De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Foto Pharos/FSAN. Beleid en Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) Lianne van Driel, aansturing PGA a.i. Monica Overmars,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Foto Pharos/FSAN. Beleid en Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) Lianne van Driel, aansturing PGA a.i. Monica Overmars,"— Transcript van de presentatie:

1 Foto Pharos/FSAN

2 Beleid en Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) Lianne van Driel, aansturing PGA a.i. Monica Overmars, projectleider preventie PGA Nafisa Nur Osman, gezondheidsvoorlichter

3

4 Situatie PGA GGD Hart voor Brabant Integraal team PGA 0-19 jarigen zorg werkzaam op de centra: 1.AZC Grave (regulier) 2.AZC Oisterwijk (regulier en POL AMV) 3.Gilze (Glo) 4.KWE’s KWG’s 5.Vught VBL per 1 oktober a.s. gesloten Administratie GGD Den Bosch

5 Situatie zomer 2010 -GGD-en verkeren nog in implementatiefase (werk ging gewoon door) -GGD Nederland voerde lang regie Late start lokale GGD-en -Veel onduidelijkheden over lijnen -Medewerkers “zoekende” -Nog weinig verbindingen -Herziene structuur (MOA-werkprocedures nog wel relevant, maar organisatiecontouren spoorloos) -Complex proces, zowel organisatorisch als inhoudelijk

6 Wat is gebeurd tot nu toe: -Strategische nota en communicatieplan PGA -Integrale aanpak vanuit verschillende disciplines -GGD op de kaart (voorlichtingsmateriaal, brieven in 9 talen,etc. inzet VETC-ers) -Samenwerking COA (brede zin)(nadere overeenkomst) -Samenwerking GCA (overeenkomsten) -Managementinformatie (GGD Nederland) -Meer structuur aangebracht in processen JGZ (vaccinaties, KIDOS ingericht, contactmomenten bepaald, werkinstructies aangepast etc) -Financiën in beeld -Werkplan (integraal) GB, AGZ ….JGZ (integraal vanaf 2012) -Contacten inspectie positief

7 Overeenkomsten (met COA, GCA, jeugdzorginstanties, scholen)waar we afspraken hebben gemaakt over: -Overeengekomen activiteiten (basis is basistakenpakket) en extra activiteiten -Locatiefaciliteiten -Samenwerken

8 Speerpunten algemeen: -Bekendheid GGD/PGA bij AZC’s -Deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht -Betere opkomst asielzoekers Niet med gidsfunctie Flyers en betere communicatiemiddelen Opzoeken van asielzoekers -Werkprocedures -Informatieverbetering -Integraal werken -Combinatie van voorlichtingen -Samenwerken ander teams en scholen (MDO’s etc -Afspraken ketenpartners

9 Speerpunten 2012 en 2013 -In samenwerking met COA en GCA bepalen: Voorlichting Aandachtsgebieden Overlegvormen Samenwerkingsovereenkomsten jeugd 0-19 jarigen Probleem GGD: - ICT op centra

10 Speerpunten 2011-2012: Speerpunten inhoudelijk: -Wijzer in de liefde -Seksuele gezondheid(integrale benadering met JGZ etc) -Voeding (vitamine d en snoepgebruik) -VGV (project) -Hygiëne in relatie tot ziek zijn

11 Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) Gezondheidsbevordering/Gezondheidsvoorlichting en- opvoeding (GVO) is een van de taken in het kader van de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) die door de regionale GGD-en in opdracht van GGD Nederland wordt uitgevoerd.

12 Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) Landelijke GVO thema’s worden jaarlijks bepaald in overleg met: - GGD’en - COA en - Partners in de zorgketen. Bron: input gezondheidsbevorderaars, zorgketenpartners en resultaten wetenschappelijk onderzoek

13 Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) Wetenschappelijke gegevens Seksuele gezondheid - Abortus en tienerzwangerschappen komen bij asielzoekers vaker voor dan bij de Nederlandse bevolking - Betrouwbare cijfers over het voorkomen van soa/hiv bij asielzoekers zijn nog niet beschikbaar:

14 Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) Wetenschappelijke gegevens Seksuele gezondheid - Het sterftecijfer voor asielzoekers aan Hiv/Aids bij mannen en bij vrouwen is meer dan tien keer zo hoog is als onder de Nederlandse bevolking. - Ook de sterfte aan infectieuze hepatitis is sterk verhoogd. - Sterfte aan deze infectieziekten wordt zowel voor mannen als voor vrouwen vooral gezien bij asielzoekers uit Afrika.

15 Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) Landelijk beleid relevant voor PGA - Beleidsbrief Seksuele Gezondheid, VWS, 27/11/2009: extra aandacht nodig voor bevorderen seksuele gezondheid nieuwe Nederlanders. - Soa/Hiv preventie geprioriteerd op basis van cijfers over het voorkomen in landen van herkomst.

16 Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) Wetenschappelijke gegevens Psychische gezondheid - Uit onderzoek onder asielzoekers wereldwijd blijkt dat psychische en psychiatrische gezondheidsproblemen onder asielzoekers erg vaak voorkomen in vergelijking met de algemene bevolking. - Landelijk beleid relevant voor PGA: depressiepreventie (wie?)

