De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsbeleid NGS Bekwame en bevoegde masseurs Versie ter goedkeuring AV 28 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsbeleid NGS Bekwame en bevoegde masseurs Versie ter goedkeuring AV 28 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsbeleid NGS Bekwame en bevoegde masseurs Versie ter goedkeuring AV 28 november 2015

2 Wijzigingen ten opzichte van versie voorjaar 2015 Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)2 De wijzigingen staan in het blauw of zijn doorgestreept  Dia 9: SCAS richtlijnen voor sportmasseurs met blessurepreventie  Dia 10: uitgangspunten bij toekennen accreditatiepunten  Dia 11: wijzigingen bij praktische vaardigheden  Dia 15: voor CKR toegekende accreditatiepunten  Dia 16: bepalingen voor huidige licentiehouders en CKR geregistreerden  Dia 18: NGS praktijkavonden geworden ipv TA praktische vaardigheid  Dia 21: planning

3 Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)3  Licentiebeleid voor de wellness- en sportmasseur  Certificering SCAS voor de sportzorgmasseur  Accreditatiebeleid

4 Huidig beleid (1)  Licentiebeleid na het behalen van NGS-diploma Sport- en/of Wellnessmassage  Licentie is 5 jaar geldig  Voor behoud van de licentie na 5 jaar:  verplichte nascholingsbijeenkomsten (IOS) volgen  geldig reanimatie bewijs  betaling van € 15,65  Kwaliteitsbeleid na het behalen van de opleiding Blessure Preventie (BP)  Instap voor BP is het NGS-diploma Sportmassage  Kwaliteitsbeleid wordt aangeduid d.m.v. CKR (Centraal Kwaliteit Register)  Accreditatiepunten zijn alleen nodig voor herregistratie in het CKR 4Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)

5 Huidig beleid (2) 5  Registratie CKR  CKR-registratie is 5 jaar geldig  Voor behoud van de CKR-registratie na 5 jaar:  binnen 5 jaar 60 accreditatiepunten behalen  tonen geldig reanimatie bewijs  betaling van € 15,65  Voor het behalen van accreditatiepunten wordt onderscheid gemaakt tussen:  Vakinhoudelijke scholingsactiviteiten  Beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten  Inzet bij een NGS-evenement  Voor de wellness is er (nog) geen concreet licentiebeleid Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)

6 Huidig beleid (3) 6 Sport Kwaliteitsbeleid (alleen voor BP)  60 accreditatiepunten  geldig reanimatie bewijs  betaling van € 15,65  Opleidingen / cursussen  Bijeenkomsten (theoretisch / praktijk)  Congressen / symposia / inzet bij een NGS-evenement Licentiebeleid  verplichte nascholing IOS  geldig reanimatie bewijs  betaling van € 15,65  Fase 2 (cliëntendossier - afgerond)  Fase 3 (schouder & knie – afgerond)  Fase 4 (enkel, Ottowa rules, achillespees – 2013 t/m 2016) Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)

7 Definities  Een opleiding is: Een leertraject waarbij het doel is de leerling op te leiden tot een vastgesteld kwalificatieprofiel  Een bij- of nascholingsbijeenkomst is: Een leertraject waarbij het doel is de leerling leerstof aan te reiken waarbij:  basiskennis wordt herhaald en/of  verdiepende/aanvullende informatie wordt aangereikt die past bij het vastgestelde kwalificatieprofiel Hieronder kunnen vallen: cursussen, technische avonden, IOS avonden, modules, etc. 7Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)

8 Voorstel nieuw beleid (1)  Licentiebeleid na het behalen van NGS-diploma Sport- en/of Wellnessmassage  SCAS-registratie na het behalen van NGS-diploma Sportzorgmassage  Dezelfde systematiek  Bij- en nascholing gerichter inzetten op het profiel  SCAS richtlijnen (1):  Reguliere registratie 5 jaar, voor behoud:  50 studiepunten (1 studiepunt = 1 studie uur)  Geldige reanimatie  Gedragscode en klachtenregeling  Werkgeversverklaring of eigen verklaring m.b.t. werkervaring  Voldoen aan eisen fysieke werkruimte 8Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)

9 Voorstel nieuw beleid (2)  SCAS richtlijnen (2):  registratie 3 jaar, voor behoud, voor sportmasseurs met NGS erkend diploma BP/ sportmasseurs uit CKR:  Diploma module ketenzorg (voor sportzorgmasseurs)  30 studiepunten (praktisch 9 en inhoud 21 punten; 1 studiepunt = 1 studie uur)  Geldige reanimatie  Gedragscode en klachtenregeling  Werkgeversverklaring of eigen verklaring m.b.t. werkervaring  Voldoen aan eisen fysieke werkruimte 9Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)

