De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. H. J. Boiten uit Amersfoort Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. P. Poortinga uit Zeewolde 16:30 voorganger: ds. H.J. Boiten uit Amersfoort De collecte is bestemd voor de MERF. MERF staat voor Middle East Reformed Fellowship en is een organisatie, verbonden aan reformatorische kerken wereldwijd om de kerk in het Midden Oosten aan te moedigen en te versterken. Activiteiten zijn evangelisatie, bijbel onderwijs en -training en diaconale hulp.

4 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad heeft ter vervulling van de ambten voor ouderling en diaken de volgende broeders kandidaat gesteld: voor ouderling de broeders: Arnold van den Berg, Jan van Harten, René van Kleef, Richard de Kruijff, Henk Pielman, Meint Smit, André Verschelling en David de Wit. en voor diaken de broeders: Hilbert Branderhorst en Ard van Harten. De verkiezing zal DV plaatsvinden op zondag 8 mei, direkt aansluitend aan de morgendienst. Als u daarbij niet aanwezig kunt zijn kunt u een schriftelijke stem indienen bij Mark de Fouw in een gesloten envelop voorzien van uw leesbare naam en handtekening.

5 Agenda 24 april9 30 kinderclub 19 30 Best Life

6 Deze week zijn jarig: 24 april:zr Elke Lukkien zr Helen Semere 27 april:Aron Geertsema 29 april:br Edwin Kramer Chris Sollie 30 april:Karlo Koelewijn

7 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

9 Psalm 138: 1, 2, 3, 4 1 Ik zal met heel mijn hart uw eer bezingen, HEER, U dank bewijzen. Al staan de goden om mij heen, HEER, U alleen, U blijf ik prijzen. Ik buig mij naar uw tempel neer, uw naam en eer zal ik verhogen Uw trouw en goedertierenheid zal ik verblijd met psalmen loven.

10 Psalm 138: 1, 2, 3, 4 2 Want U hebt om uw grote naam, gestand gedaan wat stond geschreven. U hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. De koningen der aarde, HEER, gaan U hun eer en lof bewijzen En om de waarheid van uw woord, door hen gehoord, uw grootheid prijzen.

11 Psalm 138: 1, 2, 3, 4 3 Zij breken in gejubel uit en roemen luid des HEREN wegen, want groot is ’s HEREN heerlijkheid, zijn majesteit, zijn trouw en zegen. Hij slaat, al troont Hij nog zo hoog, op hen het oog, die needrig knielen, maar uit de verte ziet Hij aan de dwaze waan van trotse zielen.

12 Psalm 138: 1, 2, 3, 4 4 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt U mij leven. Hoe ook de toorn mijns vijands brandt, uw rechterhand zal redding geven. De HERE is getrouw en sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden.

13 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

16 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

17 Psalm 51: 3, 4, 5 4 Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik genezen. Was mij geheel, en uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

18 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

19 Slachtoffer van de dood

20 Wit gepleisterd graf

21 Het evangelie van de as van de rode koe

22 De bereiding van de as

23 Het evangelie van de as van de rode koe De bereiding van de as De reiniging met de as

24 Het evangelie van de as van de rode koe De bereiding van de as De reiniging met de as De bedreiding bij de as

25 Het evangelie van de as van de rode koe De bereiding van de as De reiniging met de as De bedreiding bij de as

26 Apotheek

27 Rode koe

28 Slachten

29 Majoraan

30 Karmozijn

31 As

32 Lam staande als geslacht

33 Het evangelie van de as van de rode koe De bereiding van de as De reiniging met de as De bedreiding bij de as

34 As + levend water

35 Reinigende besprenkeling

36 Het evangelie van de as van de rode koe De bereiding van de as De reiniging met de as De bedreiding bij de as

37 Buiten de legerplaats in eeuwig vuur

38 Leven sterker dan de dood

39 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

40 LvdK 182: 1, 6 1 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

41 LvdK 182: 1, 6 6 Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan, die Uzelf ons hebt gegeven ons in alles bijgestaan, dank voor wat Gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn.

42 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

43 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

44 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

45 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

46 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

47 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

48 Psalm 68: 8, 13 8 Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven.

49 Psalm 68: 8, 13 13 O koninkrijken, zingt Gods lof. Eert Hem, die in het hemelhof de wereld blijft besturen. Hoort, daar weerklinkt met macht zijn stem. Geeft Gode sterkte, buigt voor Hem, Gods rijk zal eeuwig duren. Geducht is God, want Hij regeert, Hij wordt door Israël geëerd, niets gaat zijn roem te boven. Van deze God komt alle macht, zijn volk verleent Hij moed en kracht. Laat elk zijn grootheid loven.

50 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

51 Gezang 182C

52 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179: Psalm68:8, 13 Gezang182C:Amen

53


Download ppt "Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Psalm138:1, 4 Romeinen3:9 - 18 Hebreeën 9:11 - 15 Psalm 51:4 Numeri19:1 - 13 LvdK182:1, 6 Gezang179:"

Verwante presentaties


Ads door Google