De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterclass jeugd LVB Marianne van Toornburg Beleidsmedewerker CIZ 3 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterclass jeugd LVB Marianne van Toornburg Beleidsmedewerker CIZ 3 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Masterclass jeugd LVB Marianne van Toornburg Beleidsmedewerker CIZ 3 september 2012

2 Wat komt aan de orde Speelveld: wie doet wat in de AWBZ Werkwijze CIZ Doelgroep jeugd LVB Transitie

3 Van aanvraag naar zorglevering AWBZ keten Overleg cliënt (bij wachtlijst zorgaan- bieder) Cliënt / cliëntvertegen woordiger Behandelaars (huisarts / ziekenhuis) Zorgaanbieders Aanvraag onderzoek indicatie- besluit bij CIZ Besluit naar zorgkantoor Besluit naar cliënt Naar zorg- aanbieder bij wachtlijst Zorgverlening aan cliënt Nieuwe aanvraag / herindicatie Afhandeling PGB Aanvragen zonder onderzoek CIZ

4 Wie doet wat in de AWBZ? Informatiekaart hoe werkt de AWBZ: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet- bijzondere-ziektekosten-awbz/documenten-en- publicaties/circulaires/2012/03/14/hoe-werkt-de-algemene- wet-bijzondere-ziektekosten-awbz.html

5

6

7

8

9 CIZ en BJZ CIZBJZ Aanspraak vaststellen AWBZ zorg op basis van beleidsregels AWBZ, alle leeftijden, doelgroepen -Vaststellen AWBZ aanspraak voor jeugdigen met psychiatrische aandoening -aanspraak jeugdhulp, GGZ zorg uit Zorgverzekering, etc -AMK, gezinsvoogdij, jeugdreclassering etc. Ook onderzoek veiligheid kind, volgen van kind/zorglevering Wettelijk kader: AWBZ, Bza, Zib, beleidsregels AWBZ Wettelijk kader: Wet op de jeugdzorg Bij beroep: bestuursrechter Inspectie gezondheidszorg Beroep: kinderrechter Inspectie jeugdzorg 1 Landelijk CIZ15 Bureaus Jeugdzorg

10 Werkwijze CIZ

11 Onderzoek en indicatiestelling CIZ Onderzoek naar: Ziekte, aandoening Beperkingen in het functioneren Compenserend vermogen van omgeving, andere oplossingen behandeling, aanpassing omgeving, hulpmiddelen gebruikelijke zorg voorliggende voorzieningen Wat kan en wil mantelzorg bieden Weging verblijf of extramurale zorg -> indicatiebesluit, welke zorg (functie/ZZP), omvang, geldigheid Advies bij besluit: leveringsvorm pgb of zorg in natura Tegen het indicatiebesluit is bezwaar mogelijk en vervolgens eventueel beroep bij de bestuursrechter

12

13 Hoe komt het CIZ aan informatie? Cliënt of ouders Mee School/dagbesteding Zorgaanbieder Behandelaar Bureau Jeugdzorg Huisarts Opvragen informatie, toestemming, objectiveren, rol medisch adviseur

14 Gebruikelijke zorg en mantelzorg Gebruikelijke zorg is de normale dagelijkse zorg die ouders aan hun kind geacht worden te bieden. Dat kan ook zorg zijn die bij “gezonde” kinderen niet nodig is, maar die niet veel tijd vraagt (bijvoorbeeld medicijnen toedienen) Kortdurende zorg van ouders aan kinderen is gebruikelijke zorg (m.u.v. verpleegkundige handelingen die de ouders niet zelf kan (aanleren). Mantelzorg is langdurige zorg die meer is dan gebruikelijke zorg, die ouders/familieleden/buren etc. vrijwillig bieden. Als mantelzorger de AWBZ-zorg niet meer kan/wil bieden is deze zorg indiceerbaar.

