De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?"— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

2 Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Functie extramurale begeleiding Vanaf 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor: nieuwe cliënten cliënten waar de indicatie in 2013 afloopt cliënten waarbij de situatie verandert en daarom een nieuwe indicatie nodig hebben. Vanaf 2014 voor alle cliënten. Taakstelling van 5% Samenhang met andere trajecten Transitie Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen

3 Wie zijn de cliënten in de AWBZ? In 2010 hadden circa 180.000 mensen een uitstaand recht * Naar grondslag: somatische aandoening 38.000 psychogeriatrische problematiek14.000 psychiatrische stoornis56.000 verstandelijke handicap 50.000 lichamelijke handicap14.000 zintuiglijke handicap 5.000 * Bron CIZ. Deze cijfers zijn exclusief de cijfers van Bureau Jeugdzorg

4 Wat is de functie Begeleiding in de AWBZ? Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of psycho- geriatrisch of psychiatrisch probleem Matige of ernstige beperkingen Doel: bevorderen zelfredzaamheid teneinde opname of verwaarlozing te voorkomen Inhoud: praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer Individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding) Aanbieders: thuiszorg/V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, MO

5 Wat voor activiteiten? ONDER MEER: woonbegeleiding praktische pedag. thuishulp en gezinsondersteuning (PPG) begeleiding tijdens voorgezet speciaal onderwijs thuisbegeleiding dagactiviteiten voor GGZ (DAC) dagbesteding voor verstandelijk beperkten logeerhuizen zaterdagopvang voor kinderen met verstand. beperking sport voor verstandelijk beperkten vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten belevenis- en uitgaanscentrum activerende psychiatrische thuiszorg inloophuizen begeleiding bij rehabilitatietrajecten verslaafden ontmoetingsgroepen

6 Wat is de Wmo? Doel Wmo: Burger in staat stellen maatschappelijk te participeren Participatiewet, geen zorgwet Burgers als gebruiker én leverancier van ondersteuning Professionele naast informele ondersteuning Horizontalisering: invloed stakeholders en verantwoording Beleidsvrijheid voor gemeenten, lokale verschillen en individueel maatwerk Middelen Wmo niet geoormerkt  gemeenten vrij in de besteding

7 Wat is de opdracht voor gemeenten? Algemene opdracht voor gemeenten: 9 prestatievelden Specifieke opdracht: compensatieplicht (art 4 Wmo)

8 De Wmo-compensatieplicht wordt uitgebreid Opdracht = bieden van ondersteuning zodat een burger… …een huishouden kan voeren - hulp bij het huishouden …zich in en om de woning kan verplaatsen - rolstoel - aanpassing in de woning, zoals een traplift …kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en sociale verbanden kan aangaan - welzijnsactiviteiten - maaltijdverzorging - gemeenschappelijke dagbesteding …zich lokaal kan verplaatsen - vervoersmiddel in de regio, zoals een taxibus of scootmobiel … dagelijkse levensverrichtingen kan uitvoeren en het persoonlijk leven structureert en daarover regie voert. NIEUW: de resultaten van begeleiding

9 Alle groepen gaan mee naar de Wmo! Onderzoek in beeld brengen groepen afgerond Aandacht in transitie

10 Van AWBZ naar Wmo (1) Twee inhoudelijke pijlers: 1.De Kanteling 2.Welzijn Nieuwe Stijl 29/05/2016

11 Van AWBZ naar Wmo - van zorg naar participatie (2) "Wmo-achtig werken" (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl) houdt o.m. in: Minder landelijke protocollen, meer lokaal en individueel maatwerk Meer ruimte voor algemene voorzieningen, wijkgericht Minder loketten en beoordelen, meer samen zoeken naar oplossingen Meer kijken naar wat iemand wel kan Belang van informele zorg: wettelijk verankerd Zorginzet meer laten "mee-ademen" met zorgbehoefte Meer ruimte voor professionals Minder verantwoorden, meer presteren Integraal werken

12 Van AWBZ naar Wmo (3) Verschillende inkoopmogelijkheden voor de extramurale begeleiding. Indien aanbesteden, dan volgens de 2B-procedure. Dit betekent meer lucht en ruimte voor aanbieders en gemeenten.

13 Verandert alles voor iedereen, meteen? Nee. We zien een continuüm dat loopt van: mensen voor wie "Wmo-achtig werken" goed kan en ook meteen mensen voor wie je de bestaande begeleiding 1-op-1 moet continueren

14 Transitiebureau in 2012 Netwerk van ogen & oren; Plan van aanpak gegevensoverdracht (dossiers); Communicatieplan naar burgers; Intervisiebijeenkomsten en werksessies in het land; Werksessies over inkoop; Consultaties over regionale samenwerking. Handreikingen, zoals: Inkopen/Aanbesteden Basisset verantwoording; Format klanttevredenheidsonderzoek; Vervoer; Toegang tot de Wmo. Goede voorbeelden.

15 www.invoeringwmo.nl/stappenplan/stappenplan.html

16 Na vandaag nog vragen? Neem contact op via:helpdesk@invoeringwmo.nl ofhelpdesk@invoeringwmo.nl telefoonnummer 070-3406100 (maandag, dinsdag en donderdag) Blijf op de hoogte via de website: www.invoeringwmo.nl/begeleiding

17 Vragen?


Download ppt "Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?"

Verwante presentaties


Ads door Google