De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beeradvocaten Waarom is het zo lastig de dokter aansprakelijk te stellen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beeradvocaten Waarom is het zo lastig de dokter aansprakelijk te stellen?"— Transcript van de presentatie:

1 beeradvocaten Waarom is het zo lastig de dokter aansprakelijk te stellen?

2 beeradvocaten Casus huisartsenpost 03.00 uur:benauwd, zweten 06:00 uur:zware armen 06:37 uur:huisartsenpost gebeld 09.30 uur:consult eigen huisarts 11.30 uur:hartfilmpje op het werk 13.00 uur:dotterbehandeling gevolg:verminderde hartfunctie

3 beeradvocaten Casus huisartsenpost Wat is de grondslag van eventuele aansprakelijkheid? Welke feiten moeten daarvoor vaststaan? Wie moet die feiten bewijzen? Hoe moeten die feiten worden bewezen?

4 beeradvocaten Grondslag aansprakelijkheid Artikel 6:74 BW: Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.

5 beeradvocaten Wat is de norm? Artikel 7:453 BW: De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard.

6 beeradvocaten Wie draagt de bewijslast? Artikel 150 BRv: De partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.

7 beeradvocaten MEDISCH CONTACT nr. 19, 13 mei 2005, p. 800: Open klimaat Wanneer een medische fout letsel heeft veroorzaakt bij een patiënt, blijken veel artsen hier niet open over te zijn. Noch naar de patiënt in kwestie, noch naar collega’s en anderen met wie zij samenwerken. Openheid, eerlijkheid en vertrouwen vormen de basis van iedere hulpverleningsrelatie. Toch is dit een uiterst delicaat onderwerp, want met het toegeven van een fout kan de arts mogelijk aansprakelijk worden gesteld. En dat kan weer voor pro- blemen zorgen met de schade- verzekeraar.

8 beeradvocaten AN UNHEALTHY SYSTEM… Doctors flee as skyrocketing malpractice claims drive up insurance costs Claim severity is escalating across the nation. Because of skyrocketing jury verdicts, plaintiff lawyers are demanding more money to resolve claims, which in turn leads to increases in the costs of all claims. The result has been insolvent insurance companies, reduced availability of insurance coverage and higher medical malpractice insurance premiums. Caught between rising costs and reduced reimbursements, Physicians are relocating, limiting their practice, leaving some specialties, practicing more defensive medicine or even choosing premature retirement.

9 beeradvocaten Onderzoek Hubben 60% van de claims wordt afgewezen Aantal claims daalt t.o.v. aantal operaties Schadevergoeding gemiddeld € 3.300,-

10

11 beeradvocaten Elkaar de hand boven het hoofd houden…

12 beeradvocaten KOSTEN PRO DEO-ZAAK Eigen bijdrage honorarium advocaat€ 100 Opvragen medische informatie€ 100 Inwinnen medisch advies€ 300 Griffierecht€ 125 Deskundigenbericht€ 1.000 Proceskosten (bij afwijzend vonnis)€ 1.000 Totaal€ 2.625

13 beeradvocaten KOSTEN BETALENDE ZAAK Honorarium advocaat (20 uur á € 200) € 4.000 Opvragen medische informatie€ 100 Inwinnen medisch advies€ 500 Griffierecht€ 250 Deskundigenbericht€ 1.000 Proceskosten (bij afwijzend vonnis)€ 1.000 Totaal€ 6.850

14 beeradvocaten HR 20 nov. 1987, NJ 1988, 500 (Timmer/Deutman) De stelling dat in geval van een medische fout de bewijslast niet op de patiënt maar op de arts rust, kan in haar algemeenheid niet als juist worden aanvaard. Wel kan van de arts worden verlangd dat hij aan de patiënt voldoende feitelijke gegevens verstrekt ter motivering van zijn betwisting van de stellingen van de patiënt ten einde deze aanknopingspunten voor eventuele bewijslevering te verschaffen.

15 beeradvocaten VERZWAARDE STELPLICHT PATIËNTENFOLDER UTERUSEXTIRPATIE Seksualiteit. Als bij de operatie de baarmoederhals verwijderd is, is er in de top van de schede een litteken. Het is voor de genezing beter als er dan niets in de schede komt. Daarom zult u meestal het advies krijgen om de eerste zes weken na de operatie geen seksuele gemeenschap (samenleving) te hebben of tampons te gebruiken. Wanneer bij de controle zes weken na de operatie blijkt dat de wond in de schede goed genezen is, kunt u weer proberen gemeenschap te hebben.

