De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr.S.M.A.M. Venhuizen 051 Procederen in Civiel Appel mr. S.M.A.M. Venhuizen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr.S.M.A.M. Venhuizen 051 Procederen in Civiel Appel mr. S.M.A.M. Venhuizen."— Transcript van de presentatie:

1 mr.S.M.A.M. Venhuizen 051 Procederen in Civiel Appel mr. S.M.A.M. Venhuizen

2 2 Procederen in civiel appel 1. Doel hoger beroep 2. Vatbaar voor hoger beroep 3. Omvang rechtsstrijd 4. Incidenteel appel 5. Procesvoering in appel

3 mr.S.M.A.M. Venhuizen3 Procederen in civiel appel 1. Doel hoger beroep Volledige herbeoordeling Hoofdbeginsel Nederlands burgerlijk procesrecht Art. 6 EVRM? Eist dit in beginsel niet

4 Mr.S.M.A.M. Venhuizen4 Procederen in civiel appel Functies hoger beroep –a. controlefunctie –b. herstelfunctie maar ook: –c. rechtsverschaffing –d. rechtseenheid –e. rechtsontwikkeling

5 mr.S.M.A.M. Venhuizen5 Procederen in civiel appel 2. Vatbaar voor hoger beroep Alle in eerste aanleg gewezen uitspraken (vonnissen + beschikkingen) 332 + 358 Rv. 1) einduitspraken (art. 230 + 358) 2) tussenuitspraken (art. 232 + 358) 3) provisionele vonnissen(art. 223 Rv) 4) incidentele uitspraken(art. 209 Rv)

6 mr.S.M.A.M. Venhuizen6 Procederen in civiel appel 2. Vatbaar voor hoger beroep Deeluitspraak tussenuitspraak met: - een einduitspraakgedeelte en - een puur tussenuitspraakgedeelte In een tussenuitspraak wordt in het einduitspraakgedeelte door een uitdrukkelijk dictum omtrent enig onderdeel van het gevorderde/verzochte een einde aan het geding gemaakt.

7 mr.S.M.A.M. Venhuizen7 Procederen in civiel appel 2. Vatbaar voor hoger beroep Bindende eindbeslissing: I n een tussenuitspraak wordt in de overwegingen uitdrukkelijk en zonder voorbehoud een einde aan een deel van de rechtsstrijd gemaakt, maar dit wordt nog niet in het dictum opgenomen. Gevolgen bindende einduitspraak?

8 mr.S.M.A.M. Venhuizen8 Procederen in civiel appel 2. Vatbaar voor hoger beroep Tenzij de wet anders bepaalt A. ∙ 332 Rv: ≤ € 1750 (incl. rente t/m dgv) 333 Rv: uitsluiting bij overeenkomst 334 Rv: berusting 335 Rv: verstek 337-2 Rv: tussenvonnissen, tenzij...

9 mr.S.M.A.M. Venhuizen9 Procederen in civiel appel 2. Vatbaar voor hoger beroep Tussentijds appel tussenuitspraak(gedeelte) is uitgesloten (337-2 / 358-3) tenzij: 1.toestemming rechtbank tussentijds appel (meteen of later) 2.toegestaan tussentijds appel tegen later tussenvonnis 3.tijdig appel + grieven tegen deelvonnisgedeelte NB: Appel van deelvonnisgedeelte < 3 maanden !!

10 mr.S.M.A.M. Venhuizen10 Procederen in civiel appel 2. Vatbaar voor hoger beroep Voorlopige voorzieningen echtscheiding: - verbod appel (824 jo 822) Nevenvoorzieningen echtscheiding: 1.verbod appel tussenbeschikkingen (358-3) 2.maar is deelbeschikking als : - in tijd begrensde eindbeslissing, die niet meer ongedaan gemaakt kan worden (appel < drie maanden!) 3.geen tussentijds appel bij pure instructiemaatregel

11 mr.S.M.A.M. Venhuizen11 Procederen in civiel appel 2. Vatbaar voor hoger beroep Doorbreking van rechtsmiddelenverbod: (HR 29 maart 1985, NJ 1986/242 (Enka/Dupont)  rechter heeft wetsartikel: a.ten onrechte toegepast of b.ten onrechte buiten toepassing gelaten of c.toegepast onder schending van een zo fundamen- teel rechtsbeginsel, dat geen sprake meer is van eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak

12 mr.S.M.A.M. Venhuizen12 Procederen in civiel appel 2. Vatbaar voor hoger beroep Tenzij de wet anders bepaalt B. bij geen belang: art. 3:303 BW C. bij misbruik D. casuïstisch (bijv: 3:301-2 BW jo 433 Rv)

13 mr.S.M.A.M. Venhuizen13 Procederen in civiel appel 3. Omvang rechtsstrijd HOGER BEROEP HEEFT DEVOLUTIEVE WERKING –Gehele, afgebakende, geschil wordt afgewenteld op c.q. overgeheveld naar appèlrechter. –Hof mag – in beginsel – niet terugwijzen.

