De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de gemeente-avond van de protestantse gemeente Herveld Welkom op de gemeente-avond van de protestantse gemeente Herveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de gemeente-avond van de protestantse gemeente Herveld Welkom op de gemeente-avond van de protestantse gemeente Herveld."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de gemeente-avond van de protestantse gemeente Herveld Welkom op de gemeente-avond van de protestantse gemeente Herveld

2 Opening Welkom Schriftlezing: Jozua 2:8-14 Gebed

3 Jozua 2:8-14 8 Voordat zij gingen slapen, klom zij tot hen op het dak, 9 en zei tot de mannen: Ik weet dat de HERE u het land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat alle inwoners van het land voor u sidderen. 10 Want wij hebben gehoord, dat de HERE de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uittrok uit Egypte, en wat u gedaan hebt aan de beide koningen der Amorieten aan de overzijde van de Jordaan, Sichon en Og, die gij met de ban geslagen hebt.

4 11 Toen wij dat hoorden, versmolt ons hart en vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over, want de HERE, uw God, is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. 12 Nu dan, zweert mij toch bij de HERE, dat, aangezien ik u een weldaad bewezen heb, u ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen; en geeft mij een betrouwbaar teken, Jozua 2:8-14

5 13 dat u mijn vader en moeder, mijn broeders en zusters en al de hunnen in leven zult laten en ons van de dood redden zult. 14 Toen zeiden de mannen tot haar: Wij staan met ons leven voor u borg, indien u deze onze zaak niet ruchtbaar maakt; wanneer dan de HERE ons het land gegeven heeft, zullen wij u goedertierenheid en trouw bewijzen. Jozua 2:8-14

6 8 Voordat zij gingen slapen, klom zij tot hen op het dak, 9 en zei tot de mannen: Ik weet dat de HERE u het land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat alle inwoners van het land voor u sidderen. 10 Want wij hebben gehoord, dat de HERE de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uittrok uit Egypte, en wat u gedaan hebt aan de beide koningen der Amorieten aan de overzijde van de Jordaan, Sichon en Og, die gij met de ban geslagen hebt. 11 Toen wij dat hoorden, versmolt ons hart en vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over, want de HERE, uw God, is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. 12 Nu dan, zweert mij toch bij de HERE, dat, aangezien ik u een weldaad bewezen heb, u ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen; en geeft mij een betrouwbaar teken, 13 dat u mijn vader en moeder, mijn broeders en zusters en al de hunnen in leven zult laten en ons van de dood redden zult. 14 Toen zeiden de mannen tot haar: Wij staan met ons leven voor u borg, indien u deze onze zaak niet ruchtbaar maakt; wanneer dan de HERE ons het land gegeven heeft, zullen wij u goedertierenheid en trouw bewijzen.

7 Programma van de avond 20.00 uur: Opening 20.10 uur: Inleiding op de liturgie 20.55 uur: Pauze 21.10 uur: Toelichting op beleid rondom de doop 21.20 uur: Gespreksronde met kerkenraad 21.45 uur: Sluiting

8 Opzet van inleiding op liturgie 1.Opmerkingen vooraf 2.Voorbereiding samenkomen van gemeente t/m antwoordlied op gebod van God 3.Dienst van het woord gebed om de opening v/h Woord t/m antwoordlied op verkondiging 4.Dienst van de gebeden dienst van de gebeden t/m zegen 5.Afronding

9 Opmerkingen vooraf (praktisch) Inbreng gezocht Onderbreking gewenst Gewone zondagse dienst Liturgie afgelopen zondag

10 Wat is de bijbelse en historische achtergrond van de liturgie zoals wij die hanteren? Welke keuzes hebben wij daar als gemeente in gemaakt? Welke keuzes maak ik daar als voorganger in? Opmerkingen vooraf (inhoudelijk)

11 Wie dient wie in de kerkdienst? Waarin onderscheidt de samenkomst van de gemeente zich van andere samenkomsten, zoals de voetbalvereniging of de schaakclub? – De gemeente als ekklesia – De gemeente als kuriakè – De gemeente als synagoge Wat is ‘liturgie’? Opmerkingen vooraf (inhoudelijk)

12 Blok 1: Voorbereiding Overzicht: Samenkomen van de gemeente Welkom en mededelingen Intochtslied Stil gebed Bemoediging en groet Lied Gebed van verootmoediging Lied van vergeving of verzoening Lezing van het gebod van God Lied

13 Samenkomen van de gemeente: Wanneer begint de kerkdienst? – Bij bemoediging en groet? – Bij het intochtslied? – Bij binnenkomst van de gemeente? – Bij de voorbereiding thuis? Blok 1: Voorbereiding

