De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1

2 2 Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011

3 3 U vindt ons Overal in Gelderland –In alle regio’s –Zorg-en Adviesteams –Centra voor Jeugd en Gezin –Veiligheidshuizen Wij zijn Bereikbaar en beschikbaar 24 uur per dag, 365 dagen per jaar

4 4 Voor wie Wij zijn er voor kinderen, jongeren en ouders als er sprake is van ernstige en ingewikkelde problemen rond opgroeien en opvoeden als de veiligheid van het kind in het geding is als zij zelf geen hulp kunnen of willen vragen of aanvaarden

5 5 Wat doen we Voorkomen, signaleren en stoppen kindermishandeling Signaleren ernstige opvoedingsproblemen Zorgen voor de juiste hulp Coördineren de hulp bij multiproblem gezinnen Bieden hulp in het gedwongen kader Bieden een combinatie van hulp en straf Bieden een luisterend oor

6 6 Wettelijke taken Indicatiestelling Reageren op signalen van derden (zorgmeldingen) Toegang tot de Raad voor de Kinderbescherming Jeugdbescherming Jeugdreclassering Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Kindertelefoon Spoedeisende hulp Advies, consultatie, deskundigheidsbevordering Verstrekken van beleidsinformatie

7 7 Organisatie Regionaal Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming Arnhem, Zevenaar Doetinchem, Groenlo Nijmegen Tiel Ede Harderwijk Apeldoorn Zutphen

8 8 Organisatie Centraal Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Velp Jeugdreclassering Velp Spoedeisende zorg Velp Kindertelefoon Nijmegen en Deventer Hoofdkantoor Arnhem

9 9 Begroting WerksoortKosten Jeugdhulpverlening14 Jeugdbescherming22 Jeugdreclassering5 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling4 Spoedeisende Zorg1,5 Kindertelefoon0,4 Projecten1,1 Totaal48 mln Euro Medewerkers850 (660 fte)

10 10 Cijfers Jeugdhulpverlening 12000 aanmeldingen 8700 geaccepteerde cliënten 6000 indicatiebesluiten Jeugdbescherming 3100 cliënten (2750 OTS, 350 Voogdij) Jeugdreclassering 850 cliënten

11 11 Cijfers Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 1300 onderzoeken 5500 adviezen 1100 consulten Spoedeisende Zorg (SEZ) 2500 contacten 550 interventies Kindertelefoon 16000 telefoongesprekken 7000 chatgesprekken

12 12 Jeugdhulpverlening (JHV) Voor de jeugdige tussen de 0 – 18 jaar, zijn ouder(s) of stiefouder(s) of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden Voor ouders of jeugdigen die (geen) hulp vragen aan BJz Voor derden die zich zorgen maken over een kind of een gezin

13 13 Jeugdhulpverlening We gaan in gesprek met het kind en het gezin We brengen het probleem in kaart We kijken samen met het gezin wat er nodig is We organiseren en coördineren de juiste hulp We leggen contact met gezinnen die niet zelf om hulp vragen We motiveren hen hulp te aanvaarden We maken gebruik van familienetwerkberaad, eigen kracht conferentie

14 14 Jeugdhulpverlening Wij kiezen voor engageren en positioneren : –Wij verbinden ons met kinderen, ouders en gezinnen –Wij gaan uit van hun eigen mogelijkheden tot het vinden van oplossingen –Wij streven naar structurele verbeteringen –Waar nodig nemen wij stelling, geven wij grenzen aan, grijpen wij in, kiezen we voor drang en dwang, maar altijd als middel tot verandering

15 15 Jeugdhulpverlening Wij organiseren en coördineren de juiste hulp Wij bieden hulp zolang er nog geen gespecialiseerde hulp is gestart Wij zijn voorstander van: Eén kind, één gezin, één plan, één hulpverlener

16 16 Jeugdbescherming (JB) Voor die jongeren en hun ouders aan wie de Kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel heeft opgelegd:  Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS)  Ondertoezichtstelling (OTS)  Voogdij

