De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapportage Wijkraadpleging 2016 voor Wijkraad Leidsche Rijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapportage Wijkraadpleging 2016 voor Wijkraad Leidsche Rijn."— Transcript van de presentatie:

1 Rapportage Wijkraadpleging 2016 voor Wijkraad Leidsche Rijn

2 Samenvatting 3 1.Inleiding 6 1.1 Doelstelling en doelgroep 7 1.2 Onderzoeksopzet 8 1.3 Leeswijzer 10 2. Wonen in Leidsche Rijn11 2.1 Inleiding 12 2.2 Prettig wonen in Leidsche Rijn 13 2.3 Stellingen wonen in Leidsche Rijn 16 2.4 Voorkeur woonsituatie 17 3. Zorg in Leidsche Rijn18 3.1 Inleiding 19 3.2 Tevredenheid zorgvoorzieningen in het algemeen 20 3.3 Gebruik zorgvoorzieningen 21 3.4 Tevredenheid gebruikte zorgvoorzieningen 22 3.5 Tevredenheid bereikbaarheid Zorgvoorzieningen 28 3.6 Ondersteuning en aanpassing 30 4. Welzijn in Leidsche Rijn 31 4.1 Inleiding 32 4.2 Bekendheid welzijnsvoorzieningen 33 4.3 Tevredenheid welzijnsvoorzieningen 34 4.4 Bron bekendheid welzijnsvoorzieningen 35 5. Sociale contacten en activiteiten 36 5.1 Inleiding 37 5.2 Sociale contacten 38 5.3 Sociale activiteiten 39 5.4 Informatievoorziening 40 6. Duurzaamheid41 6.1 Inleiding 42 6.2 Stellingen t.a.v. duurzaamheid 43 6.3 Genomen maatregelen 44 7. Achtergrond45 7.1 Inleiding 46 7.2 Achtergrondkenmerken 47

3 Achtergrond Jaarlijks voert de wijkraad Leidsche Rijn een wijkraadpleging uit onder bewoners van hun wijk. Belangrijke thema’s in deze wijkraadpleging zijn ‘wonen’, ‘verkeer’, ‘veiligheid’ en ‘voorzieningen’. Dit jaar ligt de focus voor de wijkraad op het thema zorg en welzijnsvoorzieningen en duurzaamheid. Daarnaast komt het thema veiligheid aan de orde. Wat vinden bewoners van de zorg- en welzijnsvoorzieningen in de wijk? En in hoeverre maken ze hier gebruik van? En hoe kijken ze aan tegen duurzaamheidsmaatregelen? In de rapportage staan de resultaten van de wijk Leidsche Rijn centraal. Waar mogelijk wordt er een vergelijking gemaakt met de resultaten van de wijkraadpleging van 2014 en 2010. Doelstelling Inzicht krijgen in de waardering voor het wonen in Leidsche Rijn met de focus op zorg- en welzijnsvoorzieningen en duurzaamheid. Doelgroep De doelgroep voor de wijkraadpleging Leidsche Rijn wordt gevormd door bewoners van de wijk Leidsche Rijn. 3 Managementsamenvatting: Inleiding

4 Het is prettig wonen in Leidsche Rijn Bewoners vinden het prettig wonen in Leidsche Rijn. Sinds 2010 is het woongenot gestegen. Vooral de groene omgeving, voorzieningen en de bereikbaarheid dragen bij aan het woongenot. Ook de prettige woning, rust en ruimte maken Leidsche Rijn tot een fijne plek om te wonen. Bewoners die het minder prettig wonen vinden in Leidsche Rijn vinden het vaak saai. Ook overlast, mede door medebewoners, maken het voor deze groep minder prettig om in de wijk te wonen. Volgens de bewoners worden de verwachtingen ten aanzien van het wonen in de wijk steeds vaker waargemaakt. Over de mate waarin bewoners betrokken worden bij de inrichting van de wijk lopen de meningen uiteen. Dit geldt eveneens voor in hoeverre men Leidsche Rijn Centrum ziet als goed alternatief voor ‘de oude binnenstad’. Over het algemeen voelt men zich veilig in de wijk en in het eigen huis. Een kleine groep geeft aan zich onveilig te voelen. Bewoners geven de voorkeur aan diversiteit in bevolkingssamenstelling in hun straat Bewoners willen diversiteit in hun straat als het gaat om leeftijd, gezinssamenstelling, opleidingsniveau en culturele- en religieuze achtergrond. Ze willen daarnaast in een straat wonen met voornamelijk koopwoningen, vooral bewoners met een koopwoning willen dit graag. Bewoners zijn positief over de zorgvoorzieningen in Leidsche Rijn Bewoners zijn over het algemeen goed te spreken over de zorgvoorzieningen, zoals het ziekenhuis, huisarts, fysiotherapeut, tandarts, apotheek, GGZ en verpleeghuis, in de wijk. Met name degenen die afgelopen jaar een beroep hebben gedaan op 1 van de zorgvoorzieningen zijn positief. De overige bewoners vinden het soms lastig om een oordeel te geven. Bewoners hebben afgelopen jaar met name de huisarts, apotheek, ziekenhuis en tandarts bezocht. Ook over de bereikbaarheid van de zorgvoorzieningen is men ook overwegend positief, dit geldt eveneens met name voor degenen die hier gebruik van hebben gemaakt. Slechte parkeermogelijkheden en slechte bereikbaarheid met het openbaar vervoer zorgen voor onvrede. 4 Samenvatting: Resultaten

