De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ip4inno 1 Module 2B: SOFT IP (eenvoudige IE) Deze PPT werd opgesteld met de medewerking van: L. BIRKETT G. COLAK A. KAVAK K. TAUBER A. DINTRICH G. FRIEDRICH.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ip4inno 1 Module 2B: SOFT IP (eenvoudige IE) Deze PPT werd opgesteld met de medewerking van: L. BIRKETT G. COLAK A. KAVAK K. TAUBER A. DINTRICH G. FRIEDRICH."— Transcript van de presentatie:

1 ip4inno 1 Module 2B: SOFT IP (eenvoudige IE) Deze PPT werd opgesteld met de medewerking van: L. BIRKETT G. COLAK A. KAVAK K. TAUBER A. DINTRICH G. FRIEDRICH

2 ip4inno Industriële Eigend., Intellectuele Eigend. & Intellectuele Activa Uitvindingen Merken, logo’s Ontwerpen Muziek-, toneel-, litteraire & artistieke werken Databanken Reputatie / Goodwill Ontwerpen Knowhow Handels- geheimen Vertrouwelijke informatie Octrooien, NM’s Gereg. HM Gereg. ontwerpen Auteursrecht Databankrecht Niet-gereg. HM Niet-gereg. ontwerpen Beperkende covenanten Geheimhou- dingsover- eenkomsten

3 ip4inno 3 Wat is SOFT IP? Een categorie van rechten die: –Niet beschermd zijn door registratie en wetgeving, –Maar die onder de categorie van de immateriële, ontastbare rechten vallen, welke gewoonlijk verbonden zijn aan andere intellectuele eigendomsrechten –Zij zijn gratis –Brengen geen lange en ingewikkelde procedures mee

4 ip4inno Wat kan het waard zijn? Waar maken wij ons druk over? Valt vertrouwelijke informatie niet net buiten de IE? 13 september 2007 - het McLaren Formule 1 Racing Team werd door de FIA beboet met $100 miljoen wegens het ongeoorloofde bezit van technische gegevens van het concurrerende Ferrari-team

5 ip4inno 5 SOFT IP Knowhow, handelsgeheimen, vertrouwelijke informatie Beperkende contracten, geheimhoudingsovereenkomsten en geheimhoudingsovereenkomsten ‘First Mover Advantage’: Voordeel van de eerst te zijn op de markt Businessmethoden

6 ip4inno 6 I.Knowhow, handelsgeheim, geheimhouding Knowhow en handelsgeheimen worden beschermd door de informatie geheim te houden Tegen de verduistering van handelsgeheimen en knowhow kan een actie worden ingesteld krachtens: –Het overeenkomstenrecht en door specifieke contracten –de handelswet als benadeling en als oneerlijke mededinging

7 ip4inno 7 I.a) Wat is knowhow ? geheim,belangrijk geïdentificeerdwaardevol isInformatie die geheim, belangrijk, geïdentificeerd en waardevol is Niet-geoctrooieerde praktische informatie die voortvloeit uit ervaring van en tests door de verstrekker ervan

8 ip4inno 8 I.a) Wat is knowhow ? (2) “Geheim” staat voor een component die niet bekend staat als gemakkelijk toegankelijk “Belangrijk” verwijst naar een functionele informatie zoals: –een productiemethode; –een product of een dienst; –de ontwikkeling van een productiemethode en/of een product en/of een dienst “Geïdentificeerd” betekent dat de informatie kenmerkend is of kan worden gevonden op een materiële drager, op zo een manier dat kan worden nagegaan dat zij voldoet aan de vereisen inzake geheimhouding en belangrijkheid “Waardevol” betekent dat de informatie een geldwaarde heeft ingeval zij wordt gebruikt of geruild