17 17 Jeugdbescherming Wij houden toezicht en bieden hulp en steun bij de opvoeding Hulp is gericht op het opheffen van factoren die de ontwikkeling van de jeugdige bedreigen Wij streven naar herstel van de gezinssituatie: ouders hebben weer de volledige verantwoordelijkheid voor de opvoeding

18 18 Jeugdreclassering (JRC) De jeugdreclassering begeleidt jeugdigen tussen 12 en 18 jaar, die met de politie in aanraking zijn gekomen en een proces verbaal hebben gekregen Voor elke jeugdige wordt een op maat gesneden begeleidingsplan gemaakt met als belangrijkste doel te voorkomen dat hij opnieuw strafbare feiten pleegt

19 19 Jeugdreclassering –In verplicht kader bij Onderhoud Ter Parket –In vrijwillig kader tot aan strafzitting –Onder voorwaarden bij schorsing tot aan de strafzitting –In verplicht kader gekoppeld aan de proeftijd na strafzitting (1 tot 2 jaar)

20 20 Jeugdreclassering Drie hulpverleningsvarianten: - Regulier - Intensieve Trajectbegeleiding (ITB) CRIEM (Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden: voor allochtone jongeren) - Intensieve Trajectbegeleiding (ITB) Harde Kern (Voor jongeren met een structureel delictgedrag)

21 21 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Voor iedereen die zich zorgen maakt over een jeugdige en een vermoeden heeft van kindermishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik. Niet alleen leraren, politie of huisartsen, maar ook buren, familieleden of een kennis.

22 22 AMK Bij een advies kan iemand die zich zorgen maakt over een jeugdige dit bespreken met een deskundige van het AMK Bij een consult ondersteunt het AMK de adviesvrager bij het uitvoeren van het advies Wanneer een advies niet voldoende is, kan bij het AMK een melding worden gedaan. Het AMK stelt dan een onderzoek in naar de gezinssituatie van de jeugdige

23 23 Spoedeisende Zorg (SEZ) Kinderen of ouders kunnen zelf bellen, maar ook iedereen die door zijn werk of in zijn omgeving te maken krijgt met kinderen die zich in een acuut onveilige situatie bevinden.

24 24 Spoedeisende Zorg (SEZ) Het team Spoedeisende zorg is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar voor spoedeisende situaties Het team zorgt dat er meteen hulp wordt ingeschakeld en dat de hulpverlening aansluitend aan de crisis van start gaat Het team Spoedeisende zorg werkt nauw samen met de zorgaanbieders, collega’s van de regio’s en afdelingen van BJzG

25 25 Kindertelefoon Voor jeugdigen tussen de 8 en 18 jaar met vragen of problemen over alles wat hen bezig houdt Zij kunnen bij de Kindertelefoon terecht voor informatie, advies, ondersteuning of een verwijzing

26 26 Kindertelefoon De telefoon en chat zijn gratis en anoniem bereikbaar van 14.00 uur tot 20.00 uur, 365 dagen per jaar Kinderen kunnen hier in vertrouwen praten met een vrijwilliger Bij ernstige problematiek en in crisissituaties kan er actief verwezen worden naar Spoedeisende Zorg

27 27 Partners Provincie Gemeentes Jeugd- en Opvoedhulp Justitiële Jeugdinrichtingen Onderwijs Politie Lokale organisaties: MEE. AMW, Thuiszorg, GGD, Consultatiebureaus Huisartsen en Ziekenhuizen GGZ

28 28 Partners Raad voor de Kinderbescherming Kinderrechters Openbaar Ministerie Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld Inspectie Jeugdzorg Nederland Zorgbelang …..

29 29 De praktijk Portret van twee gezinsvoogden Guido en Sophie Reportage van Netwerk

30 30 Vragen ? ? ?

31 31 Dank voor uw aandacht…


Download ppt "2 Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google