Controle van bedrijfssituatie afgelopen jaar (art. 3.14 e Lid a activiteitenregeling). –De inrichtinghouder is verplicht de emissieterm LE gedurende het afgelopen kalenderjaar te registreren en 4 jaar te bewaren. –Hiermee kan inzicht worden verkregen in de L den en L night van het afgelopen kalenderjaar. Controle van bronvermogen (Lwr) WT (art. 3.14 e Lid b activiteitenregeling). –Voor de de duur van handhavingsmetingen moeten de benodigde gegevens ter bepaling van de windsnelheid op ashoogte worden geregistreerd (geleverd elektrisch vermogen)

29 2-3 Geluidprognose bij melding Lden en Lnight zijn jaargemiddelde waarden. Het geluid dat een windturbine veroorzaakt is afhankelijk van de windsnelheid. Hoe harder het waait, hoe meer geluid de windturbine produceert. Het jaargemiddeld windaanbod is per locatie vastgesteld (windprofielen). Aan de hand van de volgende gegevens wordt de geluidbelasting ter plaatse van woningen bepaald: 1. Bron Bronniveau van de windturbine bij de verschillende windsnelheden (fabrikant); 2. Bedrijfsduur Windverdeling over het jaar (windprofielen) 3. Overdracht Berekening geluidreductie over de afstand bron – ontvanger

30 2-3 Geluidprognose bij melding Ad.1: –Het bronvermogen wordt door fabrikant aangeleverd en is bepaald op basis van IEC-norm Ad.2: –De bedrijfsduur wordt bepaald op basis van het windprofiel.. Ad.3: –De overdracht wordt berekend overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift windturbines, Bijlage 4 van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

31 Berekening Lden woning Bedrijfsduur gecorrigeerd jaargemiddeld Bronvermogen Overdracht (berekend conform bijlage 4 regeling) Lday, Levening, Lnight ter plaatse van woningen Li = Lwr – overdracht Lday= Leq van 07.00 tot 19.00 uur Levening= Leq van 19.00 tot 23.00 uur Lnight= Leq van 23.00 tot 07.00 uur Formule jaargemiddelde L den

32 Berekening Lwr/windsnelheid Lwr gemeten voldoet Lwr gemeten > Lwr akoestisch rapport => overschrijding? afhankelijk van ruimte t.o.v. de norm Overdracht = gelijk

33 4 maart 2011 verzoek van mevr. Vonk, 1 juni 2011 afwijzing verzoeken, 8 november 2011 heroverwegingsbesluit, 7 maart uitspraak Rechtbank Noord-Holland 11 april 2013 pro forma hoger beroep Raad van State, 18 april nieuw heroverwegingsbesluit, handhaving windturbine. Verzoek handhaving, maatwerkvoorschriften.

34 Geluidvoorschriften windturbine gelden nog 3 jaar, Omdat windturbine niet voldoet aan de geluidnorm van de vergunning dient gehandhaafd te worden, College is bevoegd om geluidvoorschriften bij maatwerkvoorschrift voor onbepaalde tijd van toepassing te verklaren, Er is sprake van bijzondere lokale omstandigheden vanwege: het lage achtergrondniveau ter plaatse, waarmee ook rekening is gehouden in de milieuvergunning, het gemeentelijk windbeleid Zijpe, dat het lage achtergrondniveau als grenswaarde aanhoudt. Uitspraak Rechtbank Noord-Holland.

35 Geluidrapport Peutz 27 maart 2013 Op basis van resultaten geluidonderzoek Peutz van 30 mei 2011, Windsnelheid op 10 m hoogte is berekend uit de gemeten windsnelheid op 5 m hoogte, maal factor 1,2, Conform Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999, Overschrijding geluidnorm bij 3 en 4 m/s, Op basis van deze resultaten opleggen last onder dwangsom Nieuwe akoestische beoordeling.

36 Collegebesluit 2 april 2013 Rechtelijke interpretatie wijkt af van de bedoelingen van de wetgever, Door instellen hoger beroep wordt het snelst finale geschillenbeslechting bereikt, Voorkomen van precedent werking, Geen voorlopige voorziening aangevraagd, Bevoegdheid van het college. Instellen hoger beroep Raad van State.

37 Gemeente Utrecht Aansluiting bij achtergrondniveau via planologisch kader, normstelling Lden. Gemeente Noordoostpolder, hoorzitting RvS, 1 maart 2013 Beoordeling op basis van cumulatie. Gemeente Noordoostpolder, hoorzitting RvS, 26 april 2013 Verzoek om maatwerkvoorschriten op basis van bijzonder lokale omstandigheden. Gemeente heeft verzoek om maatwerkvoorschriften afgewezen. Recente procedures, beroepzaken

38 VRAGEN ??


Download ppt "Windturbine Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug. Agenda: Milieuvergunningen 2004 en 2008 Verschillen Enercon E66 – E70 Slagschaduw Wijzigingsbesluit 1."

Verwante presentaties


Ads door Google