17 Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) Wetenschappelijke gegevens Opvoeding – preventie kindermishandeling Uit de nationale prevalentiestudie kindermishandeling blijkt dat kindermishandeling vaker voorkomt bij ‘gezinnen van nieuw allochtone herkomst’, veelal gevlucht uit Afrika en Oost Europese landen. Landelijk beleid Aanpak huiselijk geweld Meldcode Kindermishandeling

18 Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) Preventie kindermishandeling/ Vrouwelijke Genitale Verminking Inschatting: jaarlijks worden 50 meisjes in Nederland besneden. Asielzoekers worden gezien als risicogroep Landelijk beleid: Meisjesbesnijdenis c.q. Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is een specifieke vorm van kindermishandeling en als vorm van mishandeling strafbaar volgens de Nederlandse wetgeving. - Handelingsprotocol VGV bij minderjarigen 2010 - Aanpak Huiselijk Geweld

19

20 Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) Wetenschappelijke gegevens Voeding Overgewicht en obesitas komt bij kinderen in de centrale opvang veel vaker voor dan bij allochtone kinderen Mondhygiëne In het onderzoek ‘Gevlucht-Gezond?’ onder volwassen asielzoekers zijn gebitsproblemen het frequentst genoemde chronische gezondheidsprobleem

21 Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) Wetenschappelijke gegevens Verdrinking Asielzoekers blijken ook een hoger risico te lopen op sterfte door verdrinking dan andere nieuwe Nederlanders (onderzoek 2002-2005, daarna?).

22 GVO thema’s PGA 2012 - Seksuele en reproductieve gezondheid (VGV en -soa/aids) - Weerbaarheid - Hygiëne en Veiligheid = Regionaal thema gezondheidsbevordering PGA 2012 Per centrum: afspraken vastleggen in jaarwerkplan Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA)

23 GVO thema’s PGA 2012 toelichting Weerbaarheid: heeft raakvlakken met seksuele gezondheid: omgaan met grensoverschrijdend gedrag, geestelijke gezondheid, veiligheid en omgaan met verleidingen (alcohol en drugs). Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA)

24 Werkplan AZC Grave 2012 - Weerbaarheidstraining COA in combinatie met voorlichting seksuele gezondheid GGD. Doelgroep: vrouwen en meisjes. Onderwerp ligt gevoelig. Denk aan overbrugging cultuurverschillen - Twee activiteiten op twee scholen in Grave. Opties: Mondhygiëne. Doelgroep: ouders en kinderen. Uitvoering Somalische Gezondheidsvoorlichter GGD in samenwerking met GVO medewerker. Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA)

25 Werkplan AZC GILZE 2012 - Seksuele gezondheid/VGV en weerbaarheid voor pubermeiden - Seksuele Gezondheid/VGV: cursus Vrouw en Gezondheid voor volwassenen - Mondgezondheid 2 x Uitvoering Somalische gezondheidsvoorlichter GGD in samenwerking met GVO medewerker GGD Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheid voor Asielzoekers (PGA)

26 Werkplan AZC Oisterwijk 2012 - Seksuele vorming AMV school: vier bijeenkomsten met sociaal verpleegkundige Soa/Sense - Vraaggericht: bijvoorbeeld Voorlichting over Scabiës - Volwassenen: voorlichting seksuele gezondheid/preventie VGV: Cursus Vrouw en Gezondheid in samenwerking met de verloskundige - Basisschool: seksuele gezondheid en weerbaarheid. Mondgezondheid Uitvoering Somalische gezondheidsvoorlichter GGD in samenwerking met GVO medewerker GGD Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA)

27 KWE en KWG Projectplan Interventie jeugdigen in KinderWoonGroep en KleineWoonEenheid. Doelstelling onderzoeksproject: Op een gestructureerde wijze jongeren woonachtig in een KWE/KWG in beeld brengen bij de GGD: Signaal: veel psychische problemen. - Samenwerking Kompaan/ de Bocht - Extra aandacht voor Preventie en Begeleiding Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA)

28 Internationale Schakelklassen/ ISK -ISK Opstart Wijzer in de Liefde en project voorlichting seksuele gezondheid -Overkoepelend: Brug slaan naar reguliere zorg. Asielzoekers ondersteunen die versneld in de maatschappij komen. Bijvoorbeeld ISK, Wijkgezondheidswerk (WGW), huisartsen en regulier onderwijs

29 Werkplan 2012 Vragen – Ideeën? Toelichting Nafisa cursus Vrouw en Gezondheid/ cursus Man en Gezondheid Voorlichting Qat gebruik Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA)

30

31

32 VK 6 februari 2009 Zero Tolerance Day Senegal is bijna besnijdenisvrij

33 Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) -VRAGEN? -TIPS -Rondje GGD-en

34 Bespreekpunten 1. Positionering t.o.v. de zorgcoördinatietaak van de huisarts: individueel casemanagement en ketenafstemming binnen de curatieve zorg is geen PGA-taak maar een taak van de huisarts. 2.Het zogenaamd multidisciplinair overleg (MDO) op locatie is verantwoordelijkheid COA. Stelling: De landelijke PGA-taak m.b.t. coördinatie van de zorgketen sluit goed aan bij de taak afstemming publiek-curatie in de wet PG. De GGD’en pakken dit als vanzelfsprekend op. Vragen: 1)Neemt de GGD deel aan MDO’s van COA? 2)Welke gezondheidsthema’s m.b.t. asielzoekers hebben baat bij meer samenwerking publiek-curatief? 3)Zijn er andere thema’s dan genoemd waarvoor behoefte is aan landelijke kaderdocumenten of formats.


Download ppt "Foto Pharos/FSAN. Beleid en Gezondheidsbevordering Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) Lianne van Driel, aansturing PGA a.i. Monica Overmars,"

Verwante presentaties


Ads door Google