5 Welzijnsvoorzieningen zijn minder goed bekend en daardoor lastig te beoordelen Als het gaat om welzijnsvoorzieningen in de wijk, dan is men vooral bekend met de bibliotheek. Ook Doenja welzijnswerk is redelijk goed bekend. Bewoners kennen instellingen zoals het Buurrteam, buurthuis en JOU jongerenwerk in mindere mate. Bewoners vinden het dan ook lastig om deze voorzieningen te beoordelen. Bewoners die bekend zijn met de Buurtteams hebben hier voornamelijk via scholen, sportverenigingen, buurthuizen en zorginstellingen zoals de huisarts of het consultatiebureau van gehoord. Ruim een derde wil meer sociale activiteiten in de wijk Bewoners hebben behoefte aan meer sociale contacten in hun wijk. Ruim vier op de tien bewoners zouden meer contacten in de wijk willen of vinden dat ze te weinig contacten hebben. Ruim een derde vindt dat er in de wijk meer georganiseerd moet worden voor sociale contacten. Ruim vier op de tien ondernemen zelf ook verschillende activiteiten, met name vrijwilligerswerk en buurt/straat activiteiten. Informatie over sociale activiteiten in de wijk lezen bewoners het liefst in de VAR en De Brug. Bewoners zijn bezig met duurzaamheid, huisvuil gescheiden inzamelen is belangrijk Bewoners zijn bezig met duurzaamheid. Ze vinden het belangrijk dat huisvuil gescheiden wordt ingezameld. Dit betekent echter niet dat niemand het een probleem vindt als men aparte kliko’s krijgt voor gft, papier en plastic. Ook nemen bewoners zelf regelmatig energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Met name energiezuinige apparaten en ledverlichting zijn veel genomen maatregelen. Over de stelling dat de gemeente meer maatregelen moet nemen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit zijn de meningen verdeeld, dit geldt eveneens voor de beperking aan het gebruik van auto's, die hier een gevolg van zouden kunnen zijn. 5 Samenvatting: Resultaten

6 Hoofdstuk 1 Inleiding 6

7 Achtergrond Jaarlijks voert de wijkraad Leidsche Rijn een wijkraadpleging uit onder bewoners van hun wijk. Belangrijke thema’s in deze wijkraadpleging zijn ‘wonen’, ‘verkeer’, ‘veiligheid’ en ‘voorzieningen’. Dit jaar ligt de focus voor de wijkraad op het thema zorg en welzijnsvoorzieningen en duurzaamheid. Daarnaast komt het thema veiligheid aan de orde. Wat vinden bewoners van de zorg- en welzijnsvoorzieningen in de wijk? En in hoeverre maken ze hier gebruik van? En hoe kijken ze aan tegen duurzaamheidsmaatregelen? In de rapportage staan de resultaten van de wijk Leidsche Rijn centraal. Waar mogelijk wordt er een vergelijking gemaakt met de resultaten van de wijkraadpleging van 2014 en 2010. Doelstelling Inzicht krijgen in de waardering voor het wonen in Leidsche Rijn met de focus op zorg- en welzijnsvoorzieningen en duurzaamheid. Doelgroep De doelgroep voor de wijkraadpleging Leidsche Rijn wordt gevormd door bewoners van de wijk Leidsche Rijn. 7 1.Inleiding 1.1 Doelstelling & doelgroep

