De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eric Peeters, Projectleider Wabo Nuth, 28 september 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eric Peeters, Projectleider Wabo Nuth, 28 september 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Eric Peeters, Projectleider Wabo Nuth, 28 september 2010

2 2003 - 2010 Na herhaaldelijk uitstel zal definitieve inwerkingtreding van de Wabo plaatsvinden op 1 oktober 2010

3  Verbetering van dienstverlening  Vermindering van administratieve lasten  Verbetering van naleving van wetgeving  Deregulering  Bevordering van samenwerking tussen overheden  Voorkomen van tegenstrijdige besluiten

4

5 Eén (digitale) vergunningaanvraag Eén bevoegd gezag Eén vergunning Reguliere procedure Uitgebreide procedure Eén loket Eén rechtsbeschermingsprocedure Eén (coördinerende) handhaver

6  Invoeringswet Wabo (overgangsrecht)  Besluit omgevingsrecht (Bor): vergunningplicht, vergunningsvrijheid, bevoegd gezag, advisering en Vvgb, kwaliteitscriteria handhaving e.d.  Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor): indieningvereisten en uitwerking kwaliteitscriteria milieuhandhaving

7 Daarnaast:  Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Monumentenwet, etc.  Algemene plaatselijke verordening, Bouwverordening, Bomenverordening, etc.  Overige wet- en regelgeving alsook de eerste reparatiewetgeving.  Bestaande toetsingskaders blijven van toepassing!

8  Procedurele samenvoeging van (circa) 25 vergunningenstelsels met betrekking tot vrijwel alle toestemmingen die nodig zijn wanneer iemand op een bepaalde plek iets wil slopen, (ver)bouwen, oprichten en/of gebruiken  Het gaat om plaatsgebonden projecten die bestaan uit activiteiten!  Integreren, aanhaken of afstemmen  Terminologie en verwijzingen!

9 Denk onder meer aan:  Bouwvergunning  Monumentenvergunning  Sloopvergunning  Milieuvergunning  Gebruiksvergunning  Aanlegvergunning

10 Maar ook:  Kapvergunning, inritvergunning e.d.  Het projectbesluit alsook alle andere binnen- en buitenplanse ontheffingen van een bestemmingsplan  Bepaalde ontheffingen op grond van de Flora- en Faunawet en de Natuur- beschermingswet

11 Tot 1 oktober 2010Vanaf 1 oktober 2010 Vaak een groot aantal toestemmingen c.q. vergunningen nodig, bijvoorbeeld: bouw-, sloop- en milieuvergunning Alle benodigde toestemmingen kunnen in principe worden geïntegreerd in één omgevingsvergunning Vaak diverse toestemmingsstelsels van toepassing, bijvoorbeeld: Woningwet, Bouwverordening en Wet milieubeheer Primair zijn de Wabo, het Bor en het Mor van toepassing. Voor de inhoudelijke toetsing wordt op de geïntegreerde wet- en regelgeving teruggevallen Vaak verschillende procedures noodzakelijk en daardoor verschillende vergunningaanvragen, indieningvereisten, beslistermijnen, beschikkingen, rechtsgangen, etc. In beginsel één procedure, één vergunningaanvraag, één set indieningvereisten, één beslistermijn, één rechtsgang, etc. Soms meerdere bestuursniveaus bevoegd; gemeente, provincie, ministerie(s) Eén bevoegd gezag

12  In beginsel bij de gemeente  Bij uitzondering provincie of ministerie maar kan dan ook nog steeds bij de gemeente (doorzendplicht!)

13  Eén integrale aanvraag in beginsel niet verplicht, tenzij onlosmakelijkheids- principe  Gefaseerde en deelvergunningen (tij- delijke en revisievergunningen)  Digitale aanvraag in beginsel (nog) niet verplicht  Indien digitaal: Omgevingsloket Online (OLO)

14

15  Hoofdregel: de gemeente, bij uitzondering provincie of ministerie  Stelsel van coördinatiebepalingen in de vorm van: aanhoudingsverplichtingen, advisering en verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)  Samenwerkingsafspraken: IMD Beek-Nuth-Stein Provincie Limburg Brandweer Waterschap

