De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waardigheid en trots Bijeenkomst groep 2 – 7 maart 2016 - Beekbergen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waardigheid en trots Bijeenkomst groep 2 – 7 maart 2016 - Beekbergen."— Transcript van de presentatie:

1 Waardigheid en trots Bijeenkomst groep 2 – 7 maart 2016 - Beekbergen

2 Programma (14.00 tot 16.30 uur) 1.Welkom en introductie 2.Welke organisaties en welk project 3.Korte inventarisatie subthema’s 4.Verdieping en uitwisseling in subgroepen 5.Terugkoppeling (kort) en rode lijn 6.Wat is een Best Practice 7.Stand van zaken W&t en vervolg 8.Afsluiting 9.Borrel (Fris) www.waardigheidentrots.nl

3 Atlant Zorggroep Het woord is aan onze gastheer van vandaag www.waardigheidentrots.nl

4 Intro Dank aan Atlant voor hun gastvrijheid. Filmpje: See Me Kennismaking; wie zitten er allemaal aan tafel vandaag Samenstelling themagroep veranderd. Andere thema- coördinatoren. Alle intakes zijn gedaan, nu een tweede / derde ronde van gesprekken Bevindingen tot nu toe Doel vandaag: verbinding zoeken en maken. Agenda: Inhoudelijke uitwisseling, elkaar opzoeken. Laatste 15-30 minuten informeren over W&t en verwachtingen en afspraken maken. www.waardigheidentrots.nl

5 Projecten: de kern Azora Familieparticipatie: Familieparticipatie is een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse zorg en zonder dat dit extra werklast met zich mee brengt. Bij iedere cliënt (indien mogelijk) is de familie en/of het sociale netwerk actief betrokken bij de dagelijkse zorg en welbevinden. Het leven van de cliënt wordt voortgezet zoals voor inhuizing van de cliënt. Familieparticipatie is tot stand gekomen zonder beschrijven van procedures. Azora Mondzorg: Mondverzorging en professionele mondzorg vormen binnen de organisatie een integraal onderdeel van het zorgplan en het zorgdossier van de cliënt. De verzorgenden en de verpleegkundigen zijn zich bewust van het belang van goede mondzorg en worden structureel ondersteund en waar nodig bijgeschoold op het gebied van mondverzorging www.waardigheidentrots.nl

6 Projecten: de kern Atlant locatiedashboard: We hebben de ambitie om het goede gesprek een nog beter gesprek te laten zijn door, met benutting van huidige informatie- en communicatietechnologieën, op alle locaties een “Locatiedashboard” te realiseren. Een gesprek tussen cliënt en medewerker, cliënt en netwerk, medewerker met netwerk, medewerkers onderling, met bezoekers etc. Atlant arbeidsparticipatie : Het expliciteren, onderbouwen, verhelderen en in woorden kunnen vatten van de huidige ervaring dat arbeidsmatige dagbesteding bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov. www.waardigheidentrots.nl

7 Projecten: de kern Stichting Innoforte: Samenspel formele informele zorg. Medewerkers geven mantelzorger ruimte. Mantelzorger ziet nieuwe woonplek als het nieuwe thuis van geliefde. In de thuiszorg geven medewerkers meer aandacht voor overbelasting van mantelzorger. DrieGasthuizenGroep: Cliënt als opdrachtgever en familieparticipatie: cliënt of zijn vertegenwoordiger heeft de regie heeft over het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgleefplan en hierin ondersteund wordt. De wensen van de cliënt en diens verwanten moeten leidend zijn voor de zorg die ze krijgen. Het samenspel tussen de cliënt, familie en/ of verwanten en de professional is hierbij essentieel. www.waardigheidentrots.nl

8 Projecten: de kern Westerholm Rikkers-Lubbers: Eigen regie, partnerschap en respectvolle bejegening. Betere kwaliteit van leven voor cliënt door vertrouwensband met professional, zelforganiserende teams waarin medewerkers meer ontwikkelingsmogelijkheden hebben en betrokkenheid wordt vergroot. Hogere doelmatigheid en lagere overhead. Zorggroep Groningen: Het centraal stellen van de cliënt Vormgeven in co-creatie met betrokkenen door middel van actie onderzoek. Onderzoeksvragen gaan over wat is goede zorg, inzet en betrokkenheid van cliënten en naasten in de uitvoering van de zorg en ten derde over doelmatigheid. www.waardigheidentrots.nl