8 Methode Het onderzoek is uitgevoerd middels kwantitatief online onderzoek. Bewoners konden op twee manieren de vragenlijst invullen: 1.Ze ontvingen een uitnodigingsbrief met een link en een toegangscode die toegang tot de vragenlijst verschafte. Middels deze link en toegangscode konden zij deelnemen aan het onderzoek. 2.Bewoners hebben de vragenlijst via een vrij benaderbare link ingevuld. De link naar deze vragenlijst is opgenomen in de uitnodigingsbrief en door de Wijkraad op verschillende wijzen verspreid (website wijkbureau, LinkedIn etc.). Voor toegang tot deze vragenlijst was geen toegangscode nodig. Na ongeveer twee weken ontvingen bewoners die een uitnodigingsbrief hebben ontvangen (manier 1) een reminderbrief met het verzoek om de vragenlijst in te vullen. Bewoners die niet over een internetverbinding beschikken kregen de mogelijkheid om een papieren versie van de vragenlijst in te vullen. Steekproef en respons In totaal hebben 3000 inwoners van Leidsche Rijn een uitnodigingsbrief ontvangen voor deelname aan het onderzoek. De steekproef is door de Gemeente Utrecht getrokken uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De steekproef is representatief voor geslacht en verdeling naar deelwijk. In totaal hebben 542 bewoners de vragenlijst ingevuld. 509 bewoners hebben de vragenlijst via de brief met toegangscode ingevuld. Dit is een respons van 17%. In totaal hebben 33 bewoners de vrij benaderbare vragenlijst ingevuld. Veldwerk Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode van 12 januari tot en 4 februari 2016. 8 1.Inleiding 1.2 Onderzoeksopzet

9 Analyse Voor de representativiteit van de resultaten voor de achterliggende populatie (alle bewoners van Leidsche Rijn) is er een herweging uitgevoerd op de variabelen deelwijk, geslacht en leeftijd. De referentiecijfers voor deze weging zijn afkomstig uit de database van ‘Wistudata Utrecht’. Dit is een database van de Gemeente Utrecht die beschikt over de meest recente cijfers van de verschillende wijken in Utrecht. Gezien de lage respons voor de deelwijken Hogeweide en Grauwaart zijn de resultaten hiervan niet apart beschreven in de rapportage maar zijn deze opgenomen in de groep ‘overig / onbekend’. In de analyse wordt aandacht besteed aan de verschillen in resultaten tussen deelwijken en naar leeftijd. Daarnaast worden verschillen in resultaten t.o.v. 2014 en 2010 beschreven. 9 1.Inleiding 1.2 Onderzoeksopzet

10 In deze rapportage worden de resultaten van de wijkraadpleging van Leidsche Rijn beschreven. De resultaten van de wijkraadpleging van Vleuten-De Meern worden hier buiten beschouwing gelaten. In de hoofdstukken 2 tot en met 6 worden de resultaten beschreven. De resultaten worden ondersteund door grafieken en tabellen. De resultaten van de open vragen zijn weergegeven in verschillende figuren. Deze grafieken, tabellen en figuren geven de resultaten van de totale steekproef weer. In de grafieken worden de aantallen (n) van de ongewogen data weergegeven. Indien er relevante verschillen zijn tussen deelwijken, leeftijd en de onderzoeken uit en 2014 en 2010 worden deze resultaten beschreven in de tekst. De vergelijking met 2014 en 2010 kan alleen gemaakt worden indien de vraagstelling gelijk gebleven is. Waar in dit rapport gesproken wordt over een verschil tussen verschillende groepen, is sprake van een statistisch significant verschil met een significantieniveau van maximaal 5%. Dit betekent dat met minimaal 95% betrouwbaarheid gesteld kan worden dat de waargenomen verschillen in de steekproef niet op toeval berusten. 10 1.Inleiding: 1.3 Leeswijzer

11 Hoofdstuk 2 Wonen in Leidsche Rijn 11

12 Dit hoofdstuk geeft weer hoe bewoners het wonen in Leidsche Rijn ervaren en wat hiervoor de redenen zijn. Daarnaast geven bewoners aan in hoeverre ze zich veilig voelen in de wijk en hun huis. Tot slot geeft paragraaf 2.4 inzicht in welke woonsituatie bewoners de voorkeur geven. 12 2. Wonen in Leidsche Rijn 2.1 Inleiding 2.2 Prettig wonen in Leidsche Rijn 2.3 Stellingen wonen in Leidsche Rijn 2.4 Voorkeur woonsituatie 2 Wonen in Leidsche Rijn 2.1 Inleiding

13 2 Wonen in Leidsche Rijn 2.2 Prettig wonen in Leidsche Rijn Wonen in Leidsche Rijn bevalt goed. Bijna negen op de tien bewoners geven aan het prettig of zeer prettig wonen te vinden (88%). Bewoners uit ‘t Zand zijn uitermate positief (95%). Het aandeel bewoners dat het (zeer) prettig wonen vindt wonen in de wijk is sinds 2010 gestegen. In 2010 was dit aandeel 78% en 2014 84%. 13 Het is prettig wonen in Leidsche Rijn

14 2 Wonen in Leidsche Rijn 2.2 Prettig wonen in Leidsche Rijn De groene omgeving, voorzieningen en de bereikbaarheid van de wijk dragen het meeste bij aan het woongenot in Leidsche Rijn. Ook de prettige woning en rust en ruimte in de wijk maken het een prettige leefomgeving. Deze factoren werden in voorgaande wijkraadplegingen (2010, 2014) ook genoemd. Het lijkt wel dat voorzieningen een steeds grotere rol krijgen in het bepalen van het woongenot. Het figuur hiernaast figuur geeft weer waarom het prettig wonen is in Leidsche Rijn. Hoe vaker de reden genoemd hoe groter deze is weergegeven. 14 Groen, voorzieningen en bereikbaarheid maken wonen in Leidsche Rijn prettig.