9 ip4inno 9 I.a) Wat is knowhow ? (3) Knowhow: –vormt een economische waarde dat toebehoort aan om het even wie het heeft ontwikkeld of rechtmatig heeft verkregen –dat overdraagbaar is via een contract of andere middelen in overeenstemming met de nationale wetgeving –dat kan worden beschermd tegen verduistering en onrechtmatige onthulling

10 ip4inno 10 I.a) Wat is knowhow? (3) Knowhow: –vormt een economische waarde dat toebehoort aan om het even wie het heeft ontwikkeld of rechtmatig heeft verkregen –dat overdraagbaar is via een contract of andere middelen in overeenstemming met de nationale wetgeving –dat kan worden beschermd tegen verduistering en onrechtmatige onthulling

11 ip4inno 11 I.a) Wat is knowhow? (4) Er kan een onrechtmatige onthulling zijn, indien alle knowhow of een gedeelte ervan die geheim of vertrouwelijk had moeten worden gehouden, tegen de wil van de bezitter van de knowhow in werd bekendgemaakt of onthuld door een persoon die een verplichting heeft om de knowhow geheim te houden.

12 ip4inno 12 I.b) Wat is een handelsgeheim? Elke informatie die: –voldoende geheim is om een reële of potentiële economische waarde te puren uit het feit dat zij niet algemeen bekend is aan andere personen –geheim wordt gehouden dankzij de redelijke inspanningen van de houder ervan

13 ip4inno 13 I.b) Wat is een handelsgeheim? (2) Beschermingsvereisten: –het handelsgeheim mag niet bekend zijn –de eigenaar van het handelsgeheim moet uit het handelsgeheim een economisch voordeel halen –de eigenaar van het handelsgeheim moet de nodige stappen doen om de vertrouwelijke aard van het handelsgeheim te beschermen

14 ip4inno 14 I.b) Wat is een handelsgeheim? (3) Belangrijkste voordeel: –in tegenstelling met de octrooien is er geen beperking in de tijd –zolang het geheim wordt gehouden, zal een handelsgeheim enkel ten goede komen aan de eigenaar van het handelsgeheim –geen registratiekosten Voorbeelden van bekende handelsgeheimen:Voorbeelden van bekende handelsgeheimen: –de formule van Coca-Cola –het recept van Colonel Sanders voor gebraden kip

15 ip4inno Joint-venturepartners Consulenten Onderaannemers Uit dienst tredend personeel Leveranciers Marketingteam Klanten Bezoekers Kennissen … I.b) Wanneer kan een handelsgeheim uitlekken? (4)

16 ip4inno 16 I.c) Wat is geheimhouding? Geheimhouding kan enkel worden geclaimd indien: –de informatie vertrouwelijk is –en de informatie wordt verstrekt in vertrouwelijke omstandigheden Vertrouwelijke informatie heeft een beperkt (onthullings-) bereik bestaande uit: –knowhow –handelsgeheimen –businessmethoden

17 ip4inno 17 I.c) Wat is geheimhouding? (2) De voordelen: –de bescherming die wordt geboden door een idee geheim te houden is vrijwel onbeperkt en zal enkel verloren gaan zodra het idee algemeen bekend wordt –het is een vrij goedkope vorm van bescherming

18 ip4inno 18 I.c) Wanneer is er geen geheimhouding? (3) Informatie wordt niet als vertrouwelijk beschouwd indien: -zij algemeen bekend is -zij algemeen bekend is geworden op een andere manier dan door een fout van de ontvangende partij -op het ogenblik van de onthulling de ontvangende partij ze al in haar bezit had of ze van een derde had ontvangen -de onthullende partij ze zonder beperking aan een andere partij heeft onthuld -zij door de ontvangende partij autonoom wordt of werd ontwikkeld -zij wordt onthuld zoals vereist bij wet of overheidsregels of - reglementen

19 ip4inno 19 II.Beperkende contracten Definitie van een beperkende overeenkomst: –contractuele overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever die de werknemer ertoe verplicht zich te onthouden van een bepaald gedrag dat strijdig is met de belangen van de werkgever –beperkende contracten kunnen het voorwerp zijn van een specifiek contract of kunnen worden opgenomen in een meer algemene overeenkomst