16 beeradvocaten VERWEER ARTS: Zoals bij elke patiënte die een uterus- extirpatie ondergaat kreeg ook zij het advies tot de volgende controle, zes weken later, geen samenleving te hebben. Dit is een dermate stringent advies dat dit aan elke patiënt meegegeven wordt en nooit vergeten wordt.

17 beeradvocaten HR 18 februari 1994, NJ 1994, 368 (Coïtus na buikoperatie) Hof: De arts heeft zijn stelling onvoldoende onderbouwd. Hoge Raad: Het oordeel van het hof geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk in het licht van de omstandigheid dat de arts in zijn hiervoor […] geciteerde brief zelf zijn stelling dat hij het advies wèl heeft gegeven, in wezen slechts grondt op de ervaringsregel dat dit altijd gebeurt en nooit vergeten wordt, omdat dit advies zo stringent is.

18 beeradvocaten HR 20 april 2007, LJN: BA1093 (Mislukte sterilisatie)

19 beeradvocaten HR 20 april 2007, LJN: BA1093 (Mislukte sterilisatie) Toegespitst op de controle door de gynaecoloog op de plaatsing van de Filshieclips, heeft het hof de door het ziekenhuis verschafte gegevens in de vorm van de verklaring van de gynaecoloog kennelijk voldoende terzake dienend en concreet geoordeeld, omdat in die verklaring verslag werd gedaan van de wijze waarop de gynaecoloog de plaatsing van de clips zou hebben gecontroleerd.

20 beeradvocaten Triagecriteria Alarmsymptomen: behalve symptomen die duiden op (dreigende) uitval van vitale functies, kan het volgende wijzen op een ernstige aandoening: - acute en hevige of scheurende pijn - beklemmende en drukkende pijn - uitstralende pijn naar rug, kaken of armen - kortademigheid - vegetatieve verschijnselen: bleek, klam, misselijk, zweten, braken, gevoel flauw te vallen - matige of geen reactie op nitroglycerine - voorgeschiedenis van coronairlijden

21 beeradvocaten Triagegesprek PteIk heb even een vraagje. Ik ben de hele nacht al in de weer want ik heb zo’n druk op m’n borst en dan zweetaanvallen en ik heb al paracetamol genomen, twee, en het helpt allemaal niet meer. Ik ben een beetje ongerust wat het eventueel zou kunnen zijn HAPEn heeft u pijn? PteJa het is uh, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Het zit tussen mijn borsten en uh… HAPEcht midden op? PteJa HAPEn daar doet het pijn? PteJa HAPEn straalt het uit naar de armen of kaken of anderszins? PteIk heb wel zware armen HAPEn bent u aan het hoesten? PteNeen HAPEn is het acuut begonnen?

22 beeradvocaten Triagegesprek PteJa. Ik heb het eigenlijk sinds twee weken, heb ik het voor het eerst een keer gehad en had ik het daarna weer eens een keer en dan had ik het gevoel als ik in de kou liep dat het erger was HAPEn rookt u? PteJa HAPGebruikt u de pil? PteJa HAPBent u bekend met hoge bloeddruk of cholesterol of andere zaken die niet kloppen? PteNee HAPVerder bent u gezond? PteJa HAPU slikt niet standaard medicijnen? PteNee HAPEn u bent er nog niet mee bij de dokter geweest?

23 beeradvocaten Triagegesprek PteNee. Ik dacht van de week ik wacht het even af en vannacht om drie uur is het begonnen en het zakt gewoon niet HAPEn die pijn zit midden op? PteJa HAPJa, je ziet het wel eens, dat noemen ze het syndroom van Tietze en dat is het borstbeen wat dan eh… Dat doet echt heel erg pijn he? Zit het ook vast aan de ademhaling? PteNee, dat niet echt HAPNee he? Precies. Nou ja, het is zaak dat u eh… Wie is uw huisarts? PteDokter [naam] HAPDat u gelijk om acht uur even belt voor een afspraak natuurlijk dat u dit eens goed laat controleren, maar vooral omdat het echt midden op zit. Etc.

24 beeradvocaten Eerste deskundigenbericht (zorgplicht arts) Bij de urgentie “Dringend” is het de bedoeling dat “de patiënt binnen enkele uren moet worden beoordeeld” (zie Triagecriteria). Het was 6.40 uur en het zou nog zeker anderhalf tot twee uur duren voordat betrokkene in de huisartsen dagzorg gezien zou kunnen worden. En de telefoonassistente kon niet zeker weten dat een consult bij de huisarts binnen enkele uren plaats zou kunnen vinden. Ze had een consult aan betrokkene dienen aan te bieden zodat deze de keuze zou hebben gekregen.