15 2 Wonen in Leidsche Rijn 2.2 Prettig wonen in Leidsche Rijn 15 Saai is een belangrijke reden voor het minder prettig wonen. Bewoners die het minder prettig wonen vinden in Leidsche Rijn geven regelmatig aan dat ze het saai vinden in de wijk. Daarnaast vormen medebewoners en geluidsoverlast (mede veroorzaakt door de medebewoners) ook regelmatig een reden voor onvrede over het wonen in de wijk. De redenen waarom mensen het minder prettig vinden wonen in de wijk zijn veranderd ten aanzien van 2014, toen speelden ook gebrek aan groen en het gevoel van onveiligheid een grotere rol. Nevenstaand figuur geeft weer waarom het niet uitgesproken prettig wonen is in Leidsche Rijn. Hoe vaker de reden genoemd hoe groter deze is weergegeven.

16 2 Wonen in Leidsche Rijn 2.3 Stellingen wonen in Leidsche Rijn Ruim driekwart van de bewoners geeft aan dat de verwachtingen ten aanzien van het wonen in Leidsche Rijn zijn waargemaakt. Vooral in ‘t Zand is men deze mening relatief vaak toegedaan (86%). In 2014 was dit 68%. Over de mate waarin bewoners het gevoel hebben dat ze betrokken worden bij de inrichting van de wijk lopen de meningen uiteen. De groep van 18-34 jaar heeft het minst vaak het gevoel betrokken te worden (27%). De verwachtingen dat het nieuwe Leidsche Rijn Centrum een goed alternatief is voor de binnenstad lopen uiteen. Een derde verwacht dat dit een goed alternatief is, vier op de tien bewoners vinden dit geen goed alternatief voor de binnenstad. 80% van de bewoners voelt zich veilig in de wijk. 14% heeft hier geen uitgesproken maning over. 6% voelt zich onveilig. Het gevoel van onveiligheid lijkt iets vaker te heersen in Parkwijk (8%). Bewoners voelen zich veilig in hun huis. Slechts 2% van de bewoners geeft aan zich onveilig te voelen. In Parkwijk is dit 4%. 16 Verwachting worden steeds meer waargemaakt, gevoel van betrokkenheid loopt uiteen. N=542

17 2 Wonen in Leidsche Rijn 2.4 Voorkeur woonsituatie Bewoners hebben aangeven welke woonsituatie hun voorkeur heeft als het gaat om koop- versus huurwoningen, samenstelling wat betreft leeftijd, gezinssituatie, opleiding, culturele achtergrond en religie. Bewoners willen vooral in een straat wonen met voornamelijk koopwoningen (51% alleen koopwoningen, 15% voornamelijk koopwoningen). Dit geldt met name voor bewoners die zelf ook een koopwoning hebben. Dit betreft vooral de groep 35-54 jarigen. Over de diversiteit in de straat wat betreft leeftijd, gezinssamenstelling en opleiding zijn de meningen wat verdeeld, bijna de helft (45%) wil (voornamelijk) diversiteit, een derde wil met name bewoners met een vergelijkbare situatie in de straat. Naar mate men ouder wordt wil men vaker diversiteit in de straat. Ook als het gaat om de religie en culturele achtergrond zijn de meningen verdeeld. 39% wil (voornamelijk) diversiteit, 29% wil voornamelijk een vergelijkbare situatie. 17 Bewoners geven de voorkeur aan diversiteit in bevolkingssamenstelling in hun straat N=542

18 Hoofdstuk 3 Zorg in Leidsche Rijn 18

19 In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe bewoners denken over de zorgvoorzieningen in Leidsche en/of Vleuten De Meern. Ook wordt weergegeven van welke zorgvoorzieningen men afgelopen jaar gebruik heeft gemaakt. 19 3. Zorg in Leidsche Rijn 3.1 Inleiding 3.2 Tevredenheid zorgvoorzieningen in het algemeen 3.3 Gebruik zorgvoorzieningen 3.4 Tevredenheid gebruikte zorgvoorzieningen 3.5 Tevredenheid bereikbaarheid zorgvoorzieningen 3.6 Ondersteuning en aanpassingen 3 Zorg in Leidsche Rijn 3.1 Inleiding