14 Welkom en mededelingen: Vroeger: voorafgaand aan de collecte of het slotlied Nu: aan het begin van de dienst Reden: storende onderbreking Voordeel: uitleg bij de dienst Afkondigingen maken wezenlijk deel uit van de liturgie van de gemeente Blok 1: Voorbereiding

15 Intochtslied: Vroeger: bij binnenkomst van de ambten Nu: bij binnenkomst van de gemeente ‘Intochtslied’ of ‘opgangslied’? Verbondenheid met Israël Motieven: – op weg zijn naar de ontmoeting met God – thuis komen bij God en elkaar Blok 1: Voorbereiding

16 Intochtslied: Psalm 107:1 Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat! Houdt dan de lofzang gaande voor God die leven laat. Al wie, door Hem bevrijd uit ongastvrije streken, naar huis werd heengeleid, zal van zijn liefde spreken. Wat maakt deze tekst geschikt als ‘opgangslied’? Blok 1: Voorbereiding

17 Stil gebed: Vroeger werd ieder voor zich stil Nu worden we samen stil Moment van persoonlijke voorbereiding Waar zou je voor kunnen bidden? – Voor een dienst tot eer van God – Voor een dienst tot opbouw van de gemeente – Voor een dienst tot zegen van jezelf – Voor de voorganger Blok 1: Voorbereiding

18 Bemoediging: Herkomst: psalmcitaten (124, 146, 138) Vroeger: persoonlijk gebed voor het altaar Nu: gemeenschappelijke belijdenis Uitdrukking van besef waarin gemeente samenkomt: terugblik en vooruitblik Blok 1: Voorbereiding

19 Groet: Herkomst: Paulus’ groet aan de gemeente Voorganger spreekt namens God Groet als woord van verbinding Groet als belofte ligt dicht bij de zegen Zichtbaar gebaar vraagt open ogen Blok 1: Voorbereiding

20 Amen: Meestal gesproken door de voorganger Antwoord van gemeente op Woord van God Amen = zo is het; dit is waar; hier kun je op aan! Instemming met wat namens God tot haar én namens haar tot God gezegd is. Votum en groet, gebeden, verkondiging, zegen Blok 1: Voorbereiding

21 Lied: Vroeger: gezongen door priester en koor Nu: gezongen door gemeente Deelname aan de dienst van het Woord Plaats van de psalmen Blok 1: Voorbereiding

22 Lied: Wat bepaalt de keuze van een lied? Het bijbelgedeelte dat centraal staat in de verkondiging. De plaats in de liturgie. De plaats in het kerkelijk jaar. Toelichting liedkeus: kader voor liturgie Blok 1: Voorbereiding

23 Lied: Psalm 77:4 God, op wat Gij eens verrichte wil ik mijn betrouwen stichten. Wat Gij eens gedaan hebt is steeds in mijn gedachtenis. Heel de wereld zag uw sterkte, zag de wondren die Gij werkte, toen Gij, groot in heiligheid, Jakobs volk hebt uitgeleid. Wat maakt dit lied geschikt als lied tussen bemoediging en groet en het gebed van verootmoediging? Blok 1: Voorbereiding

24 Terugblik: wat hebben we gehad? Samenkomen van de gemeente Welkom en mededelingen Intochtslied Stil gebed Bemoediging en groet Lied Blok 1: Voorbereiding

25 Vooruitblik: wat gaat er komen? Gebed van verootmoediging Genadeverkondiging en/of lied van vergeving of verzoening Lezing van het gebod van God Lied Blok 1: Voorbereiding

26 Gebed van verootmoediging Gebed van verootmoediging vs kyrië en gloria Eigen schuld en tekort vs nood van de wereld Schuldbelijdenis als gezamenlijke biecht Geen voorwaarde voor ontmoeting met God Geen gepasseerd station Blok 1: Voorbereiding

27 Genadeverkondiging Niet zo’n goede benaming Beter: woorden van vergeving / verzoening Gezamenlijke vrijspraak Lied van vergeving / verzoening Blok 1: Voorbereiding

28 Gebod of apostolische vermaning Gebod als spiegel waarin je je ellende kent Gebod regel van dankbaarheid Antwoord: – Loflied op gebod als woord ten leven – Gebedslied om leiding van de Geest Apostolische vermaning Berijming van het gebod Blok 1: Voorbereiding

29 Blok 2: Dienst van het Woord Gebed om de opening van het Woord Vroeger: formuliergebeden Nu: vrije gebeden Hoe kom je aan thema’s voor de gebeden? Vroeger: na schriftlezing Nu: voor schriftlezing

30 Blok 2: Dienst van het Woord Gebed om de opening van het Woord Voorganger spreekt namens gemeente Opening van het Woord: begrijpen Verlichting door de Geest: verstaan en leven