14 mr.S.M.A.M. Venhuizen14 Procederen in civiel appel 3. Omvang rechtsstrijd DEVOLUTIEVE WERKING: –NEGATIEVE zijde(Grievenstelsel) beperkt de rechtsstrijd –POSITIEVE zijde (de) devolutieve werking breidt de rechtsstrijd weer uit

15 mr.S.M.A.M. Venhuizen15 Procederen in civiel appel 3. Omvang rechtsstrijd GRIEVENSTELSEL ‘De grenzen van het geschil in hoger beroep worden in beginsel bepaald door de appeldagvaarding en de memorie van grieven. Voor zover de appellant tegen een eindbeslissing in eerste aanleg geen grief heeft aangevoerd, blijft deze buiten de rechtsstrijd behoudens de werking van de openbare orde en de devolutieve werking van het hoger beroep binnen het door de grieven omsloten gebied.’ HR 05-12-2003, NJ 2004, 76 (Clickly.com)

16 mr.S.M.A.M. Venhuizen16 Procederen in civiel appel 3. Omvang rechtsstrijd GRIEVENSTELSEL ‘Als grieven worden aangemerkt alle gronden die een appellant aanvoert ten betoge dat de bestreden uitspraak behoort te worden vernietigd, waarbij de eis geldt dat die gronden behoorlijk in het geding naar voren zijn gebracht, zodat zij voor de appelrechter en de wederpartij, die immers moet weten waartegen zij zich heeft te verweren, voldoende kenbaar zijn.’ HR 05-12-2003, NJ 2004, 76 (Clickly.com)

17 mr.S.M.A.M. Venhuizen17 Procederen in civiel appel 3. Omvang rechtsstrijd Grieven –vormvrij –uiterlijk in * memorie van grieven * beroepschrift –latere grieven in beginsel tardief –uitleg inhoud door onderling verband grieven, toelichting daarop en petitum

18 mr.S.M.A.M. Venhuizen18 Procederen in civiel appel 3. Omvang rechtsstrijd DEVOLUTIEVE WERKING –Indien een grief van appellant slaagt en dit tot nadelig resultaat voor geïntimeerde zou leiden, moet het hof ambtshalve alle door geïntimeerde in eerste aanleg ingenomen stellingen en weren, die niet uitdrukkelijk zijn prijsgegeven, opnieuw beoordelen. –Breidt de rechtsstrijd in hoger beroep dus weer uit. –Alleen ten voordele van geïntimeerde. –Verbod op reformatio in peius.

19 mr.S.M.A.M. Venhuizen19 Procederen in civiel appel 4. Incidenteel appel -Incidenteel appel Zelfstandig recht Uiterlijk bij * memorie van antwoord * verweerschrift Alleen nodig als geïntimeerde een ander dictum wenst Geen kostenveroordeling bij onnodig incidenteel appel (HR 10-6-1988, NJ 1989, 30, Skipool)

20 mr.S.M.A.M. Venhuizen20 Procederen in civiel appel 5. Procedure in hoger beroep Appeldagvaarding: –functie * aanzegging * oproeping * petitum –inhoud (art. 343 Rv.)

21 mr.S.M.A.M. Venhuizen21 Procederen in civiel appel 5. Procedure in hoger beroep De in beginsel twee-conclusie-regel – memorie van grieven (art. 347 Rv) – memorie van antwoord (art. 347 Rv) nieuwe weren (art. 348 Rv) incidenteel appel (art. 339–3 Rv) nieuwe feiten (tardief?)

22 mr.S.M.A.M. Venhuizen22 Procederen in civiel appel 5. Procedure in hoger beroep Eventueel: –nadere aktes –pleidooi Via art 353 Rv –geheel titel 2 (artt. 78-260 Rv) toepasselijk –behalve: art. 131 Rv: c.n.a. art. 136 Rv: eis in reconventie wel verplichte procesvertegenwoordiging Eiswijziging art. 353 jo. art 130 Rv

23 mr.S.M.A.M. Venhuizen23 Procederen in civiel appel. 5. Procedure in hoger beroep Beroepschrift: –functie * aanzegging * petitum –inhoud (art. 359 jo. 278-1 Rv)

24 mr.S.M.A.M. Venhuizen24 Procederen in civiel appel 5. Procedure in hoger beroep Eén schriftelijke rondje –beroepschrift –verweerschrift (art. 361-3 Rv) –mondelinge behandeling Via art. 362 –heel titel 3 (artt. 261- 291 Rv) toepasselijk –behalve: art. 285 Rv: verwijzing /voeging art. 282-4: zelfstandig verzoek


Download ppt "Mr.S.M.A.M. Venhuizen 051 Procederen in Civiel Appel mr. S.M.A.M. Venhuizen."

Verwante presentaties


Ads door Google