De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-zorgplan 7 november 2011. Historiek 1990SIT2004GDT2010SEL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-zorgplan 7 november 2011. Historiek 1990SIT2004GDT2010SEL."— Transcript van de presentatie:

1 E-zorgplan 7 november 2011

2 Historiek 1990SIT2004GDT2010SEL

3 SEL = GDT SEL : Samenwerkingsinitiatieven EersteLijnsgezondheidszorg => Vlaamse Overheid GDT : Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging => Federale Overheid Financiële ondersteuning door beide overheden volgens bepaalde criteria

4 Opdrachten SEL overzicht zorgaanbieders transmurale samenwerkingsovereenkomsten multidisciplinaire zorgtrajecten elektronisch zorgplan multidisciplinaire vormingen procedures evaluatie zelfzorgvermogen en zorgplan adviezen multidisciplinair overleg – zorgplan: bewaken, doorverwijzen en zelf organiseren adviseren lokale besturen: opmaak eerste lijn – lokaal sociaal beleidplan

5 Het SEL-landschap in Vlaanderen

6 Onderlinge afspraken om de zorg op elkaar af te stemmen rond een zwaar zorgbehoevende patiënt in complexe zorgsituaties tussen de betrokken zorg- en hulpverleners  continuïteit van de zorg in stand houden en waarborgen – Multidisciplinair overleg Huisarts Zorg- en hulpverleners rechtstreeks bij de zorg betrokken Patiënt en mantelzorger(s) Zorgbemiddelaar en evt. overlegcoördinator TGZ – Evaluaties (e-communicatie, telefoon, bureelbezoek, huisbezoek, …) Wat is een zorgplan?

7 Een multidisciplinair overleg heeft plaats gevonden. De huisarts verklaart dat de patiënt thuis verblijft of opgenomen is in een instelling waarbij een terugkeer naar de thuisomgeving is gepland binnen de 8 dagen en dat verondersteld wordt dat hij nog ten minste 1 maand thuis zal blijven met een vermindering van fysieke zelfredzaamheid. De huisarts aanwezig was op dit overleg. De thuisverpleegkundige aanwezig was op dit overleg. De patiënt instemt met de evaluatie en met de betrokken deelnemers. De patiënt of zijn/haar mantelzorger aanwezig was op het overleg OF de patiënt verklaarde dat de aanwezigheid niet vereist was. Voorwaarden GDT-zorgplan voor patiënten met verminderde fysieke zelfredzaamheid

8 Voorwaarden (2) Er minstens drie zorgverleners aanwezig waren, waaronder eventueel een hulpverlener die optreedt in hoofde van de GDT: – zorgverleners : artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, paramedische medewerkers. – volgende hulpverleners kunnen in hoofde van de GDT optreden: psychologen, psychotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers of deskundigen van dienst gezinszorg, OCMW’s en ziekenfondsen, deskundigen van uitleendiensten. Het dossier voor deze patiënt dit kalenderjaar nog niet eerder ingediend werd bij de GDT.

9 Het E-zorgplan Vlaams-Brabant en Limburg

10 Doel E-zorgplan Kwaliteitsbewaking zorgplan Permanente toegang tot recente informatie Administratieve vereenvoudiging Beveiligde communicatie tussen betrokken zorg- en hulpverleners Eenvoudige rapportering naar de Vlaamse en Federale Overheid Facturatie van vergoeding deelnemers en organisator overleg (GDT-regelgeving en afspraken op SEL-niveau) Intelligentie in verband met correctheid zorgplan

11 Voorwaarden Beveiliging – Medisch beroepsgeheim – Privacywetgeving Gebruiksvriendelijk Helpdesk

12 Kenmerken het rijksregisternummer is bepalend voor de identificatie van de patiënt het adres van de patiënt is bepalend voor de SEL (en eventueel de lokale afdeling van de SEL) de zorgverleners zijn niet gebonden aan bepaalde SEL of regio (de SEL behoort tot een bepaalde provincie) systeem van lees- en/of schrijfrechten SEL bepaalt voorwaarden voor SEL-zorgplan (verschillend)

13 Patiënt en mantelzorger Zorg- en hulpverleners - zorgbemiddelaar Overlegorganisator - Overlegcoördinator TGZ Therapeutisch project coördinator Onthaalmedewerker ouderenmis(be)handeling SEL-verantwoordelijke Provinciebestuur Interprovinciaal Dezelfde gebruiker kan verschillende rollen hebben Rechten afhankelijk van gebruiker

14 Login E-zorgplan Login met token of e-ID Via Fedict-systeem ( federaal portaal)

15 Overzicht ‘to do-lijst’

16 Therapeutische projecten

17 Kenmerken Alle onderdelen van het zorgplan kunnen afzonderlijk afgedrukt worden. Het zorgplan kan ook in zijn geheel afgedrukt worden ten behoeve van de zorgverleners aan het zorgplan die geen elektronische toegang hebben. Ook de patiënt kan een papieren versie bekomen. De afdrukken worden gegenereerd in pdf-formaat en kunnen ten alle tijden opgeslagen en/of afgedrukt worden. Paperless office?