10 Voorstel nieuw beleid (3) Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)10  Richtlijnen voor behoud NGS licentie:  Licentie is 5 jaar geldig  30 studiepunten behalen voor herregistratie Het uitgangspunt is 1 studiepunt = 1 studie uur en voor deelname massageteam 1 studiepunt = 1 dagdeel. Dit is niet per definitie zo. Er kunnen, bijvoorbeeld vanuit beleidsoogpunt, aan bepaalde onderwerpen meer of minder punten worden toegekend.  Bij herregistratie dient een geldige reanimatiebewijs getoond te worden  Aan bij- en nascholing op het gebied van reanimatie worden geen studiepunten toegekend  De NGS gedragscode en klachtenregeling moet iedere vijf jaar opnieuw worden onderschreven  De verantwoordelijkheid voor het spreiden van de 30 studiepunten over 5 jaar ligt bij de masseur zelf  20% van de teveel behaalde studiepunten kunnen bij herregistratie worden meegenomen naar de volgende periode van 5 jaar met een maximum van 3 punten.

11 Voorstel nieuw beleid (4) Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)11  De te behalen studiepunten dienen verdeeld te worden over:  Bijhouden van praktische vaardigheden (50% = 15 studiepunten)  Volgen van door afdelingen georganiseerde NGS praktijkavonden en/of  Deelname binnen massageteam (bij meerdaagse evenementen max 3 studiepunten) en/of  Verklaring werkervaring (max. 9 punten per 5 jaar door werkervaring vanuit eigen praktijk/ bij (sport)vereniging)  Overige ter beoordeling door accreditatiecommissie  Bij- en nascholing passend bij het kwalificatieprofiel (50% = 15 studiepunten)

12 Voorstel nieuw beleid (5) Accreditatiecommissie:  Er moet een onafhankelijke beoordeling plaatsvinden  De commissie bestaat uit 5 personen, commissieleden zijn bij voorkeur geen opleider of docent wellness-, sport- en/of sportzorgmassage  Commissieleden dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen  Commissieleden zijn minimaal 5 jaar in het bezit van een NGS diploma en hebben relevante ervaring opgedaan als wellness-, sport- en/of sportzorgmasseur 12Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)

13 Voorstel nieuw beleid (6) Accreditatiecommissie (vervolg) Het is wenselijk dat:  Minimaal 1 en maximaal 2 personen zijn fysiotherapeut (geweest)  1 persoon heeft kennis van de wellnessbranche (schoonheidsspecialiste, pedicure, manicure etc.)  De accreditatiecommissie dient op korte termijn alle reeds geaccrediteerde bij- en nascholingsbijeenkomsten te beoordelen en aan te geven of ze geschikt zijn voor de wellness-, sport- en/of sportzorgmasseur. 13Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)

14 Dispensatie  Er zijn situaties waarin het NGS dispensatie verleend voor het behalen van (een deel van) de studiepunten. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:  Medische oorzaken  Tijdelijk verblijf in buitenland voor werk (o.b.v. een werkgeversverklaring)  Maximaal 6 studiepunten per jaar  BIG-geregistreerde fysiotherapeuten ontvangen dispensatie voor de 15 studiepunten die moeten worden behaald vanuit de bij- en nascholing passend bij het kwalificatieprofiel.  Docenten, aangesloten bij een NGS erkend opleidingsinstituut, ontvangen dispensatie voor de 15 studiepunten die moeten worden behaald vanuit de bij- en nascholing passend bij het kwalificatieprofiel.  Docenten, aangesloten bij een NGS erkend opleidingsinstituut, ontvangen jaarlijks dispensatie voor maximaal 3 studiepunten die moeten worden behaald vanuit de praktische vaardigheden wanneer zij aanwezig zijn bij de jaarlijkse NGS docentendag. Individuele verzoeken worden ter beoordeling voorgelegd aan de kwaliteitscommissie van het NGS. 14Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)

15 Bepalingen (1)  Het toekennen van studiepunten (accreditatie) gebeurt op basis van een vooraf ingestuurde aanvraag.  De accreditatiepunten die aan bijeenkomsten/cursussen zijn toegekend in het kader van de CKR registratie worden overgenomen.  Accreditatieaanvragen kunnen zowel door individuen als door opleidingsinstituten worden aangevraagd. Bij voorkeur door opleidingsinstituten.  Of de accreditatie daarna behouden blijft, ligt voor een groot deel aan de evaluatie die na afloop van de bij- en nascholingsactiviteit wordt ingediend.  Voor deelname aan bij- en nascholingsactiviteiten dient men van de organisator een bewijs van deelname te ontvangen. Het is de verantwoordelijkheid van het NGS lid om te kunnen aantonen dat hij/zij heeft deelgenomen om de studiepunten toegekend te kunnen krijgen. 15Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)