20 3 Zorg in Leidsche Rijn 3.2 Tevredenheid zorgvoorziening in het algemeen Aan bewoners is gevraagd in hoeverre ze tevreden zijn over de gezondheidsvoorzieningen in Leidsche Rijn en/of Vleuten- De Meern. Ze hoeven geen gebruik te hebben gemaakt van deze voorzieningen. Bewoners zijn over het algemeen positief over de gezondheidsvoorzieningen in Leidsche Rijn en/of Vleuten- De Meern. Er is weinig onvrede hierover. Ook is er een groep die hier geen mening over heeft, dit zijn relatief vaak de jongere bewoners. Men is met name goed te spreken over de huisarts (82%), de apotheek (80%) en het ziekenhuis (78%). Ook over de tandarts en de fysiotherapeut is weinig onvrede. Een relatief groot deel heeft over deze voorzieningen echter geen mening (32% fysiotherapeut, 21% tandarts). De voorzieningen verpleeghuis en GGZ zijn lastig te beoordelen voor bewoners, het merendeel heeft hier geen beeld bij (81% verpleeghuis, 74% GGZ). In paragraaf 3.4 wordt de tevredenheid weergegeven over de voorzieningen waar men afgelopen jaar daadwerkelijk gebruik van heeft gemaakt. 20 Bewoners zijn positief over de zorgvoorzieningen in de wijk n=542

21 3 Zorg in Leidsche Rijn 3.3 Gebruik zorgvoorzieningen Bewoners zijn afgelopen jaar met name naar de huisarts (84%) en apotheek (85%) geweest in Leidsche Rijn en/of Vleuten-De Meern. Een klein aandeel (7% dokter en 4% apotheek) gaat voor deze voorzieningen de wijk uit. Ook het ziekenhuis (61%) en de tandarts (65%) zijn regelmatig gebruikte voorzieningen in de wijk. Men gaat hier echter ook regelmatig voor de wijk uit (13% ziekenhuis en 20% tandarts). 40% van de bewoners heeft afgelopen jaar een fysiotherapeut in de wijk bezocht. Sommigen (6%) gaan hiervoor de wijk uit. 12% van de bewoners heeft afgelopen jaar een beroep op de GGZ gedaan, 8% heeft hiervan in de wijk gebruik gemaakt. Een enkeling heeft gebruik gemaakt van het verpleeghuis in Leidsche Rijn en/of Vleuten-De Meern. In vergelijking met andere wijken maken bewoners van Langerak relatief vaak gebruik van de fysiotherapeut (49%), tandarts (77%) en apotheek (93%) in de wijk. 21 Huisarts en apotheek zijn de meest gebruikte gezondheidsvoorzieningen in de wijk n=542

22 3 Zorg in Leidsche Rijn 3.4 Tevredenheid gebruikte zorgvoorzieningen Bewoners die afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van het Sint Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn zijn hier positief over. 93% is hier in het algemeen tevreden over. De geboden zorg leidt bij acht op de tien bewoners tot tevredenheid. 3% is hier uitgesproken ontevreden over. Driekwart is tevreden over het contact met het ziekenhuis en 84% is tevreden over de vindbaarheid via internet, telefoon, gouden gids etc. Nagenoeg niemand is hier ontevreden over. 22 Bewoners zijn positief over het ziekenhuis in Leidsche Rijn n=334

23 3 Zorg in Leidsche Rijn 3.4 Tevredenheid gebruikte zorgvoorzieningen De huisarts stemt tot tevredenheid onder bewoners die hier afgelopen jaar een beroep op hebben gedaan (91% (zeer) tevreden, 1% ontevreden). Driekwart uit zich positief over de geboden zorg, 3% is hier uitgesproken negatief over. Ook het contact met de huisarts stemt driekwart tevreden, 22% is hier neutraal over of heeft geen mening. Over de vindbaarheid van de huisarts is 85% (zeer) tevreden. 1% is hier ontevreden over. 23 De huisarts wordt goed beoordeeld n=455

24 3 Zorg in Leidsche Rijn 3.4 Tevredenheid gebruikte zorgvoorzieningen Ook de fysiotherapeut in Leidsche Rijn en/of Vleuten-De Meern wordt door gebruikers goed beoordeeld. 90% is positief, en niemand is negatief. De geboden zorg leidt bij acht op de tien bewoners tot tevredenheid. 12% is niet tevreden maar ook niet ontevreden over de zorg. Ruim acht op de tien bewoners zijn (zeer) tevreden over het contact met en de vindbaarheid van de fysiotherapeut. 24 De fysiotherapeut stemt tot tevredenheid n=217