18 Vlottere integratie en co ö rdinatie van alle elementen van de zorg. Verslagen, evaluaties, geplande zorg, taakafspraken enz. Vlottere communicatie Brievenbus, automatische meldingen (indien gewenst), toegang tot documenten en verslagen, enz. Snelle bereikbaarheid in crisissituaties Systeem van priv é communicatie voor gevoelige onderwerpen Moeilijk te handhaven in papieren zorgplan Externe administratieve ondersteuning Voorbereiding Automatische aftoetsing van de voorwaarden van een zorgplan Voordelen van ICT in een zorgplan

19 Automatische facturatie Efficiënter ontslagmanagement en voorbereiding van de thuiszorg Rapportering en inzameling van statistische gegevens Aangepast aan het werkgebied Linken met externe databanken en bronnen De lijst is niet limitatief …

20 Zorgoverleg voor patiënten met een psychiatrische problematiek

21 Organisator overleg Uitklaren van de zorgvraag Kennis van sociale kaart (min.GGZ + 1elijnsgez. zorg) Inventariseren van alle betrokken zorg- en hulpverleners Plannen van overleg en afspraken maken Overleg coördineren / leiden Conclusies formuleren in concrete afspraken Toezien op opmaak van het begeleidingsplan Verspreiding begeleidingsplan Administratieve opvolging tav GDT 21

22 Organisator overleg Organisatie overleg GDT -> SEL –OCMW –RDC –Zorgaanbieder Administratieve en financiële afhandeling GDT 22

23 Referentiepersoon (= zorgbemiddelaar) Begeleidingsplan maken, opvolgen en bijsturen Signaalfunctie nieuw zorgoverleg Vertrouwensrelatie met patiënt Spilfiguur tussen betrokken zorg- en hulpverleners onderling tussen zorg- en hulpverleners en patiënt + directe omgeving

24 Referentiepersoon (= zorgbemiddelaar) Betrokken zorg- of hulpverlener met directe zorgrelatie KB 78 Zorgverlener (met RIZIV –nr) Klinisch psycholoog Orthopedagoog Maatschappelijk werker Wisselend doorheen zorgproces

25 Deelnemers aan het overleg Alle betrokken zorg- en hulpverleners Patiënt en mantelzorger Minstens drie verschillende zorg- en hulpverleners Eén zorgverlener uit GGZ-sector Beschut Wonen CGG PAAZ - PZ - PVT Psychosociale revalidatie Vrij gevestigd psychiater/ kinderpsychiater Eén zorgverlener uit de eerstelijnsgezondheidszorg 25

26 Doelgroep : ernstige en langdurige GGZ-problemen 6 voorwaarden Begeleidingsplan : min. 12 maanden + min. 2x overleg/jaar Psychiatrische hoofddiagnose Bijkomende psychiatrische diagnose Toename van intensiteit of frequentie symptomen Voorafgaande ziekenhuisopname of ten laste neming mobiele équipe (art. 107) of project outreach kinderen en jongeren Verlies van vaardigheden of functies op min. 3 levensdomeinen

27 Doelgroep : ernstige en langdurige GGZ-problemen Overgangsmaatregel : alle TP-patiënten Niet voor volgende patiënten: In PVT, wel woonzorgcentrum, ziekenhuizen,… TP FOR-K (blijven nl. doorlopen)

28 Vergoeding Voor max. 3 overleggen/jaar ( jaar start op datum 1e overleg) Organisatie overleg 121,21 € /overleg Deelnemers ( zorgverleners / psychologen / orthopedagogen / GDT) Thuis : 44,12 € / overleg Elders : 33,09 € / overleg Referentiepersoon 95,16 € /overleg (max. 285,48 € op jaarbasis) Administratieve opvolging 13,80 € / overleg 28

29 Vergoeding Cumul mogelijk tussen vergoeding voor deelnemer en referentiepersoon Geen cumul mogelijk tussen vergoeding organisator en deelnemer en/ of referentiepersoon met vergoeding GDT-overleg verminderde fysieke zelfredzaamheid 29

30 Regelgeving: KB Momenteel in opmaak Heft de therapeutische projecten op Geplande datum inwerkingtreding: 1 april 2012 30

31 Integratie art. 107 in e-zorgplan?

32 Art. 107 in e-zp Vraag vanuit project art. 107 regio Leuven E-zp EPD CGG en opvolgbord VDIP –Meerwaarde integratie in e-zorgplan? –Noden en behoeften?  Bij welk systeem sluit de vraag het best aan?

33 Vervolg? Overleg met alle NWC Vlaanderen en SEL- coördinatoren?

34


Download ppt "E-zorgplan 7 november 2011. Historiek 1990SIT2004GDT2010SEL."

Verwante presentaties


Ads door Google