16 Bepalingen (2)  CKR geregistreerde sportmasseurs die zich niet bij de SCAS laten certificeren, vallen vanaf 1 januari 2016 onder het nieuwe licentiebeleid. De geldigheidsduur van hun huidige registratie blijft behouden en reeds behaalde accreditatiepunten worden overgenomen.  Vanaf 1 januari 2017 vallen alle licentiehouders onder het nieuwe licentiebeleid. Verdere invulling hiervan wordt in overleg met de afdelingen in de eerste helft van 2016 uitgewerkt. 16Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)

17 Consequenties  De invulling van de avonden georganiseerd door de NGS afdelingen wijzigt.  Opleiders worden gestimuleerd nieuwe bij- en nascholingsbijeenkomsten te ontwikkelen passend bij één of meerdere kwalificatieprofielen.  De markt voor het geven van bij- en nascholingen is niet alleen voorbehouden aan NGS erkende opleiders.  Nog tot 2020 worden IOS bijeenkomsten georganiseerd (leden die in 2015 zijn geslaagd hebben licentie die 5 jaar geldig is).  Voor aantallen te organiseren bijeenkomsten zie overzichten. 17Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)

18 Voorstel NGS praktijkavond Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)18  De afdelingen kunnen vanaf 01/01/2016 praktijkavonden organiseren  Vanuit de kwaliteitscommissie wordt een kader opgesteld die leidend kan zijn voor de bijeenkomsten.  De eigen bijdrage voor een NGS bijeenkomst is € 15,- (prijspeil 2016)  Het minimale aantal deelnemers voor een NGS bijeenkomst is 16, het maximale aantal is 32  Per 16-18 deelnemers is 1 begeleider/docent aanwezig  De focus tijdens een bijeenkomst ligt op het onderling discussiëren a.d.h.v. een casus/lesbrief  Het aantal bijeenkomsten dat een afdeling “mag/kan/moet” organiseren is bepaald a.d.h.v. het aantal leden/licentiehouders  Alle overige bijeenkomsten, niet zijnde “TA praktische vaardigheden”, moeten kostendekkend worden georganiseerd en bij voorkeur door een opleidingsinstituut

19 Voorstel TA praktische vaardigheden Kwaliteitsbeleid NGS (april 2015)19 2016IOS fase 4TA praktische vaardigheden Totaal Brabant Oost8412 Brabant West426 Drenthe426 Friesland426 Gelderland8412 Groningen213 Limburg213 Midden Nederland639 Noord Holland 1639 Noord Holland 2426 Twente426 West 1639 West 2426 Zeeland213 Zwolle639 Landelijk8 dagdelen

20 Voorstel TA praktische vaardigheden Kwaliteitsbeleid NGS (april 2015)20 2017IOS fase 4TA praktische vaardigheden Totaal Brabant Oost6612 Brabant West235 Drenthe224 Friesland448 Gelderland4610 Groningen2 (16 pers)24 Limburg235 Midden Nederland459 Noord Holland 1459 Noord Holland 2437 Twente235 West 1459 West 2448 Zeeland2 (16 pers)24 Zwolle448 Landelijk8 dagdelen

21 Planning Kwaliteitsbeleid NGS (AV 28 november 2015)21  Wellness  Invoeren per 31 december 2015.  Ontbrekende onderwerpen wellness verplicht volgen, aangeboden door NGS (landelijk). Deze bij- en nascholingsbijeenkomsten tellen mee voor de te behalen studiepunten.  Alle wellnessmasseurs nieuwe licentie verlenen per 1 januari 2016.  Sport  Invoeren per 31 december 2015.  Masseurs met een geldige licentie t/m 2015 vallen na herregistratie per 1 januari 2016 onder het nieuwe beleid.  Sportmasseurs die nog in het CKR staan vallen vanaf 1 januari 2016 onder het nieuwe beleid.  Overige licentiehouders vallen vanaf 1 januari 2017 onder het nieuwe beleid vanaf het moment dat ze geherregistreerd worden.


Download ppt "Kwaliteitsbeleid NGS Bekwame en bevoegde masseurs Versie ter goedkeuring AV 28 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google