15 Minder bureaucratie/snel vs zorgvuldig Aanvragen door verzekerde zelf: digitaal (webapplicatie) schriftelijk telefonisch Door zorgaanbieder namens verzekerde (altijd digitaal): standaard indicatieprotocol(SIP) directe zorginzet, CIZ toetst achteraf herindicatie via taakmandaat (HiT) CIZ toetst vooraf indicatiemelding(IM) 80+ (monitoren) reguliere aanvraag spoedregistratie Risico management: Uitgangspunt eerste aanvraag wordt volledig onderzocht door CIZ (m.u.v. SIP en IM) Plannen VWS: vaker face to face onderzoek Toetsen, monitoren Welke zorgvragen zijn duidelijk

16 Voorbeeld SIP Behandeling van kinderen met de dominante grondslag Verstandelijke Handicap Toepassing van dit indicatieprotocol Deze SIP kan worden toegepast bij een crisissituatie in het gezin door de verstandelijke beperking van het kind in combinatie met ernstige gedragsproblemen door deze verstandelijke beperking. Er is sprake van dreigende uithuisplaatsing. Vaak is een gezinsvoogd betrokken. De SIP kan worden toegepast door (L)VG zorgaanbieders. De zeer intensieve, kortdurende (in het algemeen 4-6 weken), multidisciplinaire behandeling heeft als doel ouders en kind vaardigheden en gedrag aan te leren, teneinde uithuisplaatsing van het kind te voorkomen. Aandachtspunt: deze SIP mag niet verlengd worden. Zorg die na deze behandeling nodig is moet regulier worden aangevraagd. Hierbij moet een verslag van de geboden behandeling en advisering voor vervolgzorg worden aangeleverd.

17 kernvragen 1. Is de cliënt jonger dan 18 jaar? Ja, ga door naar 2 Nee, geen SIP, Klik op “volgende” 2. Heeft de cliënt een IQ < 85? Ja, ga door naar 3 Nee, geen SIP, Klik op “volgende” 3. Woont de cliënt bij (pleeg)ouders? Ja,ga door naar 4 Nee, geen SIP, Klik op “volgende” 4. Is sprake van zodanige gedragsproblematiek dieJa, ga door naar 5 (pleeg)ouders niet kunnen hanteren, dat zonder dezeNee, geen SIP, Klik op “volgende” behandeling de cliënt vanwege zijn verstandelijke handicap en daaruit voortkomende gedragsproblemen uit huis geplaatst moet worden? 5. Zijn de client en de (pleeg)ouders leerbaar/trainbaar Ja, ga door naar 6 en zijn de (pleeg)ouders bovendien gemotiveerd aan Nee, geen SIP, klik op deze behandeling deel te nemen? 6. Is sprake van behandeling vanuit een multidisciplinair Ja, ga door naar 7 team, gecoördineerd door een AWBZ-hoofdbehandelaar?Nee, geen SIP, Klik op “volgende” 7. Is de behandeling programmatisch en doelmatig en Ja, SIP gaat het om een door de beroepsgroep geaccepteerde Nee, geen SIP,Klik op “volgende” methode?

18 Doelgroep J-LVB

19 Doelgroep Jeugdigen tot 18 (of 23?) jaar met licht verstandelijke beperking en hun ouders -IQ > 50 -beperkingen in zelfredzaamheid -gedragsproblemen (internaliserend of externaliserend) -beperkt sociaal aanpassingsvermogen Voor AWBZ-zorg moet er een grondslag zijn, je moet het kind/de jongere een stempel meegeven. Grondslag verstandelijke handicap in AWBZ: IQ<70, blijvende beperkingen sociale redzaamheid, voor 18 e levensjaar ontstaan IQ 70-85 als er daarnaast ernstige chronische beperkingen in de sociale redzaamheid en/of gedragsproblemen zijn.

20 Problematiek Globaal 2 groepen Jongeren met lager IQ: eerder gesignaleerd, meer beperkingen zelfredzaamheid, grotere ontwikkelingsachterstand, vaak speciaal onderwijs of regulier onderwijs met rugzak (LGF). Jongeren met hoger IQ De meeste jongeren met IQ ±70-85 functioneren goed Een aantal niet: later in beeld, soms eind basisschool, soms pas na vaak vastlopen in verschillende situaties, risico criminaliteit/overlast, misbruik, vaak bijkomende (psychiatrische) problematiek, multiproblemgezinnen, schooluitval, onder toezichtstelling, schulden.

21 Voorbeeldcasus toevoegen nog doen?

22 De transitie CIZ: nog afwachtend, dit is voor ons kleine doelgroep, er komen nog andere wijzigingen aan. Wel verkennende gesprekken met ministerie. Mogelijk overdracht gegevens. Wat hebben gemeentes nodig?


Download ppt "Masterclass jeugd LVB Marianne van Toornburg Beleidsmedewerker CIZ 3 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google