20 ip4inno 20 II.Beperkende contracten (2) Doel: contractuele bescherming van handelsgeheimen of andere zakelijke activa tijdens of na de tewerkstelling –om bij de werknemers van een bedrijf een bewustzijn te creëren om de knowhow te beschermen tegen onoplettende onthulling (bv. telefoontjes onder een vals voorwendsel, afvalcontrole, ‘aftapping’) en opzettelijke onthulling* –om naast de bestaande wetten een verbodsdrempel te creëren –om gedrag te voorkomen dat niet verboden is bij wet

21 ip4inno 21 II.a) Relevantie van beperkende contracten Handelsgeheimen Voorbeelden van handelsgeheimen omvatten: – knowhow, goodwill, relaties met klanten en leveranciers (bv. de identiteit en de voorkeuren van klanten, leveranciers), prijsbeleid, marketingstrategieën, de financiële situatie van het bedrijf, fabricageprocessen en andere uit concurrentieoogpunt waardevolle informatie

22 ip4inno 22 II.a) Relevantie van beperkende contracten (2) Gevalstudie voor Duitsland toont aan (Focus online, 24 juni 2007, “Wirtschaftsspionage vernichtet 50.000 Jobs”): –50.000 verloren jobs, ongeveer: 10 - 50 miljard euro p. a. –1 bedrijf op 4 is getroffen; het aantal getroffen kmo’s neemt toe –in de meeste gevallen zijn de overtreders insiders! NOTA BENE: VOORZORG IS DE BESTE BESCHERMING Gestolen bedrijfsactiva kunnen zware economische schade veroorzaken: –procederen is tijdrovend en duur –verloren handelsgeheimen kunnen voor het bedrijf gênant zijn (negatieve reclame) –verloren handelsgeheimen kunnen ertoe leiden dat de aandeelhouders en andere investeerders hun geloof in het bedrijf verliezen

23 ip4inno 23 II.b) Soorten van beperkende contracten Niet-concurrentieovereenkomsten Niet-wervingsovereenkomsten Niet-raidingovereenkomsten (ook bekend als “niet- indienstnemings-” of “niet-wegkapingsclausules”) Niet-openbaarmakingsovereenkomsten (Non- disclosure agreements)

24 ip4inno 24 II. c) Een moeilijke keuze? De verschillende soorten van beperkende contracten zijn onderworpen aan verschillende wettelijke beperkingen Het is van belang de beperkende overeenkomst te kiezen die het bedrijf voldoende beschermt en – tegelijk – de werknemer het minste raakt –de passende beperkende overeenkomst moet geval per geval worden bepaald –de omvang van een niet-concurrentieovereenkomst is heel ruim en is onderworpen aan striktere wettelijke vereisten dan andere beperkende contracten*

25 ip4inno 25 II.d) Beste tijdstip om een beperkende overeenkomst? Mogelijke tijdstippen: – begin van de arbeidsovereenkomst – tijdens de tewerkstelling (bv. verandering van post, aanzienlijke bevordering of salarisverhoging) – na de beëindiging van de tewerkstelling begin Tewerkstelling verandering van post, aanzienlijke bevordering, salarisverhoging beëindiging t

26 ip4inno 26 II.e) Wie moet beperkende overeenkomsten ondertekenen? Een onnodig en overdreven ruim gebruik van beperkende overeenkomsten kan een negatieve weerslag hebben op de bekwaamheid van de werkgever om deze overeenkomsten af te dwingen In deze context zijn de antwoorden op de volgende vragen relevant en zij moeten van tijd tot tijd worden gecontroleerd: 1.Juridische relatie tussen het bedrijf en het personeelslid?* 2.Identificeer sleutelpersoneel** 3.Is of zal het personeelslid in een positie verkeren om het bedrijf van de werkgever te schaden indien hij/zij deze informatie gebruikt ten bate van een concurrent?