25 3 Zorg in Leidsche Rijn 3.4 Tevredenheid gebruikte zorgvoorzieningen Negen op de tien bewoners die afgelopen jaar in de wijk naar de tandarts zijn geweest zijn hier (zeer) tevreden over. 3% is kritisch. De geboden zorg leidt bij 84% tot tevredenheid, 11% is hier neutraal over. Ook het contact met de tandarts stemt 84% positief, 11% is hier neutraal over. Bewoners zijn eveneens goed te spreken over de vindbaarheid van de tandarts in de wijk (81% ). 12% is hier neutraal over. 25 Bewoners zijn positief over de tandarts in de wijk n=340

26 3 Zorg in Leidsche Rijn 3.4 Tevredenheid gebruikte zorgvoorzieningen Over het algemeen leidt de apotheek in Leidsche Rijn en/of Vleuten-De Meern bezoekers tot tevredenheid. 86% is positief, 6% is negatief. De geboden zorg en het contact wordt iets minder positief beoordeeld. 72% van de bezoekers van de apotheek is tevreden over de geboden zorg, 7% is ontevreden. 74% is tevreden over het contact, 7% is hier kritisch over. Bijna acht op de tien bewoners zijn tevreden over de vindbaarheid van de apotheek. 26 In het algemeen zijn bezoekers van de apotheek hier positief over n=460

27 3 Zorg in Leidsche Rijn 3.4 Tevredenheid gebruikte zorgvoorzieningen Acht op de tien bewoners die afgelopen jaar een beroep hebben gedaan op de GGZ in de wijk zijn hier (zeer) tevreden over. 4% is kritisch. Over de geboden zorg, het contact en de vindbaarheid zijn bewoners iets minder positief dan over de eerder beschreven zorgvoorzieningen. Tweederde uit zich positief over de geboden zorg en het contact met de GGZ instelling. Over de vindbaarheid van de instelling is 61% uitgesproken positief. 27 GGZ wordt in het algemeen goed beoordeeld n=45* * Indien n=lager dan 60 moeten de resultaten voorzichtig geïnterpreteerd worden.

28 3 Zorg in Leidsche Rijn 3.5 Tevredenheid bereikbaarheid zorgvoorzieningen Aan alle bewoners is gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn over de bereikbaarheid van de zorginstellingen in Leidsche Rijn en/of Vleuten-De Meern. Over het algemeen is men goed te spreken over de bereikbaarheid van de verschillende zorgvoorzieningen. Dat geldt met name voor de groep bewoners die afgelopen jaar ook gebruik heeft gemaakt van de betreffende zorgvoorziening. De bereikbaarheid van het verpleeghuis en GGZ vindt men lastig te beoordelen omdat daar weinig gebruik van wordt gemaakt. Van degenen die hiervan gebruik hebben gemaakt is 69% tevreden over de bereikbaarheid van het verpleeghuis en 79% tevreden over de bereikbaarheid van de GGZ. 28 Bereikbaarheid van de zorgvoorzieningen is goed n=542

29 3 Zorg in Leidsche Rijn 3.5 Tevredenheid bereikbaarheid zorgvoorzieningen Bewoners die ontevreden zijn over de bereikbaarheid van zorgvoorziening hebben aangegeven wat hiervoor de reden is: 29 Met name parkeermogelijkheden en slecht bereikbaarheid OV redenen voor onvrede Ziekenhuis Wachttijden, kon niet terecht, geen kraamafdeling, niet dichtbij, geen vertrouwen in organisatie, ligt niet in Vleuten-De Meern, onduidelijk op welke locatie je moet zijn, geen intensive care Huisarts Te weinig parkeerplaatsen, te ver weg, te weinig OV, omweg Fysiotherapeut Moeilijk te vinden in de buurt, werkt niet buiten kantoortijden, verkeerde behandeling, te hard behandeld Tandarts Geen goede in de buurt, slechte ervaring gehad, geen goede relatie met tandarts, te weinig aanbod, patiëntenstop Apotheek Slechte OV verbinding, te ver weg, te weinig parkeerplaatsen, omweg om er te komen GGZ De dichtstbijzijnde therapeut is ruim een uur rijden, en niet bereikbaar met OV

30 3 Zorg in Leidsche Rijn 3.6 Ondersteuning en aanpassingen Bewoners van Leidsche Rijn hebben weinig gebruik gemaakt van ondersteuning via de WMO en aanpassingen aan hun woning. Met name 65+ers maken hier gebruik van. 2% van de bewoners heeft een aanpassing in de woning voor ouderen of een handicap. 1% van de bewoners maakt gebruikt van ondersteuning voor huishoudelijk werk. Een vergelijkbaar aandeel heeft thuiszorg/wijkverpleging of een persoonsgebonden budget 30 Er wordt weinig gebruik gemaakt van ondersteuning via WMO en aanpassingen in de woning n=542

