De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONTWERP Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan LENNIK Informatie- en toelichtingsvergadering 21/01/2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONTWERP Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan LENNIK Informatie- en toelichtingsvergadering 21/01/2012."— Transcript van de presentatie:

1 ONTWERP Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan LENNIK Informatie- en toelichtingsvergadering 21/01/2012

2 01 STRUCTUURPLAN(NING)

3 Wat is een structuurplan? Strategisch beleidsdocument met kader voor gewenste ruimtelijke structuur Lange termijnvisie op ruimtelijke ontwikkeling Niet verordenend op perceelsniveau → RUP Geen bestemmingsplan → RUP Studie bestaand uit 3 delen: Informatief gedeelte Richtinggevend gedeelte Bindend gedeelte

4 Wat gebeurt er het gewestplan? Voorlopig niets!!! Blijft behouden tot het vervangen wordt door een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

5 Waarom een GRS? Opvangen van de toekomstige behoeften −Wonen: ruimte voor bijkomende woningen −Werken: ruimte voor lokale bedrijven −Recreatie: ruimte voor lokale sportinfrastructuur Een visie voor de lange termijn −Duurzame ruimtelijke ordening “Opvangen huidige behoeften houdt rekening met toekomstige behoeften” −In relatie tot de ruimtelijke draagkracht van de omgeving “Niet overal is alles mogelijk - ontwikkelingen houden rekening met gewenste ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid, milieu, …”

6 Hoe een GRS lezen? Informatief gedeelte −Planningscontext −Bestaande ruimtelijke structuur −Deelruimten −Prognoses en behoeften Richtinggevend gedeelte −Globale visie −Ontwikkeling volgens deelstructuren en deelruimten −Afwegingskader voor zonevreemde infrastructuur −Acties en onderhandelingen Bindend gedeelte −Kernbeslissingen

7 Planningsproces Voorontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan −19/01/2009: Structureel overleg −15/12/2009: Plenaire vergadering #1 −30/04/2010: Advies Gecoro −15/10/2010: Beslissing CBS −20/05/2011: Plenaire vergadering #2 −07/06/2011: Advies Gecoro −09/09/2011: Beslissing CBS Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan − 24/10/2011: voorlopige vaststelling − 28/11/2011 - 26/02/2012: openbaar onderzoek − 21/01/2012: informatie- en inspraakvergadering − Advies Gecoro Definitief ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan

8 02 KRACHTLIJNEN GRS

9 INFORMATIEF GEDEELTE

10 Inhoud 1)Profiel en ligging van de gemeente 2)Planningscontext 3)Ruimtelijke structuur van de regio 4)Ruimtelijke structuur van de gemeente −Fysisch systeem −Openruimtestructuur −Nederzettingsstructuur −Socio-economische structuur −Toeristisch-recreatieve structuur −Mobiliteitsstructuur 5)Deelruimten 6)Prognoses en behoeften −Woningbehoefte −Behoefte aan sociale huisvesting −Behoefte aan huisvesting voor bejaarden en senioren

11 Prognoses en behoeften 1)Woningbehoefte 2)Behoefte aan sociale husvesting 3)Behoefte aan huisvesting voor bejaarden en senioren

12 Prognoses en behoeften 1) Woningbehoefte 2) Behoefte aan sociale huisvesting 3) Behoefte aan huisvesting voor bejaarden en senioren

13 Prognoses en behoeften 1) Woningbehoefte 2) Behoefte aan sociale huisvesting 3) Behoefte aan huisvesting voor bejaarden en senioren

14 RICHTINGGEVEND GEDEELTE

15 Inhoud 1) Globale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Lennik 2) Deelstructuren 3) Deelruimten 4) Afwegingskader voor zonevreemde infrastructuur 5) Synthesebeeld 6) Acties en onderhandelingen

16 Globale visie “Een evenwichtige ontwikkeling van een dynamische plattelandsgemeente” Beekvalleien als structurerende elementen Voorzieningen en functies opvangen in de kernen Bos, natuur, park en landbouw als rustpunt in een dynamische gemeente

17 Deelstructuren LandbouwNatuur en Landschap

18 Deelstructuren Bebouwde ruimteEconomie

19 Woonprogrammatie

20 Zonevreemde infrastructuur

21 BINDEND GEDEELTE

22 Geplande realisaties Afwegingskader Windturbines −Stedenbouwkundige studie t.b.v. locatiekeuze RUP ter herziening BPA ‘Den Bleek’ −Bouwtypologie −Realisatie huisvesting bejaarden en senioren RUP ter herziening BPA ‘Kasteel de Neufcour’ −Herziening achterhaalde bestemmingen RUP betreffende bouw- en woonlagen −3 bouwlagen / 3 woonlagen → hoofddorp RUP voor huisvesting voor bejaarden en senioren −Stedenbouwkundige studie t.b.v. locatiekeuze −RUP voor herbestemming

23 Geplande realisaties Realisatie sociaal bindend objectief − Gebiedsgerichte aansnijding woonreserve- en woonuitbreidingsgebieden − RUP indien noodzakelijk RUP Assesteenweg −Inplanting nieuwe brandweerkazerne −Uitbreidingsmogelijkheden school − Eventueel: koppeling aan lokaal bedrijventerrein + Sporting Eizeringen RUP Ninoofsesteenweg −Verweving lokale handel, bedrijvigheid en wonen − Eventueel: koppeling aan lokaal bedrijventerrein RUP Moensveld −Multifunctioneel sport- en recreatiepark

24 03 VEEL GESTELDE VRAGEN

25 Waar kan u het document inkijken? Op het gemeentehuis Dienst Ruimtelijke Ordening Markt 18, 1750 Lennik van 28/11/2011 tot en met 26/02/2012 alle werkdagen: 8u45-11u45 / woensdag: 13u-16u / donderdag: 18u-20u Op de website www.lennik.be/structuurplan-2011-2012_2.html

26 Hoe dient u een geldig bezwaarschrift in? Wat? −Uw naam en adres −Paginanummer / ontwerp −U citeert de tekst waarover u een bezwaar of opmerking heeft −Uw bezwaar of opmerking Hoe? −Aangetekend opsturen −Afgeven tegen ontvangstbewijs Aan? −Bezwaren en opmerkingen worden gericht aan: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) p/a Gemeentehuis Lennik Markt 18 1750 Lennik

27 Wat gebeurt er na het openbaar onderzoek? Gecoro −Bundeling en coördinatie van alle adviezen, bezwaren en opmerkingen −Gemotiveerd advies aan de gemeenteraad Ontwerpers −Opmaak definitief ontwerp WIJZIGINGEN ONTWERP ENKEL OP BASIS VAN ADVIEZEN, BEZWAREN EN OPMERKINGEN! GEEN NIEUWE TOEVOEGINGEN MOGELIJK! → VCRO art. 2.1.16. §8 Gemeenteraad −Definitieve vaststelling gemeentelijk ruimtelijke structuurplan −Het document wordt overgemaakt aan de bestendige deputatie Bestendige deputatie −Goedkeuring gemeentelijk ruimtelijke structuurplan

28 04 NOG VRAGEN?


Download ppt "ONTWERP Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan LENNIK Informatie- en toelichtingsvergadering 21/01/2012."

Verwante presentaties


Ads door Google