De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

- WORKSHOP - Probleem?. Is er een probleem? Inleiding 3 problemen - WORKSHOP -

Verwante presentaties


Presentatie over: "- WORKSHOP - Probleem?. Is er een probleem? Inleiding 3 problemen - WORKSHOP -"— Transcript van de presentatie:

1 - WORKSHOP - Probleem?

2 Is er een probleem? Inleiding 3 problemen - WORKSHOP -

3 Wat mensen denken Min. 30% van de Bijbel is profetisch, maar wordt nauwelijks gelezen. De Bijbel Inleiding Profetie tussen wal en schip Is er een probleem? De vervulling van vele profetieën staat vlak voor de deur! Veel christenen zijn zich niet bewust wat de wereld te wachten staat. 1 2 3 1 Thess. 5:19-21 Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Opb. 22: 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.

4 Wat zegt de Bijbel? De Bijbel Inleiding Profetie tussen wal en schip Wat mensen zoal denken… Ik voorzie een glorieuze toekomst voor de kerk op aarde… Ik verwacht dat de wereld beter zal worden: vrede, welvaart, gezondheid… Israël heeft geen nationale toekomst meer… Ik verwacht een wereldwijde opwekking: de komst van het Koninkrijk… Ik verwacht dat de Heere mij zegent met rijkdom, gezondheid, welvaart … Met Israël komt alles vanzelf wel goed…

5 Lett of symb De Bijbel Inleiding Profetie tussen wal en schip Wat zegt de Bijbel over de toekomst? Twee vragen: a)Hoe moeten we de profetieën lezen? b)Wat zeggen zij over de toekomst?

6 1. Hoe moeten we de profetieën lezen? Profetie tussen wal en schip a) Letterlijk Israël= Israël 4x verv theologie Chiliasme De beloften die aan Israël zijn gedaan, blijven van kracht. Vervangings- theologie De beloften die aan Israël zijn gedaan, zijn nu voor de kerk. b) Symbolisch of Israël = de kerk

7 1. Er wacht het Joodse volk geen aards Koninkrijk meer... 3. Matt. 24 is, op de komst van de Heere Jezus na, allemaal geschiedenis… 2. Alle oudtestamentische profetieën zijn vervuld… 4. Je verdiepen in de (profetieën over de) eindtijd is verspilde energie… Vervangings- theologie De beloften die aan Israël zijn gedaan, zijn nu voor de kerk Israël = de kerk Profetie tussen wal en schip 1. Aards kon. 2OT 2. De symbolische uitleg: b) Symbolisch

8 1. Er wacht het Joodse volk geen aards Koninkrijk meer... Vervangings- theologie De beloften die aan Israël zijn gedaan, zijn nu voor de kerk Israël = de kerk Profetie tussen wal en schip 3x NT 2. De symbolische uitleg: b) Symbolisch Jer. 31: 3 ged. en 36 (Het Nieuwe Verbond) Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde Oude Testament: Ez. 20:44 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik omwille van Mijn Naam met u niet zal doen overeenkomstig uw slechte wegen en uw verdorven daden, huis van Israël, spreekt de Heere HEERE.

9 1. Er wacht het Joodse volk geen aards Koninkrijk meer... Vervangings- theologie De beloften die aan Israël zijn gedaan, zijn nu voor de kerk Israël = de kerk Profetie tussen wal en schip 2. De symbolische uitleg: b) Symbolisch Luk. 1: 32-33 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Nieuwe Testament: 2x NT

10 1. Er wacht het Joodse volk geen aards Koninkrijk meer... Vervangings- theologie De beloften die aan Israël zijn gedaan, zijn nu voor de kerk Israël = de kerk Profetie tussen wal en schip 1x NT 2. De symbolische uitleg: b) Symbolisch Hand. 1 3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. (…) 6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? Nieuwe Testament:

11 1. Er wacht het Joodse volk geen aards Koninkrijk meer... Vervangings- theologie De beloften die aan Israël zijn gedaan, zijn nu voor de kerk Israël = de kerk Profetie tussen wal en schip 2. OT vervuld? 2. De symbolische uitleg: b) Symbolisch Rom. 11: 23-24 En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Nieuwe Testament: NEE, Gods liefde en trouw zijn eeuwig.

12 2. Alle oudtestamentische profetieën zijn vervuld… Vervangings- theologie De beloften die aan Israël zijn gedaan, zijn nu voor de kerk Israël = de kerk Profetie tussen wal en schip 3. Matt. 24 vervuld? 2. De symbolische uitleg: b) Symbolisch Zach. 12:2-3 (vgl. Zach. 14) Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. NEE, vele tientallen oudtestamentische profetieën wachten nog op vervulling!

13 3. Matt. 24 is, op de komst van de Heere Jezus na, allemaal geschiedenis… Vervangings- theologie De beloften die aan Israël zijn gedaan, zijn nu voor de kerk Israël = de kerk Profetie tussen wal en schip 4. Verspilde energie 2. De symbolische uitleg: b) Symbolisch 14En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En deze verzen dan: NEE, Matt. 24 is voor het grootste deel (nabije) toekomst.

