De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29/05/2016 1 VAN VISIE NAAR BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN FINANCIEEL VERTAALD Toelichting op adviesraden november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29/05/2016 1 VAN VISIE NAAR BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN FINANCIEEL VERTAALD Toelichting op adviesraden november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 29/05/ VAN VISIE NAAR BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN FINANCIEEL VERTAALD Toelichting op adviesraden november 2013

2 29/05/ BBC-implementatie STRATEGIE VISIE MISSIE Omgevings- analyse Strate- gische nota Finan- ciële nota Beleidsvoorbereiding BeleidsbepalingBeleidsplanning Beleids- nota Finan -ciële nota Omgevingsanalyse Organisatiedoelen Bestuursakkoord Doelstellingencascade 05/03/2013Oostkamp op weg naar BBC2

3 29/05/ Financieel kader krachtlijnen/rode draden/uitgangspunten keuze voor een meer ondersteunende en regierol boven zelf organiseren en uitvoeren verenigingen blijvend ondersteunen, maar meer gerichtere steun een sociaal beleid voeren voor de doelgroepen met o.a. financiële correcties inzetten op participatief burgerschap via vrijwilligers digitale communicatie is de basisregel kostendekkend: – de vervuiler betaalt (meer) – de gebruiker betaalt een meer marktconforme vergoeding vastleggen principes duurzaamheid en die consequent toepassen centraliseren beheer patrimonium/communicatie/ICT interne facturatie om zo het kostenbewustzijn bij de diensten aan te scherpen iedereen neemt zijn/haar verantwoordelijkheid: zowel inwoners, verenigingen, diensten, beleidsorganen

4 29/05/ Toegestane werkingsbijdragen Aan de werkingsbijdrage naar verenigingen wordt niet geraakt. toelagen jeugd/sport/cultuur ,00 S-divisie TMVW ,00 kerkfabrieken ,00 politiezone ,00 OCMW ,00 kinderopvang ,00 ontw.samenw ,00 soc.tewerkstelling41.250,00 div soc.toelagen30.000,00

5 29/05/ We blijven investeren Wettelijke opgaven (bv. waterzuivering)Maatschappelijke opgaven (bv. uitbreiding WZC)Eigen, strategische opgaven (bv. Riderfort)

6 29/05/ Financieel kader Investeren Investeren in : – (energiezuinig) beheer patrimonium: o.a.: werken aan bibliotheek Oostkamp en Ruddervoorde renovatie bovenzaal de Valkaart renovatie dak de Wara oprichten Riderfort renovatie de Schakel, ‘t Valkennest, A.C.Beukenpark – vergroening: buitenschoolse kinderopvang (in dossier Riderfort) jeugdlokalen (de Schakel en Riderfort) omnisportterrein Waardamme – vergrijzing: via OCMW uitbouw WZC – proper water: tal van rioleringsdossiers met VMM-toelage/plaatsen IBA’s

7 29/05/ Investeringen – SPORT mjp – oprichten Riderfort: 4,5 miljoen euro – aanleg omnisportterrein Waardamme: euro – aankoop materialen, inclusief skatetoestellen: euro – werken sportinfrastructuur de Valkaart: euro

8 29/05/ Financieel kader Besparen

9 29/05/ Financieel kader Besparen Besparen : – op personeel sterke stijging van de personeelskost door: – jaarlijkse indexatie met 2% – jaarlijkse anciënniteitsverhoging met 1% – stijging werkgeversbijdrage pensioen statutairen: van 26,5% in 2013 naar 34% in 2016 en onzeker omtrent de evolutie vanaf 2017; totale meerkost periode ten opzichte van begrote uitgaven 2013: euro ingrepen om de stijging van de personeelskost te beperken door: – uitgangspunten: » personeelsstop » geen automatische vervanging bij uitdiensttreding en nu al zeker een personeelsafbouw door niet vervangen: besparing van 1.695,509 euro over de 6 jaar » interne mobiliteit als de werking dat noodzakelijk maakt » Herdefiniëren van de taken – op werking zeer strak gebudgetteerd en responsabilisering van de diensten voor het bewaken van de kredieten centraal magazijn en dienst T.O. draaischijf van de interne werking met doorfacturatie naar de diensten => kostenbewustzijn

