De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schending van leefregels en evaluatie: regelgeving, beroepsprocedure en checklist samenstelling dossier beroepscommissie Ontmoetingsdag Coördinerend Directeurs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schending van leefregels en evaluatie: regelgeving, beroepsprocedure en checklist samenstelling dossier beroepscommissie Ontmoetingsdag Coördinerend Directeurs."— Transcript van de presentatie:

1 Schending van leefregels en evaluatie: regelgeving, beroepsprocedure en checklist samenstelling dossier beroepscommissie Ontmoetingsdag Coördinerend Directeurs SO 19 juni 2015

2 schending van leefregels maatregelen bij schending van leefregels preventieve schorsing tuchtmaatregelen

3 schending van leefregels andere maatregelen dan tuchtmaatregelen preventieve schorsing door iedereen die gemachtigd is bepaalde voorzieningen ontzeggen of bepaalde verplichtingen opleggen directeur of afgevaardigde ontneemt het recht om geheel van de vorming werkelijk en regelmatig te volgen max. 10 opeenvolgende lesdagen (14 kalenderdagen in DBSO) bij externe factoren 1 verlenging mogelijk voor dezelfde periode opvang wordt voorzien. school bepaalt of de aanwezigheid vereist is de weigering tot opvang motiveren geen beroep mogelijk.

4 tuchtmaatregelen recht wordt ontnomen om vanaf een bepaalde datum het geheel van de vorming werkelijk en regelmatig te volgen genomen door de directeur of afgevaardigde tijdelijke uitsluitingdefinitieve uitsluiting nu minimum- en maximumtermijn minimum lesdag maximum 15 opeenvolgende lesdagen (DBSO: max, 21 opeenvolgende kalenderdagen) voorafgaandelijk advies van de klassenraad + lid CLB advies zit in het tuchtdossier school zoekt samen met het CLB actief naar een andere school (criterium afstand ten opzichte van de verblijfplaats van de leerling, in 1 ste instantie: hetzelfde onderwijsnet en dezelfde opleiding) geen beroepsprocedure in SOberoepsprocedure

5 evaluatie

6 uitreiking rapport  datum uitreiking rapport (in schoolreglement)= startdatum procedure  bij toekenning van B- of C- attest schriftelijk motiveren!  mogelijkheid tot overleg/beroep vermelden

7 overlegfase overleg aanvragen is verplicht! binnen redelijke termijn – zie model schoolreglement ‘uiterlijk binnen 3 dagen na de dag van de rapportuitreiking’ schriftelijk aanvragen? facultatief datum overleg schriftelijk meedelen – geen discussie mogelijk

8 overleg binnen redelijke termijn – voorstel model schoolreglement ‘uiterlijk binnen 3 dagen volgend op de dag van aanvraag van het overleg’ schriftelijk verslag overleg is verplicht! (idealiter ter plekke opmaken en laten ondertekenen)

9 overlegfase – beslissing na overleg directeur of afgevaardigde : twee mogelijke beslissingen + schriftelijke kennisgeving (best aangetekend) KR opnieuw bijeenroepen (legt eventueel bijkomende proeven op ) KR NIET opnieuw bijeenroepen KR bevestigt oorspronkelijk evaluatie- resultaat KR vervangt oorspronkelijk evaluatie- resultaat ouders gaan akkoord met beslissing na overleg geen bijkomende elementen die samenroeping rechtvaardigen schriftelijke kennisgeving beslissing bij voorkeur via aangetekende zending

10 beroepsprocedure De gelijkenissen en de verschilpunten bij de beroepsprocedure definitieve uitsluiting (DU) en evaluatie

11 instellen beroep evaluatie: overleg is voorwaarde binnen termijn bepaald in het schoolreglement zolang beroepsprocedure loopt heeft de leerling het recht om verder onderwijs te volgen in de school alsof er geen nadelige beslissing is genomen definitieve uitsluiting: binnen termijn bepaald in het schoolreglement geen opschortende werking

12 instellen beroep instellen bij AD beroep gedateerd en ondertekend; omschrijving van de feiten en het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren

13 samenstelling en samenroepen beroepscommissie (BC) -zo vlug mogelijk door AD -AD stelt de BC samen (per dossier dezelfde samenstelling) -interne en externe leden -voorzitter beroepscommissie = extern lid; aangeduid door de algemeen directeur

14 verloop procedure beroepscommissie (BC) volheid van bevoegdheid ouders en leerling of meerderjarige leerling worden gehoord (uitnodigen is verplicht), eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon leden van de klassenraad (advies definitieve uitsluiting gegeven/betwiste evaluatiebeslissing genomen) die geen deel uitmaken van de BC, kunnen worden gehoord elk lid van de beroepscommissie heeft discretieplicht elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd beslissingen BC: - bij voorkeur unanimiteit - bij stemming: pariteit is vereist, bij staking van stemmen is de stem de voorzitter doorslaggevend de Raad van Bestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.

15 mogelijke beslissingen beroepscommissie definitieve uitsluiting beroep is onontvankelijkberoep is ontvankelijk laattijdigvoldoet niet aan vormvereisten bevestiging definitieve uitsluiting vervanging definitieve uitsluiting gemotiveerde beslissing schriftelijk (eventueel aangetekend met of zonder ontvangstbewijs en/of per gewone brief) meedelen binnen de termijn die bepaald werd in het schoolreglement zo niet van rechtswege vernietiging van de definitieve uitsluiting vermelding van de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State bij de beslissingen het beroep is onontvankelijk en het beroep is ontvankelijk waarbij de definitieve uitsluiting bevestigd wordt

16 mogelijke beslissingen beroepscommissie evaluatie beroep is onontvankelijkberoep is ontvankelijk laattijdigvoldoet niet aan vorm- vereisten bevestiging evaluatie- resultaat vervanging evaluatie- resultaat schriftelijke (eventueel aangetekend met of zonder ontvangstbewijs en/of per gewone brief) mededeling resultaat beslissing beroepscommissie zo snel mogelijk uiterlijk op 15 maart/ 15 september vermelding van beroepsmogelijkheid bij de Raad van State

17 checklist samenstelling dossier beroepscommissie definitieve uitsluiting identificatiegegevens leefregels (uittreksel schoolreglement) document preventieve schorsing tuchtdossier documenten i.v.m. definitieve uitsluiting

18 checklist samenstelling dossier BC evaluatiebeslissing  identificatiegegevens  studiereglement  rapport leerling en documenten begeleidende klassenraden  documenten i.v.m. evaluatie  overige documenten i.v.m. leerproces leerling  remediëringsdocumenten  communicatie

19 checklist samenstelling dossier beroepscommissie beroep (bij evaluatie: overleg verplicht!) samenstelling BC door AD zitting BC horen van de partijen zijn vormvereisten nageleefd beslissing BC

20 contactpersonen Petra De Vis petra.de.vis@g-o.be Telefoon 02 79 09 348 Sophie Van Cauwenberghe Sophie.van.cauwenberghe@g-o.be Telefoon 02 79 09 328


Download ppt "Schending van leefregels en evaluatie: regelgeving, beroepsprocedure en checklist samenstelling dossier beroepscommissie Ontmoetingsdag Coördinerend Directeurs."

Verwante presentaties


Ads door Google