27 ip4inno 27 II.f) Juridische beperkingen De Europese wetgeving voorziet niet in geharmoniseerde standaarden voor beperkende overeenkomsten; bijgevolg kunnen de beperkende overeenkomsten van land tot land verschillen Mogelijke criteria voor een afdwingbare beperkende overeenkomst kunnen zijn: –formele vereisten (schriftelijke vorm!) –noodzakelijk met betrekking tot de bescherming van de rechtmatige zakelijke belangen van de werkgever –redelijk met betrekking tot de geografische en tijdsomvang –vergoeding (bv. de Duitse wetgeving vereist op zijn minst een vergoeding van 50% van het voordien betaalde salaris)

28 ip4inno 28 II. h)Juridische gevolgen Is de beperkende overeenkomst afdwingbaar? – het ontbreken van een specifieke vereiste kan een beperkende overeenkomst nietig maken – de rechtbanken herzien de beperkende overeenkomsten niet geregeld om ze rechtsgeldig te maken Juridische gevolgen van de schending van een verplichting: –beëindiging van de tewerkstelling indien de schending zich voordoet tijdens de tewerkstelling – voorafgaand bevel om verdere schendingen van verplichtingen te voorkomen – schade (boetebeding)

29 ip4inno 29 II. h)Juridische gevolgen Is de beperkende clausule afdwingbaar? – het ontbreken van een specifieke vereiste kan een beperkende clausule nietig maken – de rechtbanken herzien de beperkende clausule niet geregeld om ze rechtsgeldig te maken Juridische gevolgen van de schending van een verplichting: – beëindiging van de tewerkstelling indien de schending zich voordoet tijdens de tewerkstelling – voorafgaand bevel om verdere schendingen van verplichtingen te voorkomen – schade (boetebeding)

30 ip4inno II. i) Voorbeelden van beperkende overeenkomsten Een softwareontwikkelaar die in een bank werkte, verbond zich ertoe niet in een andere bank te zullen werken gedurende 2 jaar na bij de bank te zijn weggegaan. Een pleitbezorger verbond zich ertoe niet in dezelfde stad te zullen werken gedurende 3 jaar nadat hij bij zijn huidige werkgever was weggegaan. Een slotenmaker verbond zich ertoe niet als slotenmaker in dezelfde stad te zullen werken gedurende 6 maanden nadat hij bij zijn huidige werkgever was weggegaan. Een loodgieter verklaarde – nooit – de handelsgeheimen van zijn huidige werkgever te zullen gebruiken indien hij bij hem weggaat.

31 ip4inno II. j) Geheimhoudingsovereenkomst (=> NDA (EN) : Non-Disclosure Agreement ) (1) Waarom NDA’s gebruiken? –Worden gebruikt tussen mensen die niet in hetzelfde bedrijf werken –In een dergelijke situatie kan geen gebruik worden gemaakt van beperkende overeenkomsten (BC’s) Waarom NDA’s gebruiken?  Alvorens te octrooieren, aangezien: –Onthulling van de uitvinding voordat de octrooiaanvraag wordt ingediend, de aanvraag zal vernietigen –Het is van vitaal belang dat elke discussie met de investeerders, zakenpartners, enz. IN HET GEHEIM gebeurt

32 ip4inno II. j) NDA‘s – Algemene regels (2) Zodra een overeenkomst is ondertekend, dient u zorgvuldig te werk te gaan Een NDA is enkel geldig indien u kunt bewijzen dat u uw best hebt gedaan om de informatie geheim te houden Zelfs indien een uitvinder een octrooiaanvraag heeft ingediend, moet hij alle kenmerken van de uitvinding die niet in de octrooiaanvraag worden vermeld zorgvuldig beschermen door middel van een NDA.  GEEN STROPERIJ / DIEFSTAL Onthoud dat uitvinder en fabrikant tegenstrijdige belangen kunnen hebben