31 Hoofdstuk 4 Welzijn in Leidsche Rijn 31

32 Dit hoofdstuk geeft inzicht in de bekendheid van en tevredenheid over de welzijnsvoorzieningen in Leidsche Rijn en/of Vleuten De Meern. 32 4. Welzijn in Leidsche Rijn 4.1 Inleiding 4.2 Bekendheid welzijnsvoorzieningen 4.3 Tevredenheid welzijnsvoorzieningen 4.4 Bron bekendheid welzijnsvoorzieningen 4 Welzijn in Leidsche Rijn 4.1 Inleiding

33 4 Welzijn in Leidsche Rijn 4.2 Bekendheid welzijnsvoorzieningen De bibliotheek is de meest bekende welzijnsvoorziening in de wijk, 59% van de bewoners is hiermee bekend. In Langerak zij de meeste bewoners hiermee bekend (70%). Doenja welzijnswerk is onder 29% van de bewoners bekend. In Langerak geldt dit voor 38% van de bewoners. Het buurtteam, buurthuis en JOU jongerenwerk zijn met respectievelijk 14%, 6% en 3% minder goed bekend onder de bewoners. In Terwijde is men het best bekend met het buurtteam (18%). Bewoners in de leeftijd van 35-54 jaar zijn het vaakst bekend met één van de welzijnsvoorzieningen. 33 Met name bibliotheek en Doenja zijn bekende welzijnsvoorzieningen n=542

34 4 Welzijn in Leidsche Rijn 4.3 Tevredenheid welzijnsvoorzieningen Bewoners die bekend zijn met de betreffende welzijnsvoorzieningen vinden het vaak lastig om zich een mening hierover te vormen. Over de bibliotheek heeft men het vaakst een mening, 65% is hierover tevreden. 4% is hierover ontevreden. Over de overige welzijnsvoorzieningen heeft een groot deel (tussen 37% en 49%) geen mening. Degenen die hier wel een mening over hebben zijn overwegend positief. 34 Welzijnsvoorzieningen zijn lastig te beoordelen * Indien n=lager dan 60 moeten de resultaten voorzichtig geïnterpreteerd worden. * *

35 4 Welzijn in Leidsche Rijn 4.4 Bron bekendheid welzijnsvoorzieningen Bewoners die bekend zijn met de Buurtteams (waaronder Team Jeugd en Gezin en Team Sociaal) zijn hierover met name op de hoogte gebracht via (prikborden op) scholen, sportverenigingen en buurthuizen (26%). 21% heeft hierover gehoord via een zorginstelling zoals de huisarts of het consultatiebureau. Daarnaast is de VAR en het eigen (vrijwilligers)werk een regelmatig genoemde bron van bekendheid. 35 Scholen, sportverenigingen en buurthuizen belangrijkste bron van informatie over Buurtteams n=80

36 Hoofdstuk 5 Sociale contacten en activiteiten 36

37 Dit hoofdstuk geeft inzicht in de sociale contacten in de wijk en de behoefte hieraan. Daarnaast wordt weergegeven aan welke sociale activiteiten bewoners behoefte hebben en wat zij zelf ondernemen aan activiteiten. Tot slot wordt weergegeven hoe bewoners informatie over de activiteiten willen ontvangen. 37 5. Sociale contacten en activiteiten 5.1 Inleiding 5.2 Sociale contacten 5.3 Sociale activiteiten 5.4 Informatievoorziening 5 Sociale contacten en activiteiten 5.1 Inleiding

38 5 Sociale contacten en activiteiten 5.2 Sociale contacten Bijna zes op de tien bewoners geven aan dat zij voldoende sociale contacten hebben in Leidsche Rijn. 20% vindt dat het te weinig is en 22% zou wel meer sociale contacten willen. Vooral in de wijken Parkwijk en Langerak vinden bewoners dat ze te weinig sociale contacten hebben (beiden 25%). Vooral 18-34 jarigen geven aan te weinig sociale contacten te hebben in de wijk (26%). Dit is vergelijkbaar met 2014. 37% van de bewoners is van mening dat er in de wijk meer georganiseerd zou moeten worden aan activiteiten voor sociale contacten. Onder bewoners van 18-34 jaar is dit 43%. In ‘t Zand heeft men hier minder vaak behoefte aan (29%). Wenselijke activiteiten die worden genoemd worden in onderstaande figuur weergegeven. 38 Ruim vier op de tien willen meer sociale contacten in de wijk Activiteiten voor jongeren activiteiten voor kinderen activiteiten voor senioren BBQ boekenclub braderie bridge burendag creatieve cursus cultureel evenement culturele activiteiten dansen discussie bijeenkomt festival film kaarten kerkenwerk knutselclub koken kookles markt moestuin muziekgroep parade praatgroep samen eten Spelletjes sportevenement sportieve activiteiten straatactiviteiten straatfeest theater straatfeest theater wandeling workshop yoga zingen n=542