25 beeradvocaten Situatie zonder fout Patiënte:Verzekeraar HAP: 06:29 einde gesprek06:40 einde gesprek 07:05 aankomst HAP07:16 aankomst HAP 07:06 ECG bij HAP08:10 consult eigen huisarts 07:15 einde ECG09:10 ECG bij perifeer ziekenhuis 07:20 ambulance09:20 ambulance 07:50 aankomst Acad. zknhuis09:50 aankomst Acad. zknhuis 08:00 start dotterbehandeling10:00 start dotterbehandeling Delay: 5 uurDelay: 7 uur

26 beeradvocaten Omkeringsregel Indien door een als onrechtmatige daad of wanprestatie aan te merken gedraging een specifiek gevaar ter zake van het ontstaan van schade in het leven is geroepen en dit specifieke gevaar zich vervolgens verwezenlijkt, is het causaal verband tussen die gedraging en de aldus ontstane schade in beginsel gegeven en is het aan de aangesprokene om te stellen en te bewijzen dat de schade ook zonder die gedraging zou zijn ontstaan.

27

28 beeradvocaten HR 2 maart 2001, LJN: AB0377 (Protocol-arrest I) Van het ziekenhuis en de chirurg mag verwacht worden dat zij zich in beginsel houden aan de door henzelf opgestelde voorschriften met betrekking tot verantwoord medisch handelen. Afwijking van die voorschriften is slechts aanvaardbaar indien zulks in het belang van een goede patiëntenzorg wenselijk is.

29

30 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid voor één van de componenten van het product. Overgevoeligheid voor andere lactam antibiotica zoals penicillinen en cefalosporinen. Voorts mag Augmentin niet worden gebruikt door patiënten met een door Augmentin geïnduceerde geelzucht of een door Augmentin geïnduceerde leverfunctiestoornis in de anamnese. Indien meer dan 45 mg aspartaam (=25 mg fenylalanine) per dag zou moeten worden ingenomen zijn Augmentin suspensie (poeder ter bereiding van) en Augmentin Forte, suspensie (poeder ter bereiding van) gecontra-indiceerd bij kinderen met fenylketonurie en bij zwangere vrouwen met fenylketonurie. Augmentin®, Augmentin 125/31,25, 250/62,5, 500/125, Forte en druppels GlaxoSmithKline 2 Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Tabletten: Augmentin, tabletten 500 mg+125 mg: Witte ovale tabletten met aan één zijde A/C ingeperst en een breeklijn aan de andere zijde, welke amoxicillinetrihydraat en kaliumclavulanaat bevatten, overeenkomend met 500 mg amoxicilline+125 mg clavulaanzuur. Sachets: Augmentin 125/31,25, poeder 125 mg+31,25 mg: Poeder ter bereiding van één orale dosis. Elke sachet bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 125 mg amoxicilline en kaliumclavulanaat overeenkomend met 31,25 mg clavulaanzuur. Augmentin 250/62,5, poeder 250 mg+62,5 mg: Poeder ter bereiding van één orale dosis. Elke sachet bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 250 mg amoxicilline en kaliumclavulanaat overeenkomend met 62,5 mg.clavulaanzuur. Augmentin 500/125, poeder 500 mg+125 mg: Poeder ter bereiding van één orale dosis. Elke sachet bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 500 mg amoxicilline en kaliumclavulanaat overeenkomend met 125 mg clavulaanzuur. Suspensies: Augmentin 125 mg+31,25 mg per 5 ml: Poeder ter bereiding van 100 ml suspensie. Elke doseereenheid van 5 ml bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 125 mg amoxicilline en kaliumclavulanaat overeenkomend met 31,25 mg clavulaanzuur. Augmentin Forte 250 mg+62,5 mg per 5 ml: Poeder ter bereiding van 100 ml suspensie. Elke doseereenheid van 5 ml bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 250 mg amoxicilline en kaliumclavulanaat overeenkomend met 62,5 mg clavulaanzuur. Augmentin druppels 100 mg+12,5 mg per 1 ml: Poeder ter bereiding van 30 ml suspensie. Per ml amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 100 mg amoxicilline en kaliumclavulanaat overeenkomend met 12,5 mg clavulaanzuur. 3 Farmaceutische vorm Tablet, poeder. suspensie (poeder ter bereiding van). 4 Klinische gegevens 4.1 Therapeutische indicaties […] 4.2 Dosering en wijze van toediening […]

31 beeradvocaten HR 1 april 2005, LJN: AS6006 (Protocol-arrest II) Het volgen van een protocol betekent niet zonder meer dat de arts juist heeft gehandeld […]. Voor de inhoud van het protocol betekent dit dat de opstellers ermee rekening mogen houden dat het wordt gehanteerd door redelijk bekwame artsen, en dat derhalve […] niet alle gegevens behoeven te worden vermeld die aan de betrokken artsen op grond van hun medische kennis en ervaring bekend behoren te zijn.