33 ip4inno II. j) NDA‘s – Voorbeeld van een NDA (3)  Open Communications Architecture Forum Meerpartijen niet-onthullingsovereenkomstOpen Communications Architecture Forum Meerpartijen niet-onthullingsovereenkomst De partijen komen het volgende overeen: 1.Vertrouwelijke Informatie 2.Verplichtingen van de ontvangende partij 3.Geheimhoudingsperiode 4.Beëindiging van de geheimhoudingsverplichting 5.Titel 6.Geen onthullingsverplichting, Beëindiging 7.Geen garantie 8.Algemeen

34 ip4inno Welke soort bescherming is geschikt? OEFENING 1 "Happy Baby" – een innovatief voedingsbedrijf gespecialiseerd in organische babyvoeding

35 ip4inno Workshop oefening 1 Welke soort van SOFT IP bezit Happy Baby? Wat is de beste bescherming voor deze SOFT IP? Welke werknemers zouden door beperkende overeenkomsten moeten gebonden zijn? Welke andere punten moeten in de inhoud van de BC’s aan bod komen?

36 ip4inno Workshop oefening 1 Welke soort van SOFT IP bezit Happy Baby? Wat is de beste bescherming voor deze SOFT IP? Welke werknemers zouden door beperkende clausules moeten gebonden zijn? Welke andere punten moeten in de inhoud van de BC’s aan bod komen?

37 ip4inno Welke soort van SOFT IP bezit Happy Baby? Knowhow Handelsgeheimen Handelsmerken Reclameslogan

38 ip4inno Wat is de beste bescherming voor deze SOFT IP?. Registratie van de handelsmerken Bepaalde gevoelige informatie zoals recepten, namen van klanten, enz. beperkt houden tot de sleutelwerknemers. Afsluiting van beperkende clausules zoals geheimhoudingsovereenkomsten, niet- wervingsovereenkomsten, niet- concurrentieovereenkomsten en anti- raidingovereenkomsten

39 ip4inno Welke werknemers zouden door beperkende overeenkomsten moeten gebonden zijn? Verkooppersoneel Productiepersoneel Productiedirecteur De drie sleutelassistenten

40 ip4inno 40 III. Fist Mover Advantage (FMA) Het voordeel van de eerste op de markt is het voordeel van degene die als eerste een markt aanboort Het voordeel van de First Mover Advantage verwijst niet altijd naar het voordeel van degene die als eerste een nieuwe markt aanboort, maar naar het voordeel van de belangrijke eerste exploitant van die markt

41 ip4inno 41 III. Fist Mover Advantage (FMA) Zorg dat je de eerste bent en bouw het merk op:

42 ip4inno 42 III. a) Wat is het Fist Mover Advantage? De voordelen van de eerste in een marktsegment zijn: –mogelijkheid om octrooien, handelsmerken, ontwerpen te registreren die de eerste exploitant van de markt beschermen tegen toekomstige concurrentie –toegang tot hulpmiddelen –reputatie van als eerste de markt te hebben aangeboord –mogelijkheid om de economische voorwaarden van de markt te beïnvloeden, vooral wat de volgende marktexploitanten betreft –mogelijkheid om de eerste winsten te investeren in nieuwe middelen

43 ip4inno 43 III. a) Wat is het voordeel van Fist Mover Advantage? (2) Een bedrijf kan als eerste een markt aanboren: –door een nieuw product te creëren, –door een nieuw proces te gebruiken, of –een nieuwe markt te exploiteren Profijt van het voordeel van de FMA met betrekking tot technologische ontwikkelingen: –doeltreffendheid van de juridische beschermingsmiddelen zoals octrooien en auteursrecht –verkrijging van de controle over de technologie die aan de innovatie ten grondslag ligt