14 4. Je verdiepen in de (profetieën over de) eindtijd is verspilde energie… Vervangings- theologie De beloften die aan Israël zijn gedaan, zijn nu voor de kerk Israël = de kerk Profetie tussen wal en schip 2. Gevolg 1 2. De symbolische uitleg: b) Symbolisch En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. NEE, wie de profetieën links laat liggen, loopt in het duister.

15 Israël = de kerk Profetie tussen wal en schip Gevolg 2 Gevolg 1: Verduistering van de Schrift 3. Gevolgen symbolische uitleg Vervangings- theologie De beloften die aan Israël zijn gedaan, zijn nu voor de kerk Het stopt niet met de profetieën: Genesis 1-3, huwelijk en seksualiteit, verhouding man / vrouw, kleding / muziek, materialisme, alverzoening, eenheid met andere godsdiensten en sekten: RK, Boeddhisme, Islam… Gods Woord Joh. 8:31-32 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. b) Symbolisch Dijkdoorbraak 1953

16 Israël = de kerk Profetie tussen wal en schip Rom 11 Gevolg 1: Verduistering van de Schrift 3. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Anti-Joodse wetten Gevaarlijke ‘bloedsprookjes’ Kruistochten De zwarte dood, de pest De inquisitie in Zuid Europa “De Protocollen van de Wijzen van Zion” De Sjoah (vernietiging) of Holocaust Vervangings- theologie De beloften die aan Israël zijn gedaan, zijn nu voor de kerk Ca. 12.000.000 doden Gods Woord Gods volk b) Symbolisch

17 Israël = de kerk Profetie tussen wal en schip Gevolg 3 Gevolg 1: Verduistering van de Schrift 3. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Vervangings- theologie De beloften die aan Israël zijn gedaan, zijn nu voor de kerk Gods Woord Gods volk Rom. 11:11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. b) Symbolisch

18 Israël = de kerk Profetie tussen wal en schip 4. Lett uitleg Gevolg 1: Verduistering van de Schrift 3. Gevolgen symbolische uitleg Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Gevolg 3: Men predikt een valse Messias en een valse vrede. Matt. 24:4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Zie ook vs. 5, 11, 23-26 Gods Woord Gods volk Gods Zoon Vervangings- theologie De beloften die aan Israël zijn gedaan, zijn nu voor de kerk b) Symbolisch

19 per. 1 Profetie tussen wal en schip 4. De letterlijke uitleg: drie perioden Chiliasme De beloften, die aan Israël zijn gedaan, blijven van kracht. Valse vrede en Grote Verdrukking 7 jaar 1 Genadetijd a) Letterlijk Israël= Israël Matt. 24: 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. Wederk + vrederijk

20 per. 1 Profetie tussen wal en schip Vrederijk (Israël) 1000 jaar Valse vrede en Grote Verdrukking 7 jaar 1 2 Genadetijd Wederkomst Here Jezus 4. De letterlijke uitleg: drie perioden Ps. 47:1-4 en 8 Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang. Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde. Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze voeten. Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de trots van Jakob, die Hij heeft liefgehad. God regeert over de heidenvolken; God zit op Zijn heilige troon. eeuwigh

21 Genadetijd per. 1 Profetie tussen wal en schip Laatste Oordeel Vrederijk (Israël) 1000 jaar Valse vrede en Grote Verdrukking Volmaakte Eeuwigheid 7 jaar 1 2 3 Wederkomst Here Jezus 4. De letterlijke uitleg: drie perioden Opb. 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 4 conclusies

22 Laatste Oordeel Vrederijk (Israël) 1000 jaar Valse vrede en Grote Verdrukking Volmaakte Eeuwigheid 7 jaar 1 2 3 Profetie tussen wal en schip Genadetijd 5. Slot Wederkomst Here Jezus Vier conclusies: 1.De wereld wacht op korte termijn geen vrede, maar een grote chaos. 2.De vervolging van (echte) christenen en Joden zal sterk toenemen. 3.De verleiding en afval zullen toenemen. 4.De staat Israël zal middelpunt worden van de haat van de wereld. Matt. 24:4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Zie ook vs. 5, 11, 23-26 opname

23 Laatste Oordeel Vrederijk (Israël) 1000 jaar Valse vrede en Grote Verdrukking Volmaakte Eeuwigheid 7 jaar 1 2 3 Profetie tussen wal en schip Genadetijd Ps. 18 Here Jezus 5. Slot: en wij? 1 Thess. 4:16-17 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

24 Laatste Oordeel Vrederijk (Israël) 1000 jaar Valse vrede en Grote Verdrukking Volmaakte Eeuwigheid 7 jaar 1 2 3 Profetie tussen wal en schip Genadetijd Here Jezus Opb. 1:3 (vgl. 22:7) Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. En zie, Ik kom spoedig. Einde Ps. 18:30-31 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God?

25 U kunt o.a. deze presentatie (de workshop versie) downloaden vanaf: www.bijbelenprofetie.nl

26


Download ppt "- WORKSHOP - Probleem?. Is er een probleem? Inleiding 3 problemen - WORKSHOP -"

Verwante presentaties


Ads door Google