32

33

34 beeradvocaten Omkeringsregel Indien door een als onrechtmatige daad of wanprestatie aan te merken gedraging een specifiek gevaar ter zake van het ontstaan van schade in het leven is geroepen en dit specifieke gevaar zich vervolgens verwezenlijkt, is het causaal verband tussen die gedraging en de aldus ontstane schade in beginsel gegeven en is het aan de aangesprokene om te stellen en te bewijzen dat de schade ook zonder die gedraging zou zijn ontstaan.

35 beeradvocaten HR 19 maart 2004, LJN: AO1299 (Obductie-arrest) Indien een arts een beroepsfout wordt verweten, zal in vele gevallen als norm die de arts zou hebben geschonden, slechts kunnen worden aangewezen de in art. 7:453 BW neergelegde algemene norm dat de arts bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht moet nemen […]. Dit brengt mee dat met betrekking tot het bewijs van de stelling dat de fout tot een bepaalde schade voor de patiënt heeft geleid […] in die gevallen geen plaats zal zijn voor toepassing van de omkeringsregel.

36

37 beeradvocaten Deskundige De ernstige CTG-afwijkingen vanaf vroeg in de ontsluitingsfase […] in combinatie met dik meconium, zijn zo sterke aanwijzingen voor ernstige intra-uteriene asfyxie dat reeds vroeg in de ontsluitingsfase beëindiging van de baring d.m.v. een sectio caesarea aangewezen was.

38 beeradvocaten HR 7 december 2007, LJN: BB3670 (CTG) De hier aan de orde zijnde norm strekt wel degelijk ertoe zoveel mogelijk te voorkomen dat het gevaar zich realiseert dat het ongeboren kind als gevolg van zuurstofgebrek hersenschade oploopt.

39 beeradvocaten TERUG NAAR DE CASUS Schending protocol? Schending specifieke norm?

40 beeradvocaten Situatie zonder fout Patiënte:Verzekeraar HAP: 06:29 einde gesprek06:40 einde gesprek 07:05 aankomst HAP07:16 aankomst HAP 07:06 ECG bij HAP08:10 consult eigen huisarts 07:15 einde ECG09:10 ECG bij perifeer ziekenhuis 07:20 ambulance09:20 ambulance 07:50 aankomst Acad. zknhuis09:50 aankomst Acad. zknhuis 08:00 start dotterbehandeling10:00 start dotterbehandeling Delay: 5 uurDelay: 7 uur

41 beeradvocaten Tweede deskundige (causaliteit) Vaststaat dat bij betrokkene een klassiek groot voorwandinfarct is ontstaan met een diskinetisch litteken, met daardoor hartfalen met een LVEF van 37% Na een geslaagde reperfusie om 8 uur zou de schade minimaal zijn geweest en niet hebben geleid tot een merkbare vermindering van het arbeidsvermogen, noch enige invloed hebben gehad op de prognose.

42 beeradvocaten Tweede deskundige (causaliteit) Vaststaat dat bij betrokkene een klassiek groot voorwandinfarct is ontstaan met een diskinetisch litteken, met daardoor hartfalen met een LVEF van 37% Na een geslaagde reperfusie om 10 uur zou er een gerede kans zijn geweest op schade aan het hart, met een merkbare vermindering van het arbeidsvermogen en een minder goede prognose.

43 beeradvocaten

44

45

46 HOE ZAT HET ECHT? Voorschot smartengeld: € 30.000,- Voorschot materiële schade: € 15.000,- - - - - - - - - - - - - - - - - - juli 2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Slotuitkering smartengeld:€ 160.000,- Slotuitkering overlijdensschade:€ 192.000,- - - - - - - - - - - - - - - - - - Zembla - - - - - - - - - - - - - - - - - - Slotuitkering:€ 500.000,-


Download ppt "Beeradvocaten Waarom is het zo lastig de dokter aansprakelijk te stellen?"

Verwante presentaties


Ads door Google