44 ip4inno 44 III. a) Wat is het voordeel Fist Mover Advantage (2) Een bedrijf kan als eerste een markt aanboren: –door een nieuw product te creëren, –door een nieuw proces te gebruiken, of –een nieuwe markt te exploiteren Profijt van het voordeel van de FMA met betrekking tot technologische ontwikkelingen: –doeltreffendheid van de juridische beschermingsmiddelen zoals octrooien en auteursrecht –verkrijging van de controle over de technologie die aan de innovatie ten grondslag ligt

45 ip4inno 45 III. a) Voordeel van de Fist Mover Advantage en IP Octrooibescherming kan de FMA gedurende de levensduur van het octrooi een monopoliepositie bezorgen. Er is echter altijd een gevaar voor namaak, aangezien uit de gegevens blijkt dat bijna 60% van de succesvolle innovaties ongeveer binnen de vier jaar wordt nagebootst. Bovendien kan het moeilijk zijn de rechten te beschermen tegen de strategie van “de 2 de generatie van octrooien” die erin bestaat dat de eersten in de markt worden gevolgd door andere marktexploitanten. Octrooien bieden een ruimere bescherming voor productinnovaties dan voor procesinnovaties. Indien de innovatie in het proces is opgenomen, kunnen handelsgeheimen net als octrooien bescherming bieden. De technologie in een product loopt het gevaar van reverse engineering, terwijl de procestechnologie trager wordt ontdekt.

46 ip4inno 46 IV. Businessmethoden Wat is een businessmethode? Een methode om een aspect van een economische onderneming te exploiteren, die bedrijfsactiviteiten en -praktijken zoals facturatie, investeringsbeslissingen, fondstoewijzingen, enz. ondersteunt en vergemakkelijkt.

47 ip4inno 47 IV. a) Zijn bedrijfsmethoden octrooieerbaar? De situatie in Europa: –Businessmethoden en software zijn krachtens het Europees Octrooiverdrag per se niet octrooieerbaar –Het Europees Octrooibureau verleent echter octrooien voor nieuwe uitvindingen die via computers worden toegepast –Deze nieuwe uitvindingen moeten technische kenmerken vertonen en/of een technisch probleem oplossen die octrooieerbaar zijn. Een bedrijfsprobleem wordt niet geacht technisch te zijn. Dus zou een octrooiaanvraag betreffende een nieuwe businessmethode die op een nieuwe manier wordt toegepast op nieuwe uitrusting kunnen worden ingewilligd met betrekking tot de technische kenmerken van de uitrusting, zonder rekening te houden met de bedrijfsmethode.

48 ip4inno 48 IV. a) Zijn businessmethoden octrooieerbaar? (2) De situatie in de V.S.: Octrooien op businessmethoden worden in de VS op bepaalde voorwaarden verleend voor nieuwe businessmethoden(bv.: nieuwe soorten van e-commerce, verzekering, bankwezen,…). Octrooien op businessmethoden worden onderzocht volgens dezelfde criteria als elke andere uitvinding. Volgens de USPTO-richtlijnen is een businessmethode bovendien octrooieerbaar indien zij een resultaat oplevert dat: –“Nuttig” is –“Nuttig” is: een specifiek, substantieel, geloofwaardig nut –“Concreet” –“Concreet” is: het resultaat moet verzekerd en reproduceerbaar zijn / Vereist niet altijd 100% precisie / Kan een bepaald vaardigheidsniveau vereisen –“Tastbaar”: –“Tastbaar”is: een resultaat “in de reële wereld” is vereist / Moet niet noodzakelijk verbonden zijn aan een machine / Gedachten worden niet beschouwd als resultaten “in de reële wereld” –BM-octrooien zijn niet vereist om traditionele technologische kunsten te gebruiken. Amerikaanse voorbeelden van octrooien op businessmethoden -Omgekeerde e-veilingen (Priceline.com) - Eén-klik online betalingssysteem (Amazon.com)