10 29/05/ Financieel kader Nieuwe ontvangsten Nieuwe ontvangsten : – meer marktconforme prijzen voor gebruik gemeentelijke infrastructuur, materiaal en dienstverlening aanpassen tarieven zwembad, gebruik sporthal, gemeentelijk lokalen, materiaal, ticket optredens,… – de vervuiler betaalt diverse maatregelen om het te financieren saldo van de afvalverwerking in de brede zin van het woord (dus naast ophalen, verwerken afval, containerpark, ook zwerfvuil en afvalbakjes) kleiner te maken; met behoud van beide containerparken – aanpassing belastingreglementen activeringsheffing, leegstand beperken van de mogelijkheden tot vrijstelling van de heffing teneinde het reglement effectief te kunnen toepassen

11 29/05/ Synthese mjp Investeringsprogramma 31,5 Miljoen Investeren in een “toekomstgericht” en “sociaal*” Oostkamp *sociaal : verhoogde bijdrage OCMW (uitbreiding WZC) Efficiëntie & Effectiviteit Bezuinigen Marktconformer Ruimte tss kosten en inkomsten (bv. Afval) verkleinen 5,5 Miljoen Benchmarking

12 29/05/ Beleidsdomein 1 – Vrije Tijd - vervolg Sport: – besparingen : reorganisatie openingsuren zwembad – bijkomende ontvangsten : aanpassen tarieven gebruik sportinfrastructuur (via S-divisie TMVW) aanpassen tarieven funkampen, zwemlessen,…

13 29/05/ VERTALEN VISIE IN HET BELEIDSPLAN

14 29/05/ Opbouw meerjarenplan Beleidsdomeinen met één beleidsdoelstelling, met actieplannen op niveau meerjarenplan, dus voor periode ! – 6 beleidsdomeinen: Beleidsdomein 1: Vrije Tijd Beleidsdomein 2: Leven Beleidsdomein 3: Welzijn Beleidsdomein 4: Wonen en Omgeving Beleidsdomein 5: Interne Werking en Dienstverlening Beleidsdomein 6: Algemene Financiering – per beleidsdomein één beleidsdoelstelling – per beleidsdomein en beleidsdoelstelling meerdere actieplannen Jaarlijks budget met acties – jaarlijks gedeeltelijke realisatie beleidsdoelstelling via concrete acties

15 29/05/ Van beleidsdoelstelling tot actie – concreet voorbeeld Beleidsdomein 1: Vrije Tijd – met beleidsvelden: sport, cultuur, jeugd, bibliotheek, feestelijkheden,… – met beleidsdoelstelling: ontspannen gemeente: stimuleren van activiteiten en verenigingsleven met meerdere actieplannen, bv.: – de gemeente stelt infrastructuur en materialen ter beschikking voor eigen activiteiten en uitlening  niveau meerjarenplan met acties: – uitbouw Riderfort, jeugdlokalen, verder renoveren bibliotheek O en R, de Valkaart, repetitieruimte, speelzone in elke deelgemeente,… => niveau jaarlijks budget 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

16 29/05/ Visie beleidsplan Beleidsdomein 1 – Vrije Tijd Beleidsdoelstelling : ontspannen gemeente: stimuleren van activiteiten en verenigingsleven – Actieplannen/acties/actiepunten: voeren van een participatiebeleid en samen met verenigingen en adviesraden een visie ontwikkelen rond vraag en aanbod – aandacht voor inspraak en advies – aanvullend aan het bestaande vrijetijdsaanbod ontwikkelt de gemeente eigen kwaliteitsvolle activiteiten het lokale verenigingsleven krijgt maximale kansen – behoud van de globale toelagen aan het Oostkampse verenigingsleven

17 29/05/ Visie beleidsplan Beleidsdomein 1 – Vrije Tijd - vervolg – Actieplannen/acties/actiepunten: de gemeente stimuleert activering van alle doelgroepen en ijvert voor toegankelijke vrijetijdsbesteding – een toegankelijk vrijetijdsbeleid met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren, ouderen en maatschappelijk kwetsbaren de gemeente stelt infrastructuur en materialen ter beschikking voor eigen activiteiten en uitlening – uitbouw Riderfort, jeugdlokalen, verder renoveren bibliotheek O en R, de Valkaart, repetitieruimte, speelzone in elke deelgemeente de gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel – aandacht voor zuinig werken met de beschikbare middelen die zeer strak begroot zijn


Download ppt "29/05/2016 1 VAN VISIE NAAR BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN FINANCIEEL VERTAALD Toelichting op adviesraden november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google