16 Hoofdlijnen reguliere procedure Hoofdlijnen uitgebreide procedure In beginsel altijd de reguliere procedure, tenzij… Uitgebreide procedure onder meer in het geval van: projectbesluit, milieuvergunning en rijksmonumentenvergunning Beslistermijn: 8 wekenBeslistermijn: 26 weken Fatale beslistermijn [Lex silencio positivo]Geen fatale beslistermijn Beslistermijn kan één keer met maximaal 6 weken worden verlengd Geen terinzagelegging en bekendmaking ontwerpbesluit met mogelijkheid tot indiening zienswijzen Terinzagelegging en bekendmaking ontwerpbesluit met mogelijkheid tot indiening zienswijzen Bezwaar bij bevoegd gezag, beroep bij rechtbank en hoger beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak (Raad van State) Rechtstreeks beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak (Raad van State)

17  Hangt uiteraard af van reikwijdte vergunningaanvraag  Gefaseerde en deelvergunningen  Mits vergunning nodig, want er wordt steeds meer vergunningsvrij

18  Gebruiksbesluit, Activiteitenbesluit e.d.  Wabo brengt verruiming van het vergunningsvrij bouwen met zich mee, zowel bij woningen als bedrijven:  Circa 50% van het huidige aantal bouwvergunningen vervalt (Landelijk ongeveer 60.000 vergunningen per jaar!)  Minder leges en verschuiving van vergunningver- lening naar informatieverstrekking en toezicht achteraf. Dit onder meer i.v.m. BAG, WOZ, klachten, handhavingverzoeken, excessen, etc.

19

20

21

22 Vergunningsvrij is niet regelvrij!

23 Hangt af van:  Aard en strekking van de vergunning  Meerwaarde integrale handhaving  In ieder geval afstemming programma’s en prioriteiten en breder integraal handhavingoverleg

24  Hangt af van aard en strekking van de vergunning maar kan in principe bijzonder veel tijd, geld en inspanningen schelen

25  Investeren in frontoffice; vooroverleg, informatieverstrekking e.d.  Stimuleren van vooroverleg en de indiening van digitale, integrale vergunningaanvragen  Intensiever en integraler wekelijks vergunningenoverleg  Nauwere samenwerking met externe partners  Inzet van accountmanagers

26 Soort aanvraag LichtZwaar Enkelvoudig-- MeervoudigAccountmanager BAccountmanager A NB: De accountmanager regisseert, coördineert, facilliteert, stuurt aan, bewaakt - en fungeert tevens als primair aanspreekpunt.

27  Digitaal workflowmanagement; registratie, termijn- en voortgangsbewaking, rapportages, etc.  Geleidelijke omslag naar digitale archivering  Gerichtere communicatie; brochures, publicaties en een Wabopagina op www.nuth.nl www.nuth.nl

28 We hebben lijnen ontwikkeld en uitgezet op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering, vergunningverlening/handhaving en processen, ICT, archief, leges en communicatie. In verband daarmee: - opleidingen, workshops en conferenties; - afspraken met in- en externe partners gemaakt en vastgelegd; - grote investeringen in ICT gedaan (capaciteit en middelen); - nieuwe processen en werkwijzen ontwikkeld en vastgelegd; - functies en takenpakketten opnieuw ingevuld; - lokale verordeningen, regelingen en mandaatbesluiten aangepast; - communicatieve activiteiten richting burgers en bedrijven ondernomen; - etc.

29 Ja, in principe wel, zij het dat de implementatie van de Wabo zowel bij ons als bij de externe partners nog om de nodige finetuning zal vragen en het project naar verwachting pas in de loop van 2011 zal kunnen worden afgerond. De consequenties van de Wabo in termen van capaciteit en middelen zullen worden meegenomen in de jaarplanning voor 2011.

30 Wij kunnen in principe leveren wat de klant vraagt, maar wil de klant optimaal kunnen profiteren van de mogelijkheden die de Wabo biedt, dan zal hij ook moeten vragen wat de Wabo mogelijk maakt en hoe de Wabo dat mogelijk maakt.

31 Nee, want:  KlantContactCentrum (KCC)  Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s)  Digitaliseringslag  Integratie van toetsingskaders? Wetboek van omgevingsrecht?

32 Vragen? Stel ze nu of ga naar de Wabo- pagina op www.nuth.nl.www.nuth.nl Er bestaan meerdere Wabo-sites. Voor algemene informatie adviseer ik in het bijzonder: www.omgevingsvergunning.vrom.nl. www.omgevingsvergunning.vrom.nl Inwerkingtreding Wabo: Over 3 dagen!


Download ppt "Eric Peeters, Projectleider Wabo Nuth, 28 september 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google