De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

´Het traject PO-VO binnen Passend Onderwijs’ PO VO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "´Het traject PO-VO binnen Passend Onderwijs’ PO VO."— Transcript van de presentatie:

1 ´Het traject PO-VO binnen Passend Onderwijs’ PO VO

2 Programma 1.Traject in vogelvlucht 2.Aanpassingen als gevolg van Passend Onderwijs – Route  Delta  Pro  VSO  RVC wordt SWV VO – Schooladvies  enkele en dubbele adviezen  Eindtoets

3 Traject PO-VO 2015-2016 Loket Passend Onderwijs & PPO Leiden De overstap van primair naar voorgezet onderwijs van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zo goed mogelijk laten verlopen. Dit in samenwerking met basisscholen, SBO & SO scholen en V(S)O-scholen.

4 Doelgroep Groep 8 leerlingen (eventueel gr 7.) Leerachterstanden uit LVS Leerachterstanden van > 1,5 jr /> 25% – Begrijpend lezen BL – Inzichtelijk rekenen IR – Technisch lezen TL – Spelling SP Intelligentie (capaciteiten) SE problematiek

5 Testprocedure Week 44 + 45 capaciteitenonderzoek Week 45 + 46 Didactisch onderzoek Centrale toetsing; BAO ontvangen uitnodiging voor aangemelde leerling SO + (S)BaO hebben eigen planning, zelfde periode

6 Advies-gegevens Schoolgegevens (S)BaO  LVS – gegevens  (voorlopig) OKR  Update in januari Gegevens Loket Passend Onderwijs  Leerniveau; Drempelonderzoek  Capaciteiten; NIO  Werkhouding + gedrag: SE vragenlijsten + observatielijsten

7 PO-VO advies Adviescommissie Deskundige VMBO, deskundige PrO, deskundige (S)BaO aangevuld met deskundige VSO cluster 3 & 4  Gekeken wordt naar alle gegevens: LVS, Drempel, NIO en SE testen, & aanmeldformulier school  Adviezen worden teruggekoppeld naar (S)BaO  Eventueel gesprekken adviescommissie + (S)BaO in januari 2016 Doel: éénduidig te effectueren advies van de basisschool

8 Adviezen 1.VMBO 2.VMBO – LWOO 3.VMBO (-LWOO) screening 4.Praktijkonderwijs 5.VSO, Cluster 2, 3, 4 Advies komt op uitslagformulier na contact met (S)Bao en SO. Advies geeft geen niveau-aanduiding

9 Onderbouwing Advies Bij advies VMBO LWOO of VMBO (-LWOO) screening of Praktijkonderwijs moet onderbouwing ingevuld worden. Onderbouwing gaat om: Ondersteuningsbehoefte leerling op leergebied, bij de SE ontwikkeling en gedragshouding. In OKR graag omschrijven wat werkt voor deze leerling + waarom.

10 VMBO - LWOO Leerwegondersteunend Onderwijs  Extra middelen voor ondersteuning  Kleinere klassen, extra begeleiding Aanwijzing door SWV VO  2 of meer leerachterstanden1,5 – 3 jaar m.n. begrijpend Lezen / inzichtelijk rekenen  Intelligentie 75/80 – 90 OF  2 of meer leerachterstanden 1,5 – 3 jaar  Intelligentie75/80 – 120  Sociaal-emotionele problematiek

11 VMBO (-LWOO) screening Geen nieuw onderzoek VO school verzamelt informatie:  Gegevens vanuit (S) BaO  OKR via Onderwijs Transparant  Gegevens vanuit testen  Informatie via ouders  Informatie via hulpverleners  Gesprek met leerling, ouders, eventueel IB-er of leerkracht  Resultaat screening: Plaatsing VO school of plaatsing Delta Dit alles middels het opstellen van een OPP en na route PCL

12 VMBO LWOO of Praktijkonderwijs SWV VO Passend Onderwijs 2801: 1.VMBO Boerhaave 2.Da Vinci College Lammenschans 3.Wellantcollege Oegstgeest 4.De Delta 5.Het Waterland

13

14 Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen LWOO mogelijk is. Leerachterstanden in combinatie met SE problematiek Na maximaal 2 jaar schakelen naar het VMBO De Delta

15 Advies: VMBO (-LWOO) Screening Aanmelden op een VO school VO school screening (feb-mei)middels OPP VO vraagt toelating tot De Delta aan bij de PCL SWV VO 2801. PCL beslist over plaatsing Informeer ouders tijdig over mogelijkheid Delta en route! (infographic aanwezig) Let op! Geen directe aanmelding bij De Delta Route naar de Delta

16

17 Route naar Praktijkonderwijs Het Waterland IQ 60 / 75-80 Leerachterstanden > 3 jaar >50% Met name voor; Inzichtelijk rekenen en Begrijpend lezen Pré advies praktijkonderwijs SWV VO geeft TLV af voor Praktijkonderwijs Ouders geven toestemming voor aanvraag van de TLV

18 Aanmelding vanuit (S)Bao / SO middels OT Advies Advies Commissie Toelaatbaarheid VSO geeft Pré advies VSO op basis van een geëvalueerd OPP door (S)BAO /SO VSO neemt dossier in behandeling na aanmelding door ouders middels adviesblad VSO vraagt toelaatbaarheidsverklaring aan wordt bij: SWV VO 2801 (ACT) Tijdspad identiek aan PO-VO traject. Route naar VSO

19 RVC wordt SWV VO Per 01-01-2016 bestaat de RVC niet meer Per 01-01-2016 neemt het SWV VO deze taak over Criteria voor LWOO en Pro blijven hetzelfde Werkwijze PO-VO traject blijft identiek VO school krijgt aanwijzing LWOO van SWV VO Praktijkschool vraagt TLV bij SWV VO middels OPP

20 Schooladvies Enkele en dubbele adviezen mogelijk Schooladvies leidend Bijstellen naar boven mogelijk Komend schooljaar overleg PO-VO over eerste ervaringen

21 PO-VO in vogelvlucht 1.Aanmelden in OT middels DOD (voor 5 oktober) 2.Testen na herfstvakantie (week 44,45,46) 3.Adviescommissie stelt adviezen op  uitslagformulier 4.Contact adviescommissie (S)BaO 5.Adviesgesprekken (S)BaO met ouders 6.OKR 31 januari 2016 op definitief (met laatste LVS gegevens) 7.Aanmelding VO-school door ouders met adviesblad (t/m 15 maart) bij één school tegelijk 8.OKR beschikbaar en VO beslist over plaatsing en vraagt aanwijzing LWOO, beschikking Delta en TLV voor Pro aan 9.Aanvraag TLV Pro met toestemming ouders

22 Leerlingen zonder leerachterstanden, met vragen over advies VO 1.Bespreken met adviseur PPO 2.Inventarisatie PPO Leiden 3.Formulier op de site PPO 4.Aanmelden voor 1 november

23 Contactgegevens PPO Regio Leiden 071-5351714 Coördinator Peter Pot peterpot@wsns32.nl www.pporegioleiden.nl Loket Passend Onderwijs 071-5144801 Projectleider PO-VO Christa Ruygrok Coördinator LPO Erik Beers c.ruygrok@swvvo2801.nl e.beers@swvvo2801.nl www.swvvo2801.nl

24 Vragen


Download ppt "´Het traject PO-VO binnen Passend Onderwijs’ PO VO."

Verwante presentaties


Ads door Google