9 Projecten: de kern Tangenborgh: De liefdevolle dialoog, om tot samenwerkingsafspraken te komen. Dit vraagt voor de medewerker om een meer ondersteunende, regisserende rol in plaats van een uitvoerende rol, waarmee we de klanten in staat stellen langer, bij voorkeur in hun eigen omgeving, regie te voeren over hun eigen leven en waarbij de informele zorg versterkt wordt. Lyvore: Kwaliteitsverbetering Balans informele – formele zorg. Zorgvoorzieningen voor kwetsbare ouderen moeten veranderen in zorgvoorzieningen van kwetsbare ouderen en hun naasten. Cliënt en familie zich eigenaar voelen. Deformalisering. Verschuiving van veilig, gevoed en gewassen naar leefplezier. Samen vorm geven met medewerkers. Versterken positie van vrijwilliger. www.waardigheidentrots.nl

10 Projecten: de kern Zorggroep Sint Maarten: “Deel je leven” Zorggroep Sint Maarten richt zich bij de zorgverlening niet op menselijke beperkingen, maar op wat mensen nog wél kunnen. De organisatie noemt dit ‘deel je leven’. Sint Maarten wil haar prestaties op ‘deel je leven’ inzichtelijk maken, op basis van ervaringen van medewerkers, cliënten en hun naasten, mantelzorgers en vrijwilligers van Zorggroep Sint Maarten. www.waardigheidentrots.nl

11 Projecten: de kern Zorggroep Charim: “Basis voor samen leven” Charim heeft twee opgeleide mantelzorgondersteuners. In complexe mantelzorgsituaties ondersteunen zij zelf. In andere situaties helpen zij de professionals goede mantelzorgondersteuning te bieden. Charim gebruikt de mantelzorgapp Nettie.nu, voor laagdrempelige communicatie met mantelzorgers als individu of als groep. Mantelzorgondersteuning is opgenomen in het zorgleefplan en onderdeel van de zorgplanbespreking. www.waardigheidentrots.nl

12 Projecten: de kern Kwadrantgroep: “Een sterk netwerk is het halve werk” en “Betekenisvolle relaties voor een menswaardig bestaan” Palet gebruikt hiervoor e-learning. Netwerk van cliënten verlichten, versterken, verbinden en verbreden door onder meer: Introductieprogramma voor mantelzorgers en vertegenwoordigers. (met behulp van ervaringsdeskundigen) besteedt aandacht aan verwachtingen, begeleiding, vergroten betrokkenheid en anticiperend rouwen. Methodiek van ‘Eigen Kracht’ conferenties toepassen. Daarnaast zet Palet ‘belevingsgericht werken (BGW): Stip op de horizon’ in met behulp van inspiratiesessies, reflectiebijeenkomsten en projectbelegeiding. www.waardigheidentrots.nl

13 Projecten: de kern Carintreggeland: “Trots wonen in de Weijdehof” Tijdens het project ‘Met Waardigheid en Trots wonen in De Weijdehof’ versterkt de positie van de cliënt en ontstaat er ruimte voor de professional in samenwerking met onder andere de cliëntenraad, OR en VAR. Hiervoor zijn 4 thema’s benoemd: 1. Informele zorg – de cliënt heeft de regie over zijn leven; 2. Bewegen – de cliënt heeft een geïntegreerd beweegplan; 3. Ethische vraagstukken – ‘serious gaming’ ondersteunt de werkwijze en houding van de zorgverleners; 4. Relatie cliënt en specialist Ouderengeneeskunde (SO) – de eigen regie van de cliënt vraagt om een andere vorm van samenwerking. www.waardigheidentrots.nl

14 Projecten: de kern Noorderbreedte: In WZC Erasmus wordt het verpleeghuis teruggegeven aan de bewoners. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van zorg, gezien door de ogen van de bewoners. De buurt en de buurtkamer zijn de leefomgeving van de bewoner en zijn écht van hen. Medewerkers hebben / ontwikkelen een faciliterende rol. TriviumMeulenbeltZorg: Drie thema’s rondom mentaal welbevinden / kwaliteit van leven. Thema’s zijn: onbegrepen gedrag, pijn en meer bewegen. De uitvoering van de projecten vindt in nauwe samenwerking met cliënt, mantelzorgers en professionals plaats. www.waardigheidentrots.nl

15 Subthema’s Uitreiken overzicht subthema’s met het verzoek de juiste subthema’s aan te kruisen. Later in de middag komen we er op terug. www.waardigheidentrots.nl