39 5 Sociale contacten en activiteiten 5.3 Sociale activiteiten 42% van de bewoners onderneemt zelf één of meerdere activiteiten. Met name vrijwilligerswerk (21%) en het organiseren van straat of buurtactiviteiten (20%) zijn regelmatig genoemde bezigheden. Een kleinere groep bewoners houdt zicht bezig met culturele activiteiten (7%), activiteiten voort kinderen (6%), mantelzorg (5%) en activiteiten voor ouderen (3%). 39 Vrijwilligerswerk en organiseren buurtactiviteiten wordt regelmatig gedaan N=542

40 5 Sociale contacten en activiteiten 5.4 Informatievoorziening Bewoners worden het liefst via de VAR en De Brug geïnformeerd over initiatieven die in de wijk worden georganiseerd (respectievelijk 35% en 28%). Deze kanalen zijn het meest gewenst door 35+ ers. De VAR is vooral in Terwijde en Langerak een goed communicatie kanaal (respectievelijk 42% en 38%) Ook Facebook, flyers en In- en Uit Leidsche Rijn, zijn volgens een kwart van de bewoners goede manieren om initiatieven onder de aandacht te brengen. Dit geldt eveneens voor prikborden op scholen en sportverenigingen (19%). Met name in Langerak wordt dit regelmatig genoemd (26%). Facebook is vooral voor bewoners van 18-34 een geschikt informatiekanaal. In-en Uit Leidsche Rijn wordt vaak genoemd door 35-54 jarigen. 40 Informatie voornamelijk via de VAR en De Brug gewenst n=542

41 Hoofdstuk 6 Duurzaamheid 41

42 Dit hoofdstuk geeft inzicht in de houding ten aanzien van duurzaamheid en de maatregelen die bewoners op dit vlak hebben genomen. 42 6. Duurzaamheid 6.1 Inleiding 6.2 Stellingen t.a.v. duurzaamheid 6.3 Genomen maatregelen 6 Duurzaamheid 6.1 Inleiding

43 6 Duurzaamheid 6.2 stellingen t.a.v duurzaamheid Bewoners vinden het belangrijk dat huisvuil gescheiden wordt ingezameld, 81% is het hier (zeer) mee eens. Met name in Parkwijk is men deze mening toegedaan (89%). Slechts enkelen zijn het hier mee oneens (4%). Over het hebben van aparte kliko’s voor gft, plactic en papier zijn de meningen verdeeld. 53% heeft hier geen problemen mee, 22% wel. Vooral in Terwijde heeft men hier problemen mee (43%). Bewoners die in een flat of appartement wonen hebben hier het minst vaak problemen mee. Ook de stelling dat de gemeente meer maatregelen moet nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren zorgt voor verdeeldheid; 38% is het hier (zeer) mee eens, 18% niet en 35% is het niet eens maar ook niet oneens. In Langerak is men deze mening het vaakst toegedaan (57%). Dat het logisch is dat er beperkingen worden gesteld aan het gebruik van auto’s om de luchtkwaliteit te verbeteren geldt ook niet voor iedereen. 37% is deze mening toegedaan, 36% is hier niet mee eens. 43 Huisvuil gescheiden inzamelen is belangrijk voor bewoners n=542

44 6 Duurzaamheid 6.3 Genomen maatregelen Tweederde van de bewoners heeft zelf energiebesparende maatregelen genomen in hun woning. Dit geldt vooral voor bewoners van 35-64 jaar. Met name energiezuinige apparaten (73%) en ledverlichting (72%) zijn vaak toegepaste maatregelen. Ook een thermostaatkraan (56%) en isolatie (56%) wordt regelmatig aangebracht aan de woning. Zonnepanelen (15%) en warmtepompen (8%) zijn minder vaak genomen maatregelen. 44 Tweederde heeft maatregelen ondernomen, met name apparaten en verlichting n=542 n=361

45 Hoofdstuk 7 Achtergrond 45

46 In dit laatste hoofdstuk worden de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven. 46 7. Achtergrond 7.1 Inleiding 7.2 Achtergrondkenmerken 7 Achtergrond 7.1 Inleiding

47 7 Achtergrond 7.2 Achtergrondkenmerken 47 leeftijd% 18-34 jaar 34% 35-54 jaar 50% 55-64 jaar 8% 65 jaar en ouder 8% Deelwijk% Parkwijk 24% Terwijde 28% t Zand 24% Langerak 13% overig / onbekend 10% geslacht% Man 50% vrouw 50% Jaren woonachtig in LR% minder dan 5 jaar 36% 5 t/m 9 jaar 30% 10 t/m 14 jaar 22% 15 t/m 19 jaar 8% 20 jaar of langer 4% Type woning% koop 71% huur 29%


Download ppt "Rapportage Wijkraadpleging 2016 voor Wijkraad Leidsche Rijn."

Verwante presentaties


Ads door Google