31 Kinderlied Kinderen horen erbij Waarom staat het kinderlied hier? – zoveel mogelijk in de kerkdienst aanwezig zijn – eenheid schuldbelijdenis, woord van vergeving, gebod – samen met en voor de kinderen bidden – kinderen horen hun eigen verhaal Blok 2: Dienst van het Woord

32 Schriftlezing Vroeger: los van verkondiging Nu: eenheid met verkondiging In het centrum van de liturgie Waar is de rol van de gemeente? Blok 2: Dienst van het Woord

33 Schriftlezing Hoe kom je aan een tekst? Vrije keus Leesrooster Doorgaande lezing Meerdere schriftlezingen? Blok 2: Dienst van het Woord

34 Verkondiging Over een thema Over een tekst Over een schriftgedeelte Van de liturgische tafel naar de kansel Blok 2: Dienst van het Woord

35 Verkondiging Wat verwacht / hoopt u van de verkondiging? Wat maakt een preek voor u tot een ‘goede preek’? Blok 2: Dienst van het Woord

36 Verkondiging Traditioneel: uitleg en toepassing v/h Woord Dienst aan het Woord én aan de gemeente Verkondiging – als Woord van God – als Christus’ gesprek met zijn gemeente Kritische hoorders gevraagd Blok 2: Dienst van het Woord

37 Verkondiging Bijbeluitleg waarin het niet om iets gaat… – geen interessante weetjes over vroeger – geen al of niet orthodoxe opvattingen – geen al of niet goede adviezen voor een christelijk leven …maar om Iemand – de goede woorden en de grote daden van God, Jezus Christus en de Heilige Geest Blok 2: Dienst van het Woord

38 Geloofsbelijdenis Antwoord van gemeente op verkondiging Verkondiging roept geloof en vertrouwen op Geloofsbelijdenis als ‘catechetisch moment’ Blok 2: Dienst van het Woord

39 Blok 3: Dienst van de gebeden Dienst van de gebeden Dienst aan God Dienst aan elkaar Dienst aan de wereld

40 Blok 3: Dienst van de gebeden Dankgebed Dank voor het heil dat verkondigd is Gebed om de doorwerking van het Woord in het leven Inhoudelijk verwant aan verkondiging

41 Voorbeden Voor de plaatselijke gemeente – Wel en wee van de gemeente – Dienst van de gemeente Voor de wereldwijde kerk – Eenheid van de kerk – Voortgang van het evangelie Voor de wereld – Overheden – Actuele ontwikkelingen Blok 3: Dienst van de gebeden

42 Stil gebed en Onze Vader Stil gebed als ruimte voor persoonlijke dank- en voorbede Onze Vader als afsluiting van de gebeden in het spoor van Jezus Christus Blok 3: Dienst van de gebeden

43 Inzameling van de gaven Vroeger: voor de verkondiging Nu: na de verkondiging Diaconale collecte gaat voorop Kerkrentmeesterlijke collecte ‘tot instandhouding van de eredienst’ volgt Blok 3: Dienst van de gebeden

44 Inzameling van de gaven Daad van gehoorzaamheid Antwoord op verkondiging Vervolg op voorbeden Begin van dienst van barmhartigheid en gerechtigheid Blok 3: Dienst van de gebeden

45 Wegzending en zegen Herkomst: Num. 6 of 2 Kor. 13 Voorganger spreekt namens God Geen wens, maar een belofte Roeping om tot zegen te zijn Zichtbaar gebaar vraagt om open ogen Blok 3: Dienst van de gebeden

46 Afronding Vragen of opmerkingen?

47 Pauze

48 Toelichting op doopbeleid Inhoudelijke keuzes Doop als sterven en opstaan met Christus Doop als ontmoetingsgebeuren Doop als inwijding in de gemeente

49 Toelichting op doopbeleid Praktische invulling Doopgesprek (1 avond) – Waarom vragen de ouders om de doop van hun kind? Doopvoorbereiding (3 avonden) – Wat zegt de bijbel en de christelijke traditie over de doop? – Hoe willen de ouders invulling geven aan de geloofsopvoeding? – Hoe willen de ouders invulling geven aan de betrokkenheid bij de gemeente?

50 Toelichting op doopbeleid Praktische invulling Doopvoorbereiding gaat aan doopdienst vooraf, zeker als het om de doop van een eerste kind gaat De keuze om al of niet te dopen, ligt in laatste instantie bij de doopouders, niet bij de kerkenraad

51 Toelichting op doopbeleid Vragen of opmerkingen?

52 Gespreksronde met kerkenraad Vragen of opmerkingen?

53 Sluiting Dank voor uw aanwezigheid! Gebed Wel thuis!


Download ppt "Welkom op de gemeente-avond van de protestantse gemeente Herveld Welkom op de gemeente-avond van de protestantse gemeente Herveld."

Verwante presentaties


Ads door Google