16

17 Elkaar beter leren kennen. 1.In 4 of 5 groepen uiteen (45 minuten) 2.Verder kennismaken en voorstellen 3.Beantwoord de volgende vragen: Wat is je veranderaanpak en wat werkt goed? Wat is je grootste knelpunt? 4. Korte plenaire terugkoppeling op hoofdlijn www.waardigheidentrots.nl

18 Wat is een Best Practice / Parels www.waardigheidentrots.nl

19 Wat is een Best Practice Een best practice is een techniek, werkmethode of activiteit die zich als effectiever heeft bewezen dan enige andere techniek, methode etc. De gedachte is dat met de juiste werkmethode een project uitgevoerd kan worden met minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten. www.waardigheidentrots.nl

20 Wat zegt de literatuur? Er is geen universele definitie van een Best Practice. Uit literatuuronderzoek blijkt dat een Best Practice voldoet aan de volgende criteria: (1) innovatief en vernieuwend. (2) bepaalde mate van consensus met bestaande literatuur en expertise in de zorg. (3) overtuigende methodiek en zijn praktisch toepasbaar. (4) goed en duurzaam overdraagbaar. (5) resulteren in een betekenisvolle en tastbare verbetering op de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. (6) verbonden aan strategische ontwikkelingen in de zorgsector. www.waardigheidentrots.nl

21 KPI’s van een BP 1.komt voort vanuit een visie 2.sluit inhoudelijk aan bij een inhoudelijk thema 3.project getrokken door iemand met Passie 4.in de organisatie is ruimte gecreëerd www.waardigheidentrots.nl

22 Succesfactoren 1.Benoem projectleider / ambassadeur 2.Maak een (maatschappelijke) business case 3.Maak een communicatieplan 4.Tijd, geld en aandacht (RvB) www.waardigheidentrots.nl

23 Meerwaarde van een BP 1.Cliënt niveau 2.Kwaliteit van leven 3.Voor medewerkers 4.Client participatie www.waardigheidentrots.nl

24

25

26 Doelstellingen en verwachtingen programma  Zoveel mogelijk succesvolle projecten draaien in een kopgroep.  Werkzame en niet werkzame principes zichtbaar maken.  Goede voorbeelden en best practices laten ontstaan, ter inspiratie en meetlat voor de gehele sector  Leerervaringen laten ontstaan die gedeeld kunnen worden.  Kennis ophalen en delen  Communicatie over goede voorbeelden en briljante mislukkingen Het uiteindelijke doel is de mooie en waardevolle zaken naar boven te halen en te delen en de beeldvorming van de sector verbeteren. Zodat de ‘Waardigheid en de trots’ in de langdurige zorg zullen toenemen. www.waardigheidentrots.nl

27 Waardigheid en trots Korte uitleg over gehele programma met 25 punten. Thema’s en speerpunten W&t 2: Kwaliteit, indicatiestelling, BOPZ, HACCP en bekostiging Betrokkenheid vanuit Task Force en VWS Website en nieuwsbrief www.waardigheidentrots.nl

28 Onderlinge communicatie en halen en brengen 1.Hoe gaan / willen we als groep communiceren en het halen en brengen van ervaringen organiseren? 2.Korte introductie over MyVox 3.Hoe kun je de thema coördinator benutten? 4.Waar mogen toekomstige bijeenkomsten worden georganiseerd? www.waardigheidentrots.nl

29 Tenslotte: 10 tien geboden 1. Wees vol van Uw zieken, leeg van Uzelf 2. Bedenk de grote verantwoordelijkheid, die de ziekenverpleging U oplegt 3. Een intelligente gehoorzaamheid wordt verwacht 4. Grotere kennis en bedrevenheid alléén geven het recht, de plaats der verwanten in te nemen 5. Verwaarloos Uw uiterlijk zo min als Uw innerlijk, noch Uw manieren 6. Treed beslist op 7. Spreek nooit over Uw patiënt, of over zijn ziekte, met anderen 8. Spreek en beweeg U rustig 9. Leef hygiënisch, voorkom besmetting, zorg voor geregelde ontspanning 10. Houd de naam van Uw ziekenhuis, corps hoog bron: Melk, H.A. (1931). De praktijk der Ziekenverpleging. Den Haag: Naeff www.waardigheidentrots.nl


Download ppt "Waardigheid en trots Bijeenkomst groep 2 – 7 maart 2016 - Beekbergen."

Verwante presentaties


Ads door Google