49 ip4inno 49 IV. a) Zijn businessmethoden octrooieerbaar? (2) De situatie in de V.S.: Octrooien op businessmethoden worden in de VS op bepaalde voorwaarden verleend voor nieuwe businessmethoden(bv.: nieuwe soorten van e-commerce, verzekering, bankwezen,…). Octrooien op businessmethoden worden onderzocht volgens dezelfde criteria als elke andere uitvinding. Volgens de USPTO-richtlijnen is een businessmethode bovendien octrooieerbaar indien zij een resultaat oplevert dat: –“Nuttig” is –“Nuttig” is: een specifiek, substantieel, geloofwaardig nut –“Concreet” –“Concreet” is: het resultaat moet verzekerd en reproduceerbaar zijn / Vereist niet altijd 100% precisie / Kan een bepaald vaardigheidsniveau vereisen –“Tastbaar”: –“Tastbaar”is: een resultaat “in de reële wereld” is vereist / Moet niet noodzakelijk verbonden zijn aan een machine / Gedachten worden niet beschouwd als resultaten “in de reële wereld” –BM-octrooien zijn niet vereist om traditionele technologische kunsten te gebruiken. Amerikaanse voorbeelden van octrooien op businessmethoden -Omgekeerde e-veilingen (Priceline.com) - Eén-klik online betalingssysteem (Amazon.com)

50 ip4inno 50 IV. b) Discussies inzake businessmethoden Discussies over de octrooieerbaarheid van business gaan verder betreffende: –octrooien voor e-handelmethoden –standaarden inzake octrooien of bedrijfsmethoden –de traditionele bedrijven

51 ip4inno 51 V. Nuttige links http://www.shewchukip.com/index.htm: Toepassingsgerichte ervaring inzake intellectuele eigendom, gemakkelijk te begrijpen informatiehttp://www.shewchukip.com/index.htm http://www.wipo.int/sme/en/: Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, kmo-pagina’shttp://www.wipo.int/sme/en/ http://www.ipo.gov.uk: verantwoordelijk voor IE in het VKhttp://www.ipo.gov.uk

52 ip4inno 52 Welke risico’s lopen de SOFT IP - rechten? OEFENING 2 Bescherming van SOFT IP Het geval van een nieuw bankproduct

53 ip4inno 53 Workshop oefening 2 Welke SOFT IP-rechten zijn betrokken? Welke formele rechten zijn betrokken? Welk SOFT IP-recht zou octrooibaar kunnen zijn? Stel een contract met het marketingbureau op

54 ip4inno Welke SOFT IP-rechten zijn betrokken? Knowhow Handelsgeheim Businessmethode Vertrouwelijke en gevoelige informatie

55 ip4inno Welke formele rechten zijn betrokken? Auteursrecht Handelsmerk Welk SOFT IP-recht is octrooieerbaar? Businessmethode

56 ip4inno Stel een contract op met het marketingbureau Onthulling en misbruik van informatie over: –berekeningsmethode –commercialisatiemethode –businessmethode –Gevoelige persoonlijke informatie Geheimhoudingsclausule: –de drukkerij aansprakelijk stellen voor elke onthulling IE-clausule: –de bank blijft de enige eigenaar van de IE

57 ip4inno Stel een contract op met het marketingbureau Onthulling en misbruik van informatie over: –berekeningsmethode –commercialisatiemethode –businessmethode –Gevoelige persoonlijke informatie Geheimhoudingsclausule: –de drukkerij aansprakelijk stellen voor elke onthulling IE-clausule: –de bank blijft de enige eigenaar van de IE

58 ip4inno 58 Ik dank u voor uw aandacht Vragen / Commentaar / Suggesties?


Download ppt "Ip4inno 1 Module 2B: SOFT IP (eenvoudige IE) Deze PPT werd opgesteld met de medewerking van: L. BIRKETT G. COLAK A. KAVAK K. TAUBER A. DINTRICH G. FRIEDRICH."

Verwante presentaties


Ads door Google